čeština/Czech to English

ABSVrátí absolutní hodnotu čísla.ABSReturns the absolute value of a number
ACCRINTVrátí nahromaděný úrok z cenného papíru, ze kterého je úrok placen v pravidelných termínech.ACCRINTReturns the accrued interest for a security that pays periodic interest
ACCRINTMVrátí nahromaděný úrok z cenného papíru, ze kterého je úrok placen k datu splatnosti.ACCRINTMReturns the accrued interest for a security that pays interest at maturity
ACOSVrátí arkuskosinus čísla.ACOSReturns the arccosine of a number
ACOSHVrátí hyperbolický arkuskosinus čísla.ACOSHReturns the inverse hyperbolic cosine of a number
AGGREGATEVrátí agregaci dat v seznamu nebo v databázi.AGGREGATEReturns an aggregate in a list or database
AMORDEGRCVrátí odpis za každé účetní období pomocí koeficientu odpisu.AMORDEGRCReturns the depreciation for each accounting period by using a depreciation coefficient
AMORLINCVrátí odpis za každé účetní období.AMORLINCReturns the depreciation for each accounting period
ANDVrátí hodnotu PRAVDA, mají-li všechny argumenty hodnotu PRAVDA.ANDReturns TRUE if all of its arguments are TRUE
AREASVrátí počet oblastí v odkazu.AREASReturns the number of areas in a reference
ASCZmění znaky s plnou šířkou (dvoubajtové) v řetězci znaků na znaky s poloviční šířkou (jednobajtové).ASCChanges full-width (double-byte) English letters or katakana within a character string to half-width (single-byte) characters
ASINVrátí arkussinus čísla.ASINReturns the arcsine of a number
ASINHVrátí hyperbolický arkussinus čísla.ASINHReturns the inverse hyperbolic sine of a number
ATANVrátí arkustangens čísla.ATANReturns the arctangent of a number
ATAN2Vrátí arkustangens x-ové a y-ové souřadnice.ATAN2Returns the arctangent from x- and y-coordinates
ATANHVrátí hyperbolický arkustangens čísla.ATANHReturns the inverse hyperbolic tangent of a number
AVEDEVVrátí průměrnou hodnotu absolutních odchylek datových bodů od jejich střední hodnoty.AVEDEVReturns the average of the absolute deviations of data points from their mean
AVERAGEAVrátí průměrnou hodnotu argumentů včetně čísel, textu a logických hodnot.AVERAGEAReturns the average of its arguments, including numbers, text, and logical values
AVERAGEIFVrátí průměrnou hodnotu (aritmetický průměr) všech buněk v oblasti, které vyhovují příslušné podmínce.AVERAGEIFReturns the average (arithmetic mean) of all the cells in a range that meet a given criteria
AVERAGEIFSVrátí průměrnou hodnotu (aritmetický průměr) všech buněk vyhovujících několika podmínkám.AVERAGEIFSReturns the average (arithmetic mean) of all cells that meet multiple criteria.
BAHTTEXTPřevede číslo na text ve formátu měny ß (baht).BAHTTEXTConverts a number to text, using the ß (baht) currency format
BESSELIVrátí modifikovanou Besselovu funkci In(x).BESSELIReturns the modified Bessel function In(x)
BESSELJVrátí modifikovanou Besselovu funkci Jn(x).BESSELJReturns the Bessel function Jn(x)
BESSELKVrátí modifikovanou Besselovu funkci Kn(x).BESSELKReturns the modified Bessel function Kn(x)
BESSELYVrátí Besselovu funkci Yn(x).BESSELYReturns the Bessel function Yn(x)
BETA.DISTVrátí kumulativní distribuční funkci beta rozdělení.BETA.DISTReturns the beta cumulative distribution function
BETA.INVVrátí inverzní funkci ke kumulativní distribuční funkci pro zadané beta rozdělení.BETA.INVReturns the inverse of the cumulative distribution function for a specified beta distribution
BETADISTVrátí kumulativní distribuční funkci beta rozdělení.BETADISTReturns the beta cumulative distribution function
BETAINVVrátí inverzní funkci ke kumulativní distribuční funkci pro zadané beta rozdělení.BETAINVReturns the inverse of the cumulative distribution function for a specified beta distribution
BIN2DECPřevede binární číslo na desítkové.BIN2DECConverts a binary number to decimal
BIN2HEXPřevede binární číslo na šestnáctkové.BIN2HEXConverts a binary number to hexadecimal
BIN2OCTPřevede binární číslo na osmičkové.BIN2OCTConverts a binary number to octal
BINOM.DISTVrátí hodnotu binomického rozdělení pravděpodobnosti jednotlivých veličin.BINOM.DISTReturns the individual term binomial distribution probability
BINOM.INVVrátí nejmenší hodnotu, pro kterou má kumulativní binomické rozdělení hodnotu větší nebo rovnu hodnotě kritéria.BINOM.INVReturns the smallest value for which the cumulative binomial distribution is less than or equal to a criterion value
BINOMDISTVrátí hodnotu binomického rozdělení pravděpodobnosti jednotlivých veličin.BINOMDISTReturns the individual term binomial distribution probability
CEILINGZaokrouhlí číslo na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty.CEILINGRounds a number to the nearest integer or to the nearest multiple of significance
CEILING.PRECISEZaokrouhlí číslo na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty. Číslo bude zaokrouhleno nahoru bez ohledu na jeho znaménko.CEILING.PRECISERounds a number the nearest integer or to the nearest multiple of significance. Regardless of the sign of the number, the number is rounded up.
CELLVrátí informace o formátování, umístění nebo obsahu buňky.CELLReturns information about the formatting, location, or contents of a cell
CHARVrátí znak určený číslem kódu.CHARReturns the character specified by the code number
CHIDISTVrátí jednostrannou pravděpodobnost rozdělení chí-kvadrát.CHIDISTReturns the one-tailed probability of the chi-squared distribution
CHIINVVrátí hodnotu funkce inverzní k distribuční funkci jednostranné pravděpodobnosti rozdělení chí-kvadrát.CHIINVReturns the inverse of the one-tailed probability of the chi-squared distribution
CHISQ.DISTVrátí hodnotu kumulativní funkce hustoty pravděpodobnosti beta rozdělení.CHISQ.DISTReturns the cumulative beta probability density function
CHISQ.DIST.RTVrátí jednostrannou pravděpodobnost rozdělení chí-kvadrát.CHISQ.DIST.RTReturns the one-tailed probability of the chi-squared distribution
CHISQ.INVVrátí hodnotu kumulativní funkce hustoty pravděpodobnosti beta rozdělení.CHISQ.INVReturns the cumulative beta probability density function
CHISQ.INV.RTVrátí hodnotu funkce inverzní k distribuční funkci jednostranné pravděpodobnosti rozdělení chí-kvadrát.CHISQ.INV.RTReturns the inverse of the one-tailed probability of the chi-squared distribution
CHISQ.TESTVrátí test nezávislosti.CHISQ.TESTReturns the test for independence
CHITESTVrátí test nezávislosti.CHITESTReturns the test for independence
CHOOSEZvolí hodnotu ze seznamu hodnot.CHOOSEChooses a value from a list of values
CODEVrátí číselný kód prvního znaku daného textového řetězce.CODEReturns a numeric code for the first character in a text string
COLUMNSVrátí počet sloupců v odkazu.COLUMNSReturns the number of columns in a reference
COMBINVrátí počet kombinací pro daný počet položek.COMBINReturns the number of combinations for a given number of objects
COMPLEXPřevede reálnou a imaginární část na komplexní číslo.COMPLEXConverts real and imaginary coefficients into a complex number
CONCATENATESpojí několik textových položek do jedné.CONCATENATEJoins several text items into one text item
CONFIDENCEVrátí interval spolehlivosti pro střední hodnotu základního souboru.CONFIDENCEReturns the confidence interval for a population mean
CONFIDENCE.NORMVrátí interval spolehlivosti pro střední hodnotu základního souboru.CONFIDENCE.NORMReturns the confidence interval for a population mean
CONFIDENCE.TVrátí interval spolehlivosti pro střední hodnotu základního souboru pomocí Studentova t-rozdělení.CONFIDENCE.TReturns the confidence interval for a population mean, using a Student's t distribution
CONVERTPřevede číslo z jednoho měrného systému do jiného.CONVERTConverts a number from one measurement system to another
CORRELVrátí korelační koeficient mezi dvěma množinami dat.CORRELReturns the correlation coefficient between two data sets
COSVrátí kosinus čísla.COSReturns the cosine of a number
COSHVrátí hyperbolický kosinus čísla.COSHReturns the hyperbolic cosine of a number
COUNTVrátí počet čísel v seznamu argumentů.COUNTCounts how many numbers are in the list of arguments
COUNTAVrátí počet hodnot v seznamu argumentů.COUNTACounts how many values are in the list of arguments
COUNTBLANKSpočítá počet prázdných buněk v oblasti.COUNTBLANKCounts the number of blank cells within a range
COUNTIFSpočítá buňky v oblasti, které odpovídají zadaným kritériím.COUNTIFCounts the number of cells within a range that meet the given criteria
COUNTIFSSpočítá buňky v oblasti, které odpovídají více kritériím.COUNTIFSCounts the number of cells within a range that meet multiple criteria
COUPDAYBSVrátí počet dnů od začátku období placení kupónů do data splatnosti.COUPDAYBSReturns the number of days from the beginning of the coupon period to the settlement date
COUPDAYSVrátí počet dnů v období placení kupónů, které obsahuje den zúčtování.COUPDAYSReturns the number of days in the coupon period that contains the settlement date
COUPDAYSNCVrátí počet dnů od data zúčtování do následujícího data placení kupónu.COUPDAYSNCReturns the number of days from the settlement date to the next coupon date
COUPNCDVrátí následující datum placení kupónu po datu zúčtování.COUPNCDReturns the next coupon date after the settlement date
COUPNUMVrátí počet kupónů splatných mezi datem zúčtování a datem splatnosti.COUPNUMReturns the number of coupons payable between the settlement date and maturity date
COUPPCDVrátí předchozí datum placení kupónu před datem zúčtování.COUPPCDReturns the previous coupon date before the settlement date
COVARVrátí hodnotu kovariance, průměrnou hodnotu součinů párových odchylek.COVARReturns covariance, the average of the products of paired deviations
COVARIANCE.PVrátí hodnotu kovariance, průměrnou hodnotu součinů párových odchylek.COVARIANCE.PReturns covariance, the average of the products of paired deviations
COVARIANCE.SVrátí hodnotu kovariance výběru, tedy průměr součinů odchylek pro každou dvojici datových bodů ve dvou množinách dat.COVARIANCE.SReturns the sample covariance, the average of the products deviations for each data point pair in two data sets
CRITBINOMVrátí nejmenší hodnotu, pro kterou má kumulativní binomické rozdělení hodnotu větší nebo rovnu hodnotě kritéria.CRITBINOMReturns the smallest value for which the cumulative binomial distribution is less than or equal to a criterion value
CUBEKPIMEMBERVrátí název, vlastnost a velikost klíčového ukazatele výkonu a zobrazí v buňce název a vlastnost. Klíčový ukazatel výkonu je kvantifikovatelná veličina, například hrubý měsíční zisk nebo čtvrtletní obrat na zaměstnance, která se používá pro sledování výkonnosti organizace.CUBEKPIMEMBERReturns a key performance indicator (KPI) name, property, and measure, and displays the name and property in the cell. A KPI is a quantifiable measurement, such as monthly gross profit or quarterly employee turnover, used to monitor an organization's performance.
CUBEMEMBERVrátí člena nebo n-tici v hierarchii datové krychle. Slouží k ověření, zda v datové krychli existuje člen nebo n-tice.CUBEMEMBERReturns a member or tuple in a cube hierarchy. Use to validate that the member or tuple exists in the cube.
CUBEMEMBERPROPERTYVrátí hodnotu vlastnosti člena v datové krychli. Slouží k ověření, zda v datové krychli existuje člen s daným názvem, a k vrácení konkrétní vlastnosti tohoto člena.CUBEMEMBERPROPERTYReturns the value of a member property in the cube. Use to validate that a member name exists within the cube and to return the specified property for this member.
CUBERANKEDMEMBERVrátí n-tý nebo pořadový člen sady. Použijte ji pro vrácení jednoho nebo více prvků sady, například obchodníka s nejvyšším obratem nebo deseti nejlepších studentů.CUBERANKEDMEMBERReturns the nth, or ranked, member in a set. Use to return one or more elements in a set, such as the top sales performer or top 10 students.
CUBESETDefinuje počítanou sadu členů nebo n-tic tím, že odešle výraz pro sadu datové krychli na serveru, která danou sadu vytvoří a vrátí ji aplikaci Microsoft Office Excel.CUBESETDefines a calculated set of members or tuples by sending a set expression to the cube on the server, which creates the set, and then returns that set to Microsoft Office Excel.
CUBESETCOUNTVrátí počet položek sady.CUBESETCOUNTReturns the number of items in a set.
CUBEVALUEVrátí agregovanou hodnotu z datové krychle.CUBEVALUEReturns an aggregated value from a cube.
CUMIPMTVrátí kumulativní úrok splacený mezi dvěma obdobími.CUMIPMTReturns the cumulative interest paid between two periods
CUMPRINCVrátí kumulativní jistinu splacenou mezi dvěma obdobími půjčky.CUMPRINCReturns the cumulative principal paid on a loan between two periods
DATEVALUEPřevede datum ve formě textu na pořadové číslo.DATEVALUEConverts a date in the form of text to a serial number
DATUMVrátí pořadové číslo určitého data.DATEReturns the serial number of a particular date
DAVERAGEVrátí průměr vybraných položek databáze.DAVERAGEReturns the average of selected database entries
DAYPřevede pořadové číslo na den v měsíci.DAYConverts a serial number to a day of the month
DAYS360Vrátí počet dnů mezi dvěma daty na základě roku s 360 dny.DAYS360Calculates the number of days between two dates based on a 360-day year
DBVrátí odpis aktiva za určité období pomocí degresivní metody odpisu s pevným zůstatkem.DBReturns the depreciation of an asset for a specified period by using the fixed-declining balance method
DCOUNTSpočítá buňky databáze obsahující čísla.DCOUNTCounts the cells that contain numbers in a database
DCOUNTASpočítá buňky databáze, které nejsou prázdné.DCOUNTACounts nonblank cells in a database
DDBVrátí odpis aktiva za určité období pomocí dvojité degresivní metody odpisu nebo jiné metody, kterou zadáte.DDBReturns the depreciation of an asset for a specified period by using the double-declining balance method or some other method that you specify
DEC2BINPřevede desítkové číslo na binární.DEC2BINConverts a decimal number to binary
DEC2HEXPřevede desítkové číslo na šestnáctkové.DEC2HEXConverts a decimal number to hexadecimal
DEC2OCTPřevede desítkové číslo na osmičkové.DEC2OCTConverts a decimal number to octal
DEGREESPřevede radiány na stupně.DEGREESConverts radians to degrees
DELTATestuje rovnost dvou hodnot.DELTATests whether two values are equal
DENTDNEPřevede pořadové číslo na den v týdnu.WEEKDAYConverts a serial number to a day of the week
DEVSQVrátí součet druhých mocnin odchylek.DEVSQReturns the sum of squares of deviations
DGETExtrahuje z databáze jeden záznam splňující zadaná kritéria.DGETExtracts from a database a single record that matches the specified criteria
DISCVrátí diskontní sazbu cenného papíru.DISCReturns the discount rate for a security
DLKAVrátí počet znaků textového řetězce.LENReturns the number of characters in a text string
DMAXVrátí maximální hodnotu z vybraných položek databáze.DMAXReturns the maximum value from selected database entries
DMINVrátí minimální hodnotu z vybraných položek databáze.DMINReturns the minimum value from selected database entries
DOLLARDEPřevede částku v korunách vyjádřenou zlomkem na částku v korunách vyjádřenou desetinným číslem.DOLLARDEConverts a dollar price, expressed as a fraction, into a dollar price, expressed as a decimal number
DOLLARFRPřevede částku v korunách vyjádřenou desetinným číslem na částku v korunách vyjádřenou zlomkem.DOLLARFRConverts a dollar price, expressed as a decimal number, into a dollar price, expressed as a fraction
DPRODUCTVynásobí hodnoty určitého pole záznamů v databázi, které splňují daná kritéria.DPRODUCTMultiplies the values in a particular field of records that match the criteria in a database
DSTDEVOdhadne směrodatnou odchylku výběru vybraných položek databáze.DSTDEVEstimates the standard deviation based on a sample of selected database entries
DSTDEVPVypočte směrodatnou odchylku základního souboru vybraných položek databáze.DSTDEVPCalculates the standard deviation based on the entire population of selected database entries
DSUMSečte čísla v poli (sloupci) záznamů databáze, které splňují zadaná kritéria.DSUMAdds the numbers in the field column of records in the database that match the criteria
DURATIONVrátí roční dobu cenného papíru s pravidelnými úrokovými sazbami.DURATIONReturns the annual duration of a security with periodic interest payments
DVAR.VBROdhadne rozptyl výběru vybraných položek databáze.DVAREstimates variance based on a sample from selected database entries
DVARPVypočte rozptyl základního souboru vybraných položek databáze.DVARPCalculates variance based on the entire population of selected database entries
EDATEVrátí pořadové číslo data, které označuje určený počet měsíců před nebo po počátečním datu.EDATEReturns the serial number of the date that is the indicated number of months before or after the start date
EFFECTVrátí efektivní roční úrokovou sazbu.EFFECTReturns the effective annual interest rate
EOMONTHVrátí pořadové číslo posledního dne měsíce před nebo po zadaném počtu měsíců.EOMONTHReturns the serial number of the last day of the month before or after a specified number of months
ERFVrátí chybovou funkci.ERFReturns the error function
ERF.PRECISEVrátí chybovou funkci.ERF.PRECISEReturns the error function
ERFCVrátí doplňkovou chybovou funkci.ERFCReturns the complementary error function
ERFC.PRECISEVrátí doplňkovou funkci ERF integrovanou mezi hodnotou x a nekonečnem.ERFC.PRECISEReturns the complementary ERF function integrated between x and infinity
ERROR.TYPEVrátí číslo odpovídající typu chyby.ERROR.TYPEReturns a number corresponding to an error type
EUROCONVERTPřevede číslo na hodnotu v eurech, hodnotu v eurech na měnu členské země měnové unie nebo hodnotu v jedné měně členské země měnové unie na jinou pomocí eura jako pomocné měny.EUROCONVERTConverts a number to euros, converts a number from euros to a euro member currency, or converts a number from one euro member currency to another by using the euro as an intermediary (triangulation).
EVENZaokrouhlí číslo nahoru na nejbližší celé sudé číslo.EVENRounds a number up to the nearest even integer
EXACTZkontroluje, zda jsou dvě textové hodnoty shodné.EXACTChecks to see if two text values are identical
EXPVrátí základ přirozeného logaritmu e umocněný na zadané číslo.EXPReturns e raised to the power of a given number
EXPON.DISTVrátí hodnotu exponenciálního rozdělení.EXPON.DISTReturns the exponential distribution
EXPONDISTVrátí hodnotu exponenciálního rozdělení.EXPONDISTReturns the exponential distribution
F.DISTVrátí hodnotu rozdělení pravděpodobnosti F.F.DISTReturns the F probability distribution
F.DIST.RTVrátí hodnotu rozdělení pravděpodobnosti F.F.DIST.RTReturns the F probability distribution
F.INVVrátí hodnotu inverzní funkce k distribuční funkci rozdělení F.F.INVReturns the inverse of the F probability distribution
F.INV.RTVrátí hodnotu inverzní funkce k distribuční funkci rozdělení F.F.INV.RTReturns the inverse of the F probability distribution
F.TESTVrátí výsledek F-testu.F.TESTReturns the result of an F-test
FACTVrátí faktoriál čísla.FACTReturns the factorial of a number
FACTDOUBLEVrátí dvojitý faktoriál čísla.FACTDOUBLEReturns the double factorial of a number
FALSEVrátí logickou hodnotu NEPRAVDA.FALSEReturns the logical value FALSE
FDISTVrátí hodnotu rozdělení pravděpodobnosti F.FDISTReturns the F probability distribution
FINDNalezne textovou hodnotu uvnitř jiné (rozlišuje malá a velká písmena).FINDFinds one text value within another (case-sensitive)
FINDBNalezne textovou hodnotu uvnitř jiné (rozlišuje malá a velká písmena).FINDBFinds one text value within another (case-sensitive)
FINVVrátí hodnotu inverzní funkce k distribuční funkci rozdělení F.FINVReturns the inverse of the F probability distribution
FISHERVrátí hodnotu Fisherovy transformace.FISHERReturns the Fisher transformation
FISHERINVVrátí hodnotu inverzní funkce k Fisherově transformaci.FISHERINVReturns the inverse of the Fisher transformation
FIXEDZformátuje číslo jako text s pevným počtem desetinných míst.FIXEDFormats a number as text with a fixed number of decimals
FLOORZaokrouhlí číslo dolů, směrem k nule.FLOORRounds a number down, toward zero
FLOOR.PRECISEZaokrouhlí číslo na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty. Číslo bude zaokrouhleno nahoru bez ohledu na jeho znaménko.FLOOR.PRECISERounds a number the nearest integer or to the nearest multiple of significance. Regardless of the sign of the number, the number is rounded up.
FORECASTVrátí hodnotu lineárního trendu.FORECASTReturns a value along a linear trend
FREQUENCYVrátí četnost rozdělení jako svislou matici.FREQUENCYReturns a frequency distribution as a vertical array
FTESTNoneFTESTNone
FVVrátí budoucí hodnotu investice.FVReturns the future value of an investment
FVSCHEDULEVrátí budoucí hodnotu počáteční jistiny po použití série sazeb složitého úroku.FVSCHEDULEReturns the future value of an initial principal after applying a series of compound interest rates
GAMMA.DISTVrátí hodnotu gama rozdělení.GAMMA.DISTReturns the gamma distribution
GAMMA.INVVrátí inverzní funkci ke kumulativnímu gama rozdělení.GAMMA.INVReturns the inverse of the gamma cumulative distribution
GAMMADISTVrátí hodnotu gama rozdělení.GAMMADISTReturns the gamma distribution
GAMMAINVVrátí inverzní funkci ke kumulativnímu gama rozdělení.GAMMAINVReturns the inverse of the gamma cumulative distribution
GAMMALNVrátí přirozený logaritmus funkce gama Γ(x).GAMMALNReturns the natural logarithm of the gamma function, Γ(x)
GAMMALN.PRECISEVrátí přirozený logaritmus funkce gama Γ(x).GAMMALN.PRECISEReturns the natural logarithm of the gamma function, Γ(x)
GCDVrátí největšího společného dělitele.GCDReturns the greatest common divisor
GEOMEANVrátí geometrický průměr.GEOMEANReturns the geometric mean
GESTEPTestuje, zda je číslo větší než mezní hodnota.GESTEPTests whether a number is greater than a threshold value
GETPIVOTDATAVrátí data uložená v sestavě kontingenční tabulky.GETPIVOTDATAReturns data stored in a PivotTable report
GROWTHVrátí hodnoty exponenciálního trendu.GROWTHReturns values along an exponential trend
HARMEANVrátí harmonický průměr.HARMEANReturns the harmonic mean
HEX2BINPřevede šestnáctkové číslo na binární.HEX2BINConverts a hexadecimal number to binary
HEX2DECPřevede šestnáctkové číslo na desítkové.HEX2DECConverts a hexadecimal number to decimal
HEX2OCTPřevede šestnáctkové číslo na osmičkové.HEX2OCTConverts a hexadecimal number to octal
HLEDATNalezne textovou hodnotu uvnitř jiné (malá a velká písmena nejsou rozlišována).SEARCHFinds one text value within another (not case-sensitive)
HLOOKUPProhledá horní řádek matice a vrátí hodnotu určené buňky.HLOOKUPLooks in the top row of an array and returns the value of the indicated cell
HODNOTA.NA.TEXTZformátuje číslo a převede ho na text.TEXTFormats a number and converts it to text
HOURPřevede pořadové číslo na hodinu.HOURConverts a serial number to an hour
HYPERTEXTOV.ODKAZVytvoří zástupce nebo odkaz, který otevře dokument uložený na síťovém serveru, v síti intranet nebo Internet.HYPERLINKCreates a shortcut or jump that opens a document stored on a network server, an intranet, or the Internet
HYPGEOM.DISTVrátí hodnotu hypergeometrického rozdělení.HYPGEOM.DISTReturns the hypergeometric distribution
HYPGEOMDISTVrátí hodnotu hypergeometrického rozdělení.HYPGEOMDISTReturns the hypergeometric distribution
IFUrčí, který logický test má proběhnout.IFSpecifies a logical test to perform
IFERRORPokud je vzorec vyhodnocen jako chyba, vrátí zadanou hodnotu. V opačném případě vrátí výsledek vzorce.IFERRORReturns a value you specify if a formula evaluates to an error; otherwise, returns the result of the formula
IMABSVrátí absolutní hodnotu (modul) komplexního čísla.IMABSReturns the absolute value (modulus) of a complex number
IMAGINARYVrátí imaginární část komplexního čísla.IMAGINARYReturns the imaginary coefficient of a complex number
IMARGUMENTVrátí argument théta, úhel vyjádřený v radiánech.IMARGUMENTReturns the argument theta, an angle expressed in radians
IMCONJUGATEVrátí komplexně sdružené číslo ke komplexnímu číslu.IMCONJUGATEReturns the complex conjugate of a complex number
IMCOSVrátí kosinus komplexního čísla.IMCOSReturns the cosine of a complex number
IMDIVVrátí podíl dvou komplexních čísel.IMDIVReturns the quotient of two complex numbers
IMEXPVrátí exponenciální tvar komplexního čísla.IMEXPReturns the exponential of a complex number
IMLNVrátí přirozený logaritmus komplexního čísla.IMLNReturns the natural logarithm of a complex number
IMLOG10Vrátí dekadický logaritmus komplexního čísla.IMLOG10Returns the base-10 logarithm of a complex number
IMLOG2Vrátí logaritmus komplexního čísla při základu 2.IMLOG2Returns the base-2 logarithm of a complex number
IMPOWERVrátí komplexní číslo umocněné na celé číslo.IMPOWERReturns a complex number raised to an integer power
IMPRODUCTVrátí součin komplexních čísel.IMPRODUCTReturns the product of complex numbers
IMREALVrátí reálnou část komplexního čísla.IMREALReturns the real coefficient of a complex number
IMSINVrátí sinus komplexního čísla.IMSINReturns the sine of a complex number
IMSQRTVrátí druhou odmocninu komplexního čísla.IMSQRTReturns the square root of a complex number
IMSUBVrátí rozdíl mezi dvěma komplexními čísly.IMSUBReturns the difference between two complex numbers
IMSUMVrátí součet komplexních čísel.IMSUMReturns the sum of complex numbers
INDEXPomocí rejstříku zvolí hodnotu z odkazu nebo matice.INDEXUses an index to choose a value from a reference or array
INTZaokrouhlí číslo dolů na nejbližší celé číslo.INTRounds a number down to the nearest integer
INTERCEPTVrátí úsek lineární regresní čáry.INTERCEPTReturns the intercept of the linear regression line
INTRATEVrátí úrokovou sazbu plně investovaného cenného papíru.INTRATEReturns the interest rate for a fully invested security
INVERZEVrátí inverzní matici.MINVERSEReturns the matrix inverse of an array
IRRVrátí vnitřní výnosové procento série peněžních toků.IRRReturns the internal rate of return for a series of cash flows
ISBLANKVrátí hodnotu PRAVDA, pokud se argument hodnota odkazuje na prázdnou buňku.ISBLANKReturns TRUE if the value is blank
ISERRVrátí hodnotu PRAVDA, pokud se argument hodnota odkazuje na prázdnou buňku.ISERRReturns TRUE if the value is any error value except #N/A
ISERRORVrátí hodnotu PRAVDA, pokud se argument hodnota odkazuje na prázdnou buňku.ISERRORReturns TRUE if the value is any error value
ISLOGICALVrátí hodnotu PRAVDA, pokud se argument hodnota odkazuje na prázdnou buňku.ISLOGICALReturns TRUE if the value is a logical value
ISNAVrátí hodnotu PRAVDA, pokud se argument hodnota odkazuje na prázdnou buňku.ISNAReturns TRUE if the value is the #N/A error value
ISNONTEXTVrátí hodnotu PRAVDA, pokud se argument hodnota odkazuje na prázdnou buňku.ISNONTEXTReturns TRUE if the value is not text
ISNUMBERVrátí hodnotu PRAVDA, pokud se argument hodnota odkazuje na prázdnou buňku.ISNUMBERReturns TRUE if the value is a number
ISO.CEILINGVrátí číslo zaokrouhlené nahoru na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty.ISO.CEILINGReturns a number that is rounded up to the nearest integer or to the nearest multiple of significance
ISODDVrátí hodnotu PRAVDA, pokud je číslo liché.ISODDReturns TRUE if the number is odd
ISPMTVypočte výši úroku z investice zaplaceného během určitého období.ISPMTCalculates the interest paid during a specific period of an investment
ISREFVrátí hodnotu PRAVDA, pokud se argument hodnota odkazuje na prázdnou buňku.ISREFReturns TRUE if the value is a reference
IST.SOUHODNOTAVrátí čistou současnou hodnotu investice vypočítanou na základě série pravidelných peněžních toků a diskontní sazby.NPVReturns the net present value of an investment based on a series of periodic cash flows and a discount rate
ISTEXTVrátí hodnotu PRAVDA, pokud se argument hodnota odkazuje na prázdnou buňku.ISTEXTReturns TRUE if the value is text
JISZmění znaky s poloviční šířkou (jednobajtové) v řetězci znaků na znaky s plnou šířkou (dvoubajtové).JISChanges half-width (single-byte) English letters or katakana within a character string to full-width (double-byte) characters
KPřevede číslo na text ve formátu měny Kč (česká koruna).DOLLARConverts a number to text, using the $ (dollar) currency format
KURTVrátí hodnotu excesu množiny dat.KURTReturns the kurtosis of a data set
LARGEVrátí k-tou největší hodnotu množiny dat.LARGEReturns the k-th largest value in a data set
LCMVrátí nejmenší společný násobek.LCMReturns the least common multiple
LENBVrátí počet znaků textového řetězce.LENBReturns the number of characters in a text string
LINREGRESEVrátí parametry lineárního trendu.LINESTReturns the parameters of a linear trend
LINTRENDVrátí hodnoty lineárního trendu.TRENDReturns values along a linear trend
LNVrátí přirozený logaritmus čísla.LNReturns the natural logarithm of a number
LOGVrátí logaritmus čísla při zadaném základu.LOGReturns the logarithm of a number to a specified base
LOG10Vrátí dekadický logaritmus čísla.LOG10Returns the base-10 logarithm of a number
LOGINVVrátí inverzní funkci ke kumulativnímu logaritmicko-normálnímu rozdělení.LOGINVReturns the inverse of the lognormal cumulative distribution
LOGLINREGRESEVrátí parametry exponenciálního trendu.LOGESTReturns the parameters of an exponential trend
LOGNORM.DISTVrátí hodnotu kumulativního logaritmicko-normálního rozdělení.LOGNORM.DISTReturns the cumulative lognormal distribution
LOGNORM.INVVrátí inverzní funkci ke kumulativnímu logaritmicko-normálnímu rozdělení.LOGNORM.INVReturns the inverse of the lognormal cumulative distribution
LOGNORMDISTVrátí hodnotu kumulativního logaritmicko-normálního rozdělení.LOGNORMDISTReturns the cumulative lognormal distribution
LOWERPřevede text na malá písmena.LOWERConverts text to lowercase
MATCHVyhledá hodnoty v odkazu nebo matici.MATCHLooks up values in a reference or array
MAXVrátí maximální hodnotu seznamu argumentů.MAXReturns the maximum value in a list of arguments
MAXAVrátí maximální hodnotu seznamu argumentů včetně čísel, textu a logických hodnot.MAXAReturns the maximum value in a list of arguments, including numbers, text, and logical values
MDETERMVrátí determinant matice.MDETERMReturns the matrix determinant of an array
MDURATIONVrátí Macauleyho modifikovanou dobu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč.MDURATIONReturns the Macauley modified duration for a security with an assumed par value of $100
MEDIANVrátí střední hodnotu zadaných čísel.MEDIANReturns the median of the given numbers
MIDVrátí určitý počet znaků textového řetězce počínaje zadaným místem.MIDReturns a specific number of characters from a text string starting at the position you specify
MIDBVrátí určitý počet znaků textového řetězce počínaje zadaným místem.MIDBReturns a specific number of characters from a text string starting at the position you specify
MINVrátí minimální hodnotu seznamu argumentů.MINReturns the minimum value in a list of arguments
MINAVrátí nejmenší hodnotu v seznamu argumentů včetně čísel, textu a logických hodnot.MINAReturns the smallest value in a list of arguments, including numbers, text, and logical values
MINUTAPřevede pořadové číslo na minutu.MINUTEConverts a serial number to a minute
MIRRVrátí vnitřní sazbu výnosu, přičemž kladné a záporné hodnoty peněžních prostředků jsou financovány podle různých sazeb.MIRRReturns the internal rate of return where positive and negative cash flows are financed at different rates
MODVrátí zbytek po dělení.MODReturns the remainder from division
MODEVrátí hodnotu, která se v množině dat vyskytuje nejčastěji.MODEReturns the most common value in a data set
MODE.MULTVrátí svislou matici nejčastěji se vyskytujících nebo opakujících hodnot v matici nebo oblasti dat.MODE.MULTReturns a vertical array of the most frequently occurring, or repetitive values in an array or range of data
MODE.SNGLVrátí hodnotu, která se v množině dat vyskytuje nejčastěji.MODE.SNGLReturns the most common value in a data set
MONTHPřevede pořadové číslo na měsíc.MONTHConverts a serial number to a month
MROUNDVrátí číslo zaokrouhlené na požadovaný násobek.MROUNDReturns a number rounded to the desired multiple
MULTINOMIALVrátí mnohočlen z množiny čísel.MULTINOMIALReturns the multinomial of a set of numbers
NVrátí hodnotu převedenou na číslo.NReturns a value converted to a number
NEProvede logickou negaci argumentu funkce.NOTReverses the logic of its argument
NEDEFVrátí chybovou hodnotu #NENÍ_K_DISPOZICI.NAReturns the error value #N/A
NEGBINOM.DISTVrátí hodnotu negativního binomického rozdělení.NEGBINOM.DISTReturns the negative binomial distribution
NEGBINOMDISTVrátí hodnotu negativního binomického rozdělení.NEGBINOMDISTReturns the negative binomial distribution
NEPM.ODKAZVrátí odkaz určený textovou hodnotou.INDIRECTReturns a reference indicated by a text value
NETWORKDAYSVrátí počet celých pracovních dnů mezi dvěma daty.NETWORKDAYSReturns the number of whole workdays between two dates
NETWORKDAYS.INTLVrátí počet celých pracovních dnů mezi dvěma kalendářními daty pomocí parametrů určujících, které dny náleží víkendům a kolik jich je.NETWORKDAYS.INTLReturns the number of whole workdays between two dates using parameters to indicate which and how many days are weekend days
NOMINALVrátí nominální roční úrokovou sazbu.NOMINALReturns the annual nominal interest rate
NORM.DISTVrátí hodnotu normálního kumulativního rozdělení.NORM.DISTReturns the normal cumulative distribution
NORM.INVVrátí inverzní funkci k normálnímu kumulativnímu rozdělení.NORM.INVReturns the inverse of the normal cumulative distribution
NORM.S.DISTVrátí hodnotu standardního normálního kumulativního rozdělení.NORM.S.DISTReturns the standard normal cumulative distribution
NORM.S.INVVrátí inverzní funkci k funkci standardního normálního kumulativního rozdělení.NORM.S.INVR    eturns the inverse of the standard normal cumulative distribution
NORMDISTVrátí hodnotu normálního kumulativního rozdělení.NORMDISTReturns the normal cumulative distribution
NORMINVVrátí inverzní funkci k normálnímu kumulativnímu rozdělení.NORMINVReturns the inverse of the normal cumulative distribution
NORMSDISTVrátí hodnotu standardního normálního kumulativního rozdělení.NORMSDISTReturns the standard normal cumulative distribution
NORMSINVVrátí inverzní funkci ke standardnímu normálnímu kumulativnímu rozdělení.NORMSINVReturns the inverse of the standard normal cumulative distribution
NPERVrátí počet období pro investici.NPERReturns the number of periods for an investment
NYNVrátí pořadové číslo aktuálního data a času.NOWReturns the serial number of the current date and time
O.PROSTEDVrátí informace o aktuálním pracovním prostředí.INFOReturns information about the current operating environment
OCT2BINPřevede osmičkové číslo na binární.OCT2BINConverts an octal number to binary
OCT2DECPřevede osmičkové číslo na desítkové.OCT2DECConverts an octal number to decimal
OCT2HEXPřevede osmičkové číslo na šestnáctkové.OCT2HEXConverts an octal number to hexadecimal
ODDZaokrouhlí číslo nahoru na nejbližší celé liché číslo.ODDRounds a number up to the nearest odd integer
ODDFPRICEVrátí cenu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč s odlišným prvním obdobím.ODDFPRICEReturns the price per $100 face value of a security with an odd first period
ODDFYIELDVrátí výnos cenného papíru s odlišným prvním obdobím.ODDFYIELDReturns the yield of a security with an odd first period
ODDLPRICEVrátí cenu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč s odlišným posledním obdobím.ODDLPRICEReturns the price per $100 face value of a security with an odd last period
ODDLYIELDVrátí výnos cenného papíru s odlišným posledním obdobím.ODDLYIELDReturns the yield of a security with an odd last period
ODKAZVrátí textový odkaz na jednu buňku listu.ADDRESSReturns a reference as text to a single cell in a worksheet
OFFSETVrátí posun odkazu od zadaného odkazu.OFFSETReturns a reference offset from a given reference
ORVrátí hodnotu PRAVDA, je-li alespoň jeden argument roven hodnotě PRAVDA.ORReturns TRUE if any argument is TRUE
PEARSONVrátí Pearsonův výsledný momentový korelační koeficient.PEARSONReturns the Pearson product moment correlation coefficient
PERCENTILEVrátí hodnotu k-tého percentilu hodnot v oblasti.PERCENTILEReturns the k-th percentile of values in a range
PERCENTILE.EXCVrátí hodnotu k-tého percentilu hodnot v oblasti, kde k je hodnota ležící mezi 0 a 1.PERCENTILE.EXCReturns the k-th percentile of values in a range, where k is in the range 0..1, exclusive
PERCENTILE.INCVrátí hodnotu k-tého percentilu hodnot v oblasti.PERCENTILE.INCReturns the k-th percentile of values in a range
PERCENTRANKVrátí pořadí hodnoty v množině dat vyjádřené procentuální částí množiny dat.PERCENTRANKReturns the percentage rank of a value in a data set
PERCENTRANK.EXCVrátí pořadí hodnoty v množině dat vyjádřené procentuální částí (mezi 0 a 1) množiny dat.PERCENTRANK.EXCReturns the rank of a value in a data set as a percentage (0..1, exclusive) of the data set
PERCENTRANK.INCVrátí pořadí hodnoty v množině dat vyjádřené procentuální částí množiny dat.PERCENTRANK.INCReturns the percentage rank of a value in a data set
PERMUTVrátí počet permutací pro zadaný počet objektů.PERMUTReturns the number of permutations for a given number of objects
PHONETICExtrahuje fonetické znaky (furigana) z textového řetězce.PHONETICExtracts the phonetic (furigana) characters from a text string
PIVrátí hodnotu čísla pí.PIReturns the value of pi
PIHLSIT.IDVrátí ID registru dříve registrované zadané dynamické knihovny (DLL) nebo zdroje kódu.REGISTER.IDReturns the register ID of the specified dynamic link library (DLL) or code resource that has been previously registered
PLATBAVrátí hodnotu pravidelné splátky anuity.PMTReturns the periodic payment for an annuity
PLATBA.ROKVrátí výšku úroku investice za dané období.IPMTReturns the interest payment for an investment for a given period
POISSONVrátí hodnotu distribuční funkce Poissonova rozdělení.POISSONReturns the Poisson distribution
POISSON.DISTVrátí hodnotu distribuční funkce Poissonova rozdělení.POISSON.DISTReturns the Poisson distribution
POWERUmocní číslo na zadanou mocninu.POWERReturns the result of a number raised to a power
PPMTVrátí hodnotu splátky jistiny pro zadanou investici za dané období.PPMTReturns the payment on the principal for an investment for a given period
PRICEVrátí cenu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč, ze kterého je úrok placen v pravidelných termínech.PRICEReturns the price per $100 face value of a security that pays periodic interest
PRICEDISCVrátí cenu diskontního cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč.PRICEDISCReturns the price per $100 face value of a discounted security
PRICEMATVrátí cenu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč, ze kterého je úrok placen k datu splatnosti.PRICEMATReturns the price per $100 face value of a security that pays interest at maturity
PRMRVrátí průměrnou hodnotu argumentů.AVERAGEReturns the average of its arguments
PROBVrátí pravděpodobnost výskytu hodnot v oblasti mezi dvěma mezními hodnotami.PROBReturns the probability that values in a range are between two limits
PRODUCTVynásobí argumenty funkce.PRODUCTMultiplies its arguments
PROPERPřevede první písmeno každého slova textové hodnoty na velké.PROPERCapitalizes the first letter in each word of a text value
PVVrátí současnou hodnotu investice.PVReturns the present value of an investment
QUARTIL.EXCVrátí hodnotu kvartilu množiny dat na základě hodnot percentilu z oblasti 0..1 (s vyloučením hodnot 0 a 1).QUARTILE.EXCReturns the quartile of the data set, based on percentile values from 0..1, exclusive
QUARTILEVrátí hodnotu kvartilu množiny dat.QUARTILEReturns the quartile of a data set
QUARTILE.INCVrátí hodnotu kvartilu množiny dat.QUARTILE.INCReturns the quartile of a data set
QUOTIENTVrátí celou část dělení.QUOTIENTReturns the integer portion of a division
RADIANSPřevede stupně na radiány.RADIANSConverts degrees to radians
RANDVrátí náhodné číslo mezi 0 a 1.RANDReturns a random number between 0 and 1
RANDBETWEENVrátí náhodné číslo mezi zadanými čísly.RANDBETWEENReturns a random number between the numbers you specify
RANKVrátí pořadí čísla v seznamu čísel.RANKReturns the rank of a number in a list of numbers
RANK.AVGVrátí pořadí čísla v seznamu čísel.RANK.AVGReturns the rank of a number in a list of numbers
RANK.EQVrátí pořadí čísla v seznamu čísel.RANK.EQReturns the rank of a number in a list of numbers
RATEVrátí úrokovou sazbu vztaženou na období anuity.RATEReturns the interest rate per period of an annuity
RECEIVEDVrátí částku obdrženou k datu splatnosti plně investovaného cenného papíru.RECEIVEDReturns the amount received at maturity for a fully invested security
REPLACENahradí znaky uvnitř textu.REPLACEReplaces characters within text
REPLACEBNahradí znaky uvnitř textu.REPLACEBReplaces characters within text
REPTZopakuje text podle zadaného počtu opakování.REPTRepeats text a given number of times
ROMANPřevede arabskou číslici na římskou ve formátu textu.ROMANConverts an arabic numeral to roman, as text
ROUNDZaokrouhlí číslo na zadaný počet číslic.ROUNDRounds a number to a specified number of digits
ROUNDDOWNZaokrouhlí číslo dolů, směrem k nule.ROUNDDOWNRounds a number down, toward zero
ROUNDUPZaokrouhlí číslo nahoru, směrem od nuly.ROUNDUPRounds a number up, away from zero
ROWVrátí číslo řádku odkazu.ROWReturns the row number of a reference
ROWSVrátí počet řádků v odkazu.ROWSReturns the number of rows in a reference
RSQVrátí druhou mocninu Pearsonova výsledného momentového korelačního koeficientu.RSQReturns the square of the Pearson product moment correlation coefficient
RTDNačte data v reálném čase z programu podporujícího automatizaci modelu COM (Automatizace: Způsob práce s objekty určité aplikace z jiné aplikace nebo nástroje pro vývoj. Automatizace (dříve nazývaná automatizace OLE) je počítačovým standardem a je funkcí modelu COM (Component Object Model).).RTDRetrieves real-time data from a program that supports COM automation (Automation: A way to work with an application's objects from another application or development tool. Formerly called OLE Automation, Automation is an industry standard and a feature of the Component Object Model (COM).)
SEARCHBNalezne textovou hodnotu uvnitř jiné (malá a velká písmena nejsou rozlišována).SEARCHBFinds one text value within another (not case-sensitive)
SECONDPřevede pořadové číslo na sekundu.SECONDConverts a serial number to a second
SERIESSUMVrátí součet mocninné řady určené podle vzorce.SERIESSUMReturns the sum of a power series based on the formula
SIGNVrátí znaménko čísla.SIGNReturns the sign of a number
SINVrátí sinus daného úhlu.SINReturns the sine of the given angle
SINHVrátí hyperbolický sinus čísla.SINHReturns the hyperbolic sine of a number
SKEWVrátí zešikmení rozdělení.SKEWReturns the skewness of a distribution
SLNVrátí lineární odpis aktiva pro jedno období.SLNReturns the straight-line depreciation of an asset for one period
SLOPEVrátí směrnici lineární regresní čáry.SLOPEReturns the slope of the linear regression line
SLOUPECVrátí číslo sloupce odkazu.COLUMNReturns the column number of a reference
SMALLVrátí k-tou nejmenší hodnotu množiny dat.SMALLReturns the k-th smallest value in a data set
SOUIN.MATICVrátí součin dvou matic.MMULTReturns the matrix product of two arrays
SOUIN.SKALRNVrátí součet součinů odpovídajících prvků matic.SUMPRODUCTReturns the sum of the products of corresponding array components
SQL.REQUESTPřipojí se k externímu zdroji dat, spustí dotaz z listu a vrátí výsledek jako pole bez nutnosti programování maker.SQL.REQUESTConnects with an external data source and runs a query from a worksheet, then returns the result as an array without the need for macro programming
SQRTVrátí kladnou druhou odmocninu.SQRTReturns a positive square root
SQRTPIVrátí druhou odmocninu výrazu (číslo * pí).SQRTPIReturns the square root of (number * pi)
STANDARDIZEVrátí normalizovanou hodnotu.STANDARDIZEReturns a normalized value
STDEVVypočte směrodatnou odchylku výběru.STDEVEstimates standard deviation based on a sample
STDEV.PVypočte směrodatnou odchylku základního souboru.STDEV.PCalculates standard deviation based on the entire population
STDEV.SVypočte směrodatnou odchylku výběru.STDEV.SEstimates standard deviation based on a sample
STDEVAVypočte směrodatnou odchylku výběru včetně čísel, textu a logických hodnot.STDEVAEstimates standard deviation based on a sample, including numbers, text, and logical values
STDEVPVypočte směrodatnou odchylku základního souboru.STDEVPCalculates standard deviation based on the entire population
STDEVPAVypočte směrodatnou odchylku základního souboru včetně čísel, textu a logických hodnot.STDEVPACalculates standard deviation based on the entire population, including numbers, text, and logical values
STEYXVrátí standardní chybu předpovězené hodnoty y pro každou hodnotu x v regresi.STEYXReturns the standard error of the predicted y-value for each x in the regression
SUBSTITUTEV textovém řetězci nahradí starý text novým.SUBSTITUTESubstitutes new text for old text in a text string
SUBTOTALVrátí souhrn v seznamu nebo databázi.SUBTOTALReturns a subtotal in a list or database
SUMSečte argumenty funkce.SUMAdds its arguments
SUMIFSečte buňky vybrané podle zadaných kritérií.SUMIFAdds the cells specified by a given criteria
SUMIFSSečte buňky určené více zadanými podmínkami.SUMIFSAdds the cells in a range that meet multiple criteria
SUMSQVrátí součet druhých mocnin argumentů.SUMSQReturns the sum of the squares of the arguments
SUMX2MY2Vrátí součet rozdílu druhých mocnin odpovídajících hodnot ve dvou maticích.SUMX2MY2Returns the sum of the difference of squares of corresponding values in two arrays
SUMX2PY2Vrátí součet součtu druhých mocnin odpovídajících hodnot ve dvou maticích.SUMX2PY2Returns the sum of the sum of squares of corresponding values in two arrays
SUMXMY2Vrátí součet druhých mocnin rozdílů odpovídajících hodnot ve dvou maticích.SUMXMY2Returns the sum of squares of differences of corresponding values in two arrays
SVYHLEDATHledá v prvním sloupci matice a dále ve směru řádku, až vrátí hodnotu buňky.VLOOKUPLooks in the first column of an array and moves across the row to return the value of a cell
SYDVrátí směrné číslo ročních odpisů aktiva pro zadané období.SYDReturns the sum-of-years' digits depreciation of an asset for a specified period
TPřevede argumenty na text.TConverts its arguments to text
T.DISTVrátí procentuální body (pravděpodobnost) pro distribuční funkci Studentova t-rozdělení.T.DISTReturns the Percentage Points (probability) for the Student t-distribution
T.DIST.2TVrátí procentuální body (pravděpodobnost) pro distribuční funkci Studentova t-rozdělení.T.DIST.2TReturns the Percentage Points (probability) for the Student t-distribution
T.DIST.RTVrátí hodnotu Studentova t-rozdělení.T.DIST.RTReturns the Student's t-distribution
T.INVVrátí hodnotu t distribuční funkce Studentova t-rozdělení jako funkci pravděpodobnosti a stupňů volnosti.T.INVReturns the t-value of the Student's t-distribution as a function of the probability and the degrees of freedom
T.INV.2TVrátí inverzní funkci k distribuční funkci Studentova t-rozdělení.T.INV.2TReturns the inverse of the Student's t-distribution
T.TESTVrátí pravděpodobnost spojenou se Studentovým t-testem.T.TESTReturns the probability associated with a Student's t-test
TANVrátí tangens čísla.TANReturns the tangent of a number
TANHVrátí hyperbolický tangens čísla.TANHReturns the hyperbolic tangent of a number
TBILLEQVrátí výnos směnky státní pokladny ekvivalentní výnosu obligace.TBILLEQReturns the bond-equivalent yield for a Treasury bill
TBILLPRICEVrátí cenu směnky státní pokladny o nominální hodnotě 100 Kč.TBILLPRICEReturns the price per $100 face value for a Treasury bill
TBILLYIELDVrátí výnos směnky státní pokladny.TBILLYIELDReturns the yield for a Treasury bill
TDISTVrátí hodnotu Studentova t-rozdělení.TDISTReturns the Student's t-distribution
TIMEVrátí pořadové číslo určitého času.TIMEReturns the serial number of a particular time
TIMEVALUEPřevede čas ve formě textu na pořadové číslo.TIMEVALUEConverts a time in the form of text to a serial number
TINVVrátí inverzní funkci k distribuční funkci Studentova t-rozdělení.TINVReturns the inverse of the Student's t-distribution
TODAYVrátí pořadové číslo dnešního data.TODAYReturns the serial number of today's date
TRANSPOZICEVrátí transponovanou matici.TRANSPOSEReturns the transpose of an array
TRIMOdstraní z textu mezery.TRIMRemoves spaces from text
TRIMMEANVrátí střední hodnotu vnitřní části množiny dat.TRIMMEANReturns the mean of the interior of a data set
TRUEVrátí logickou hodnotu PRAVDA.TRUEReturns the logical value TRUE
TRUNCZkrátí číslo na celé číslo.TRUNCTruncates a number to an integer
TTESTVrátí pravděpodobnost spojenou se Studentovým t-testem.TTESTReturns the probability associated with a Student's t-test
TYPEVrátí číslo označující datový typ hodnoty.TYPEReturns a number indicating the data type of a value
UPPERPřevede text na velká písmena.UPPERConverts text to uppercase
VALUEPřevede textový argument na číslo.VALUEConverts a text argument to a number
VARVypočte rozptyl výběru.VAREstimates variance based on a sample
VAR.PVypočte rozptyl základního souboru.VAR.PCalculates variance based on the entire population
VAR.SVypočte rozptyl výběru.VAR.SEstimates variance based on a sample
VARAVypočte rozptyl výběru včetně čísel, textu a logických hodnot.VARAEstimates variance based on a sample, including numbers, text, and logical values
VARPVypočte rozptyl základního souboru.VARPCalculates variance based on the entire population
VARPAVypočte rozptyl základního souboru včetně čísel, textu a logických hodnot.VARPACalculates variance based on the entire population, including numbers, text, and logical values
VDBVrátí odpis aktiva pro určité období nebo část období pomocí degresivní metody odpisu.VDBReturns the depreciation of an asset for a specified or partial period by using a declining balance method
VOLATZavolá proceduru uloženou v knihovně DLL nebo souboru prostředků.CALLCalls a procedure in a dynamic link library or code resource
VYHLEDATVyhledá hodnoty ve vektoru nebo matici.LOOKUPLooks up values in a vector or array
VYISTITOdebere z textu všechny netisknutelné znaky.CLEANRemoves all nonprintable characters from text
WEEKNUMPřevede pořadové číslo na číslo představující číselnou pozici týdne v roce.WEEKNUMConverts a serial number to a number representing where the week falls numerically with a year
WEIBULLVypočte rozptyl základního souboru včetně čísel, textu a logických hodnot.WEIBULLCalculates variance based on the entire population, including numbers, text, and logical values
WEIBULL.DISTVrátí hodnotu Weibullova rozdělení.WEIBULL.DISTReturns the Weibull distribution
WORKDAYVrátí pořadové číslo data před nebo po zadaném počtu pracovních dnů.WORKDAYReturns the serial number of the date before or after a specified number of workdays
WORKDAY.INTLVrátí pořadové číslo data před nebo po zadaném počtu pracovních dnů pomocí parametrů určujících, které dny náleží víkendům a kolik jich je.WORKDAY.INTLReturns the serial number of the date before or after a specified number of workdays using parameters to indicate which and how many days are weekend days
XIRRVrátí vnitřní výnosnost pro harmonogram peněžních toků, který nemusí být nutně periodický.XIRRReturns the internal rate of return for a schedule of cash flows that is not necessarily periodic
XNPVVrátí čistou současnou hodnotu pro harmonogram peněžních toků, který nemusí být nutně periodický.XNPVReturns the net present value for a schedule of cash flows that is not necessarily periodic
YEARPřevede pořadové číslo na rok.YEARConverts a serial number to a year
YEARFRACVrátí část roku vyjádřenou zlomkem a představující počet celých dní mezi počátečním a koncovým datem.YEARFRACReturns the year fraction representing the number of whole days between start_date and end_date
YIELDVrátí výnos cenného papíru, ze kterého je úrok placen v pravidelných termínech.YIELDReturns the yield on a security that pays periodic interest
YIELDDISCVrátí roční výnos diskontního cenného papíru, například směnky státní pokladny.YIELDDISCReturns the annual yield for a discounted security; for example, a Treasury bill
YIELDMATVrátí roční výnos cenného papíru, ze kterého je úrok placen k datu splatnosti.YIELDMATReturns the annual yield of a security that pays interest at maturity
Z.TESTVrátí jednostrannou hodnotu pravděpodobnosti z-testu.Z.TESTReturns the one-tailed probability-value of a z-test
ZLEVAVrátí první znaky textové hodnoty umístěné nejvíce vlevo.LEFTReturns the leftmost characters from a text value
ZLEVABVrátí první znaky textové hodnoty umístěné nejvíce vlevo.LEFTBReturns the leftmost characters from a text value
ZPRAVAVrátí první znaky textové hodnoty umístěné nejvíce vpravo.RIGHTReturns the rightmost characters from a text value
ZPRAVABVrátí první znaky textové hodnoty umístěné nejvíce vpravo.RIGHTBReturns the rightmost characters from a text value
ZTESTVrátí jednostrannou hodnotu pravděpodobnosti z-testu.ZTESTReturns the one-tailed probability-value of a z-test