dansk/Danish to English

ABSReturnerer et tals absolutte værdiABSReturns the absolute value of a number
ADRESSEReturnerer en reference som tekst til en enkelt celle i et regnearkADDRESSReturns a reference as text to a single cell in a worksheet
AFKASTReturnerer afkastet for et værdipapir med periodiske renteudbetalingerYIELDReturns the yield on a security that pays periodic interest
AFKAST.UDLBSDATOReturnerer det årlige afkast for et værdipapir, hvor renten udbetales ved papirets udløbYIELDMATReturns the annual yield of a security that pays interest at maturity
AFKORTAfkorter et tal til et heltalTRUNCTruncates a number to an integer
AFRUNDAfrunder et tal til et angivet antal cifreROUNDRounds a number to a specified number of digits
AFRUND.GULVRunder et tal ned mod nulFLOORRounds a number down, toward zero
AFRUND.LOFTAfrunder et tal til nærmeste heltal eller til nærmeste multiplum af signifikansCEILINGRounds a number to the nearest integer or to the nearest multiple of significance
AKKUM.HOVEDSTOLReturnerer den akkumulerede nedbringelse af hovedstol mellem to perioderCUMPRINCReturns the cumulative principal paid on a loan between two periods
AKKUM.RENTEReturnerer den akkumulerede rente, der betales på et lån mellem to perioderCUMIPMTReturns the cumulative interest paid between two periods
AMORDEGRCReturnerer afskrivningsbeløbet for hver regnskabsperiode ved hjælp af en afskrivningskoefficientAMORDEGRCReturns the depreciation for each accounting period by using a depreciation coefficient
AMORLINCReturnerer afskrivningsbeløbet for hver regnskabsperiodeAMORLINCReturns the depreciation for each accounting period
ANTAL.ARBEJDSDAGEReturnerer antallet af hele arbejdsdage mellem to datoerNETWORKDAYSReturns the number of whole workdays between two dates
ANTAL.ARBEJDSDAGE.INTLReturnerer antallet af hele arbejdsdage mellem to datoer ved hjælp af parametre for at angive, hvilke og hvor mange dage der er weekenddageNETWORKDAYS.INTLReturns the number of whole workdays between two dates using parameters to indicate which and how many days are weekend days
ANTAL.BLANKETæller antallet af tomme celler i et områdeCOUNTBLANKCounts the number of blank cells within a range
ARBEJDSDAGReturnerer serienummeret for dagen før eller efter det angivne antal arbejdsdageWORKDAYReturns the serial number of the date before or after a specified number of workdays
ARBEJDSDAG.INTLReturnerer serienummeret for datoen før eller efter et angivet antal arbejdsdage ved hjælp af parametre for at angive, hvilke og hvor mange dage der er weekenddageWORKDAY.INTLReturns the serial number of the date before or after a specified number of workdays using parameters to indicate which and how many days are weekend days
ARCCOSReturnerer et tals arcus cosinusACOSReturns the arccosine of a number
ARCCOSHReturnerer den inverse hyperbolske cosinus af talACOSHReturns the inverse hyperbolic cosine of a number
ARCSINReturnerer et tals arcus sinusASINReturns the arcsine of a number
ARCSINHReturnerer et tals inverse hyperbolske sinusASINHReturns the inverse hyperbolic sine of a number
ARCTANReturnerer et tals arcus tangensATANReturns the arctangent of a number
ARCTAN2Returnerer de angivne x- og y-koordinaters arcus tangensATAN2Returns the arctangent from x- and y-coordinates
ARCTANHReturnerer et tals inverse hyperbolske tangensATANHReturns the inverse hyperbolic tangent of a number
ASCÆndrer engelske tegn i fuld bredde (dobbelt-byte) eller katakana i en tegnstreng til tegn i halv bredde (enkelt-byte)ASCChanges full-width (double-byte) English letters or katakana within a character string to half-width (single-byte) characters
BAHTTEXTKonverterer et tal til tekst ved hjælp af valutaformatet ß (baht)BAHTTEXTConverts a number to text, using the ß (baht) currency format
BESSELIReturnerer den modificerede Bessel-funktion In(x)BESSELIReturns the modified Bessel function In(x)
BESSELJReturnerer Bessel-funktionen Jn(x)BESSELJReturns the Bessel function Jn(x)
BESSELKReturnerer den modificerede Bessel-funktion Kn(x)BESSELKReturns the modified Bessel function Kn(x)
BESSELYReturnerer Bessel-funktionen Yn(x)BESSELYReturns the Bessel function Yn(x)
BETA.FORDELINGReturnerer den kumulative betafordelingsfunktionBETA.DISTReturns the beta cumulative distribution function
BETA.INVReturnerer den inverse kumulative fordelingsfunktion for en angivet betafordelingBETA.INVReturns the inverse of the cumulative distribution function for a specified beta distribution
BETAFORDELINGReturnerer den kumulative betafordelingsfunktionBETADISTReturns the beta cumulative distribution function
BETAINVReturnerer den inverse kumulative fordelingsfunktion for en angivet betafordelingBETAINVReturns the inverse of the cumulative distribution function for a specified beta distribution
BIN.TIL.DECKonverterer et binært tal til et decimaltalBIN2DECConverts a binary number to decimal
BIN.TIL.HEXKonverterer et binært tal til et heksadecimalt talBIN2HEXConverts a binary number to hexadecimal
BIN.TIL.OKTKonverterer et binært tal til et oktaltalBIN2OCTConverts a binary number to octal
BINOMIAL.FORDELINGReturnerer punktsandsynligheden for binomialfordelingenBINOM.DISTReturns the individual term binomial distribution probability
BINOMIAL.INVReturnerer den mindste værdi for x, for hvilken det gælder, at fordelingsfunktionen er mindre end eller lig med kriterieværdienBINOM.INVReturns the smallest value for which the cumulative binomial distribution is less than or equal to a criterion value
BINOMIALFORDELINGReturnerer punktsandsynligheden for binomialfordelingenBINOMDISTReturns the individual term binomial distribution probability
CELLEReturnerer oplysninger om formatering, placering eller indhold af en celleCELLReturns information about the formatting, location, or contents of a cell
CHI2.FORD.RTReturnerer fraktilsandsynligheden for en chi2-fordelingCHISQ.DIST.RTReturns the one-tailed probability of the chi-squared distribution
CHI2.FORDELINGReturnerer fordelingsfunktionen for betafordelingenCHISQ.DISTReturns the cumulative beta probability density function
CHI2.INVReturnerer fordelingsfunktionen for betafordelingenCHISQ.INVReturns the cumulative beta probability density function
CHI2.INV.RTReturnerer den inverse fraktilsandsynlighed for en chi2-fordelingCHISQ.INV.RTReturns the inverse of the one-tailed probability of the chi-squared distribution
CHI2.TESTForetager en test for uafhængighedCHISQ.TESTReturns the test for independence
CHIFORDELINGReturnerer fraktilsandsynligheden for en chi2-fordelingCHIDISTReturns the one-tailed probability of the chi-squared distribution
CHIINVReturnerer den inverse fraktilsandsynlighed for en chi2-fordelingCHIINVReturns the inverse of the one-tailed probability of the chi-squared distribution
CHITESTForetager en test for uafhængighedCHITESTReturns the test for independence
COSReturnerer et tals cosinusCOSReturns the cosine of a number
COSHReturnerer den hyperbolske cosinus af et talCOSHReturns the hyperbolic cosine of a number
DAGKonverterer et serienummer til en dag i månedenDAYConverts a serial number to a day of the month
DAGE360Beregner antallet af dage mellem to datoer på grundlag af et år med 360 dageDAYS360Calculates the number of days between two dates based on a 360-day year
DATOReturnerer serienummeret for en bestemt datoDATEReturns the serial number of a particular date
DATOVRDIKonverterer en dato i form af tekst til et serienummerDATEVALUEConverts a date in the form of text to a serial number
DBReturnerer afskrivningen på et aktiv i en angivet periode ved anvendelse af saldometodenDBReturns the depreciation of an asset for a specified period by using the fixed-declining balance method
DEC.TIL.BINKonverterer et binært tal til et decimaltalDEC2BINConverts a decimal number to binary
DEC.TIL.HEXKonverterer et decimaltal til et heksadecimalt talDEC2HEXConverts a decimal number to hexadecimal
DEC.TIL.OKTKonverterer et decimaltal til et oktaltalDEC2OCTConverts a decimal number to octal
DELTATester, om to værdier er ensDELTATests whether two values are equal
DHENTUdtrækker en enkelt post, der opfylder de angivne kriterier, fra en databaseDGETExtracts from a database a single record that matches the specified criteria
DISKONTOReturnerer et værdipapirs diskontoDISCReturns the discount rate for a security
DMAKSReturnerer den største værdi blandt markerede databaseposterDMAXReturns the maximum value from selected database entries
DMIDDELReturnerer gennemsnittet af de valgte databaseposterDAVERAGEReturns the average of selected database entries
DMINReturnerer den mindste værdi blandt markerede databaseposterDMINReturns the minimum value from selected database entries
DOBBELT.FAKULTETReturnerer et tals dobbelte fakultetFACTDOUBLEReturns the double factorial of a number
DPRODUKTGanger værdierne i et bestemt felt med poster, der opfylder kriterierne i en databaseDPRODUCTMultiplies the values in a particular field of records that match the criteria in a database
DSAReturnerer afskrivningsbeløbet for et aktiv over en bestemt periode ved anvendelse af dobbeltsaldometoden eller en anden afskrivningsmetode, som du angiverDDBReturns the depreciation of an asset for a specified period by using the double-declining balance method or some other method that you specify
DSTDAFVBeregner et skøn over standardafvigelsen baseret på en stikprøve af markerede databaseposterDSTDEVEstimates the standard deviation based on a sample of selected database entries
DSTDAFVPBeregner standardafvigelsen baseret på hele populationen af markerede databaseposterDSTDEVPCalculates the standard deviation based on the entire population of selected database entries
DSUMAdderer de tal i feltkolonnen med poster i databasen, der opfylder kriterierneDSUMAdds the numbers in the field column of records in the database that match the criteria
DTLTæller de celler, der indeholder tal, i en databaseDCOUNTCounts the cells that contain numbers in a database
DTLVTæller udfyldte celler i en databaseDCOUNTACounts nonblank cells in a database
DVARIANSEstimerer variansen baseret på en stikprøve fra de valgte databaseposterDVAREstimates variance based on a sample from selected database entries
DVARIANSPBeregner variansen baseret på hele populationen af udvalgte databaseposterDVARPCalculates variance based on the entire population of selected database entries
EDATOReturnerer serienummeret for den dato, der ligger det angivne antal måneder før eller efter startdatoenEDATEReturns the serial number of the date that is the indicated number of months before or after the start date
EFFEKTIV.RENTEReturnerer den årlige effektive renteEFFECTReturns the effective annual interest rate
EKSAKTKontrollerer, om to tekstværdier er identiskeEXACTChecks to see if two text values are identical
EKSPReturnerer e opløftet til n'te potens, hvor n er et angivet talEXPReturns e raised to the power of a given number
EKSP.FORDELINGReturnerer eksponentialfordelingenEXPON.DISTReturns the exponential distribution
EKSPFORDELINGReturnerer eksponentialfordelingenEXPONDISTReturns the exponential distribution
ELLERReturneret værdien SAND, hvis mindst ét argument er sandtORReturns TRUE if any argument is TRUE
ER.FEJLReturnerer SAND, hvis værdien er tomISERRORReturns TRUE if the value is any error value
ER.FJLReturnerer SAND, hvis værdien er tomISERRReturns TRUE if the value is any error value except #N/A
ER.IKKE.TEKSTReturnerer SAND, hvis værdien er tomISNONTEXTReturns TRUE if the value is not text
ER.IKKE.TILGNGELIGReturnerer SAND, hvis værdien er tomISNAReturns TRUE if the value is the #N/A error value
ER.LOGISKReturnerer SAND, hvis værdien er tomISLOGICALReturns TRUE if the value is a logical value
ER.REFERENCEReturnerer SAND, hvis værdien er tomISREFReturns TRUE if the value is a reference
ER.TALReturnerer SAND, hvis værdien er tomISNUMBERReturns TRUE if the value is a number
ER.TEKSTReturnerer SAND, hvis værdien er tomISTEXTReturns TRUE if the value is text
ER.TOMReturnerer SAND, hvis værdien er tomISBLANKReturns TRUE if the value is blank
ER.ULIGEReturnerer SAND, hvis tallet er uligeISODDReturns TRUE if the number is odd
ERF.PRECISEReturner fejlfunktionenERF.PRECISEReturns the error function
ERFC.PRECISEReturnerer den komplementære fejlfunktion integreret mellem x og uendeligtERFC.PRECISEReturns the complementary ERF function integrated between x and infinity
EUROCONVERTKonverterer et tal til euro, konverterer et tal fra euro til en valuta i et af de lande, der har indført euroen, eller konverterer fra en valuta i et af de lande, der har indført euroen, til en anden valuta i et af de andre euro-medlemslande vha. euro som omregningsgrundlag.EUROCONVERTConverts a number to euros, converts a number from euros to a euro member currency, or converts a number from one euro member currency to another by using the euro as an intermediary (triangulation).
F.FORDELINGReturnerer fraktilsandsynligheden for F-fordelingenF.DISTReturns the F probability distribution
F.INVReturnerer den inverse fraktilsandsynlighed for F-fordelingenF.INVReturns the inverse of the F probability distribution
F.TESTReturnerer resultatet af en F-testF.TESTReturns the result of an F-test
FAKULTETReturnerer et tals fakultetFACTReturns the factorial of a number
FALSKReturnerer den logiske værdi FALSKFALSEReturns the logical value FALSE
FASTFormaterer et tal som tekst med et fast antal decimalerFIXEDFormats a number as text with a fixed number of decimals
FEJLFUNKReturner fejlfunktionenERFReturns the error function
FEJLFUNK.KOMPReturner den komplementære fejlfunktionERFCReturns the complementary error function
FEJLTYPEReturnerer et tal, der svarer til en fejltypeERROR.TYPEReturns a number corresponding to an error type
FFORDELINGReturnerer fraktilsandsynligheden for F-fordelingenFDISTReturns the F probability distribution
FFORDELING.RTReturnerer fraktilsandsynligheden for F-fordelingenF.DIST.RTReturns the F probability distribution
FINDSøger efter en tekstværdi i en anden tekstværdi (der skelnes mellem store og små bogstaver)FINDFinds one text value within another (case-sensitive)
FINDBSøger efter en tekstværdi i en anden tekstværdi (der skelnes mellem store og små bogstaver)FINDBFinds one text value within another (case-sensitive)
FINVReturnerer den inverse fraktilsandsynlighed for F-fordelingenFINVReturns the inverse of the F probability distribution
FINV.RTReturnerer den inverse fraktilsandsynlighed for F-fordelingenF.INV.RTReturns the inverse of the F probability distribution
FISHERReturnerer Fisher-transformationenFISHERReturns the Fisher transformation
FISHERINVReturnerer den inverse Fisher-transformationFISHERINVReturns the inverse of the Fisher transformation
FJERN.OVERFLDIGE.BLANKEFjerner mellemrum fra tekstTRIMRemoves spaces from text
FONETISKUddrager de fonetiske (furigana) tegn fra en tekststrengPHONETICExtracts the phonetic (furigana) characters from a text string
FORGELSEReturnerer værdier langs en eksponentiel tendensGROWTHReturns values along an exponential trend
FORKLARINGSGRADReturnerer R2-værdien fra en simpel lineær regressionRSQReturns the square of the Pearson product moment correlation coefficient
FORSKYDNINGReturnerer en reference forskudt i forhold til en given referenceOFFSETReturns a reference offset from a given reference
FORTEGNReturnerer et tals fortegnSIGNReturns the sign of a number
FRAKTILReturnerer den k'te fraktil for datasættetPERCENTILEReturns the k-th percentile of values in a range
FRAKTIL.MEDTAGReturnerer den k'te fraktil for datasættetPERCENTILE.INCReturns the k-th percentile of values in a range
FRAKTIL.UDELADReturnerer den k'te fraktil for værdier i et interval, hvor k ligger i intervallet fra 0 til 1, begge eksklusivePERCENTILE.EXCReturns the k-th percentile of values in a range, where k is in the range 0..1, exclusive
FREKVENSReturnerer en frekvensfordeling i en søjlevektorFREQUENCYReturns a frequency distribution as a vertical array
FTESTNoneFTESTNone
FVReturnerer fremtidsværdien af en investeringFVReturns the future value of an investment
FVTABELReturnerer den fremtidige værdi af en hovedstol, når der er tilskrevet rente og rentes rente efter forskellige rentesatserFVSCHEDULEReturns the future value of an initial principal after applying a series of compound interest rates
GAMMA.FORDELINGReturnerer gammafordelingenGAMMA.DISTReturns the gamma distribution
GAMMA.INVReturnerer den inverse fordelingsfunktion for gammafordelingenGAMMA.INVReturns the inverse of the gamma cumulative distribution
GAMMAFORDELINGReturnerer gammafordelingenGAMMADISTReturns the gamma distribution
GAMMAINVReturnerer den inverse fordelingsfunktion for gammafordelingenGAMMAINVReturns the inverse of the gamma cumulative distribution
GAMMALNReturnerer den naturlige logaritme til gammafordelingen, Γ(x)GAMMALNReturns the natural logarithm of the gamma function, Γ(x)
GAMMALN.PRECISEReturnerer den naturlige logaritme til gammafordelingen, Γ(x)GAMMALN.PRECISEReturns the natural logarithm of the gamma function, Γ(x)
GENTAGGentager tekst et givet antal gangeREPTRepeats text a given number of times
GEOMIDDELVRDIReturnerer det geometriske gennemsnitGEOMEANReturns the geometric mean
GETPIVOTDATAReturnerer data, der er lagret i en pivottabelrapportGETPIVOTDATAReturns data stored in a PivotTable report
GETRINTester, om et tal er større end en grænseværdiGESTEPTests whether a number is greater than a threshold value
GRADERKonverterer radianer til graderDEGREESConverts radians to degrees
GULV.PRECISEAfrunder et tal til nærmeste heltal eller til nærmeste multiplum af signifikans. Tallet rundes op uanset dets fortegn.FLOOR.PRECISERounds a number the nearest integer or to the nearest multiple of significance. Regardless of the sign of the number, the number is rounded up.
H.YDELSEReturnerer ydelsen på hovedstolen for en investering i en given periodePPMTReturns the payment on the principal for an investment for a given period
HARMIDDELVRDIReturnerer det harmoniske gennemsnitHARMEANReturns the harmonic mean
HELTALRunder et tal ned til det nærmeste heltalINTRounds a number down to the nearest integer
HEX.TIL.BINKonverterer et heksadecimalt tal til et binært talHEX2BINConverts a hexadecimal number to binary
HEX.TIL.DECKonverterer et hexadecimaltal til et decimaltalHEX2DECConverts a hexadecimal number to decimal
HEX.TIL.OKTKonverterer et heksadecimalt tal til et oktaltalHEX2OCTConverts a hexadecimal number to octal
HJREReturnerer tegnet længst til højre i en tekstværdiRIGHTReturns the rightmost characters from a text value
HJREBReturnerer tegnet længst til højre i en tekstværdiRIGHTBReturns the rightmost characters from a text value
HVISAngiver en logisk test, der skal udføresIFSpecifies a logical test to perform
HVIS.FEJLReturnerer en værdi, du angiver, hvis en formel evauleres til en fejl. Ellers returneres formlens resultatIFERRORReturns a value you specify if a formula evaluates to an error; otherwise, returns the result of the formula
HYPERLINKOpretter en genvej (et link), der åbner et dokument, som er lagret på en netværksserver, på et intranet eller på internettetHYPERLINKCreates a shortcut or jump that opens a document stored on a network server, an intranet, or the Internet
HYPGEO.FORDELINGReturnerer den hypergeometriske fordelingHYPGEOM.DISTReturns the hypergeometric distribution
HYPGEOFORDELINGReturnerer den hypergeometriske fordelingHYPGEOMDISTReturns the hypergeometric distribution
HYPPIGSTReturnerer den hyppigste værdi i et datasætMODEReturns the most common value in a data set
IAReturnerer den interne rente for en række pengestrømmeIRRReturns the internal rate of return for a series of cash flows
IDAGReturnerer serienummeret for dags datoTODAYReturns the serial number of today's date
IKKEVender argumentets logik omNOTReverses the logic of its argument
IKKE.TILGNGELIGReturnerer fejlværdien #I/TNAReturns the error value #N/A
IMAGABSReturnerer den absolutte værdi (modulus) for et komplekst talIMABSReturns the absolute value (modulus) of a complex number
IMAGARGUMENTReturnerer argumentet theta, en vinkel udtrykt i radianerIMARGUMENTReturns the argument theta, an angle expressed in radians
IMAGCOSReturnerer et komplekst tals cosinusIMCOSReturns the cosine of a complex number
IMAGDIVReturnerer kvotienten for to komplekse talIMDIVReturns the quotient of two complex numbers
IMAGEKSPReturnerer et komplekst tals eksponentialfunktionIMEXPReturns the exponential of a complex number
IMAGINRReturnerer den imaginære koefficient for et komplekst talIMAGINARYReturns the imaginary coefficient of a complex number
IMAGKONJUGEREReturnerer den komplekse konjugation af et komplekst talIMCONJUGATEReturns the complex conjugate of a complex number
IMAGKVRODReturnerer et komplekst tals kvadratrodIMSQRTReturns the square root of a complex number
IMAGLNReturnerer et komplekst tals naturlige logaritmeIMLNReturns the natural logarithm of a complex number
IMAGLOG10Returnerer et komplekst tals titalslogaritmeIMLOG10Returns the base-10 logarithm of a complex number
IMAGLOG2Returnerer et komplekst tals totalslogaritmeIMLOG2Returns the base-2 logarithm of a complex number
IMAGPOTENSReturnerer et komplekst tal opløftet til en heltalspotensIMPOWERReturns a complex number raised to an integer power
IMAGPRODUKTReturnerer produktet af komplekse talIMPRODUCTReturns the product of complex numbers
IMAGREELTReturnerer den reelle koefficient for et komplekst talIMREALReturns the real coefficient of a complex number
IMAGSINReturnerer et komplekst tals sinusIMSINReturns the sine of a complex number
IMAGSUBReturnerer forskellen mellem to komplekse talIMSUBReturns the difference between two complex numbers
IMAGSUMReturnerer summen af komplekse talIMSUMReturns the sum of complex numbers
INDIREKTEReturnerer en reference, der er angivet af en tekstværdiINDIRECTReturns a reference indicated by a text value
INFOReturnerer oplysninger om det aktuelle operativmiljøINFOReturns information about the current operating environment
INTERN.RENTEReturnerer den interne rente for en plan over pengestrømme, der ikke behøver at være periodiskeXIRRReturns the internal rate of return for a schedule of cash flows that is not necessarily periodic
ISO.LOFTReturnerer et tal, der rundes op til nærmeste heltal eller til nærmeste multiplum af signifikansISO.CEILINGReturns a number that is rounded up to the nearest integer or to the nearest multiple of significance
ISPMTBeregner den rente, der er betalt i løbet af en bestemt periode for en investeringISPMTCalculates the interest paid during a specific period of an investment
JISÆndrer engelske tegn i halv bredde (enkelt-byte) eller katakana i en tegnstreng til tegn i fuld bredde (dobbelt-byte)JISChanges half-width (single-byte) English letters or katakana within a character string to full-width (double-byte) characters
KALDKalder en procedure i et DLL-bibliotek eller i en koderessourceCALLCalls a procedure in a dynamic link library or code resource
KODEReturnerer en numerisk kode for det første tegn i en tekststrengCODEReturns a numeric code for the first character in a text string
KOLONNEReturnerer kolonnenummeret for en referenceCOLUMNReturns the column number of a reference
KOLONNERReturnerer antallet af kolonner i en referenceCOLUMNSReturns the number of columns in a reference
KOMBINReturnerer antallet af kombinationer for et givet antal objekterCOMBINReturns the number of combinations for a given number of objects
KOMPLEKSKonverterer reelle og imaginære koefficienter til et komplekst talCOMPLEXConverts real and imaginary coefficients into a complex number
KONFIDENSINTERVALReturnerer et konfidensinterval for en populationCONFIDENCEReturns the confidence interval for a population mean
KONFIDENSNORMReturnerer konfidensintervallet for middelværdien for en populationCONFIDENCE.NORMReturns the confidence interval for a population mean
KONFIDENSTReturnerer konfidensintervallet for middelværdien for en population ved hjælp af en Students t-fordelingCONFIDENCE.TReturns the confidence interval for a population mean, using a Student's t distribution
KONVERTERKonverterer et tal fra én måleenhed til en andenCONVERTConverts a number from one measurement system to another
KORRELATIONReturnerer korrelationskoefficienten mellem to datasætCORRELReturns the correlation coefficient between two data sets
KOVARIANSReturnerer kovariansen, dvs. gennemsnittet af produktet af parrede standardafvigelserCOVARReturns covariance, the average of the products of paired deviations
KOVARIANSPReturnerer kovariansen, dvs. gennemsnittet af produktet af parrede standardafvigelserCOVARIANCE.PReturns covariance, the average of the products of paired deviations
KOVARIANSSReturnerer kovariansen, dvs. gennemsnittet af produktet af standardafvigelsen for hvert datapar i to datasætCOVARIANCE.SReturns the sample covariance, the average of the products deviations for each data point pair in two data sets
KRKonverterer et tal til tekst ved hjælp af valutaformatet kr. (kroner)DOLLARConverts a number to text, using the $ (dollar) currency format
KR.BRKKonverterer en kronepris udtrykt som decimaltal til en kronepris udtrykt som brøkDOLLARFRConverts a dollar price, expressed as a decimal number, into a dollar price, expressed as a fraction
KR.DECIMALKonverterer en kronepris udtrykt som brøk til en kronepris udtrykt som decimaltalDOLLARDEConverts a dollar price, expressed as a fraction, into a dollar price, expressed as a decimal number
KRITBINOMReturnerer den mindste værdi for x, for hvilken det gælder, at fordelingsfunktionen er mindre end eller lig med kriterieværdienCRITBINOMReturns the smallest value for which the cumulative binomial distribution is less than or equal to a criterion value
KUBE.KPI.MEDLEMReturnerer navn, egenskab og mål for en KPI-indikator og viser navnet og egenskaben i cellen. En KPI-indikator er en målbar størrelse, f.eks. bruttooverskud pr. måned eller personaleudskiftning pr. kvartal, der bruges til at overvåge en organisations præstationer.CUBEKPIMEMBERReturns a key performance indicator (KPI) name, property, and measure, and displays the name and property in the cell. A KPI is a quantifiable measurement, such as monthly gross profit or quarterly employee turnover, used to monitor an organization's performance.
KUBEMEDLEMReturnerer et medlem eller en tupel fra kubehierarkiet. Bruges til at validere, om et medlem eller en tupel findes i kuben.CUBEMEMBERReturns a member or tuple in a cube hierarchy. Use to validate that the member or tuple exists in the cube.
KUBEMEDLEM.EGENSKABReturnerer værdien af en egenskab for et medlem i kuben. Bruges til at validere, om et medlemsnavn findes i kuben, og returnere den angivne egenskab for medlemmet.CUBEMEMBERPROPERTYReturns the value of a member property in the cube. Use to validate that a member name exists within the cube and to return the specified property for this member.
KUBERANGERET.MEDLEMReturnerer det n'te eller rangordnede medlem i et sæt. Bruges til at returnere et eller flere elementer i et sæt, f.eks. topsælgere eller de 10 bedste elever.CUBERANKEDMEMBERReturns the nth, or ranked, member in a set. Use to return one or more elements in a set, such as the top sales performer or top 10 students.
KUBESTDefinerer et beregnet sæt medlemmer eller tupler ved at sende et sætudtryk til kuben på serveren, som opretter sættet og returnerer det til Microsoft Office Excel.CUBESETDefines a calculated set of members or tuples by sending a set expression to the cube on the server, which creates the set, and then returns that set to Microsoft Office Excel.
KUBEST.ANTALReturnerer antallet af elementer i et sæt.CUBESETCOUNTReturns the number of items in a set.
KUBEVRDIReturnerer en sammenlagt (aggregeret) værdi fra en kube.CUBEVALUEReturns an aggregated value from a cube.
KUPONBETALINGERReturnerer antallet af kuponudbetalinger mellem afregnings- og udløbsdatoenCOUPNUMReturns the number of coupons payable between the settlement date and maturity date
KUPONDAG.FORRIGEReturnerer den forrige kupondato før afregningsdatoenCOUPPCDReturns the previous coupon date before the settlement date
KUPONDAG.NSTEReturnerer den næste kupondato efter afregningsdatoenCOUPNCDReturns the next coupon date after the settlement date
KUPONDAGE.AReturnerer antallet af dage fra begyndelsen af kuponperioden til afregningsdatoenCOUPDAYSReturns the number of days in the coupon period that contains the settlement date
KUPONDAGE.ANKReturnerer antallet af dage i den kuponperiode, der indeholder afregningsdatoenCOUPDAYSNCReturns the number of days from the settlement date to the next coupon date
KUPONDAGE.SAReturnerer antallet af dage fra starten af kuponperioden til afregningsdatoenCOUPDAYBSReturns the number of days from the beginning of the coupon period to the settlement date
KURSReturnerer kursen pr. kr 100 nominel værdi for et værdipapir med periodiske renteudbetalingerPRICEReturns the price per $100 face value of a security that pays periodic interest
KURS.DISKONTOReturnerer kursen pr. kr 100 nominel værdi for et diskonteret værdipapirPRICEDISCReturns the price per $100 face value of a discounted security
KURS.UDLBReturnerer kursen pr. kr 100 nominel værdi for et værdipapir, hvor renten udbetales ved papirets udløbPRICEMATReturns the price per $100 face value of a security that pays interest at maturity
KVARTILReturnerer kvartilen for et datasætQUARTILEReturns the quartile of a data set
KVARTIL.MEDTAGReturnerer kvartilen for et datasætQUARTILE.INCReturns the quartile of a data set
KVARTIL.UDELADReturnerer kvartilen for datasættet baseret på fraktilværdien fra 0..1, begge eksklusiveQUARTILE.EXCReturns the quartile of the data set, based on percentile values from 0..1, exclusive
KVOTIENTReturnerer heltalsdelen ved divisionQUOTIENTReturns the integer portion of a division
KVRODReturnerer en positiv kvadratrodSQRTReturns a positive square root
KVRODPIReturnerer kvadratroden af (tal * pi;)SQRTPIReturns the square root of (number * pi)
LAReturnerer den lineære afskrivning for et aktiv i en enkelt periodeSLNReturns the straight-line depreciation of an asset for one period
LIGERunder et tal op til nærmeste lige heltalEVENRounds a number up to the nearest even integer
LINREGRReturnerer parametrene for en lineær tendensLINESTReturns the parameters of a linear trend
LNReturnerer et tals naturlige logaritmeLNReturns the natural logarithm of a number
LNGDEReturnerer antallet af tegn i en tekststrengLENReturns the number of characters in a text string
LNGDEBReturnerer antallet af tegn i en tekststrengLENBReturns the number of characters in a text string
LOFT.PRECISEAfrunder et tal til nærmeste heltal eller til nærmeste multiplum af signifikans. Tallet rundes op uanset dets fortegn.CEILING.PRECISERounds a number the nearest integer or to the nearest multiple of significance. Regardless of the sign of the number, the number is rounded up.
LOGReturnerer et tals logaritme med et angivet grundtalLOGReturns the logarithm of a number to a specified base
LOG10Returnerer titalslogaritmen af et talLOG10Returns the base-10 logarithm of a number
LOGINVReturnerer den inverse lognormale kumulative fordelingsfunktionLOGINVReturns the inverse of the lognormal cumulative distribution
LOGNORM.FORDELINGReturnerer fordelingsfunktionen for lognormalfordelingenLOGNORM.DISTReturns the cumulative lognormal distribution
LOGNORMFORDELINGReturnerer fordelingsfunktionen for lognormalfordelingenLOGNORMDISTReturns the cumulative lognormal distribution
LOGNORMINVReturnerer den inverse lognormale kumulative fordelingsfunktionLOGNORM.INVReturns the inverse of the lognormal cumulative distribution
LOGREGRReturnerer parametrene for en eksponentiel tendensLOGESTReturns the parameters of an exponential trend
LOPSLAGSøger i øverste række af en matrix og flytter på tværs af rækken for at returnere en celleværdiVLOOKUPLooks in the first column of an array and moves across the row to return the value of a cell
MADReturnerer den gennemsnitlige numeriske afvigelse fra stikprøvens middelværdiAVEDEVReturns the average of the absolute deviations of data points from their mean
MAFRUNDReturnerer et tal afrundet til det ønskede multiplumMROUNDReturns a number rounded to the desired multiple
MAKSReturnerer den maksimale værdi på en liste med argumenterMAXReturns the maximum value in a list of arguments
MAKSVReturnerer den maksimale værdi på en liste med argumenter og medtager tal, tekst og logiske værdierMAXAReturns the maximum value in a list of arguments, including numbers, text, and logical values
MDETERMReturnerer determinanten for en matrixMDETERMReturns the matrix determinant of an array
MEDIANReturnerer medianen for de angivne talMEDIANReturns the median of the given numbers
MIAReturnerer den interne forrentning, hvor positive og negative pengestrømme finansieres til forskellig renteMIRRReturns the internal rate of return where positive and negative cash flows are financed at different rates
MIDDELReturnerer middelværdien af argumenterneAVERAGEReturns the average of its arguments
MIDDEL.HVISReturnerer gennemsnittet (den aritmetiske middelværdi) af alle de celler, der opfylder et givet kriterium, i et områdeAVERAGEIFReturns the average (arithmetic mean) of all the cells in a range that meet a given criteria
MIDDEL.HVISER>Returnerer gennemsnittet (den aritmetiske middelværdi) af alle de celler, der opfylder flere kriterier.AVERAGEIFSReturns the average (arithmetic mean) of all cells that meet multiple criteria.
MIDDELVReturnerer middelværdien af argumenterne og medtager tal, tekst og logiske værdierAVERAGEAReturns the average of its arguments, including numbers, text, and logical values
MIDTReturnerer et bestemt antal tegn fra en tekststreng fra og med den angivne startpositionMIDReturns a specific number of characters from a text string starting at the position you specify
MIDTBReturnerer et bestemt antal tegn fra en tekststreng fra og med den angivne startpositionMIDBReturns a specific number of characters from a text string starting at the position you specify
MINReturnerer den mindste værdi på en liste med argumenterMINReturns the minimum value in a list of arguments
MINDSTEReturnerer den k'te mindste værdi i et datasætSMALLReturns the k-th smallest value in a data set
MINDSTE.FLLES.MULTIPLUMReturnerer det mindste fælles multiplumLCMReturns the least common multiple
MINUTKonverterer et serienummer til et minutMINUTEConverts a serial number to a minute
MINVReturnerer den mindste værdi på en liste med argumenter og medtager tal, tekst og logiske værdierMINAReturns the smallest value in a list of arguments, including numbers, text, and logical values
MINVERTReturnerer den inverse matrix for en matrixMINVERSEReturns the matrix inverse of an array
MNEDKonverterer et serienummer til en månedMONTHConverts a serial number to a month
MODTAGET.VED.UDLBReturnerer det beløb, der modtages ved udløbet af et fuldt ud investeret værdipapirRECEIVEDReturns the amount received at maturity for a fully invested security
MPRODUKTReturnerer matrixproduktet af to matrixerMMULTReturns the matrix product of two arrays
MULTINOMIALReturnerer et multinomialt talsætMULTINOMIALReturns the multinomial of a set of numbers
MVARIGHEDReturnerer Macauleys modificerede løbetid for et værdipapir med en formodet pari på kr. 100MDURATIONReturns the Macauley modified duration for a security with an assumed par value of $100
NEGBINOM.FORDELINGReturnerer den negative binomialfordelingNEGBINOM.DISTReturns the negative binomial distribution
NEGBINOMFORDELINGReturnerer den negative binomialfordelingNEGBINOMDISTReturns the negative binomial distribution
NETTO.NUTIDSVRDIReturnerer nutidsværdien for en plan over pengestrømme, der ikke behøver at være periodiskeXNPVReturns the net present value for a schedule of cash flows that is not necessarily periodic
NOMINELReturnerer den årlige nominelle renteNOMINALReturns the annual nominal interest rate
NORM.INVReturnerer den inverse fordelingsfunktion for normalfordelingenNORM.INVReturns the inverse of the normal cumulative distribution
NORMALFORDELINGReturnerer fordelingsfunktionen for normalfordelingenNORM.DISTReturns the normal cumulative distribution
NORMFORDELINGReturnerer fordelingsfunktionen for normalfordelingenNORMDISTReturns the normal cumulative distribution
NORMINVReturnerer den inverse fordelingsfunktion for normalfordelingenNORMINVReturns the inverse of the normal cumulative distribution
NPERReturnerer antallet af perioder for en investeringNPERReturns the number of periods for an investment
NUReturnerer serienummeret for den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslætNOWReturns the serial number of the current date and time
NUTIDSVRDIReturnerer nettonutidsværdien for en investering baseret på en række periodiske pengestrømme og en diskonteringssatsNPVReturns the net present value of an investment based on a series of periodic cash flows and a discount rate
NVReturnerer en investerings nutidsværdiPVReturns the present value of an investment
OGReturnerer SAND, hvis alle argumenterne er sandeANDReturns TRUE if all of its arguments are TRUE
OKT.TIL.BINKonverterer et oktaltal til et binært talOCT2BINConverts an octal number to binary
OKT.TIL.DECKonverterer et oktaltal til et decimaltalOCT2DECConverts an octal number to decimal
OKT.TIL.HEXKonverterer et oktaltal til et heksadecimalt talOCT2HEXConverts an octal number to hexadecimal
OMRDERReturnerer antallet af områder i en referenceAREASReturns the number of areas in a reference
PEARSONReturnerer Pearsons korrelationskoefficientPEARSONReturns the Pearson product moment correlation coefficient
PERMUTReturnerer antallet af permutationer for et givet antal objekterPERMUTReturns the number of permutations for a given number of objects
PIReturnerer værdien af piPIReturns the value of pi
PLADSReturnerer rangen for et tal på en liste med talRANKReturns the rank of a number in a list of numbers
PLADS.GNSNReturnerer rangen for et tal på en liste med talRANK.AVGReturns the rank of a number in a list of numbers
PLADS.LIGEReturnerer rangen for et tal på en liste med talRANK.EQReturns the rank of a number in a list of numbers
PLBRENTEReturnerer den påløbne rente for et værdipapir med periodiske renteudbetalingerACCRINTReturns the accrued interest for a security that pays periodic interest
PLBRENTE.UDLBReturnerer den påløbne rente for et værdipapir, hvor renteudbetalingen finder sted ved papirets udløbACCRINTMReturns the accrued interest for a security that pays interest at maturity
POISSONReturnerer Poisson-fordelingenPOISSONReturns the Poisson distribution
POISSONFORDELINGReturnerer Poisson-fordelingenPOISSON.DISTReturns the Poisson distribution
POTENSReturnerer resultatet af et tal opløftet til en potensPOWERReturns the result of a number raised to a power
PROCENTPLADSReturnerer den procentuelle rang for en given værdi i et datasætPERCENTRANKReturns the percentage rank of a value in a data set
PROCENTPLADS.MEDTAGReturnerer den procentuelle rang for en given værdi i et datasætPERCENTRANK.INCReturns the percentage rank of a value in a data set
PROCENTPLADS.UDELADReturnerer rangen for en værdi i et datasæt som en procentdel (0..1, begge eksklusive) for datasættetPERCENTRANK.EXCReturns the rank of a value in a data set as a percentage (0..1, exclusive) of the data set
PRODUKTMultiplicerer argumenternePRODUCTMultiplies its arguments
PROGNOSEReturnerer en prognoseværdi baseret på lineær tendensFORECASTReturns a value along a linear trend
RKonverterer et serienummer til et årYEARConverts a serial number to a year
R.BRKReturnerer årsbrøken, der repræsenterer antallet af hele dage mellem startdato og slutdatoYEARFRACReturns the year fraction representing the number of whole days between start_date and end_date
R.YDELSEReturnerer renteydelsen for en investering for en given periodeIPMTReturns the interest payment for an investment for a given period
RADIANERKonverterer grader til radianerRADIANSConverts degrees to radians
REGISTER.IDReturnerer register-id'et for det angivne DLL-bibliotek (Dynamic Link Library) eller den angivne koderessource, der tidligere er registreretREGISTER.IDReturns the register ID of the specified dynamic link library (DLL) or code resource that has been previously registered
RENSFjerner alle tegn, der ikke kan udskrives, fra tekstCLEANRemoves all nonprintable characters from text
RENTEReturnerer renten i hver periode for en annuitetRATEReturns the interest rate per period of an annuity
RENTEFODReturnerer renten på et fuldt ud investeret værdipapirINTRATEReturns the interest rate for a fully invested security
RESTReturnerer restværdien fra divisionMODReturns the remainder from division
RKKEReturnerer rækkenummeret for en referenceROWReturns the row number of a reference
RKKERReturnerer antallet af rækker i en referenceROWSReturns the number of rows in a reference
ROMERTALKonverterer et arabertal til romertal som tekstROMANConverts an arabic numeral to roman, as text
RSAFSKRIVNINGReturnerer den årlige afskrivning på et aktiv i en bestemt periodeSYDReturns the sum-of-years' digits depreciation of an asset for a specified period
RTDHenter realtidsdata fra et program, der understøtter COM-automatisering (Automation: En metode til at arbejde med objekter fra et andet program eller udviklingsværktøj. Automation, som tidligere blev kaldt OLE Automation, er en industristandard og en funktion i COM (Component Object Model).)RTDRetrieves real-time data from a program that supports COM automation (Automation: A way to work with an application's objects from another application or development tool. Formerly called OLE Automation, Automation is an industry standard and a feature of the Component Object Model (COM).)
RUND.NEDRunder et tal ned mod nulROUNDDOWNRounds a number down, toward zero
RUND.OPRunder et tal op fra nulROUNDUPRounds a number up, away from zero
SAKReturnerer summen af de kvadrerede afvigelser fra middelværdienDEVSQReturns the sum of squares of deviations
SAMLINGReturnerer en samling på en liste eller i en databaseAGGREGATEReturns an aggregate in a list or database
SAMMENKDNINGSammenkæder fler tekstelementer til ét tekstelementCONCATENATEJoins several text items into one text item
SAMMENLIGNSlår værdier op i en reference eller en matrixMATCHLooks up values in a reference or array
SANDReturnerer den logiske værdi SANDTRUEReturns the logical value TRUE
SANDSYNLIGHEDReturnerer en intervalsandsynlighedPROBReturns the probability that values in a range are between two limits
SEKUNDKonverterer et serienummer til et sekundSECONDConverts a serial number to a second
SERIESSUMReturnerer summen af en potensserie baseret på nedenstående formel:SERIESSUMReturns the sum of a power series based on the formula
SGSøger efter en tekstværdi i en anden tekstværdi (der skelnes ikke mellem store og små bogstaver)SEARCHFinds one text value within another (not case-sensitive)
SGBSøger efter en tekstværdi i en anden tekstværdi (der skelnes ikke mellem store og små bogstaver)SEARCHBFinds one text value within another (not case-sensitive)
SINReturnerer en given vinkels sinusværdiSINReturns the sine of the given angle
SINHReturnerer den hyperbolske sinus af et talSINHReturns the hyperbolic sine of a number
SKRINGReturnerer skæringsværdien på y-aksen i en lineær regressionINTERCEPTReturns the intercept of the linear regression line
SKVHEDReturnerer skævheden for en stokastisk variabelSKEWReturns the skewness of a distribution
SL.OPSlår værdier op i en vektor eller en matrixLOOKUPLooks up values in a vector or array
SLUMPReturnerer et tilfældigt tal mellem 0 og 1RANDReturns a random number between 0 and 1
SLUMPMELLEMReturnerer et tilfældigt tal mellem de tal, der angivesRANDBETWEENReturns a random number between the numbers you specify
SLUT.P.MNEDReturnerer serienummeret på den sidste dag i måneden før eller efter et angivet antal månederEOMONTHReturns the serial number of the last day of the month before or after a specified number of months
SM.BOGSTAVERKonverterer tekst til små bogstaverLOWERConverts text to lowercase
SQL.REQUESTOpretter forbindelse til en ekstern datakilde, kører en forespørgsel fra et regneark og returnerer derefter resultatet som en matrix uden brug af makroprogrammeringSQL.REQUESTConnects with an external data source and runs a query from a worksheet, then returns the result as an array without the need for macro programming
STANDARD.NORMFORDELINGReturnerer fordelingsfunktionen for standardnormalfordelingenNORM.S.DISTReturns the standard normal cumulative distribution
STANDARDISERReturnerer en standardiseret værdiSTANDARDIZEReturns a normalized value
STANDARDNORM.INVR    Returnerer den inverse fordelingsfunktion for standardnormalfordelingenNORM.S.INVR    eturns the inverse of the standard normal cumulative distribution
STANDARDNORMFORDELINGReturnerer fordelingsfunktionen for standardnormalfordelingenNORMSDISTReturns the standard normal cumulative distribution
STANDARDNORMINVReturnerer den inverse fordelingsfunktion for standardnormalfordelingenNORMSINVReturns the inverse of the standard normal cumulative distribution
STATSOBLIGATIONReturnerer det obligationsækvivalente afkast for en statsobligationTBILLEQReturns the bond-equivalent yield for a Treasury bill
STATSOBLIGATION.AFKASTReturnerer en afkastet på en statsobligationTBILLYIELDReturns the yield for a Treasury bill
STATSOBLIGATION.KURSReturnerer kursen pr. kr 100 nominel værdi for en statsobligationTBILLPRICEReturns the price per $100 face value for a Treasury bill
STDAFVEstimerer standardafvigelsen på basis af en stikprøveSTDEVEstimates standard deviation based on a sample
STDAFV.PBeregner standardafvigelsen på basis af en hel populationSTDEV.PCalculates standard deviation based on the entire population
STDAFVPBeregner standardafvigelsen på basis af en hel populationSTDEVPCalculates standard deviation based on the entire population
STDAFVPVBeregner standardafvigelsen på basis af en hel population og medtager tal, tekst og logiske værdierSTDEVPACalculates standard deviation based on the entire population, including numbers, text, and logical values
STDAFVSEstimerer standardafvigelsen på basis af en stikprøveSTDEV.SEstimates standard deviation based on a sample
STDAFVVBeregner standardafvigelsen på basis af en prøve og medtager tal, tekst og logiske værdierSTDEVAEstimates standard deviation based on a sample, including numbers, text, and logical values
STFYXReturnerer standardafvigelsen for de estimerede y-værdier i den simple lineære regressionSTEYXReturns the standard error of the predicted y-value for each x in the regression
STIGNINGReturnerer hældningen for linjen i en lineær regressionSLOPEReturns the slope of the linear regression line
STORE.BOGSTAVERKonverterer tekst til store bogstaverUPPERConverts text to uppercase
STORT.FORBOGSTAVKonverterer første bogstav i hvert ord i teksten til stort bogstavPROPERCapitalizes the first letter in each word of a text value
STRSTEReturnerer den k'te største værdi i et datasætLARGEReturns the k-th largest value in a data set
STRSTE.FLLES.DIVISORReturnerer den største fælles divisorGCDReturns the greatest common divisor
SUBTOTALReturnerer en subtotal på en liste eller i en databaseSUBTOTALReturns a subtotal in a list or database
SUMLægger argumenterne sammenSUMAdds its arguments
SUM.HVISLægger de celler sammen, der er specificeret af et givet kriteriumSUMIFAdds the cells specified by a given criteria
SUM.HVISERLægger de celler i et område sammen, der opfylder flere kriterierSUMIFSAdds the cells in a range that meet multiple criteria
SUMKVReturnerer summen af argumenternes kvadraterSUMSQReturns the sum of the squares of the arguments
SUMPRODUKTReturnerer summen af produkter af ens matrixkomponenterSUMPRODUCTReturns the sum of the products of corresponding array components
SUMX2MY2Returnerer summen af differensen mellem kvadrater af tilsvarende værdier i to matrixerSUMX2MY2Returns the sum of the difference of squares of corresponding values in two arrays
SUMX2PY2Returnerer summen af summen mellem kvadrater af tilsvarende værdier i to matrixerSUMX2PY2Returns the sum of the sum of squares of corresponding values in two arrays
SUMXMY2Returnerer summen af kvadrater af differenser mellem tilsvarende værdier i to matrixerSUMXMY2Returns the sum of squares of differences of corresponding values in two arrays
TTæller antallet af celler inden for et område, som opfylder flere kriterierTConverts its arguments to text
T.FORDELINGReturnerer procentpointene (sandsynlighed) for Students t-fordelingT.DISTReturns the Percentage Points (probability) for the Student t-distribution
T.FORDELING.2TReturnerer procentpointene (sandsynlighed) for Students t-fordelingT.DIST.2TReturns the Percentage Points (probability) for the Student t-distribution
T.FORDELING.RTReturnerer fordelingsfunktionen for Student's t-fordelingT.DIST.RTReturns the Student's t-distribution
T.INVReturnerer værdien for fordelingsfunktion for Students t-fordeling som en funktion af sandsynligheden og frihedsgraderneT.INVReturns the t-value of the Student's t-distribution as a function of the probability and the degrees of freedom
T.INV.2TReturnerer den inverse fordelingsfunktion for Students t-fordelingT.INV.2TReturns the inverse of the Student's t-distribution
T.TESTReturnerer den sandsynlighed, der er forbundet med Students t-testT.TESTReturns the probability associated with a Student's t-test
TALReturnerer en værdi konverteret til et talNReturns a value converted to a number
TANReturnerer et tals tangensTANReturns the tangent of a number
TANHReturnerer et tals hyperbolske tangensTANHReturns the hyperbolic tangent of a number
TEGNReturnerer det tegn, der svarer til kodenummeretCHARReturns the character specified by the code number
TEKSTFormaterer et tal og konverterer det til tekstTEXTFormats a number and converts it to text
TENDENSReturnerer værdier under antagelse af en lineær tendensTRENDReturns values along a linear trend
TFORDELINGReturnerer fordelingsfunktionen for Students t-fordelingTDISTReturns the Student's t-distribution
TIDReturnerer serienummeret for et bestemt klokkeslætTIMEReturns the serial number of a particular time
TIDSVRDIKonverterer et klokkeslæt i form af tekst til et serienummerTIMEVALUEConverts a time in the form of text to a serial number
TILST.FLEREReturnerer en lodret matrix af de hyppigst forekommende, eller gentagne, værdier i en matrix eller et dataområdeMODE.MULTReturns a vertical array of the most frequently occurring, or repetitive values in an array or range of data
TILSTANDReturnerer den hyppigste værdi i et datasætMODE.SNGLReturns the most common value in a data set
TIMEKonverterer et serienummer til en timeHOURConverts a serial number to an hour
TINVReturnerer den inverse fordelingsfunktion for Students t-fordelingTINVReturns the inverse of the Student's t-distribution
TLTæller antallet af tal på en liste med argumenterCOUNTCounts how many numbers are in the list of arguments
TL.HVISTæller antallet af celler, som opfylder de givne kriterier, i et områdeCOUNTIFCounts the number of cells within a range that meet the given criteria
TL.HVISERTæller antallet af celler inden for et område, som opfylder flere kriterierCOUNTIFSCounts the number of cells within a range that meet multiple criteria
TLVTæller antallet af værdier på en liste med argumenterCOUNTACounts how many values are in the list of arguments
TOPSTEJLReturnerer kurtosisværdien for en stokastisk variabelKURTReturns the kurtosis of a data set
TRANSPONERReturnerer en transponeret matrixTRANSPOSEReturns the transpose of an array
TRIMMIDDELVRDIReturnerer den trimmede middelværdi for datasættetTRIMMEANReturns the mean of the interior of a data set
TTESTReturnerer den sandsynlighed, der er forbundet med Students t-testTTESTReturns the probability associated with a Student's t-test
UDSKIFTUdskifter gammel tekst med ny tekst i en tekststrengSUBSTITUTESubstitutes new text for old text in a text string
UGE.NRKonverterer et serienummer til et tal, der angiver ugenummeret i åretWEEKNUMConverts a serial number to a number representing where the week falls numerically with a year
UGEDAGKonverterer et serienummer til en dag i ugenWEEKDAYConverts a serial number to a day of the week
ULIGERunder et tal op til nærmeste ulige heltalODDRounds a number up to the nearest odd integer
ULIGE.FRSTE.AFKASTReturnerer afkastet for et værdipapir med ulige første periodeODDFYIELDReturns the yield of a security with an odd first period
ULIGE.KURS.PLYDENDEReturnerer kursen pr. kr. 100 nominel værdi for et værdipapir med en ulige (kort eller lang) første periodeODDFPRICEReturns the price per $100 face value of a security with an odd first period
ULIGE.SIDSTE.AFKASTReturnerer afkastet for et værdipapir med ulige sidste periodeODDLYIELDReturns the yield of a security with an odd last period
ULIGE.SIDSTE.KURSReturnerer kursen pr. kr. 100 nominel værdi for et værdipapir med ulige sidste periodeODDLPRICEReturns the price per $100 face value of a security with an odd last period
VARIANSBeregner variansen på basis af en prøveVAREstimates variance based on a sample
VARIANS.SBeregner variansen på basis af en prøveVAR.SEstimates variance based on a sample
VARIANSPBeregner variansen på basis af hele populationenVARPCalculates variance based on the entire population
VARIANSPVBeregner variansen på basis af hele populationen og medtager tal, tekst og logiske værdierVARPACalculates variance based on the entire population, including numbers, text, and logical values
VARIANSVBeregner variansen på basis af en prøve og medtager tal, tekst og logiske værdierVARAEstimates variance based on a sample, including numbers, text, and logical values
VARIGHEDReturnerer den årlige løbetid for et værdipapir med periodiske renteudbetalingerDURATIONReturns the annual duration of a security with periodic interest payments
VENSTREReturnerer tegnet længst til venstre i en tekstværdiLEFTReturns the leftmost characters from a text value
VENSTREBReturnerer tegnet længst til venstre i en tekstværdiLEFTBReturns the leftmost characters from a text value
VLGVælger en værdi på en liste med værdierCHOOSEChooses a value from a list of values
VOPSLAGSøger i den øverste række af en matrix og returnerer den angivne celles værdiHLOOKUPLooks in the top row of an array and returns the value of the indicated cell
VRDIKonverterer et tekstargument til et talVALUEConverts a text argument to a number
VRDITYPEReturnerer et tal, der angiver datatypen for en værdiTYPEReturns a number indicating the data type of a value
VSAReturnerer afskrivningen på et aktiv i en angivet periode, herunder delperioder, ved brug af dobbeltsaldometodenVDBReturns the depreciation of an asset for a specified or partial period by using a declining balance method
WEIBULLBeregner variansen på basis af hele populationen og medtager tal, tekst og logiske værdierWEIBULLCalculates variance based on the entire population, including numbers, text, and logical values
WEIBULLFORDELINGReturnerer Weibull-fordelingenWEIBULL.DISTReturns the Weibull distribution
YDELSEReturnerer den periodiske ydelse for en annuitetPMTReturns the periodic payment for an annuity
Z.TESTReturnerer sandsynlighedsværdien for en en-sidet z-testZ.TESTReturns the one-tailed probability-value of a z-test
ZTESTReturnerer sandsynlighedsværdien for en en-sidet z-testZTESTReturns the one-tailed probability-value of a z-test