suomi/Finnish to English

ACOSPalauttaa luvun arkuskosinin.ACOSReturns the arccosine of a number
ACOSHPalauttaa luvun käänteisen hyperbolisen kosinin.ACOSHReturns the inverse hyperbolic cosine of a number
AIKAMuuntaa tekstimuodossa olevan kellonajan järjestysluvuksi.TIMEReturns the serial number of a particular time
AIKA_ARVOMuuntaa tekstimuodossa olevan kellonajan järjestysluvuksi.TIMEVALUEConverts a time in the form of text to a serial number
ALUEETPalauttaa viittauksessa olevien alueiden määrän.AREASReturns the number of areas in a reference
AMORDEGRCLaskee kunkin laskentakauden poiston poistokerrointa käyttämällä.AMORDEGRCReturns the depreciation for each accounting period by using a depreciation coefficient
AMORLINCPalauttaa kunkin laskentakauden poiston.AMORLINCReturns the depreciation for each accounting period
ARVOMuuntaa tekstiargumentin luvuksi.VALUEConverts a text argument to a number
ARVON.MUKAANPalauttaa luvun sijainnin lukuarvoluettelossa suhteessa muihin luettelon arvoihin.RANKReturns the rank of a number in a list of numbers
ARVON.MUKAAN.KESKIARVOPalauttaa luvun sijainnin lukuarvoluettelossa suhteessa muihin luettelon arvoihin.RANK.AVGReturns the rank of a number in a list of numbers
ARVON.MUKAAN.TASANPalauttaa luvun sijainnin lukuarvoluettelossa suhteessa muihin luettelon arvoihin.RANK.EQReturns the rank of a number in a list of numbers
ASCMuuntaa merkkijonossa olevat englanninkieliset DBCS- tai katakana-merkit SBCS-merkeiksi.ASCChanges full-width (double-byte) English letters or katakana within a character string to half-width (single-byte) characters
ASINPalauttaa luvun arkussinin.ASINReturns the arcsine of a number
ASINHPalauttaa luvun käänteisen hyperbolisen sinin.ASINHReturns the inverse hyperbolic sine of a number
ASTEETMuuntaa radiaanit asteiksi.DEGREESConverts radians to degrees
ATANPalauttaa luvun arkustangentin.ATANReturns the arctangent of a number
ATAN2Palauttaa arkustangentin x- ja y-koordinaatin perusteella.ATAN2Returns the arctangent from x- and y-coordinates
ATANHPalauttaa luvun käänteisen hyperbolisen tangentin.ATANHReturns the inverse hyperbolic tangent of a number
BAHTTEKSTIMuuntaa luvun tekstiksi ß (baht) -valuuttamuotoa käyttämällä.BAHTTEXTConverts a number to text, using the ß (baht) currency format
BEETA.JAKAUMAPalauttaa kumulatiivisen beetajakaumafunktion arvon.BETA.DISTReturns the beta cumulative distribution function
BEETA.KNTPalauttaa määritetyn beetajakauman käänteisen kumulatiivisen jakaumafunktion arvon.BETA.INVReturns the inverse of the cumulative distribution function for a specified beta distribution
BEETAJAKAUMAPalauttaa kumulatiivisen beetajakaumafunktion arvon.BETADISTReturns the beta cumulative distribution function
BEETAJAKAUMA.KNTPalauttaa määritetyn beetajakauman käänteisen kumulatiivisen jakaumafunktion arvon.BETAINVReturns the inverse of the cumulative distribution function for a specified beta distribution
BESSELIPalauttaa muunnetun Bessel-funktion In(x).BESSELIReturns the modified Bessel function In(x)
BESSELJPalauttaa Bessel-funktion Jn(x).BESSELJReturns the Bessel function Jn(x)
BESSELKPalauttaa muunnetun Bessel-funktion Kn(x).BESSELKReturns the modified Bessel function Kn(x)
BESSELYPalauttaa Bessel-funktion Yn(x).BESSELYReturns the Bessel function Yn(x)
BINDESMuuntaa binaariluvun desimaaliluvuksi.BIN2DECConverts a binary number to decimal
BINHEKSAMuuntaa binaariluvun heksadesimaaliluvuksi.BIN2HEXConverts a binary number to hexadecimal
BINOKTMuuntaa binaariluvun oktaaliluvuksi.BIN2OCTConverts a binary number to octal
BINOMI.JAKAUMAPalauttaa yksittäisen termin binomijakaumatodennäköisyyden.BINOM.DISTReturns the individual term binomial distribution probability
BINOMI.JAKAUMA.NEGPalauttaa negatiivisen binomijakauman.NEGBINOM.DISTReturns the negative binomial distribution
BINOMIJAKAUMAPalauttaa yksittäisen termin binomijakaumatodennäköisyyden.BINOMDISTReturns the individual term binomial distribution probability
BINOMIJAKAUMA.KNTPalauttaa pienimmän arvon, jossa binomijakauman kertymäfunktion arvo on pienempi tai yhtä suuri kuin vertailuarvo.BINOM.INVReturns the smallest value for which the cumulative binomial distribution is less than or equal to a criterion value
BINOMIJAKAUMA.KRITPalauttaa pienimmän arvon, jossa binomijakauman kertymäfunktion arvo on pienempi tai yhtä suuri kuin vertailuarvo.CRITBINOMReturns the smallest value for which the cumulative binomial distribution is less than or equal to a criterion value
BINOMIJAKAUMA.NEGPalauttaa negatiivisen binomijakauman.NEGBINOMDISTReturns the negative binomial distribution
CHIJAKAUMAPalauttaa yksisuuntaisen chi-neliön jakauman todennäköisyyden.CHIDISTReturns the one-tailed probability of the chi-squared distribution
CHINELI.JAKAUMAPalauttaa kumulatiivisen beeta-todennäköisyysfunktion arvon.CHISQ.DISTReturns the cumulative beta probability density function
CHINELI.JAKAUMA.OHPalauttaa yksisuuntaisen chi-neliön jakauman todennäköisyyden.CHISQ.DIST.RTReturns the one-tailed probability of the chi-squared distribution
CHINELI.KNTPalauttaa yksisuuntaisen chi-neliön jakauman todennäköisyyden käänteisarvon.CHIINVReturns the inverse of the one-tailed probability of the chi-squared distribution
CHINELI.KNTPalauttaa kumulatiivisen beeta-todennäköisyysfunktion arvon.CHISQ.INVReturns the cumulative beta probability density function
CHINELI.KNT.OHPalauttaa yksisuuntaisen chi-neliön jakauman todennäköisyyden käänteisarvon.CHISQ.INV.RTReturns the inverse of the one-tailed probability of the chi-squared distribution
CHINELI.TESTIPalauttaa riippumattomuustestin tuloksen.CHISQ.TESTReturns the test for independence
CHITESTIPalauttaa riippumattomuustestin tuloksen.CHITESTReturns the test for independence
CONCATENATEYhdistää useat merkkijonot yhdeksi merkkijonoksi.CONCATENATEJoins several text items into one text item
COSPalauttaa luvun kosinin.COSReturns the cosine of a number
COSHPalauttaa luvun hyperbolisen kosinin.COSHReturns the hyperbolic cosine of a number
COUNTIFSLaskee alueella olevien sellaisten solujen määrän, joiden sisältö vastaa useita ehtoja.COUNTIFSCounts the number of cells within a range that meet multiple criteria
DBPalauttaa kauden kirjanpidollisen poiston amerikkalaisen DB-menetelmän (Fixed-Declining Balance) mukaan.DBReturns the depreciation of an asset for a specified period by using the fixed-declining balance method
DDBPalauttaa kauden kirjanpidollisen poiston amerikkalaisen DDB-menetelmän (Double-Declining Balance) tai jonkin muun määrittämäsi menetelmän mukaan.DDBReturns the depreciation of an asset for a specified period by using the double-declining balance method or some other method that you specify
DESBINMuuntaa desimaaliluvun binaariluvuksi.DEC2BINConverts a decimal number to binary
DESHEKSAMuuntaa desimaaliluvun heksadesimaaliluvuksiDEC2HEXConverts a decimal number to hexadecimal
DESOKTMuuntaa kymmenjärjestelmän luvun oktaaliluvuksi.DEC2OCTConverts a decimal number to octal
DISKONTTOKORKOPalauttaa arvopaperin diskonttokoron.DISCReturns the discount rate for a security
EIKääntää argumentin totuusarvon.NOTReverses the logic of its argument
EKSPONENTIAALI.JAKAUMAPalauttaa eksponentiaalijakauman.EXPON.DISTReturns the exponential distribution
EKSPONENTIAALIJAKAUMAPalauttaa eksponentiaalijakauman.EXPONDISTReturns the exponential distribution
EKSPONENTTIPalauttaa e:n korotettuna annetun luvun osoittamaan potenssiin.EXPReturns e raised to the power of a given number
ENNUSTEPalauttaa lineaarisen trendin arvon.FORECASTReturns a value along a linear trend
EPSUORAPalauttaa tekstiarvona ilmaistun viittauksen.INDIRECTReturns a reference indicated by a text value
EPTOSIPalauttaa totuusarvon EPÄTOSI.FALSEReturns the logical value FALSE
ERISNIMIMuuttaa merkkijonon kunkin sanan ensimmäisen kirjaimen isoksi.PROPERCapitalizes the first letter in each word of a text value
EROTUSTEN.NELISUMMAPalauttaa kahden matriisin toisiaan vastaavien arvojen erotusten neliösumman.SUMXMY2Returns the sum of squares of differences of corresponding values in two arrays
ETSIEtsii tekstiarvon toisen tekstin sisältä (tunnistaa isot ja pienet kirjaimet).FINDFinds one text value within another (case-sensitive)
ETSIBEtsii tekstiarvon toisen tekstin sisältä (tunnistaa isot ja pienet kirjaimet).FINDBFinds one text value within another (case-sensitive)
ETUMERKKIPalauttaa luvun etumerkin.SIGNReturns the sign of a number
EUROCONVERTMuuntaa luvun euroiksi, muuntaa luvun euroista euroalueen jäsenmaan valuutaksi tai muuntaa luvun yhden jäsenmaan valuutasta toisen jäsenmaan valuutaksi käyttämällä euroa välittäjänä.EUROCONVERTConverts a number to euros, converts a number from euros to a euro member currency, or converts a number from one euro member currency to another by using the euro as an intermediary (triangulation).
F.JAKAUMAPalauttaa F-todennäköisyysjakauman.FDISTReturns the F probability distribution
F.JAKAUMAPalauttaa F-todennäköisyysjakauman.F.DISTReturns the F probability distribution
F.JAKAUMA.OHPalauttaa F-todennäköisyysjakauman.F.DIST.RTReturns the F probability distribution
F.KNTPalauttaa F-todennäköisyysjakauman käänteisfunktion.F.INVReturns the inverse of the F probability distribution
F.KNT.OHPalauttaa F-todennäköisyysjakauman käänteisfunktion.F.INV.RTReturns the inverse of the F probability distribution
F.TESTPalauttaa F-testin tuloksen.F.TESTReturns the result of an F-test
FISHERPalauttaa Fisher-muunnoksen.FISHERReturns the Fisher transformation
FISHER.KNTPalauttaa käänteisen Fisher-muunnoksen.FISHERINVReturns the inverse of the Fisher transformation
FJAKAUMA.KNTPalauttaa F-todennäköisyysjakauman käänteisfunktion.FINVReturns the inverse of the F probability distribution
FONEETTINENHakee foneettiset (furigana) merkit merkkijonosta.PHONETICExtracts the phonetic (furigana) characters from a text string
FTESTINoneFTESTNone
GAMMA.JAKAUMAPalauttaa gammajakauman.GAMMA.DISTReturns the gamma distribution
GAMMA.JAKAUMA.KNTPalauttaa käänteisen gammajakauman kertymäfunktion.GAMMA.INVReturns the inverse of the gamma cumulative distribution
GAMMAJAKAUMAPalauttaa gammajakauman.GAMMADISTReturns the gamma distribution
GAMMAJAKAUMA.KNTPalauttaa käänteisen gammajakauman kertymäfunktion.GAMMAINVReturns the inverse of the gamma cumulative distribution
GAMMALNPalauttaa gammafunktion luonnollisen logaritmin Γ(x)GAMMALNReturns the natural logarithm of the gamma function, Γ(x)
GAMMALN.TARKKAPalauttaa gammafunktion luonnollisen logaritmin Γ(x)GAMMALN.PRECISEReturns the natural logarithm of the gamma function, Γ(x)
HEKSABINMuuntaa heksadesimaaliluvun binaariluvuksi.HEX2BINConverts a hexadecimal number to binary
HEKSADESMuuntaa heksadesimaaliluvun desimaaliluvuksi.HEX2DECConverts a hexadecimal number to decimal
HEKSAOKTMuuntaa heksadesimaaliluvun oktaaliluvuksi.HEX2OCTConverts a hexadecimal number to octal
HINTAPalauttaa hinnan 100 euron nimellisarvoa kohden arvopaperille, jonka korko maksetaan säännöllisin väliajoin.PRICEReturns the price per $100 face value of a security that pays periodic interest
HINTA.DISKPalauttaa diskontatun arvopaperin hinnan 100 euron nimellisarvoa kohden.PRICEDISCReturns the price per $100 face value of a discounted security
HINTA.LUNASTUSPalauttaa hinnan 100 euron nimellisarvoa kohden arvopaperille, jonka korko maksetaan erääntymispäivänä.PRICEMATReturns the price per $100 face value of a security that pays interest at maturity
HYPERGEOM.JAKAUMAPalauttaa hypergeometrisen jakauman.HYPGEOMDISTReturns the hypergeometric distribution
HYPERGEOM_JAKAUMAPalauttaa hypergeometrisen jakauman.HYPGEOM.DISTReturns the hypergeometric distribution
HYPERLINKKILuo pikakuvakkeen tai tekstin, joka avaa verkkopalvelimelle, intranetiin tai Internetiin tallennetun tiedoston.HYPERLINKCreates a shortcut or jump that opens a document stored on a network server, an intranet, or the Internet
IFMäärittää suoritettavan loogisen testin.IFSpecifies a logical test to perform
INDEKSIValitsee arvon viittauksesta tai matriisista indeksin mukaanINDEXUses an index to choose a value from a reference or array
IPMTLaskee sijoitukselle tai lainalle tiettynä ajanjaksona kertyvän koron.IPMTReturns the interest payment for an investment for a given period
ISO.PYRIST.KERR.YLSPalauttaa luvun, joka on pyöristetty ylöspäin lähimpään kokonaislukuun tai tarkkuusargumentin lähimpään kerrannaiseen.ISO.CEILINGReturns a number that is rounded up to the nearest integer or to the nearest multiple of significance
ISOTMuuntaa tekstin isoiksi kirjaimiksi.UPPERConverts text to uppercase
ISPMTLaskee sijoituksen maksetun koron tietyllä jaksolla.ISPMTCalculates the interest paid during a specific period of an investment
ITSEISARVOPalauttaa luvun itseisarvon.ABSReturns the absolute value of a number
JAPalauttaa arvon TOSI, jos kaikkien argumenttien arvo on TOSI.ANDReturns TRUE if all of its arguments are TRUE
JAKAUMAN.VINOUSPalauttaa jakauman vinouden.SKEWReturns the skewness of a distribution
JAKOJPalauttaa jakolaskun jakojäännöksen.MODReturns the remainder from division
JISMuuntaa merkkijonossa olevat englanninkieliset SBCS- tai katakana-merkit DBCS-merkeiksi.JISChanges half-width (single-byte) English letters or katakana within a character string to full-width (double-byte) characters
JOSVIRHEPalauttaa määrittämäsi arvon, jos kaavan tulos on virhe; muussa tapauksessa palauttaa kaavan tuloksen.IFERRORReturns a value you specify if a formula evaluates to an error; otherwise, returns the result of the formula
KASVUPalauttaa eksponentiaalisen trendin arvon.GROWTHReturns values along an exponential trend
KATKAISEKatkaisee luvun kokonaisluvuksi.TRUNCTruncates a number to an integer
KERTOMAPalauttaa luvun kertoman.FACTReturns the factorial of a number
KERTOMA.OSAPalauttaa luvun osakertoman.FACTDOUBLEReturns the double factorial of a number
KERTYNYT.KORKOLaskee arvopaperille kertyneen koron, kun korko kertyy säännöllisin väliajoin.ACCRINTReturns the accrued interest for a security that pays periodic interest
KERTYNYT.KORKO.LOPUSSALaskee arvopaperille kertyneen koron, kun korko maksetaan eräpäivänä.ACCRINTMReturns the accrued interest for a security that pays interest at maturity
KESKIARVOPalauttaa argumenttien keskiarvon.AVERAGEReturns the average of its arguments
KESKIARVO.GEOMPalauttaa geometrisen keskiarvon.GEOMEANReturns the geometric mean
KESKIARVO.HARMPalauttaa harmonisen keskiarvon.HARMEANReturns the harmonic mean
KESKIARVO.JOSPalauttaa alueen niiden solujen keskiarvon (aritmeettisen keskiarvon), jotka täyttävät annetut ehdot.AVERAGEIFReturns the average (arithmetic mean) of all the cells in a range that meet a given criteria
KESKIARVO.JOS.JOUKKOPalauttaa niiden solujen keskiarvon (aritmeettisen keskiarvon), jotka vastaavat useita ehtoja.AVERAGEIFSReturns the average (arithmetic mean) of all cells that meet multiple criteria.
KESKIARVO.TASATTUPalauttaa tietojoukon tasatun keskiarvon.TRIMMEANReturns the mean of the interior of a data set
KESKIARVOAPalauttaa argumenttien, mukaan lukien lukujen, tekstin ja totuusarvojen, keskiarvon.AVERAGEAReturns the average of its arguments, including numbers, text, and logical values
KESKIHAJONTALaskee populaation keskihajonnan otoksen perusteella.STDEVEstimates standard deviation based on a sample
KESKIHAJONTA.PLaskee normaalijakautuman koko populaation perusteella.STDEV.PCalculates standard deviation based on the entire population
KESKIHAJONTA.SLaskee populaation keskihajonnan otoksen perusteella.STDEV.SEstimates standard deviation based on a sample
KESKIHAJONTAALaskee populaation keskihajonnan otoksen perusteella, mukaan lukien luvut, tekstin ja totuusarvot.STDEVAEstimates standard deviation based on a sample, including numbers, text, and logical values
KESKIHAJONTAPLaskee normaalijakautuman koko populaation perusteella.STDEVPCalculates standard deviation based on the entire population
KESKIHAJONTAPALaskee populaation keskihajonnan koko populaation perusteella, mukaan lukien luvut, tekstin ja totuusarvot.STDEVPACalculates standard deviation based on the entire population, including numbers, text, and logical values
KESKIPOIKKEAMAPalauttaa hajontojen itseisarvojen keskiarvon.AVEDEVReturns the average of the absolute deviations of data points from their mean
KESKIVIRHEPalauttaa regression kutakin x-arvoa vastaavan ennustetun y-arvon keskivirheen.STEYXReturns the standard error of the predicted y-value for each x in the regression
KESTOPalauttaa keston arvopaperille, jonka koronmaksu tapahtuu säännöllisesti.DURATIONReturns the annual duration of a security with periodic interest payments
KESTO.MUUNNPalauttaa muunnetun Macauley-keston arvopaperille, jonka oletettu nimellisarvo on 100 euroa.MDURATIONReturns the Macauley modified duration for a security with an assumed par value of $100
KIINTEMuotoilee luvun tekstiksi, jossa on kiinteä määrä desimaaleja.FIXEDFormats a number as text with a fixed number of decimals
KOKONAISLUKUPyöristää luvun alaspäin lähimpään kokonaislukuun.INTRounds a number down to the nearest integer
KOMBINAATIOPalauttaa mahdollisten kombinaatioiden määrän annetulle objektien määrälle.COMBINReturns the number of combinations for a given number of objects
KOMPLEKSIMuuntaa reaali- ja imaginaariosien kertoimet kompleksiluvuksi.COMPLEXConverts real and imaginary coefficients into a complex number
KOMPLEKSI.ABSPalauttaa kompleksiluvun itseisarvon (moduluksen).IMABSReturns the absolute value (modulus) of a complex number
KOMPLEKSI.ARGPalauttaa theeta-argumentin, joka on radiaaneina annettu kulma.IMARGUMENTReturns the argument theta, an angle expressed in radians
KOMPLEKSI.COSPalauttaa kompleksiluvun kosinin.IMCOSReturns the cosine of a complex number
KOMPLEKSI.EKSPPalauttaa kompleksiluvun eksponentin.IMEXPReturns the exponential of a complex number
KOMPLEKSI.EROTUSPalauttaa kahden kompleksiluvun erotuksen.IMSUBReturns the difference between two complex numbers
KOMPLEKSI.IMAGPalauttaa kompleksiluvun imaginaariosan kertoimen.IMAGINARYReturns the imaginary coefficient of a complex number
KOMPLEKSI.KONJPalauttaa kompleksiluvun konjugaattiluvun.IMCONJUGATEReturns the complex conjugate of a complex number
KOMPLEKSI.LNPalauttaa kompleksiluvun luonnollisen logaritmin.IMLNReturns the natural logarithm of a complex number
KOMPLEKSI.LOG10Palauttaa kompleksiluvun kymmenkantaisen logaritmin.IMLOG10Returns the base-10 logarithm of a complex number
KOMPLEKSI.LOG2Palauttaa kompleksiluvun kaksikantaisen logaritmin.IMLOG2Returns the base-2 logarithm of a complex number
KOMPLEKSI.NELIJPalauttaa kompleksiluvun neliöjuuren.IMSQRTReturns the square root of a complex number
KOMPLEKSI.OSAMPalauttaa kahden kompleksiluvun osamäärän.IMDIVReturns the quotient of two complex numbers
KOMPLEKSI.POTPalauttaa kokonaislukupotenssiin korotetun kompleksiluvun.IMPOWERReturns a complex number raised to an integer power
KOMPLEKSI.REAALIPalauttaa kompleksiluvun reaaliosan kertoimen.IMREALReturns the real coefficient of a complex number
KOMPLEKSI.SINPalauttaa kompleksiluvun sinin.IMSINReturns the sine of a complex number
KOMPLEKSI.SUMPalauttaa kompleksilukujen summan.IMSUMReturns the sum of complex numbers
KOMPLEKSI.TULOPalauttaa kompleksilukujen tulon.IMPRODUCTReturns the product of complex numbers
KOODIPalauttaa tekstimerkkijonon ensimmäisen merkin numerokoodin.CODEReturns a numeric code for the first character in a text string
KOOSTEPalauttaa luettelon tai tietokannan koosteen.AGGREGATEReturns an aggregate in a list or database
KORKOPalauttaa annuiteetin kausittaisen korkokannan.RATEReturns the interest rate per period of an annuity
KORKO.ARVOPAPERIPalauttaa arvopaperin korkokannan täysin sijoitetulle arvopaperille.INTRATEReturns the interest rate for a fully invested security
KORKO.EFEKTPalauttaa todellisen vuosikoron.EFFECTReturns the effective annual interest rate
KORKO.VUOSIPalauttaa vuosittaisen nimelliskoron.NOMINALReturns the annual nominal interest rate
KORKOPIV.EDELLINENPalauttaa tilityspäivää edeltävän koronmaksupäivän.COUPPCDReturns the previous coupon date before the settlement date
KORKOPIV.JAKSOTPalauttaa arvopaperin ostopäivän ja erääntymispäivän välisten koronmaksupäivien määrän.COUPNUMReturns the number of coupons payable between the settlement date and maturity date
KORKOPIV.SEURAAVAPalauttaa tilityspäivän jälkeisen seuraavan koronmaksupäivän.COUPNCDReturns the next coupon date after the settlement date
KORKOPIVTPalauttaa päivien määrän koronmaksukaudelta, johon tilityspäivä kuuluu.COUPDAYSReturns the number of days in the coupon period that contains the settlement date
KORKOPIVT.ALUSTAPalauttaa koronmaksukauden aloituspäivän ja tilityspäivän välisen ajanjakson päivien määrän.COUPDAYBSReturns the number of days from the beginning of the coupon period to the settlement date
KORKOPIVT.SEURAAVAPalauttaa tilityspäivän ja seuraavan koronmaksupäivän välisen ajanjakson päivien määrän.COUPDAYSNCReturns the number of days from the settlement date to the next coupon date
KORRELAATIOPalauttaa kahden arvojoukon korrelaatiokertoimen.CORRELReturns the correlation coefficient between two data sets
KORVAAKorvaa tekstissä olevat merkit.REPLACEReplaces characters within text
KORVAABKorvaa tekstissä olevat merkit.REPLACEBReplaces characters within text
KOVARIANSSIPalauttaa kovarianssin, joka on keskiarvo havaintoaineiston kunkin pisteparin poikkeamien tuloista.COVARReturns covariance, the average of the products of paired deviations
KOVARIANSSI.PPalauttaa kovarianssin, joka on keskiarvo havaintoaineiston kunkin pisteparin poikkeamien tuloista.COVARIANCE.PReturns covariance, the average of the products of paired deviations
KOVARIANSSI.SPalauttaa otoksen kovarianssin, joka on keskiarvo havaintoaineiston kunkin pisteparin poikkeamien tuloista.COVARIANCE.SReturns the sample covariance, the average of the products deviations for each data point pair in two data sets
KULMAKERROINPalauttaa lineaarisen regressiosuoran kulmakertoimen.SLOPEReturns the slope of the linear regression line
KURTPalauttaa tietoalueen vinous-arvon eli huipukkuuden.KURTReturns the kurtosis of a data set
KUTSUKutsuu dynaamisesti linkitettävässä kirjastossa (DLL) tai koodiresurssissa olevaa toimintosarjaa.CALLCalls a procedure in a dynamic link library or code resource
KUUKAUSIMuuntaa järjestysluvun kuukausiksi.MONTHConverts a serial number to a month
KUUKAUSI.LOPPUPalauttaa järjestyslukuna sen kuukauden viimeisen päivämäärän, joka poikkeaa annetun kuukausimäärän verran eteen- tai taaksepäin.EOMONTHReturns the serial number of the last day of the month before or after a specified number of months
KUUTIOJOUKKOMäärittää lasketun jäsen- tai monikkojoukon lähettämällä joukon lausekkeita palvelimessa olevalle kuutiolle. Palvelin luo joukon ja palauttaa sen Microsoft Office Excelille.CUBESETDefines a calculated set of members or tuples by sending a set expression to the cube on the server, which creates the set, and then returns that set to Microsoft Office Excel.
KUUTIOJOUKKOJENMRPalauttaa joukon kohteiden määrän.CUBESETCOUNTReturns the number of items in a set.
KUUTIOKPIJSENPalauttaa suorituskykyilmaisimen (KPI) nimen, ominaisuuden sekä mitan ja näyttää nimen sekä ominaisuuden solussa. KPI on mitattavissa oleva suure, kuten kuukauden bruttotuotto tai vuosineljänneksen työntekijäkohtainen liikevaihto, joiden avulla tarkkaillaan organisaation suorituskykyä.CUBEKPIMEMBERReturns a key performance indicator (KPI) name, property, and measure, and displays the name and property in the cell. A KPI is a quantifiable measurement, such as monthly gross profit or quarterly employee turnover, used to monitor an organization's performance.
KUUTIONARVOPalauttaa koostetun arvon kuutiosta.CUBEVALUEReturns an aggregated value from a cube.
KUUTIONJSENPalauttaa kuutiohierarkian jäsenen tai monikon. Funktion avulla voit tarkistaa, että jäsen tai monikko on olemassa kuutiossa.CUBEMEMBERReturns a member or tuple in a cube hierarchy. Use to validate that the member or tuple exists in the cube.
KUUTIONJSENENOMINAISUUSPalauttaa kuution jäsenominaisuuden arvon. Tällä funktiolla voit tarkistaa, että nimi on olemassa kuutiossa, ja palauttaa tämän jäsenen määritetyn ominaisuuden.CUBEMEMBERPROPERTYReturns the value of a member property in the cube. Use to validate that a member name exists within the cube and to return the specified property for this member.
KUUTIONLUOKITELTUJSENPalauttaa joukon n:nnen jäsenen. Tällä funktiolla voit palauttaa joukosta elementtejä, kuten parhaan myyjän tai 10 parasta opiskelijaa.CUBERANKEDMEMBERReturns the nth, or ranked, member in a set. Use to return one or more elements in a set, such as the top sales performer or top 10 students.
KUVAUSPalauttaa tietoja nykyisestä käyttöympäristöstä.INFOReturns information about the current operating environment
KY.LPIEtsii tekstiarvon toisen tekstin sisältä (isot ja pienet kirjaimet tulkitaan samoiksi merkeiksi).SEARCHFinds one text value within another (not case-sensitive)
KY.LPIBEtsii tekstiarvon toisen tekstin sisältä (isot ja pienet kirjaimet tulkitaan samoiksi merkeiksi).SEARCHBFinds one text value within another (not case-sensitive)
LASKELaskee argumenttiluettelossa olevien lukujen määrän.COUNTCounts how many numbers are in the list of arguments
LASKE.ALaskee argumenttiluettelossa olevien arvojen määrän.COUNTACounts how many values are in the list of arguments
LASKE.JOSLaskee alueella olevien sellaisten solujen määrän, joiden sisältö vastaa annettuja ehtoja.COUNTIFCounts the number of cells within a range that meet the given criteria
LASKE.TYHJTLaskee alueella olevien tyhjien solujen määrän.COUNTBLANKCounts the number of blank cells within a range
LEIKKAUSPISTEPalauttaa lineaarisen regressiosuoran leikkauspisteen.INTERCEPTReturns the intercept of the linear regression line
LINREGRPalauttaa lineaarisen trendin parametrit.LINESTReturns the parameters of a linear trend
LOGLaskee luvun logaritmin käyttämällä annettua kantalukua.LOGReturns the logarithm of a number to a specified base
LOG10Palauttaa luvun kymmenkantaisen logaritmin.LOG10Returns the base-10 logarithm of a number
LOGNORM.JAKAUMAPalauttaa lognormaalisen jakauman kertymäfunktion.LOGNORMDISTReturns the cumulative lognormal distribution
LOGNORM.JAKAUMA.KNTPalauttaa lognormaalisen jakauman käänteisen kertymäfunktion.LOGINVReturns the inverse of the lognormal cumulative distribution
LOGNORM.KNTPalauttaa lognormaalisen jakauman käänteisen kertymäfunktion.LOGNORM.INVReturns the inverse of the lognormal cumulative distribution
LOGNORM_JAKAUMAPalauttaa lognormaalisen jakauman kertymäfunktion.LOGNORM.DISTReturns the cumulative lognormal distribution
LOGREGRPalauttaa eksponentiaalisen trendin parametrit.LOGESTReturns the parameters of an exponential trend
LOOKUPEtsii arvoja vektorista tai matriisista.LOOKUPLooks up values in a vector or array
LUONNLOGPalauttaa luvun luonnollisen logaritmin.LNReturns the natural logarithm of a number
LUOTTAMUSVLIPalauttaa luottamusvälin populaation keskiarvolle.CONFIDENCEReturns the confidence interval for a population mean
LUOTTAMUSVLI.NORMPalauttaa luottamusvälin populaation keskiarvolle.CONFIDENCE.NORMReturns the confidence interval for a population mean
LUOTTAMUSVLI.TPalauttaa t-jakauman avulla populaation keskiarvon luottamusvälin.CONFIDENCE.TReturns the confidence interval for a population mean, using a Student's t distribution
MAKSPalauttaa suurimman arvon argumenttiluettelosta.MAXReturns the maximum value in a list of arguments
MAKSAPalauttaa argumenttien, mukaan lukien lukujen, tekstin ja totuusarvojen, suurimman arvon.MAXAReturns the maximum value in a list of arguments, including numbers, text, and logical values
MAKSETTELU.LYHENNYSPalauttaa lainalle kahden jakson välisenä aikana kertyneen lyhennyksen.CUMPRINCReturns the cumulative principal paid on a loan between two periods
MAKSETTU.KORKOPalauttaa kahden jakson välisenä aikana kertyneen koron.CUMIPMTReturns the cumulative interest paid between two periods
MAKSUPalauttaa annuiteetin kausittaisen maksuerän.PMTReturns the periodic payment for an annuity
MDETERMPalauttaa matriisin matriisideterminantin.MDETERMReturns the matrix determinant of an array
MEDIAANIPalauttaa annettujen lukujen mediaanin.MEDIANReturns the median of the given numbers
MERKKIPalauttaa koodilukua vastaavan merkin.CHARReturns the character specified by the code number
MINPalauttaa pienimmän arvon argumenttiluettelosta.MINReturns the minimum value in a list of arguments
MINAPalauttaa argumenttien, mukaan lukien lukujen, tekstin ja totuusarvojen, pienimmän arvon.MINAReturns the smallest value in a list of arguments, including numbers, text, and logical values
MINUUTITMuuntaa järjestysluvun minuuteiksi.MINUTEConverts a serial number to a minute
MKERROPalauttaa kahden matriisin tulon.MMULTReturns the matrix product of two arrays
MKNTEINENPalauttaa matriisin käänteismatriisin.MINVERSEReturns the matrix inverse of an array
MOODIPalauttaa tietojoukossa useimmin esiintyvän arvon.MODEReturns the most common value in a data set
MOODI.USEAPalauttaa matriisin tai tietoalueen yleisimpien arvojen eri moodien pystysuuntaisen matriisin.MODE.MULTReturns a vertical array of the most frequently occurring, or repetitive values in an array or range of data
MOODI.YKSIPalauttaa tietojoukossa useimmin esiintyvän arvon.MODE.SNGLReturns the most common value in a data set
MSISINENPalauttaa sisäisen korkokannan, kun positiivisten ja negatiivisten kassavirtojen rahoituskorko on erilainen.MIRRReturns the internal rate of return where positive and negative cash flows are financed at different rates
MULTINOMIPalauttaa lukujoukon multinomin.MULTINOMIALReturns the multinomial of a set of numbers
MUUNNAMuuntaa luvun toisen mittajärjestelmän mukaiseksi.CONVERTConverts a number from one measurement system to another
NPalauttaa arvon luvuksi muunnettuna.NReturns a value converted to a number
NAPalauttaa sijoituksen nykyarvon.PVReturns the present value of an investment
NELIJUURIPalauttaa positiivisen neliöjuuren.SQRTReturns a positive square root
NELIJUURI.PIIPalauttaa tulon (luku * pii) neliöjuuren.SQRTPIReturns the square root of (number * pi)
NELISUMMAPalauttaa argumenttien neliöiden summan.SUMSQReturns the sum of the squares of the arguments
NELISUMMIEN.EROTUSPalauttaa kahden matriisin toisiaan vastaavien arvojen laskettujen neliösummien erotuksen.SUMX2MY2Returns the sum of the difference of squares of corresponding values in two arrays
NELISUMMIEN.SUMMAPalauttaa kahden matriisin toisiaan vastaavien arvojen neliösummien summan.SUMX2PY2Returns the sum of the sum of squares of corresponding values in two arrays
NELJNNESPalauttaa tietoalueen neljänneksen.QUARTILEReturns the quartile of a data set
NELJNNES.SISPalauttaa tietoalueen neljänneksen.QUARTILE.INCReturns the quartile of a data set
NELJNNES.ULKPalauttaa tietoalueen neljänneksen perustuen prosenttipistearvoihin väliltä 0–1 (raja-arvot eivät kuulu alueeseen).QUARTILE.EXCReturns the quartile of the data set, based on percentile values from 0..1, exclusive
NJAKSOPalauttaa sijoituksen jaksojen määrän.NPERReturns the number of periods for an investment
NNAPalauttaa sijoituksen nykyarvon toistuvista kassavirroista muodostuvan sarjan ja diskonttokoron perusteella.NPVReturns the net present value of an investment based on a series of periodic cash flows and a discount rate
NNA.JAKSOTONPalauttaa nettonykyarvon kassavirtojen sarjoille, jotka eivät välttämättä ole säännöllisiä.XNPVReturns the net present value for a schedule of cash flows that is not necessarily periodic
NORM.JAKAUMAPalauttaa normaalijakauman kertymäfunktion.NORMDISTReturns the normal cumulative distribution
NORM.JAKAUMA.KNTPalauttaa käänteisen normaalijakauman kertymäfunktion.NORMINVReturns the inverse of the normal cumulative distribution
NORM.JAKAUMA.NORMITPalauttaa normitetun normaalijakauman kertymäfunktion.NORMSDISTReturns the standard normal cumulative distribution
NORM.JAKAUMA.NORMIT.KNTPalauttaa normitetun normaalijakauman kertymäfunktion käänteisarvon.NORMSINVReturns the inverse of the standard normal cumulative distribution
NORMAALI.JAKAUMAPalauttaa normaalijakauman kertymäfunktion.NORM.DISTReturns the normal cumulative distribution
NORMAALI.JAKAUMA.KNTPalauttaa käänteisen normaalijakauman kertymäfunktion.NORM.INVReturns the inverse of the normal cumulative distribution
NORMITAPalauttaa normitetun arvon.STANDARDIZEReturns a normalized value
NORM_JAKAUMA.KNTR    Palauttaa normitetun normaalijakauman kertymäfunktion käänteisarvon.NORM.S.INVR    eturns the inverse of the standard normal cumulative distribution
NORM_JAKAUMA.NORMITPalauttaa normitetun normaalijakauman kertymäfunktion.NORM.S.DISTReturns the standard normal cumulative distribution
NOUDA.PIVOT.TIEDOTPalauttaa Pivot-taulukkoraporttiin tallennettuja tietoja.GETPIVOTDATAReturns data stored in a PivotTable report
NYTPalauttaa kuluvan päivän ja kellonajan järjestysnumeron.NOWReturns the serial number of the current date and time
OBLIG.HINTAPalauttaa obligaation hinnan 100 euron nimellisarvoa kohden.TBILLPRICEReturns the price per $100 face value for a Treasury bill
OBLIG.TUOTTOPalauttaa obligaation tuoton.TBILLYIELDReturns the yield for a Treasury bill
OBLIG.TUOTTOPROSPalauttaa valtion obligaation tuoton vastaavana joukkovelkakirjan tuottona.TBILLEQReturns the bond-equivalent yield for a Treasury bill
OIKAISTU.NELISUMMAPalauttaa keskipoikkeamien neliösumman.DEVSQReturns the sum of squares of deviations
OIKEAPalauttaa tekstiarvon oikeanpuoliset merkit.RIGHTReturns the rightmost characters from a text value
OIKEABPalauttaa tekstiarvon oikeanpuoliset merkit.RIGHTBReturns the rightmost characters from a text value
OKTBINMuuntaa oktaaliluvun binaariluvuksi.OCT2BINConverts an octal number to binary
OKTDESMuuntaa oktaaliluvun desimaaliluvuksi.OCT2DECConverts an octal number to decimal
OKTHEKSAMuuntaa oktaaliluvun heksadesimaaliluvuksi.OCT2HEXConverts an octal number to hexadecimal
ONEI_TEKSTIPalauttaa arvon TOSI, jos arvo on tyhjä.ISNAReturns TRUE if the value is the #N/A error value
ONLUKUPalauttaa arvon TOSI, jos arvo on luku.ISNONTEXTReturns TRUE if the value is not text
ONPARITONPalauttaa arvon TOSI, jos arvo on pariton.ISODDReturns TRUE if the number is odd
ONPUUTTUUPalauttaa arvon TOSI, jos virhearvo on #PUUTTUU!.ISLOGICALReturns TRUE if the value is a logical value
ONTEKSTIPalauttaa arvon TOSI, jos arvo on teksti.ISREFReturns TRUE if the value is a reference
ONTOTUUUSPalauttaa arvon TOSI, jos arvo on tyhjä.ISERRORReturns TRUE if the value is any error value
ONTYHJPalauttaa arvon TOSI, jos arvo on tyhjä.ISBLANKReturns TRUE if the value is blank
ONVIITTPalauttaa arvon TOSI, jos arvo on viittaus.ISNUMBERReturns TRUE if the value is a number
ONVIRHEPalauttaa arvon TOSI, jos arvo on mikä tahansa virhearvo.ISERRReturns TRUE if the value is any error value except #N/A
OSAMRPalauttaa osamäärän kokonaislukuosan.QUOTIENTReturns the integer portion of a division
OSOITEPalauttaa laskentataulukon soluun osoittavan viittauksen tekstinä.ADDRESSReturns a reference as text to a single cell in a worksheet
PARILLINENPyöristää luvun ylöspäin lähimpään parilliseen kokonaislukuun.EVENRounds a number up to the nearest even integer
PARITONPyöristää luvun ylöspäin lähimpään parittomaan kokonaislukuun.ODDRounds a number up to the nearest odd integer
PARITON.ENS.NIMELLISARVOPalauttaa arvopaperin hinnan tilanteessa, jossa ensimmäinen jakso on pariton.ODDFPRICEReturns the price per $100 face value of a security with an odd first period
PARITON.ENS.TUOTTOPalauttaa arvopaperin tuoton tilanteessa, jossa ensimmäinen jakso on pariton.ODDFYIELDReturns the yield of a security with an odd first period
PARITON.VIIM.NIMELLISARVOPalauttaa arvopaperin hinnan tilanteessa, jossa viimeinen jakso on pariton.ODDLPRICEReturns the price per $100 face value of a security with an odd last period
PARITON.VIIM.TUOTTOPalauttaa arvopaperin tuoton tilanteessa, jossa viimeinen jakso on pariton.ODDLYIELDReturns the yield of a security with an odd last period
PEARSONPalauttaa Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimen.PEARSONReturns the Pearson product moment correlation coefficient
PEARSON.NELIPalauttaa Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimen neliön.RSQReturns the square of the Pearson product moment correlation coefficient
PERMUTAATIOPalauttaa mahdollisten permutaatioiden määrän annetulle objektien määrälle.PERMUTReturns the number of permutations for a given number of objects
PIPalauttaa piin arvon.PIReturns the value of pi
PIENETMuuntaa tekstin pieniksi kirjaimiksi.LOWERConverts text to lowercase
PIENIPalauttaa tietojoukon k:nneksi pienimmän arvon.SMALLReturns the k-th smallest value in a data set
PIENIN.YHT.JAETTAVAPalauttaa pienimmän yhteisen tekijän.LCMReturns the least common multiple
PITUUSPalauttaa tekstimerkkijonon merkkien määrän.LENReturns the number of characters in a text string
PITUUSBPalauttaa tekstimerkkijonon merkkien määrän.LENBReturns the number of characters in a text string
PIVMuuntaa järjestysluvun kuukauden päiväksi.DAYConverts a serial number to a day of the month
PIV.KUUKAUSIPalauttaa järjestyslukuna päivämäärän, joka poikkeaa aloituspäivän päivämäärästä annetun kuukausimäärän verran joko eteen- tai taaksepäin.EDATEReturns the serial number of the date that is the indicated number of months before or after the start date
PIVT360Laskee kahden päivämäärän välisten päivien määrän käyttäen perustana 360-päiväistä vuotta.DAYS360Calculates the number of days between two dates based on a 360-day year
PIVYSPalauttaa annetun päivämäärän järjestysluvun.DATEReturns the serial number of a particular date
PIVYSARVOMuuntaa tekstimuodossa olevan päivämäärän järjestysluvuksi.DATEVALUEConverts a date in the form of text to a serial number
POIMI.TEKSTIPalauttaa määritetyn määrän merkkejä merkkijonosta alkaen annetusta kohdasta.MIDReturns a specific number of characters from a text string starting at the position you specify
POIMI.TEKSTIBPalauttaa määritetyn määrän merkkejä merkkijonosta alkaen annetusta kohdasta.MIDBReturns a specific number of characters from a text string starting at the position you specify
POISSONPalauttaa Poissonin todennäköisyysjakauman.POISSONReturns the Poisson distribution
POISSON.JAKAUMAPalauttaa Poissonin todennäköisyysjakauman.POISSON.DISTReturns the Poisson distribution
POISTA.VLITPoistaa välilyönnit tekstistä.TRIMRemoves spaces from text
POTENSSIPalauttaa luvun korotettuna haluttuun potenssiin.POWERReturns the result of a number raised to a power
PPMTLaskee sijoitukselle tai lainalle tiettynä ajanjaksona maksettavan lyhennyksen.PPMTReturns the payment on the principal for an investment for a given period
PROSENTTIJRJESTYSPalauttaa tietojoukon arvon prosentuaalisen järjestysluvun.PERCENTRANKReturns the percentage rank of a value in a data set
PROSENTTIJRJESTYS.SISPalauttaa tietojoukon arvon prosentuaalisen järjestysluvun.PERCENTRANK.INCReturns the percentage rank of a value in a data set
PROSENTTIJRJESTYS.ULKPalauttaa tietojoukon arvon prosentuaalisen järjestysnumeron (0–1 raja-arvot pois lukien).PERCENTRANK.EXCReturns the rank of a value in a data set as a percentage (0..1, exclusive) of the data set
PROSENTTIPISTEPalauttaa alueen arvojen k:nnen prosenttipisteen.PERCENTILEReturns the k-th percentile of values in a range
PROSENTTIPISTE.SISPalauttaa alueen arvojen k:nnen prosenttipisteen.PERCENTILE.INCReturns the k-th percentile of values in a range
PROSENTTIPISTE.ULKPalauttaa alueen arvojen k:nnen prosenttipisteen k:n ollessa arvo väliltä 0­–1 raja-arvot pois lukien.PERCENTILE.EXCReturns the k-th percentile of values in a range, where k is in the range 0..1, exclusive
PUUTTUUPalauttaa virhearvon #PUUTTUU!.NAReturns the error value #N/A
PYRISTPyöristää luvun määritettyjen desimaalien tarkkuudella.ROUNDRounds a number to a specified number of digits
PYRIST.DES.ALASPyöristää luvun alaspäin (nollaa kohti).ROUNDDOWNRounds a number down, toward zero
PYRIST.DES.YLSPyöristää luvun ylöspäin (poispäin nollasta).ROUNDUPRounds a number up, away from zero
PYRIST.KERRPalauttaa luvun pyöristettynä annetun luvun kerrannaiseen.MROUNDReturns a number rounded to the desired multiple
PYRIST.KERR.ALASPyöristää luvun alaspäin (nollaa kohti).FLOORRounds a number down, toward zero
PYRIST.KERR.ALAS.TARKKAPyöristää luvun lähimpään kokonaislukuun tai tarkkuusargumentin lähimpään kerrannaiseen. Luvun etumerkistä huolimatta arvo pyöristetään aina ylöspäin.FLOOR.PRECISERounds a number the nearest integer or to the nearest multiple of significance. Regardless of the sign of the number, the number is rounded up.
PYRIST.KERR.YLSPyöristää luvun lähimpään kokonaislukuun tai tarkkuusargumentin lähimpään kerrannaiseen.CEILINGRounds a number to the nearest integer or to the nearest multiple of significance
PYRIST.KERR.YLS.TARKKAPyöristää luvun lähimpään kokonaislukuun tai tarkkuusargumentin lähimpään kerrannaiseen. Luvun etumerkistä huolimatta arvo pyöristetään aina ylöspäin.CEILING.PRECISERounds a number the nearest integer or to the nearest multiple of significance. Regardless of the sign of the number, the number is rounded up.
RADIAANITMuuntaa asteet radiaaneiksi.RADIANSConverts degrees to radians
RAJATestaa, onko luku suurempi kuin kynnysarvo.GESTEPTests whether a number is greater than a threshold value
REKISTERI.TUNNUSPalauttaa aiemmin rekisteröidyn DLL-kirjaston tai koodiresurssin rekisteritunnuksen.REGISTER.IDReturns the register ID of the specified dynamic link library (DLL) or code resource that has been previously registered
RIVIPalauttaa viittauksen rivinumeron.ROWReturns the row number of a reference
RIVITPalauttaa viittauksessa olevien rivien määrän.ROWSReturns the number of rows in a reference
ROMANMuuntaa arabialaisen numeron tekstimuotoiseksi roomalaiseksi numeroksi.ROMANConverts an arabic numeral to roman, as text
RTDNoutaa reaaliaikaisia tietoja COM-automaatiota (automaatio: Tapa käsitellä sovelluksen objekteja toisesta sovelluksesta tai kehitystyökalusta. Automaatio, jota aiemmin kutsuttiin OLE-automaatioksi, on teollisuusstandardi ja COM-mallin (Component Object Model) ominaisuus.) tukevasta ohjelmasta.RTDRetrieves real-time data from a program that supports COM automation (Automation: A way to work with an application's objects from another application or development tool. Formerly called OLE Automation, Automation is an industry standard and a feature of the Component Object Model (COM).)
SAATU.HINTAPalauttaa arvopaperin tuoton erääntymispäivänä kokonaan maksetulle sijoitukselle.RECEIVEDReturns the amount received at maturity for a fully invested security
SAMA.ARVOTarkistaa, ovatko kaksi arvoa yhtä suuria.DELTATests whether two values are equal
SARAKEPalauttaa viittauksen sarakenumeron.COLUMNReturns the column number of a reference
SARAKKEETPalauttaa viittauksessa olevien sarakkeiden määrän.COLUMNSReturns the number of columns in a reference
SARJA.SUMMAPalauttaa kaavaan perustuvan potenssisarjan arvon.SERIESSUMReturns the sum of a power series based on the formula
SATUNNAISLUKUPalauttaa satunnaisluvun väliltä 0–1.RANDReturns a random number between 0 and 1
SATUNNAISLUKU.VLILTPalauttaa satunnaisluvun määritettyjen lukujen väliltä.RANDBETWEENReturns a random number between the numbers you specify
SEKUNNITMuuntaa järjestysluvun sekunneiksi.SECONDConverts a serial number to a second
SIIRTYMPalauttaa annetun viittauksen siirtymän.OFFSETReturns a reference offset from a given reference
SIIVOAPoistaa tekstistä kaikki tulostumattomat merkit.CLEANRemoves all nonprintable characters from text
SINPalauttaa annetun kulman sinin.SINReturns the sine of the given angle
SINHPalauttaa luvun hyperbolisen sinin.SINHReturns the hyperbolic sine of a number
SISINEN.KORKOLaskee sisäisen korkokannan kassavirrasta muodostuvalle sarjalle.IRRReturns the internal rate of return for a series of cash flows
SISINEN.KORKO.JAKSOTONPalauttaa sisäisen korkokannan kassavirtojen sarjoille, jotka eivät välttämättä ole säännöllisiä.XIRRReturns the internal rate of return for a schedule of cash flows that is not necessarily periodic
SOLUPalauttaa tietoja solun muotoilusta, sijainnista ja sisällöstä.CELLReturns information about the formatting, location, or contents of a cell
SQL.REQUESTMuodostaa yhteyden ulkoiseen tietolähteeseen ja suorittaa kyselyn laskentataulukosta. Palauttaa sitten tuloksen matriisina ilman makro-ohjelmointia.SQL.REQUESTConnects with an external data source and runs a query from a worksheet, then returns the result as an array without the need for macro programming
STPPalauttaa sijoituksen tasapoiston yhdeltä jaksolta.SLNReturns the straight-line depreciation of an asset for one period
SUBTOTALPalauttaa luettelon tai tietokannan välisumman.SUBTOTALReturns a subtotal in a list or database
SUMLaskee argumentit yhteen.SUMAdds its arguments
SUMMA.JOSLaskee ehdot täyttävien solujen summan.SUMIFAdds the cells specified by a given criteria
SUMMA.JOS.JOUKKOLaskee yhteen solualueen useita ehtoja vastaavat solut.SUMIFSAdds the cells in a range that meet multiple criteria
SUMPRODUCTPalauttaa matriisin toisiaan vastaavien osien tulojen summan.SUMPRODUCTReturns the sum of the products of corresponding array components
SUUNTAUSPalauttaa lineaarisen trendin arvoja.TRENDReturns values along a linear trend
SUURIPalauttaa tietojoukon k:nneksi suurimman arvon.LARGEReturns the k-th largest value in a data set
SUURIN.YHT.TEKIJPalauttaa suurimman yhteisen tekijän.GCDReturns the greatest common divisor
TPalauttaa kuluvan päivän päivämäärän järjestysluvun.TConverts its arguments to text
T.DISTPalauttaa t-jakauman prosenttiyksiköt (todennäköisyyden).T.DISTReturns the Percentage Points (probability) for the Student t-distribution
T.JAKAUMA.2SPalauttaa t-jakauman prosenttiyksiköt (todennäköisyyden).T.DIST.2TReturns the Percentage Points (probability) for the Student t-distribution
T.JAKAUMA.OHPalauttaa t-jakautuman.T.DIST.RTReturns the Student's t-distribution
T.KNTPalauttaa käänteisen t-jakauman määritetylle todennäköisyydelle ja vapausasteille.T.INVReturns the t-value of the Student's t-distribution as a function of the probability and the degrees of freedom
T.KNT.2SPalauttaa käänteisen t-jakauman.T.INV.2TReturns the inverse of the Student's t-distribution
T.TESTIPalauttaa t-testiin liittyvän todennäköisyyden.T.TESTReturns the probability associated with a Student's t-test
TAAJUUSPalauttaa frekvenssijakautuman pystysuuntaisena matriisina.FREQUENCYReturns a frequency distribution as a vertical array
TAIPalauttaa arvon TOSI, jos minkä tahansa argumentin arvo on TOSI.ORReturns TRUE if any argument is TRUE
TANPalauttaa luvun tangentin.TANReturns the tangent of a number
TANHPalauttaa luvun hyperbolisen tangentin.TANHReturns the hyperbolic tangent of a number
TEKSTIMuotoilee luvun ja muuntaa sen tekstiksi.TEXTFormats a number and converts it to text
TJAKAUMAPalauttaa t-jakautuman.TDISTReturns the Student's t-distribution
TJAKAUMA.KNTPalauttaa käänteisen t-jakauman.TINVReturns the inverse of the Student's t-distribution
TKESKIARVOPalauttaa valittujen tietokantamerkintöjen keskiarvon.DAVERAGEReturns the average of selected database entries
TKESKIHAJONTALaskee keskihajonnan tietokannasta valituista arvoista muodostuvan otoksen perusteella.DSTDEVEstimates the standard deviation based on a sample of selected database entries
TKESKIHAJONTAPLaskee keskihajonnan tietokannasta valittujen arvojen koko populaation perusteella.DSTDEVPCalculates the standard deviation based on the entire population of selected database entries
TLASKELaskee tietokannan lukuja sisältävien solujen määrän.DCOUNTCounts the cells that contain numbers in a database
TLASKEALaskee tietokannan tietoja sisältävien solujen määrän.DCOUNTACounts nonblank cells in a database
TM.PIVPalauttaa kuluvan päivän päivämäärän järjestysluvun.TODAYReturns the serial number of today's date
TMAKSPalauttaa suurimman arvon tietokannasta valittujen arvojen joukosta.DMAXReturns the maximum value from selected database entries
TMINPalauttaa pienimmän arvon tietokannasta valittujen arvojen joukosta.DMINReturns the minimum value from selected database entries
TNOUDAHakee määritettyjä ehtoja vastaavan tietueen tietokannasta.DGETExtracts from a database a single record that matches the specified criteria
TODENNKISYYSPalauttaa todennäköisyyden sille, että arvot ovat tietyltä väliltä.PROBReturns the probability that values in a range are between two limits
TOISTAToistaa tekstin annetun määrän kertoja.REPTRepeats text a given number of times
TOSIPalauttaa totuusarvon TOSI.TRUEReturns the logical value TRUE
TRANSPONOIPalauttaa matriisin käänteismatriisin.TRANSPOSEReturns the transpose of an array
TSUMMALisää luvut määritetyn ehdon täyttävien tietokannan tietueiden kenttäsarakkeeseen.DSUMAdds the numbers in the field column of records in the database that match the criteria
TTESTIPalauttaa t-testiin liittyvän todennäköisyyden.TTESTReturns the probability associated with a Student's t-test
TTULOKertoo määritetyn ehdon täyttävien tietokannan tietueiden tietyssä kentässä olevat arvot.DPRODUCTMultiplies the values in a particular field of records that match the criteria in a database
TULEVA.ARVOPalauttaa sijoituksen tulevan arvon.FVReturns the future value of an investment
TULEVA.ARVO.ERIKORKOPalauttaa pääoman tulevan arvon, kun pääomalle on kertynyt korkoa vaihtelevasti.FVSCHEDULEReturns the future value of an initial principal after applying a series of compound interest rates
TULOKertoo annetut argumentit keskenään.PRODUCTMultiplies its arguments
TUNNITMuuntaa järjestysluvun tunneiksi.HOURConverts a serial number to an hour
TUOTTOPalauttaa tuoton arvopaperille, jonka korko maksetaan säännöllisin väliajoin.YIELDReturns the yield on a security that pays periodic interest
TUOTTO.DISKPalauttaa diskontatun arvopaperin, kuten obligaation, vuosittaisen tuoton.YIELDDISCReturns the annual yield for a discounted security; for example, a Treasury bill
TUOTTO.ERPPalauttaa erääntymispäivänään korkoa tuottavan arvopaperin vuosittaisen tuoton.YIELDMATReturns the annual yield of a security that pays interest at maturity
TVARIANSSILaskee varianssin tietokannasta valittujen arvojen otoksen perusteella.DVAREstimates variance based on a sample from selected database entries
TVARIANSSIPLaskee varianssin tietokannasta valittujen arvojen koko populaation perusteella.DVARPCalculates variance based on the entire population of selected database entries
TYPIVPalauttaa järjestysluvun päivämäärälle, joka sijaitsee annettujen työpäivien verran eteen tai taaksepäin.WORKDAYReturns the serial number of the date before or after a specified number of workdays
TYPIV.KANSVLPalauttaa sen päivämäärän järjestysnumeron, joka sijaitsee annettujen työpäivien verran eteen- tai taaksepäin siten, että viikonloppuun kuuluvien päivien määrä osoitetaan parametreilla.WORKDAY.INTLReturns the serial number of the date before or after a specified number of workdays using parameters to indicate which and how many days are weekend days
TYPIVTPalauttaa kahden päivämäärän välissä olevien täysien työpäivien määrän.NETWORKDAYSReturns the number of whole workdays between two dates
TYPIVT.KANSVLPalauttaa kahden päivämäärän välissä olevien täysien työpäivien määrän siten, että viikonloppuun kuuluvien päivien määrä osoitetaan parametreilla.NETWORKDAYS.INTLReturns the number of whole workdays between two dates using parameters to indicate which and how many days are weekend days
TYYPPIPalauttaa luvun, joka ilmaisee arvon tietotyypin.TYPEReturns a number indicating the data type of a value
VAIHDAKorvaa merkkijonossa olevan tekstin toisella.SUBSTITUTESubstitutes new text for old text in a text string
VALITSE.INDEKSIValitsee arvon arvoluettelosta.CHOOSEChooses a value from a list of values
VALUUTTAMuuntaa luvun tekstiksi $ (dollari) ‑valuuttamuotoa käyttämällä.DOLLARConverts a number to text, using the $ (dollar) currency format
VALUUTTA.DESMuuntaa murtolukuna ilmoitetun valuuttamäärän desimaaliluvuksi.DOLLARDEConverts a dollar price, expressed as a fraction, into a dollar price, expressed as a decimal number
VALUUTTA.MURTOMuuntaa desimaalilukuna ilmaistun valuuttamäärän murtoluvuksi.DOLLARFRConverts a dollar price, expressed as a decimal number, into a dollar price, expressed as a fraction
VARArvioi populaation varianssia otoksen perusteella.VAREstimates variance based on a sample
VAR.PLaskee varianssin koko populaation perusteella.VAR.PCalculates variance based on the entire population
VAR.SArvioi populaation varianssia otoksen perusteella.VAR.SEstimates variance based on a sample
VARALaskee populaation varianssin otoksen perusteella, mukaan lukien luvut, tekstin ja totuusarvot.VARAEstimates variance based on a sample, including numbers, text, and logical values
VARPLaskee varianssin koko populaation perusteella.VARPCalculates variance based on the entire population
VARPALaskee populaation varianssin koko populaation perusteella, mukaan lukien luvut, tekstin ja totuusarvot.VARPACalculates variance based on the entire population, including numbers, text, and logical values
VASENPalauttaa tekstiarvon vasemmanpuoliset merkit.LEFTReturns the leftmost characters from a text value
VASENBPalauttaa tekstiarvon vasemmanpuoliset merkit.LEFTBReturns the leftmost characters from a text value
VASTINEEtsii arvoja viittauksesta tai matriisista.MATCHLooks up values in a reference or array
VDBPalauttaa annetun kauden tai kauden osan kirjanpidollisen poiston amerikkalaisen DB-menetelmän (Declining Balance) mukaan.VDBReturns the depreciation of an asset for a specified or partial period by using a declining balance method
VERTAATarkistaa, ovatko kaksi tekstiarvoa samanlaiset.EXACTChecks to see if two text values are identical
VHAKUSuorittaa haun matriisin ylimmältä riviltä ja palauttaa määritetyn solun arvon.HLOOKUPLooks in the top row of an array and returns the value of the indicated cell
VIIKKO.NROMuuntaa järjestysluvun luvuksi, joka ilmaisee viikon järjestysluvun vuoden alusta laskettuna.WEEKNUMConverts a serial number to a number representing where the week falls numerically with a year
VIIKONPIVMuuntaa järjestysluvun viikonpäiväksi.WEEKDAYConverts a serial number to a day of the week
VIRHEEN.LAJIPalauttaa virhetyyppiä vastaavan luvun.ERROR.TYPEReturns a number corresponding to an error type
VIRHEFUNKTIOPalauttaa virhefunktion.ERFReturns the error function
VIRHEFUNKTIO.KOMPLEMENTTIPalauttaa komplementtivirhefunktion.ERFCReturns the complementary error function
VIRHEFUNKTIO.KOMPLEMENTTI.TARKKAPalauttaa komplementtivirhefunktion integroituna arvosta x arvoon ääretön.ERFC.PRECISEReturns the complementary ERF function integrated between x and infinity
VIRHEFUNKTIO.TARKKAPalauttaa virhefunktion.ERF.PRECISEReturns the error function
VLOOKUPSuorittaa haun matriisin ensimmäisestä sarakkeesta ja palauttaa jonkin rivillä olevan solun arvon.VLOOKUPLooks in the first column of an array and moves across the row to return the value of a cell
VUOSIMuuntaa järjestysluvun vuosiksi.YEARConverts a serial number to a year
VUOSI.OSAPalauttaa määritettyjen päivämäärien (aloituspäivä ja lopetuspäivä) välisen osan vuodesta.YEARFRACReturns the year fraction representing the number of whole days between start_date and end_date
VUOSIPOISTOPalauttaa sijoituksen vuosipoiston annettuna kautena amerikkalaisen SYD-menetelmän (Sum-of-Year's Digits) avulla.SYDReturns the sum-of-years' digits depreciation of an asset for a specified period
WEIBULLLaskee populaation varianssin koko populaation perusteella, mukaan lukien luvut, tekstin ja totuusarvot.WEIBULLCalculates variance based on the entire population, including numbers, text, and logical values
WEIBULL.JAKAUMAPalauttaa Weibullin jakauman.WEIBULL.DISTReturns the Weibull distribution
Z.TESTIPalauttaa z-testin yksisuuntaisen todennäköisyysarvon.Z.TESTReturns the one-tailed probability-value of a z-test
ZTESTIPalauttaa z-testin yksisuuntaisen todennäköisyysarvon.ZTESTReturns the one-tailed probability-value of a z-test