magyar/Hungarian to English

AB.VARA kijelölt adatbáziselemek mintája alapján becslést ad a varianciára.DVAREstimates variance based on a sample from selected database entries
ABSEgy szám abszolút értékét adja eredményül.ABSReturns the absolute value of a number
ACOSEgy szám arkusz koszinuszát számítja ki.ACOSReturns the arccosine of a number
ACOSHEgy szám inverz koszinusz hiperbolikuszát számítja ki.ACOSHReturns the inverse hyperbolic cosine of a number
ADDRESSA munkalap egy cellájára való hivatkozást adja szövegként eredményül.ADDRESSReturns a reference as text to a single cell in a worksheet
AGGREGATELista vagy adatbázis összesítését adja eredményül.AGGREGATEReturns an aggregate in a list or database
ANDEredménye IGAZ, ha minden argumentuma IGAZ.ANDReturns TRUE if all of its arguments are TRUE
AREASHivatkozásban a területek számát adja eredményül.AREASReturns the number of areas in a reference
ASCSzöveg teljes szélességű (kétbájtos) latin és katakana karaktereit félszélességű (egybájtos) karakterekké alakítja.ASCChanges full-width (double-byte) English letters or katakana within a character string to half-width (single-byte) characters
ASINEgy szám arkusz szinuszát számítja ki.ASINReturns the arcsine of a number
ASINHEgy szám inverz szinusz hiperbolikuszát számítja ki.ASINHReturns the inverse hyperbolic sine of a number
ATANEgy szám arkusz tangensét számítja ki.ATANReturns the arctangent of a number
ATAN2X és y koordináták alapján számítja ki az arkusz tangens értéket.ATAN2Returns the arctangent from x- and y-coordinates
ATANHA szám inverz tangens hiperbolikuszát számítja ki.ATANHReturns the inverse hyperbolic tangent of a number
AVEDEVAz adatpontoknak átlaguktól való átlagos abszolút eltérését számítja ki.AVEDEVReturns the average of the absolute deviations of data points from their mean
AVERAGEIFA megadott feltételnek eleget tevő tartomány celláinak átlagát (számtani közepét) adja eredményül.AVERAGEIFReturns the average (arithmetic mean) of all the cells in a range that meet a given criteria
AVERAGEIFSA megadott feltételeknek eleget tevő cellák átlagát (számtani közepét) adja eredményül.AVERAGEIFSReturns the average (arithmetic mean) of all cells that meet multiple criteria.
BAHTSZVEGSzámot szöveggé alakít a ß (baht) pénznemformátum használatával.BAHTTEXTConverts a number to text, using the ß (baht) currency format
BALSzövegrész bal szélső karaktereit adja eredményül.LEFTReturns the leftmost characters from a text value
BAL2Szövegrész bal szélső karaktereit adja eredményül.LEFTBReturns the leftmost characters from a text value
BESSELIAz In(x) módosított Bessel-függvény értékét adja eredményül.BESSELIReturns the modified Bessel function In(x)
BESSELJA Jn(x) Bessel-függvény értékét adja eredményül.BESSELJReturns the Bessel function Jn(x)
BESSELKA Kn(x) módosított Bessel-függvény értékét adja eredményül.BESSELKReturns the modified Bessel function Kn(x)
BESSELYAz Yn(x) módosított Bessel-függvény értékét adja eredményül.BESSELYReturns the Bessel function Yn(x)
BETA.DISTA béta-eloszlás függvényt számítja ki.BETA.DISTReturns the beta cumulative distribution function
BETA.INVAdott béta-eloszláshoz kiszámítja a béta eloszlásfüggvény inverzét.BETA.INVReturns the inverse of the cumulative distribution function for a specified beta distribution
BETADISTA béta-eloszlás függvényt számítja ki.BETADISTReturns the beta cumulative distribution function
BETAINVAdott béta-eloszláshoz kiszámítja a béta eloszlásfüggvény inverzét.BETAINVReturns the inverse of the cumulative distribution function for a specified beta distribution
BIN2DECBináris számot decimálissá alakít át.BIN2DECConverts a binary number to decimal
BIN2HEXBináris számot hexadecimálissá alakít át.BIN2HEXConverts a binary number to hexadecimal
BIN2OCTBináris számot oktálissá alakít át.BIN2OCTConverts a binary number to octal
BINOM.DISTA diszkrét binomiális eloszlás valószínűségértékét számítja ki.BINOM.DISTReturns the individual term binomial distribution probability
BINOM.INVAzt a legkisebb számot adja eredményül, amelyre a binomiális eloszlásfüggvény értéke nem kisebb egy adott határértéknél.BINOM.INVReturns the smallest value for which the cumulative binomial distribution is less than or equal to a criterion value
BINOMDISTA diszkrét binomiális eloszlás valószínűségértékét számítja ki.BINOMDISTReturns the individual term binomial distribution probability
BMRA befektetés belső megtérülési rátáját számítja ki pénzáramláshoz.IRRReturns the internal rate of return for a series of cash flows
CEILINGEgy számot a legközelebbi egészre vagy a pontosságként megadott érték legközelebb eső többszörösére kerekít.CEILINGRounds a number to the nearest integer or to the nearest multiple of significance
CEILING.PRECISEEgy számot a legközelebbi egészre vagy a pontosságként megadott érték legközelebb eső többszörösére kerekít. A szám előjelétől függetlenül a számot felfelé kerekíti.CEILING.PRECISERounds a number the nearest integer or to the nearest multiple of significance. Regardless of the sign of the number, the number is rounded up.
CELLAEgy cella formátumára, elhelyezkedésére vagy tartalmára vonatkozó adatokat ad eredményül.CELLReturns information about the formatting, location, or contents of a cell
CHARA kódszámmal meghatározott karaktert adja eredményül.CHARReturns the character specified by the code number
CHIDISTA khi-négyzet-eloszlás egyszélű valószínűségértékét számítja ki.CHIDISTReturns the one-tailed probability of the chi-squared distribution
CHIINVA khi-négyzet-eloszlás egyszélű valószínűségértékének inverzét számítja ki.CHIINVReturns the inverse of the one-tailed probability of the chi-squared distribution
CHISQ.DISTA bétaeloszlás sűrűségfüggvényének értékét számítja ki.CHISQ.DISTReturns the cumulative beta probability density function
CHISQ.DIST.RTA khi-négyzet-eloszlás egyszélű valószínűségértékét számítja ki.CHISQ.DIST.RTReturns the one-tailed probability of the chi-squared distribution
CHISQ.INVA bétaeloszlás sűrűségfüggvényének értékét számítja ki.CHISQ.INVReturns the cumulative beta probability density function
CHISQ.INV.RTA khi-négyzet-eloszlás egyszélű valószínűségértékének inverzét számítja ki.CHISQ.INV.RTReturns the inverse of the one-tailed probability of the chi-squared distribution
CHISQ.TESTFüggetlenségvizsgálatot hajt végre.CHISQ.TESTReturns the test for independence
CHITESTFüggetlenségvizsgálatot hajt végre.CHITESTReturns the test for independence
CHOOSEÉrtékek listájából választ ki egy elemet.CHOOSEChooses a value from a list of values
CODEKarakterlánc első karakterének numerikus kódját adja eredményül.CODEReturns a numeric code for the first character in a text string
COLUMNSA hivatkozásban található oszlopok számát adja eredményül.COLUMNSReturns the number of columns in a reference
COMBINAdott számú objektum összes lehetséges kombinációinak számát számítja ki.COMBINReturns the number of combinations for a given number of objects
COMPLEXValós és képzetes részből komplex számot képez.COMPLEXConverts real and imaginary coefficients into a complex number
CONCATENATETöbb szövegelemet egyetlen szövegelemmé fűz össze.CONCATENATEJoins several text items into one text item
CONFIDENCEEgy statisztikai sokaság várható értékének megbízhatósági intervallumát adja eredményül.CONFIDENCEReturns the confidence interval for a population mean
CONFIDENCE.NORMEgy statisztikai sokaság várható értékének megbízhatósági intervallumát adja eredményül.CONFIDENCE.NORMReturns the confidence interval for a population mean
CONFIDENCE.TEgy statisztikai sokaság várható értékének Student-féle t-eloszlás használatával számított megbízhatósági intervallumát adja vissza.CONFIDENCE.TReturns the confidence interval for a population mean, using a Student's t distribution
CONVERTMértékegységeket vált át.CONVERTConverts a number from one measurement system to another
CORRELKét adathalmaz korrelációs együtthatóját számítja ki.CORRELReturns the correlation coefficient between two data sets
COSEgy szám koszinuszát számítja ki.COSReturns the cosine of a number
COSHEgy szám koszinusz hiperbolikuszát számítja ki.COSHReturns the hyperbolic cosine of a number
COUNTMegszámolja, hogy argumentumlistájában hány szám található.COUNTCounts how many numbers are in the list of arguments
COUNTAMegszámolja, hogy argumentumlistájában hány érték található.COUNTACounts how many values are in the list of arguments
COUNTBLANKEgy tartományban összeszámolja az üres cellákat.COUNTBLANKCounts the number of blank cells within a range
COUNTIFSEgy tartományban összeszámolja azokat a cellákat, amelyek eleget tesznek a megadott feltételeknek.COUNTIFSCounts the number of cells within a range that meet multiple criteria
COVARA kovarianciát, azaz a páronkénti eltérések szorzatának átlagát számítja ki.COVARReturns covariance, the average of the products of paired deviations
COVARIANCE.PA kovarianciát, azaz a páronkénti eltérések szorzatának átlagát számítja ki.COVARIANCE.PReturns covariance, the average of the products of paired deviations
COVARIANCE.SA statisztikai minta kovarianciáját adja eredményül, amely az egyes adatpontpárok átlagtól való eltérése szorzatának várható értéke.COVARIANCE.SReturns the sample covariance, the average of the products deviations for each data point pair in two data sets
CRITBINOMAzt a legkisebb számot adja eredményül, amelyre a binomiális eloszlásfüggvény értéke nem kisebb egy adott határértéknél.CRITBINOMReturns the smallest value for which the cumulative binomial distribution is less than or equal to a criterion value
CUBEKPIMEMBEREgy fő teljesítménymutató (KPI) nevét, tulajdonságát és mértékegységét adja eredményül, a nevet és a tulajdonságot megjeleníti a cellában. A KPI-k számszerűsíthető mérési lehetőséget jelentenek – ilyen mutató például a havi bruttó nyereség vagy az egy alkalmazottra jutó negyedéves forgalom –, egy szervezet teljesítményének nyomon követésére használhatók.CUBEKPIMEMBERReturns a key performance indicator (KPI) name, property, and measure, and displays the name and property in the cell. A KPI is a quantifiable measurement, such as monthly gross profit or quarterly employee turnover, used to monitor an organization's performance.
CUBEMEMBERKockahierachia tagját vagy rekordját adja eredményül. Ellenőrizhető vele, hogy szerepel-e a kockában az adott tag vagy rekord.CUBEMEMBERReturns a member or tuple in a cube hierarchy. Use to validate that the member or tuple exists in the cube.
CUBEMEMBERPROPERTYA kocka egyik tagtulajdonságának értékét adja eredményül. Használatával ellenőrizhető, hogy szerepel-e egy tagnév a kockában, eredménye pedig az erre a tagra vonatkozó, megadott tulajdonság.CUBEMEMBERPROPERTYReturns the value of a member property in the cube. Use to validate that a member name exists within the cube and to return the specified property for this member.
CUBERANKEDMEMBEREgy halmaz rangsor szerinti n-edik tagját adja eredményül. Használatával egy halmaz egy vagy több elemét kaphatja meg, például a legnagyobb teljesítményű üzletkötőt vagy a 10 legjobb tanulót.CUBERANKEDMEMBERReturns the nth, or ranked, member in a set. Use to return one or more elements in a set, such as the top sales performer or top 10 students.
CUBESETSzámított tagok vagy rekordok halmazát adja eredményül, ehhez egy beállított kifejezést elküld a kiszolgálón található kockának, majd ezt a halmazt adja vissza a Microsoft Office Excel alkalmazásnak.CUBESETDefines a calculated set of members or tuples by sending a set expression to the cube on the server, which creates the set, and then returns that set to Microsoft Office Excel.
CUBESETCOUNTEgy halmaz elemszámát adja eredményül.CUBESETCOUNTReturns the number of items in a set.
CUBEVALUEKockából összesített értéket ad eredményül.CUBEVALUEReturns an aggregated value from a cube.
DARABTELIEgy tartományban összeszámolja azokat a cellákat, amelyek eleget tesznek a megadott feltételnek.COUNTIFCounts the number of cells within a range that meet the given criteria
DATEVALUESzövegként megadott dátumot dátumértékké alakít át.DATEVALUEConverts a date in the form of text to a serial number
DAVERAGEA kijelölt adatbáziselemek átlagát számítja ki.DAVERAGEReturns the average of selected database entries
DAYDátumértéket a hónap egy napjává (0–31) alakít át.DAYConverts a serial number to a day of the month
DAYS360Két dátum közé eső napok számát számítja ki a 360 napos év alapján.DAYS360Calculates the number of days between two dates based on a 360-day year
DBEszköz adott időszak alatti értékcsökkenését számítja ki a lineáris leírási modell alkalmazásával.DBReturns the depreciation of an asset for a specified period by using the fixed-declining balance method
DCOUNTMegszámolja, hogy az adatbázisban hány cella tartalmaz számokat.DCOUNTCounts the cells that contain numbers in a database
DCOUNTAMegszámolja az adatbázisban lévő nem üres cellákat.DCOUNTACounts nonblank cells in a database
DDBEszköz értékcsökkenését számítja ki adott időszakra vonatkozóan a progresszív vagy egyéb megadott leírási modell alkalmazásával.DDBReturns the depreciation of an asset for a specified period by using the double-declining balance method or some other method that you specify
DEC2BINDecimális számot binárissá alakít át.DEC2BINConverts a decimal number to binary
DEC2HEXDecimális számot hexadecimálissá alakít át.DEC2HEXConverts a decimal number to hexadecimal
DEC2OCTDecimális számot oktálissá alakít át.DEC2OCTConverts a decimal number to octal
DEGREESRadiánt fokká alakít át.DEGREESConverts radians to degrees
DELTAAzt vizsgálja, hogy két érték egyenlő-e.DELTATests whether two values are equal
DEVSQAz átlagtól való eltérések négyzetének összegét számítja ki.DEVSQReturns the sum of squares of deviations
DGETEgy adatbázisból egyetlen olyan rekordot ad vissza, amely megfelel a megadott feltételeknek.DGETExtracts from a database a single record that matches the specified criteria
DMAXA kiválasztott adatbáziselemek közül a legnagyobb értéket adja eredményül.DMAXReturns the maximum value from selected database entries
DMINA kijelölt adatbáziselemek közül a legkisebb értéket adja eredményül.DMINReturns the minimum value from selected database entries
DOLLARDEEgy közönséges törtként megadott számot tizedes törtté alakít át.DOLLARDEConverts a dollar price, expressed as a fraction, into a dollar price, expressed as a decimal number
DOLLARFRTizedes törtként megadott számot közönséges törtté alakít át.DOLLARFRConverts a dollar price, expressed as a decimal number, into a dollar price, expressed as a fraction
DPRODUCTAz adatbázis megadott feltételeknek eleget tevő rekordjaira összeszorozza a megadott mezőben található számértékeket, és eredményül ezt a szorzatot adja.DPRODUCTMultiplies the values in a particular field of records that match the criteria in a database
DSTDEVA kijelölt adatbáziselemek egy mintája alapján megbecsüli a szórást.DSTDEVEstimates the standard deviation based on a sample of selected database entries
DSTDEVPA kijelölt adatbáziselemek teljes sokasága alapján kiszámítja a szórást.DSTDEVPCalculates the standard deviation based on the entire population of selected database entries
DSUMÖsszeadja a feltételnek megfelelő adatbázisrekordok mezőoszlopában a számokat.DSUMAdds the numbers in the field column of records in the database that match the criteria
DTUMAdott dátum dátumértékét adja eredményül.DATEReturns the serial number of a particular date
DVARPA kijelölt adatbáziselemek teljes sokasága alapján kiszámítja a varianciát.DVARPCalculates variance based on the entire population of selected database entries
EFFECTAz éves tényleges kamatláb értékét adja eredményül.EFFECTReturns the effective annual interest rate
ELS.SZELVNYDTUMA kifizetést követő legelső szelvénydátumot adja eredményül.COUPNCDReturns the next coupon date after the settlement date
ELTR.EHOZAMA futamidő elején töredék-időszakos értékpapír hozamát adja eredményül.ODDFYIELDReturns the yield of a security with an odd first period
ELTR.EREgy 100 Ft névértékű, a futamidő elején töredék-időszakos értékpapír árát adja eredményül.ODDFPRICEReturns the price per $100 face value of a security with an odd first period
ELTR.UHOZAMA futamidő végén töredék-időszakos értékpapír hozamát adja eredményül.ODDLYIELDReturns the yield of a security with an odd last period
ELTR.UREgy 100 Ft névértékű, a futamidő végén töredék-időszakos értékpapír árát adja eredményül.ODDLPRICEReturns the price per $100 face value of a security with an odd last period
ERFA hibafüggvény értékét adja eredményül.ERFReturns the error function
ERFCA kiegészített hibafüggvény értékét adja eredményül.ERFCReturns the complementary error function
ERFC.PRECISEAz x-től a végtelenig integrált kiegészítő hibafüggvény értékét adja eredményül.ERFC.PRECISEReturns the complementary ERF function integrated between x and infinity
ERROR.TYPEEgy hibatípushoz tartozó számot ad eredményül.ERROR.TYPEReturns a number corresponding to an error type
EUROCONVERTA függvény a következő konverziókat hajtja végre: számot euró pénznemre, euró pénznemről euróövezeti ország pénznemére, euróövezeti ország pénzneméről másik euróövezeti ország pénznemére az eurót használva közbenső pénznemként.EUROCONVERTConverts a number to euros, converts a number from euros to a euro member currency, or converts a number from one euro member currency to another by using the euro as an intermediary (triangulation).
EVENEgy számot a legközelebbi páros egész számra kerekít.EVENRounds a number up to the nearest even integer
EXACTMegvizsgálja, hogy két érték azonos-e.EXACTChecks to see if two text values are identical
EXPAz e adott kitevőjű hatványát adja eredményül.EXPReturns e raised to the power of a given number
EXPON.DISTAz exponenciális eloszlás értékét számítja ki.EXPON.DISTReturns the exponential distribution
EXPONDISTAz exponenciális eloszlás értékét számítja ki.EXPONDISTReturns the exponential distribution
F.DISTAz F-eloszlás értékét számítja ki.F.DISTReturns the F probability distribution
F.DIST.RTAz F-eloszlás értékét számítja ki.F.DIST.RTReturns the F probability distribution
F.INVAz F-eloszlás inverzének értékét számítja ki.F.INVReturns the inverse of the F probability distribution
F.INV.RTAz F-eloszlás inverzének értékét számítja ki.F.INV.RTReturns the inverse of the F probability distribution
F.TESTAz F-próba értékét adja eredményül.F.TESTReturns the result of an F-test
FACTEgy szám faktoriálisát számítja ki.FACTReturns the factorial of a number
FACTDOUBLEEgy szám dupla faktoriálisát adja eredményül.FACTDOUBLEReturns the double factorial of a number
FALSEA HAMIS logikai értéket adja eredményül.FALSEReturns the logical value FALSE
FDISTAz F-eloszlás értékét számítja ki.FDISTReturns the F probability distribution
FINDKarakterláncot keres egy másikban (a kis- és nagybetűk megkülönböztetésével).FINDFinds one text value within another (case-sensitive)
FINDBKarakterláncot keres egy másikban (a kis- és nagybetűk megkülönböztetésével).FINDBFinds one text value within another (case-sensitive)
FINVAz F-eloszlás inverzének értékét számítja ki.FINVReturns the inverse of the F probability distribution
FISHERFisher-transzformációt hajt végre.FISHERReturns the Fisher transformation
FISHERINVA Fisher-transzformáció inverzét hajtja végre.FISHERINVReturns the inverse of the Fisher transformation
FIXSzámot szöveges formátumúra alakít adott számú tizedesjegyre kerekítve.FIXEDFormats a number as text with a fixed number of decimals
FKERESA megadott tömb bal szélső oszlopában megkeres egy értéket, majd annak sora és a megadott oszlop metszéspontjában levő értéket adja eredményül.VLOOKUPLooks in the first column of an array and moves across the row to return the value of a cell
FLOOREgy számot lefelé, a nulla felé kerekít.FLOORRounds a number down, toward zero
FLOOR.PRECISEEgy számot a legközelebbi egészre vagy a pontosságként megadott érték legközelebb eső többszörösére kerekít. A szám előjelétől függetlenül a számot felfelé kerekíti.FLOOR.PRECISERounds a number the nearest integer or to the nearest multiple of significance. Regardless of the sign of the number, the number is rounded up.
FORECASTAz ismert értékek alapján lineáris regresszióval becsült értéket ad eredményül.FORECASTReturns a value along a linear trend
FORINTSzámot pénznem formátumú szöveggé alakít át.DOLLARConverts a number to text, using the $ (dollar) currency format
FREQUENCYA gyakorisági vagy empirikus eloszlás értékét függőleges tömbként adja eredményül.FREQUENCYReturns a frequency distribution as a vertical array
FTESTNoneFTESTNone
FVBefektetés jövőbeli értékét számítja ki.FVReturns the future value of an investment
FVSCHEDULEA kezdőtőke adott kamatlábak szerint megnövelt jövőbeli értékét adja eredményül.FVSCHEDULEReturns the future value of an initial principal after applying a series of compound interest rates
GAMMA.DISTA gamma-eloszlás értékét számítja ki.GAMMA.DISTReturns the gamma distribution
GAMMA.INVA gamma-eloszlás eloszlásfüggvénye inverzének értékét számítja ki.GAMMA.INVReturns the inverse of the gamma cumulative distribution
GAMMADISTA gamma-eloszlás értékét számítja ki.GAMMADISTReturns the gamma distribution
GAMMAINVA gamma-eloszlás eloszlásfüggvénye inverzének értékét számítja ki.GAMMAINVReturns the inverse of the gamma cumulative distribution
GAMMALNA Γ(x) gamma-függvény természetes logaritmusát számítja ki.GAMMALNReturns the natural logarithm of the gamma function, Γ(x)
GAMMALN.PRECISEA Γ(x) gamma-függvény természetes logaritmusát számítja ki.GAMMALN.PRECISEReturns the natural logarithm of the gamma function, Γ(x)
GCDA legnagyobb közös osztót adja eredményül.GCDReturns the greatest common divisor
GEOMEANArgumentumai mértani középértékét számítja ki.GEOMEANReturns the geometric mean
GESTEPAzt vizsgálja, hogy egy szám nagyobb-e adott küszöbértéknél.GESTEPTests whether a number is greater than a threshold value
GETPIVOTDATAA kimutatásokban tárolt adatok visszaadására használható.GETPIVOTDATAReturns data stored in a PivotTable report
GROWTHExponenciális regresszió alapján ad becslést.GROWTHReturns values along an exponential trend
HALogikai vizsgálatot hajt végre.IFSpecifies a logical test to perform
HARMEANArgumentumai harmonikus átlagát számítja ki.HARMEANReturns the harmonic mean
HEX2BINHexadecimális számot binárissá alakít át.HEX2BINConverts a hexadecimal number to binary
HEX2DECHexadecimális számot decimálissá alakít át.HEX2DECConverts a hexadecimal number to decimal
HEX2OCTHexadecimális számot oktálissá alakít át.HEX2OCTConverts a hexadecimal number to octal
HINYZIKEredménye a #HIÁNYZIK hibaérték.NAReturns the error value #N/A
HIPERHIVATKOZSHálózati kiszolgálón, intraneten vagy az interneten tárolt dokumentumot megnyitó parancsikont vagy hivatkozást hoz létre.HYPERLINKCreates a shortcut or jump that opens a document stored on a network server, an intranet, or the Internet
HLOOKUPA megadott tömb felső sorában adott értékű elemet keres, és a megtalált elem oszlopából adott sorban elhelyezkedő értékkel tér vissza.HLOOKUPLooks in the top row of an array and returns the value of the indicated cell
HNAP.UTOLS.NAPAdott dátumnál adott számú hónappal korábbi vagy későbbi hónap utolsó napjának dátumértékét adja eredményül.EOMONTHReturns the serial number of the last day of the month before or after a specified number of months
HOSSZSzöveg karakterekben mért hosszát adja eredményül.LENReturns the number of characters in a text string
HOSSZ2Szöveg karakterekben mért hosszát adja eredményül.LENBReturns the number of characters in a text string
HOURIdőértéket órává alakít át.HOURConverts a serial number to an hour
HOZAMPeriodikusan kamatozó értékpapír hozamát adja eredményül.YIELDReturns the yield on a security that pays periodic interest
HOZAM.LEJRATLejáratkor kamatozó értékpapír éves hozamát adja eredményül.YIELDMATReturns the annual yield of a security that pays interest at maturity
HOZAM.LESZMLeszámítolt értékpapír (például kincstárjegy) éves hozamát adja eredményül.YIELDDISCReturns the annual yield for a discounted security; for example, a Treasury bill
HT.NAPJADátumértéket a hét napjává alakít át.WEEKDAYConverts a serial number to a day of the week
HT.SZMAVisszatérési értéke egy szám, amely azt mutatja meg, hogy a megadott dátum az év hányadik hetére esik.WEEKNUMConverts a serial number to a number representing where the week falls numerically with a year
HVSEgy dinamikus csatolású függvénytár vagy kódforrás eljárását hívja.CALLCalls a procedure in a dynamic link library or code resource
HYPGEOM.DISTA hipergeometriai eloszlás értékét számítja ki.HYPGEOM.DISTReturns the hypergeometric distribution
HYPGEOMDISTA hipergeometriai eloszlás értékét számítja ki.HYPGEOMDISTReturns the hypergeometric distribution
IDSZAKI.KAMATPeriodikusan kamatozó értékpapír felszaporodott kamatát adja eredményül.ACCRINTReturns the accrued interest for a security that pays periodic interest
IFERRORMegadott értéket ad eredményül, ha egy képlet hibát ad; ellenkező esetben a képlet eredményét adja vissza.IFERRORReturns a value you specify if a formula evaluates to an error; otherwise, returns the result of the formula
INDEXTömb vagy hivatkozás indexszel megadott értékét adja vissza.INDEXUses an index to choose a value from a reference or array
INDIREKTSzövegértékkel megadott hivatkozást ad eredményül.INDIRECTReturns a reference indicated by a text value
INFA rendszer- és munkakörnyezet pillanatnyi állapotáról ad felvilágosítást.INFOReturns information about the current operating environment
INTEgy számot lefelé kerekít a legközelebbi egészre.INTRounds a number down to the nearest integer
INVERZ.MTRIXEgy tömb mátrixinverzét adja eredményül.MINVERSEReturns the matrix inverse of an array
INVERZ.STNORMA standard normális eloszlás eloszlásfüggvénye inverzének értékét számítja ki.NORMSINVReturns the inverse of the standard normal cumulative distribution
ISBLANKEredménye IGAZ, ha az érték üres.ISBLANKReturns TRUE if the value is blank
ISERREredménye IGAZ, ha az érték üres.ISERRReturns TRUE if the value is any error value except #N/A
ISERROREredménye IGAZ, ha az érték üres.ISERRORReturns TRUE if the value is any error value
ISLOGICALEredménye IGAZ, ha az érték üres.ISLOGICALReturns TRUE if the value is a logical value
ISNAEredménye IGAZ, ha az érték üres.ISNAReturns TRUE if the value is the #N/A error value
ISNONTEXTEredménye IGAZ, ha az érték üres.ISNONTEXTReturns TRUE if the value is not text
ISNUMBEREredménye IGAZ, ha az érték üres.ISNUMBERReturns TRUE if the value is a number
ISO.CEILINGEgy számot a legközelebbi egészre vagy a pontosságként megadott érték legközelebb eső többszörösére kerekít.ISO.CEILINGReturns a number that is rounded up to the nearest integer or to the nearest multiple of significance
ISREFEredménye IGAZ, ha az érték üres.ISREFReturns TRUE if the value is a reference
ISTEXTEredménye IGAZ, ha az érték üres.ISTEXTReturns TRUE if the value is text
JISA félszélességű (egybájtos) latin és a katakana karaktereket teljes szélességű (kétbájtos) karakterekké alakítja.JISChanges half-width (single-byte) English letters or katakana within a character string to full-width (double-byte) characters
KALK.DTUMAdott dátumnál adott számú hónappal korábbi vagy későbbi dátum dátumértékét adja eredményül.EDATEReturns the serial number of the date that is the indicated number of months before or after the start date
KALK.MUNKANAPAdott dátumnál adott munkanappal korábbi vagy későbbi dátum dátumértékét adja eredményül.WORKDAYReturns the serial number of the date before or after a specified number of workdays
KALK.MUNKANAP.INTLAdott dátumnál adott munkanappal korábbi vagy későbbi dátum dátumértékét adja eredményül úgy, hogy paramétereket alkalmaz a hétvége napjainak, illetve ezek számának a megjelölésére.WORKDAY.INTLReturns the serial number of the date before or after a specified number of workdays using parameters to indicate which and how many days are weekend days
KAMATRTAA lejáratig teljesen lekötött értékpapír kamatrátáját adja eredményül.INTRATEReturns the interest rate for a fully invested security
KAMATRZPeriodikus kamatfizetésű értékpapír éves kamatérzékenységét adja eredményül.DURATIONReturns the annual duration of a security with periodic interest payments
KERESVektorban vagy tömbben keres meg értékeket.LOOKUPLooks up values in a vector or array
KJEGY.EGYENRTKincstárjegy kötvény-egyenértékű hozamát adja eredményül.TBILLEQReturns the bond-equivalent yield for a Treasury bill
KPZ.ABSZKomplex szám abszolút értékét (modulusát) adja eredményül.IMABSReturns the absolute value (modulus) of a complex number
KPZ.ARGUMENTA komplex szám radiánban kifejezett théta argumentumát adja eredményül.IMARGUMENTReturns the argument theta, an angle expressed in radians
KPZ.COSKomplex szám koszinuszát adja eredményül.IMCOSReturns the cosine of a complex number
KPZ.EXPAz e szám komplex kitevőjű hatványát adja eredményül.IMEXPReturns the exponential of a complex number
KPZ.GYKKomplex szám négyzetgyökét adja eredményül.IMSQRTReturns the square root of a complex number
KPZ.HATVKomplex szám hatványát adja eredményül.IMPOWERReturns a complex number raised to an integer power
KPZ.HNYADKét komplex szám hányadosát adja eredményül.IMDIVReturns the quotient of two complex numbers
KPZ.KLKét komplex szám különbségét adja eredményül.IMSUBReturns the difference between two complex numbers
KPZ.KONJUGLTKomplex szám komplex konjugáltját adja eredményül.IMCONJUGATEReturns the complex conjugate of a complex number
KPZ.LNKomplex szám természetes logaritmusát adja eredményül.IMLNReturns the natural logarithm of a complex number
KPZ.LOG10Komplex szám tízes alapú logaritmusát adja eredményül.IMLOG10Returns the base-10 logarithm of a complex number
KPZ.LOG2Komplex szám kettes alapú logaritmusát adja eredményül.IMLOG2Returns the base-2 logarithm of a complex number
KPZ.SINKomplex szám szinuszát adja eredményül.IMSINReturns the sine of a complex number
KPZ.SSZEGKomplex számok összegét adja eredményül.IMSUMReturns the sum of complex numbers
KPZ.SZORZATKomplex számok szorzatát adja eredményül.IMPRODUCTReturns the product of complex numbers
KPZ.VALSKomplex szám valós részét adja eredményül.IMREALReturns the real coefficient of a complex number
KPZETESKomplex szám képzetes részét adja eredményül.IMAGINARYReturns the imaginary coefficient of a complex number
KURTEgy adathalmaz csúcsosságát számítja ki.KURTReturns the kurtosis of a data set
KVARTILIS.KIZRAz adathalmaz kvartilisét számítja ki a 0..1 tartományba eső percentilis értékek alapján (a végpontok nélkül).QUARTILE.EXCReturns the quartile of the data set, based on percentile values from 0..1, exclusive
LARGEEgy adathalmaz k-adik legnagyobb elemét adja eredményül.LARGEReturns the k-th largest value in a data set
LCMA legkisebb közös többszöröst adja eredményül.LCMReturns the least common multiple
LEJRATI.KAMATLejáratkor kamatozó értékpapír felszaporodott kamatát adja eredményül.ACCRINTMReturns the accrued interest for a security that pays interest at maturity
LESZMÉrtékpapír leszámítolási kamatlábát adja eredményül.DISCReturns the discount rate for a security
LIN.ILLA legkisebb négyzetek módszerével az adatokra illesztett egyenes paramétereit határozza meg.LINESTReturns the parameters of a linear trend
LNEgy szám természetes logaritmusát számítja ki.LNReturns the natural logarithm of a number
LOGEgy szám adott alapú logaritmusát számítja ki.LOGReturns the logarithm of a number to a specified base
LOG.ILLAz adatokra illesztett exponenciális görbe paramétereit határozza meg.LOGESTReturns the parameters of an exponential trend
LOG10Egy szám 10-es alapú logaritmusát számítja ki.LOG10Returns the base-10 logarithm of a number
LOGINVA lognormális eloszlás inverzét számítja ki.LOGINVReturns the inverse of the lognormal cumulative distribution
LOGNORM.DISTA lognormális eloszlásfüggvény értékét számítja ki.LOGNORM.DISTReturns the cumulative lognormal distribution
LOGNORM.INVA lognormális eloszlás inverzét számítja ki.LOGNORM.INVReturns the inverse of the lognormal cumulative distribution
LOGNORMDISTA lognormális eloszlásfüggvény értékét számítja ki.LOGNORMDISTReturns the cumulative lognormal distribution
LOWERSzöveget kisbetűssé alakít át.LOWERConverts text to lowercase
LRSZLETKAMATA befektetés adott időszakára fizetett kamatot számítja ki.ISPMTCalculates the interest paid during a specific period of an investment
MATCHHivatkozásban vagy tömbben értékeket keres.MATCHLooks up values in a reference or array
MAXAz argumentumai között szereplő legnagyobb számot adja meg.MAXReturns the maximum value in a list of arguments
MAXAAz argumentumai között szereplő legnagyobb számot adja meg (beleértve a számokat, szöveget és logikai értékeket).MAXAReturns the maximum value in a list of arguments, including numbers, text, and logical values
MDETERMEgy tömb mátrixdeterminánsát számítja ki.MDETERMReturns the matrix determinant of an array
MDUSZ.TBBEgy tömb vagy tartomány leggyakrabban előforduló vagy ismétlődő értékeinek függőleges tömbjét adja eredményül.MODE.MULTReturns a vertical array of the most frequently occurring, or repetitive values in an array or range of data
MEDIANAdott számhalmaz mediánját számítja ki.MEDIANReturns the median of the given numbers
METSZA regressziós egyenes y tengellyel való metszéspontját határozza meg.INTERCEPTReturns the intercept of the linear regression line
MIDA szöveg adott pozíciójától kezdve megadott számú karaktert ad vissza eredményként.MIDReturns a specific number of characters from a text string starting at the position you specify
MIDBA szöveg adott pozíciójától kezdve megadott számú karaktert ad vissza eredményként.MIDBReturns a specific number of characters from a text string starting at the position you specify
MINAz argumentumai között szereplő legkisebb számot adja meg.MINReturns the minimum value in a list of arguments
MINAAz argumentumai között szereplő legkisebb számot adja meg, beleértve a számokat, szöveget és logikai értékeket.MINAReturns the smallest value in a list of arguments, including numbers, text, and logical values
MIRRA befektetés belső megtérülési rátáját számítja ki a költségek és a bevételek különböző kamatlába mellett.MIRRReturns the internal rate of return where positive and negative cash flows are financed at different rates
MKAMATRZEgy 100 Ft névértékű értékpapír Macauley-féle módosított kamatérzékenységét adja eredményül.MDURATIONReturns the Macauley modified duration for a security with an assumed par value of $100
MODEgy szám osztási maradékát adja eredményül.MODReturns the remainder from division
MODEEgy adathalmazból kiválasztja a leggyakrabban előforduló számot.MODEReturns the most common value in a data set
MODE.SNGLEgy adathalmazból kiválasztja a leggyakrabban előforduló számot.MODE.SNGLReturns the most common value in a data set
MONTHDátumértéket hónappá alakít át.MONTHConverts a serial number to a month
MOSTAz aktuális dátum dátumértékét és a pontos idő időértékét adja eredményül.NOWReturns the serial number of the current date and time
MROUNDA kívánt többszörösére kerekített értéket ad eredményül.MROUNDReturns a number rounded to the desired multiple
MSZORZATKét tömb mátrixszorzatát adja meg.MMULTReturns the matrix product of two arrays
MULTINOMIALSzámhalmaz multinomiálisát adja eredményül.MULTINOMIALReturns the multinomial of a set of numbers
NEGBINOM.DISTA negatív binomiális eloszlás értékét számítja ki.NEGBINOM.DISTReturns the negative binomial distribution
NEGBINOMDISTA negatív binomiális eloszlás értékét számítja ki.NEGBINOMDISTReturns the negative binomial distribution
NMBefektetéshez kapcsolódó pénzáramlás nettó jelenértékét számítja ki ismert pénzáramlás és kamatláb mellett.NPVReturns the net present value of an investment based on a series of periodic cash flows and a discount rate
NOMINALAz éves névleges kamatláb értékét adja eredményül.NOMINALReturns the annual nominal interest rate
NORM.DISTA normális eloszlás értékét számítja ki.NORM.DISTReturns the normal cumulative distribution
NORM.ELOSZLA normális eloszlás értékét számítja ki.NORMDISTReturns the normal cumulative distribution
NORM.INVA normális eloszlás eloszlásfüggvénye inverzének értékét számítja ki.NORM.INVReturns the inverse of the normal cumulative distribution
NORM.S.DISTA standard normális eloszlás eloszlásfüggvényének értékét számítja ki.NORM.S.DISTReturns the standard normal cumulative distribution
NORM.S.INVERZA standard normális eloszlás eloszlásfüggvénye inverzének értékét számítja ki.NORM.S.INVR    eturns the inverse of the standard normal cumulative distribution
NORMINVA normális eloszlás eloszlásfüggvénye inverzének értékét számítja ki.NORMINVReturns the inverse of the normal cumulative distribution
NORMSDISTA standard normális eloszlás eloszlásfüggvényének értékét számítja ki.NORMSDISTReturns the standard normal cumulative distribution
NOTArgumentuma értékének ellentettjét adja eredményül.NOTReverses the logic of its argument
NPERA törlesztési időszakok számát adja meg.NPERReturns the number of periods for an investment
OCT2BINOktális számot binárissá alakít át.OCT2BINConverts an octal number to binary
OCT2DECOktális számot decimálissá alakít át.OCT2DECConverts an octal number to decimal
OCT2HEXOktális számot hexadecimálissá alakít át.OCT2HEXConverts an octal number to hexadecimal
ODDEgy számot a legközelebbi páratlan számra kerekít.ODDRounds a number up to the nearest odd integer
OFFSETHivatkozásnak egy másik hivatkozástól számított távolságát adja meg.OFFSETReturns a reference offset from a given reference
OREredménye IGAZ, ha bármelyik argumentuma IGAZ.ORReturns TRUE if any argument is TRUE
OSZLOPEgy hivatkozás oszlopszámát adja eredményül.COLUMNReturns the column number of a reference
PEARSONA Pearson-féle korrelációs együtthatót számítja ki.PEARSONReturns the Pearson product moment correlation coefficient
PERCEKIdőértéket perccé alakít.MINUTEConverts a serial number to a minute
PERCENTILEEgy tartományban található értékek k-adik percentilisét, azaz százalékosztályát adja eredményül.PERCENTILEReturns the k-th percentile of values in a range
PERCENTILE.EXCEgy tartomány értékeinek a k-adik percentilisét adja eredményül, ahol k a 0..1 tartományba esik, a végpontok nélkül.PERCENTILE.EXCReturns the k-th percentile of values in a range, where k is in the range 0..1, exclusive
PERCENTILE.INCEgy tartományban található értékek k-adik percentilisét, azaz százalékosztályát adja eredményül.PERCENTILE.INCReturns the k-th percentile of values in a range
PERCENTRANKEgy értéknek egy adathalmazon belül vett százalékos rangját (elhelyezkedését) számítja ki.PERCENTRANKReturns the percentage rank of a value in a data set
PERCENTRANK.EXCÉrték adathalmazon belül vett százalékos rangját (elhelyezkedését) számítja ki (a 0 és 1 végpont kizárásával).PERCENTRANK.EXCReturns the rank of a value in a data set as a percentage (0..1, exclusive) of the data set
PERCENTRANK.INCEgy értéknek egy adathalmazon belül vett százalékos rangját (elhelyezkedését) számítja ki.PERCENTRANK.INCReturns the percentage rank of a value in a data set
PERMUTAdott számú objektum k-ad osztályú ismétlés nélküli variációinak számát számítja ki.PERMUTReturns the number of permutations for a given number of objects
PHONETICSzöveg furigana (fonetikus) karaktereit adja vissza.PHONETICExtracts the phonetic (furigana) characters from a text string
PIA pi matematikai állandót adja vissza.PIReturns the value of pi
POISSONA Poisson-eloszlás értékét számítja ki.POISSONReturns the Poisson distribution
POISSON.DISTA Poisson-eloszlás értékét számítja ki.POISSON.DISTReturns the Poisson distribution
POWEREgy szám adott kitevőjű hatványát számítja ki.POWERReturns the result of a number raised to a power
PPMTHiteltörlesztésen belül a tőketörlesztés mértékét számítja ki adott időszakra.PPMTReturns the payment on the principal for an investment for a given period
PRATLANEEredménye IGAZ, ha argumentuma páratlan szám.ISODDReturns TRUE if the number is odd
PRICEEgy 100 Ft névértékű, periodikusan kamatozó értékpapír árát adja eredményül.PRICEReturns the price per $100 face value of a security that pays periodic interest
PROBAnnak valószínűségét számítja ki, hogy adott értékek két határérték közé esnek.PROBReturns the probability that values in a range are between two limits
PRODUCTArgumentumai szorzatát számítja ki.PRODUCTMultiplies its arguments
PROPERSzöveg minden szavának kezdőbetűjét nagybetűsre cseréli.PROPERCapitalizes the first letter in each word of a text value
PVBefektetés jelenlegi értékét számítja ki.PVReturns the present value of an investment
QUARTILEEgy adathalmaz kvartilisét (negyedszintjét) számítja ki.QUARTILEReturns the quartile of a data set
QUARTILE.INCEgy adathalmaz kvartilisét (negyedszintjét) számítja ki.QUARTILE.INCReturns the quartile of a data set
QUOTIENTEgy hányados egész részét adja eredményül.QUOTIENTReturns the integer portion of a division
R.LEJRATEgy 100 Ft névértékű, a lejáratkor kamatozó értékpapír árát adja eredményül.PRICEMATReturns the price per $100 face value of a security that pays interest at maturity
R.LESZMEgy 100 Ft névértékű leszámítolt értékpapír árát adja eredményül.PRICEDISCReturns the price per $100 face value of a discounted security
RADIANSFokot radiánná alakít át.RADIANSConverts degrees to radians
RANDEgy 0 és 1 közötti véletlen számot ad eredményül.RANDReturns a random number between 0 and 1
RANDBETWEENMegadott számok közé eső véletlen számot állít elő.RANDBETWEENReturns a random number between the numbers you specify
RANKKiszámítja, hogy egy szám hányadik egy számsorozatban.RANKReturns the rank of a number in a list of numbers
RANK.AVGKiszámítja, hogy egy szám hányadik egy számsorozatban.RANK.AVGReturns the rank of a number in a list of numbers
RANK.EQKiszámítja, hogy egy szám hányadik egy számsorozatban.RANK.EQReturns the rank of a number in a list of numbers
RATEEgy törlesztési időszakban az egy időszakra eső kamatláb mértékét számítja ki.RATEReturns the interest rate per period of an annuity
RECEIVEDA lejáratig teljesen lekötött értékpapír lejáratakor kapott összeget adja eredményül.RECEIVEDReturns the amount received at maturity for a fully invested security
REGISTER.IDA megadott dinamikus csatolású függvénytár (DLL) vagy az előzőleg külső függvényként megadott kódforrás azonosítóját határozza meg.REGISTER.IDReturns the register ID of the specified dynamic link library (DLL) or code resource that has been previously registered
REPLACEA szövegen belül karaktereket cserél.REPLACEReplaces characters within text
REPLACEBA szövegen belül karaktereket cserél.REPLACEBReplaces characters within text
REPTMegadott számú alkalommal megismétel egy szövegrészt.REPTRepeats text a given number of times
RIGHTSzövegrész jobb szélső karaktereit adja eredményül.RIGHTReturns the rightmost characters from a text value
RIGHTBSzövegrész jobb szélső karaktereit adja eredményül.RIGHTBReturns the rightmost characters from a text value
ROMANEgy számot római számokkal kifejezve szövegként ad eredményül.ROMANConverts an arabic numeral to roman, as text
ROUNDEgy számot adott számú számjegyre kerekít.ROUNDRounds a number to a specified number of digits
ROUNDDOWNEgy számot lefelé, a nulla felé kerekít.ROUNDDOWNRounds a number down, toward zero
ROUNDUPEgy számot felfelé, a nullától távolabbra kerekít.ROUNDUPRounds a number up, away from zero
ROWEgy hivatkozás sorának számát adja meg.ROWReturns the row number of a reference
ROWSEgy hivatkozás sorainak számát adja meg.ROWSReturns the number of rows in a reference
RRSZLETHiteltörlesztésen belül a tőketörlesztés mértékét számítja ki adott időszakra.IPMTReturns the interest payment for an investment for a given period
RSQKiszámítja a Pearson-féle szorzatmomentum korrelációs együtthatójának négyzetét.RSQReturns the square of the Pearson product moment correlation coefficient
RSZLETA törlesztési időszakra vonatkozó törlesztési összeget számítja ki.PMTReturns the periodic payment for an annuity
RSZSSZEGLista vagy adatbázis részösszegét adja eredményül.SUBTOTALReturns a subtotal in a list or database
RTDValós idejű adatokat keres vissza egy, a COM automatizmust (automatizálás: Egy alkalmazás objektumaival való munka másik alkalmazásból vagy fejlesztőeszközből. A korábban OLE automatizmusnak nevezett automatizálás iparági szabvány, a Component Object Model (COM) szolgáltatása.) támogató programból.RTDRetrieves real-time data from a program that supports COM automation (Automation: A way to work with an application's objects from another application or development tool. Formerly called OLE Automation, Automation is an industry standard and a feature of the Component Object Model (COM).)
RTKCSKKAz egyes könyvelési időszakokban az értékcsökkenést adja meg.AMORLINCReturns the depreciation for each accounting period
RTKCSKK.TNYEZVELÁllóeszköz lineáris értékcsökkenését adja meg az egyes könyvelési időszakokra vonatkozóan.AMORDEGRCReturns the depreciation for each accounting period by using a depreciation coefficient
SArgumentumának értékét számmá alakítja.NReturns a value converted to a number
SECONDIdőértéket másodperccé alakít át.SECONDConverts a serial number to a second
SERIESSUMHatványsor összegét adja eredményül.SERIESSUMReturns the sum of a power series based on the formula
SIGNEgy szám előjelét adja meg.SIGNReturns the sign of a number
SINEgy szög szinuszát számítja ki.SINReturns the sine of the given angle
SINHEgy szám szinusz hiperbolikuszát számítja ki.SINHReturns the hyperbolic sine of a number
SKEWEgy eloszlás ferdeségét határozza meg.SKEWReturns the skewness of a distribution
SLNTárgyi eszköz egy időszakra eső amortizációját adja meg bruttó érték szerinti lineáris leírási kulcsot alkalmazva.SLNReturns the straight-line depreciation of an asset for one period
SLOPEEgy lineáris regressziós egyenes meredekségét számítja ki.SLOPEReturns the slope of the linear regression line
SMALLEgy adathalmaz k-adik legkisebb elemét adja meg.SMALLReturns the k-th smallest value in a data set
SQL.REQUESTKülső adatforráshoz kapcsolódik, és egy munkalapról futtat lekérdezést, majd az eredményeket tömbként adja vissza. Használatához nincs szükség makróírásra.SQL.REQUESTConnects with an external data source and runs a query from a worksheet, then returns the result as an array without the need for macro programming
SQRTEgy szám pozitív négyzetgyökét számítja ki.SQRTReturns a positive square root
SQRTPIA (szám*pi) négyzetgyökét adja eredményül.SQRTPIReturns the square root of (number * pi)
SSZ.MUNKANAPKét dátum között a teljes munkanapok számát adja meg.NETWORKDAYSReturns the number of whole workdays between two dates
SSZ.MUNKANAP.INTLKiszámítja a teljes munkanapok számát két dátum között úgy, hogy paramétereket alkalmaz a hétvége napjainak, illetve ezek számának a megjelölésére.NETWORKDAYS.INTLReturns the number of whole workdays between two dates using parameters to indicate which and how many days are weekend days
SSZES.KAMATKét fizetési időszak között kifizetett kamat halmozott értékét adja eredményül.CUMIPMTReturns the cumulative interest paid between two periods
SSZES.TKERSZKét fizetési időszak között kifizetett részletek halmozott (kamatot nem tartalmazó) értékét adja eredményül.CUMPRINCReturns the cumulative principal paid on a loan between two periods
STANDARDIZENormalizált értéket ad eredményül.STANDARDIZEReturns a normalized value
STDEVEgy statisztikai sokaság mintájából annak szórására ad becslést.STDEVEstimates standard deviation based on a sample
STDEV.PEgy statisztikai sokaság egészéből kiszámítja annak szórását.STDEV.PCalculates standard deviation based on the entire population
STDEV.SEgy statisztikai sokaság mintájából kiszámítja annak szórását.STDEV.SEstimates standard deviation based on a sample
STDEVAEgy statisztikai sokaság mintájából annak szórására ad becslést (beleértve a számokat, szöveget és logikai értékeket).STDEVAEstimates standard deviation based on a sample, including numbers, text, and logical values
STDEVPEgy statisztikai sokaság egészéből kiszámítja annak szórását.STDEVPCalculates standard deviation based on the entire population
STDEVPAEgy statisztikai sokaság egészéből kiszámítja annak szórását (beleértve számokat, szöveget és logikai értékeket).STDEVPACalculates standard deviation based on the entire population, including numbers, text, and logical values
STEYXEgy regresszió esetén az egyes x-értékek alapján meghatározott y-értékek standard hibáját számítja ki.STEYXReturns the standard error of the predicted y-value for each x in the regression
SUBSTITUTESzövegben adott karaktereket másikra cserél.SUBSTITUTESubstitutes new text for old text in a text string
SUMIFSTöbb megadott feltételnek eleget tevő tartománycellák összegét adja eredményül.SUMIFSAdds the cells in a range that meet multiple criteria
SUMSQArgumentumai négyzetének összegét számítja ki.SUMSQReturns the sum of the squares of the arguments
SUMX2MY2Két tömb megfelelő elemei négyzetének különbségét összegzi.SUMX2MY2Returns the sum of the difference of squares of corresponding values in two arrays
SUMX2PY2Két tömb megfelelő elemei négyzetének összegét összegzi.SUMX2PY2Returns the sum of the sum of squares of corresponding values in two arrays
SUMXMY2Két tömb megfelelő elemei különbségének négyzetösszegét számítja ki.SUMXMY2Returns the sum of squares of differences of corresponding values in two arrays
SYDTárgyi eszköz értékcsökkenését számítja ki adott időszakra az évek számjegyösszegével dolgozó módszer alapján.SYDReturns the sum-of-years' digits depreciation of an asset for a specified period
SZELVNYIDA kifizetés időpontját magában foglaló szelvényperiódus hosszát adja meg napokban.COUPDAYSReturns the number of days in the coupon period that contains the settlement date
SZELVNYID.KEZDETTLA szelvényidőszak kezdetétől a kifizetés időpontjáig eltelt napokat adja vissza.COUPDAYBSReturns the number of days from the beginning of the coupon period to the settlement date
SZELVNYID.KIFIZETSTLA kifizetés időpontja és a legközelebbi szelvénydátum közötti napok számát adja meg.COUPDAYSNCReturns the number of days from the settlement date to the next coupon date
SZELVNYSZMA kifizetés és a lejárat időpontja között kifizetendő szelvények számát adja eredményül.COUPNUMReturns the number of coupons payable between the settlement date and maturity date
SZORZATSSZEGA megfelelő tömbelemek szorzatának összegét számítja ki.SUMPRODUCTReturns the sum of the products of corresponding array components
SZUMÖsszeadja az argumentumlistájában lévő számokat.SUMAdds its arguments
SZUMHAA megadott feltételeknek eleget tevő cellákban található értékeket adja össze.SUMIFAdds the cells specified by a given criteria
SZVEG.KERESKarakterláncot keres egy másikban (a kis- és nagybetűk között nem tesz különbséget).SEARCHFinds one text value within another (not case-sensitive)
SZVEG.KERES2Karakterláncot keres egy másikban (a kis- és nagybetűk között nem tesz különbséget).SEARCHBFinds one text value within another (not case-sensitive)
TAz adott dátumok közötti teljes napok számát törtévként adja meg.TConverts its arguments to text
T.DISTA Student-féle t-eloszlás szerinti százalékpontokat (valószínűséget) számítja ki.T.DISTReturns the Percentage Points (probability) for the Student t-distribution
T.DIST.RTA Student-féle t-eloszlás értékét számítja ki.T.DIST.RTReturns the Student's t-distribution
T.ELOSZLSA Student-féle t-eloszlás értékét számítja ki.TDISTReturns the Student's t-distribution
T.ELOSZLS.2SZA Student-féle t-eloszlás szerinti százalékpontokat (valószínűséget) számítja ki.T.DIST.2TReturns the Percentage Points (probability) for the Student t-distribution
T.INVA Student-féle t-eloszlás t értékét számítja ki a megadott valószínűség és szabadságfok mellett.T.INVReturns the t-value of the Student's t-distribution as a function of the probability and the degrees of freedom
T.INV.2TA Student-féle t-eloszlás inverzét számítja ki.T.INV.2TReturns the inverse of the Student's t-distribution
T.TESTA Student-féle t-próbához tartozó valószínűséget számítja ki.T.TESTReturns the probability associated with a Student's t-test
TANEgy szám tangensét számítja ki.TANReturns the tangent of a number
TANHEgy szám tangens hiperbolikuszát számítja ki.TANHReturns the hyperbolic tangent of a number
TBILLPRICEEgy 100 Ft névértékű kincstárjegy árát adja eredményül.TBILLPRICEReturns the price per $100 face value for a Treasury bill
TBILLYIELDKincstárjegy hozamát adja eredményül.TBILLYIELDReturns the yield for a Treasury bill
TEXTSzámértéket alakít át adott számformátumú szöveggé.TEXTFormats a number and converts it to text
TIMEAdott időpont időértékét adja meg.TIMEReturns the serial number of a particular time
TIMEVALUESzövegként megadott időpontot időértékké alakít át.TIMEVALUEConverts a time in the form of text to a serial number
TINVA Student-féle t-eloszlás inverzét számítja ki.TINVReturns the inverse of the Student's t-distribution
TISZTTA szövegből eltávolítja az összes nem nyomtatható karaktert.CLEANRemoves all nonprintable characters from text
TLAGArgumentumai átlagát számítja ki.AVERAGEReturns the average of its arguments
TLAGAArgumentumai átlagát számítja ki (beleértve a számokat, szöveget és logikai értékeket).AVERAGEAReturns the average of its arguments, including numbers, text, and logical values
TODAYAz aktuális dátum dátumértékét adja eredményül.TODAYReturns the serial number of today's date
TRANSZPONLSEgy tömb transzponáltját adja eredményül.TRANSPOSEReturns the transpose of an array
TRENDLineáris trend értékeit számítja ki.TRENDReturns values along a linear trend
TRIMA szövegből eltávolítja a szóközöket.TRIMRemoves spaces from text
TRIMMEANEgy adathalmaz középső részének átlagát számítja ki.TRIMMEANReturns the mean of the interior of a data set
TRTVAz adott dátumok közötti teljes napok számát törtévként adja meg.YEARFRACReturns the year fraction representing the number of whole days between start_date and end_date
TRUEAz IGAZ logikai értéket adja eredményül.TRUEReturns the logical value TRUE
TRUNCEgy számot egésszé csonkít.TRUNCTruncates a number to an integer
TTESTA Student-féle t-próbához tartozó valószínűséget számítja ki.TTESTReturns the probability associated with a Student's t-test
TYPEAz érték adattípusát jelölő számot adja eredményül.TYPEReturns a number indicating the data type of a value
UPPERSzöveget nagybetűssé alakít át.UPPERConverts text to uppercase
UTOLS.SZELVNYDTUMA kifizetés előtti utolsó szelvénydátumot adja eredményül.COUPPCDReturns the previous coupon date before the settlement date
VALUESzöveget számmá alakít át.VALUEConverts a text argument to a number
VARMinta alapján becslést ad a varianciára.VAREstimates variance based on a sample
VAR.MMinta alapján becslést ad a varianciára.VAR.SEstimates variance based on a sample
VAR.PEgy statisztikai sokaság varianciáját számítja ki.VAR.PCalculates variance based on the entire population
VARAMinta alapján becslést ad a varianciára (beleértve számokat, szöveget és logikai értékeket).VARAEstimates variance based on a sample, including numbers, text, and logical values
VARPEgy statisztikai sokaság varianciáját számítja ki.VARPCalculates variance based on the entire population
VARPAEgy statisztikai sokaság varianciáját számítja ki (beleértve számokat, szöveget és logikai értékeket).VARPACalculates variance based on the entire population, including numbers, text, and logical values
VDBTárgyi eszköz amortizációját számítja ki megadott vagy részidőszakra a csökkenő egyenleg módszerének alkalmazásával.VDBReturns the depreciation of an asset for a specified or partial period by using a declining balance method
WEIBULLEgy statisztikai sokaság varianciáját számítja ki (beleértve számokat, szöveget és logikai értékeket).WEIBULLCalculates variance based on the entire population, including numbers, text, and logical values
WEIBULL.DISTA Weibull-féle eloszlás értékét számítja ki.WEIBULL.DISTReturns the Weibull distribution
XBMRÜtemezett készpénzforgalom (cash flow) belső megtérülési kamatrátáját adja eredményül.XIRRReturns the internal rate of return for a schedule of cash flows that is not necessarily periodic
XNJÜtemezett, nem feltétlenül periodikus készpénzforgalom (cash flow) nettó jelenlegi értékét adja eredményül.XNPVReturns the net present value for a schedule of cash flows that is not necessarily periodic
YEARDátumértéket évvé alakít át.YEARConverts a serial number to a year
Z.TESTAz egyszélű z-próbával kapott valószínűségértéket számítja ki.Z.TESTReturns the one-tailed probability-value of a z-test
ZTESTAz egyszélű z-próbával kapott valószínűségértéket számítja ki.ZTESTReturns the one-tailed probability-value of a z-test