norsk bokmål/Norwegian Bokmål to English

ABSReturnerer absoluttverdien til et tallABSReturns the absolute value of a number
ADRESSEReturnerer en referanse som tekst til en enkelt celle i et regnearkADDRESSReturns a reference as text to a single cell in a worksheet
AMORDEGRCReturnerer avskrivningen for hver regnskapsperiode ved hjelp av en avskrivingskoeffisientAMORDEGRCReturns the depreciation for each accounting period by using a depreciation coefficient
AMORLINCReturnerer avskrivingen for hver regnskapsperiodeAMORLINCReturns the depreciation for each accounting period
AMORTReturnerer betalingen på hovedstolen for en investering i en gitt periodePPMTReturns the payment on the principal for an investment for a given period
ANROPKaller en prosedyre i et dynamisk koblingsbibliotek (DLL) eller i en koderessursCALLCalls a procedure in a dynamic link library or code resource
ANTALLTeller hvor mange tall som er i argumentlistenCOUNTCounts how many numbers are in the list of arguments
ANTALL.HVISTeller antall celler i et område som oppfyller gitte vilkårCOUNTIFCounts the number of cells within a range that meet the given criteria
ANTALL.HVIS.SETTTeller antallet ikke-tomme celler i et område som oppfyller flere vilkårCOUNTIFSCounts the number of cells within a range that meet multiple criteria
ANTALLATeller hvor mange verdier som er i argumentlistenCOUNTACounts how many values are in the list of arguments
ARBEIDSDAGReturnerer serienummeret som svarer til datoen før eller etter et angitt antall arbeidsdagerWORKDAYReturns the serial number of the date before or after a specified number of workdays
ARBEIDSDAG.INTLReturnerer serienummeret til datoen før eller etter et angitt antall arbeidsdager ved hjelp av parametere for å indikere hvilke og hvor mange dager som er helgedagerWORKDAY.INTLReturns the serial number of the date before or after a specified number of workdays using parameters to indicate which and how many days are weekend days
ARCCOSReturnerer arcus cosinus til et tallACOSReturns the arccosine of a number
ARCCOSHReturnerer den inverse hyperbolske cosinus til et tallACOSHReturns the inverse hyperbolic cosine of a number
ARCSINReturnerer arcus sinus til et tallASINReturns the arcsine of a number
ARCSINHReturnerer den inverse hyperbolske sinus til et tallASINHReturns the inverse hyperbolic sine of a number
ARCTANReturnerer arcus tangens til et tallATANReturns the arctangent of a number
ARCTAN2Returnerer arcus tangens fra x- og y-koordinaterATAN2Returns the arctangent from x- and y-coordinates
ARCTANHReturnerer den inverse hyperbolske tangens til et tallATANHReturns the inverse hyperbolic tangent of a number
AVDRAGReturnerer periodisk betaling for en annuitetPMTReturns the periodic payment for an annuity
AVKASTReturnerer avkastningen på et verdipapir som betaler periodisk renteYIELDReturns the yield on a security that pays periodic interest
AVKAST.DISKONTERTReturnerer årlig avkastning for et diskontert verdipapir, for eksempel en statskassevekselYIELDDISCReturns the annual yield for a discounted security; for example, a Treasury bill
AVKAST.FORFALLReturnerer den årlige avkastningen for et verdipapir som betaler rente ved forfallsdatoYIELDMATReturns the annual yield of a security that pays interest at maturity
AVKORTKorter av et tall til et heltallTRUNCTruncates a number to an integer
AVRUNDAvrunder et tall til et angitt antall sifreROUNDRounds a number to a specified number of digits
AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUMRunder av et tall til nærmeste heltall eller til nærmeste signifikante multiplumCEILINGRounds a number to the nearest integer or to the nearest multiple of significance
AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NEDAvrunder et tall nedover, mot nullFLOORRounds a number down, toward zero
AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.PRESISAvrunder et tall til nærmeste heltall eller til nærmeste signifikante multiplum. Tallet avrundes opp uavhengig av tallets fortegn.FLOOR.PRECISERounds a number the nearest integer or to the nearest multiple of significance. Regardless of the sign of the number, the number is rounded up.
AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.PRESISAvrunder et tall til nærmeste heltall eller til nærmeste signifikante multiplum. Tallet avrundes opp uavhengig av tallets fortegn.CEILING.PRECISERounds a number the nearest integer or to the nearest multiple of significance. Regardless of the sign of the number, the number is rounded up.
AVRUND.NEDAvrunder et tall nedover, mot nullROUNDDOWNRounds a number down, toward zero
AVRUND.OPPRunder av et tall oppover, bort fra nullROUNDUPRounds a number up, away from zero
AVRUND.TIL.ODDETALLRunder av et tall oppover til nærmeste heltall som er et oddetallODDRounds a number up to the nearest odd integer
AVRUND.TIL.PARTALLRunder av et tall oppover til nærmeste heltall som er et partallEVENRounds a number up to the nearest even integer
AVVIK.KVADRERTReturnerer summen av kvadrerte avvikDEVSQReturns the sum of squares of deviations
AVVIKFP.AVKASTNINGReturnerer avkastingen for et verdipapir med en odde første periodeODDFYIELDReturns the yield of a security with an odd first period
AVVIKFP.PRISReturnerer pris pålydende $100 for et verdipapir med en odde første periodeODDFPRICEReturns the price per $100 face value of a security with an odd first period
AVVIKSP.AVKASTNINGReturnerer avkastingen for et verdipapir med en odde siste periodeODDLYIELDReturns the yield of a security with an odd last period
AVVIKSP.PRISReturnerer pris pålydende $100 for et verdipapir med en odde siste periodeODDLPRICEReturns the price per $100 face value of a security with an odd last period
BAHTTEKSTKonverterer et tall til tekst, og bruker valutaformatet ß (baht)BAHTTEXTConverts a number to text, using the ß (baht) currency format
BESSELIReturnerer den endrede Bessel-funksjonen In(x)BESSELIReturns the modified Bessel function In(x)
BESSELJReturnerer Bessel-funksjonen Jn(x)BESSELJReturns the Bessel function Jn(x)
BESSELKReturnerer den endrede Bessel-funksjonen Kn(x)BESSELKReturns the modified Bessel function Kn(x)
BESSELYReturnerer Bessel-funksjonen Yn(x)BESSELYReturns the Bessel function Yn(x)
BETA.FORDELINGReturnerer den kumulative betafordelingsfunksjonenBETADISTReturns the beta cumulative distribution function
BETA.FORDELING.NReturnerer den kumulative betafordelingsfunksjonenBETA.DISTReturns the beta cumulative distribution function
BETA.INVReturnerer den inverse verdien til fordelingsfunksjonen for en angitt betafordelingBETA.INVReturns the inverse of the cumulative distribution function for a specified beta distribution
BINOM.FORDELINGReturnerer den individuelle binomiske sannsynlighetsfordelingenBINOMDISTReturns the individual term binomial distribution probability
BINOM.FORDELINGReturnerer den individuelle binomiske sannsynlighetsfordelingenBINOM.DISTReturns the individual term binomial distribution probability
BINOM.INVReturnerer den minste verdien der den kumulative binomiske fordelingen er mindre enn eller lik en vilkårsverdiBINOM.INVReturns the smallest value for which the cumulative binomial distribution is less than or equal to a criterion value
BINTILDESKonverterer et binært tall til et desimaltallBIN2DECConverts a binary number to decimal
BINTILHEKSKonverterer et binært tall til et heksadesimaltallBIN2HEXConverts a binary number to hexadecimal
BINTILOKTKonverterer et binært tall til et oktaltallBIN2OCTConverts a binary number to octal
BYTT.UTBytter ut gammel tekst med ny tekst i en tekststrengSUBSTITUTESubstitutes new text for old text in a text string
CELLEReturnerer informasjon om formatering, plassering eller innholdet til en celleCELLReturns information about the formatting, location, or contents of a cell
COSReturnerer cosinus til et tallCOSReturns the cosine of a number
COSHReturnerer den hyperbolske cosinus til et tallCOSHReturns the hyperbolic cosine of a number
DAGKonverterer et serienummer til en dag i månedenDAYConverts a serial number to a day of the month
DAG.ETTERReturnerer serienummeret som svarer til datoen som er det indikerte antall måneder før eller etter startdatoenEDATEReturns the serial number of the date that is the indicated number of months before or after the start date
DAGER360Beregner antall dager mellom to datoer basert på et år med 360 dagerDAYS360Calculates the number of days between two dates based on a 360-day year
DANTALLTeller celler som inneholder tall i en databaseDCOUNTCounts the cells that contain numbers in a database
DANTALLATeller celler som ikke er tomme i en databaseDCOUNTACounts nonblank cells in a database
DATOReturnerer serienummeret som svarer til en bestemt datoDATEReturns the serial number of a particular date
DATOVERDIKonverterer en dato med tekstformat til et serienummerDATEVALUEConverts a date in the form of text to a serial number
DAVSKRReturnerer avskrivningen for et aktivum i en angitt periode, foretatt med fast degressiv avskrivningDBReturns the depreciation of an asset for a specified period by using the fixed-declining balance method
DEGRAVSReturnerer avskrivningen for et aktivum for en gitt periode, ved hjelp av dobbel degressiv avskrivning eller en metode som du selv angirDDBReturns the depreciation of an asset for a specified period by using the double-declining balance method or some other method that you specify
DELSUMReturnerer en delsum i en liste eller databaseSUBTOTALReturns a subtotal in a list or database
DELTAUndersøker om to verdier er likeDELTATests whether two values are equal
DELTEKSTReturnerer et angitt antall tegn fra en tekststreng, og begynner fra posisjonen du angirMIDReturns a specific number of characters from a text string starting at the position you specify
DELTEKSTBReturnerer et angitt antall tegn fra en tekststreng, og begynner fra posisjonen du angirMIDBReturns a specific number of characters from a text string starting at the position you specify
DESTILBINKonverterer et desimaltall til et binærtallDEC2BINConverts a decimal number to binary
DESTILHEKSKonverterer et heltall i 10-tallsystemet til et heksadesimalt tallDEC2HEXConverts a decimal number to hexadecimal
DESTILOKTKonverterer et heltall i 10-tallsystemet til et oktaltallDEC2OCTConverts a decimal number to octal
DGJENNOMSNITTReturnerer gjennomsnittet av merkede databaseposterDAVERAGEReturns the average of selected database entries
DHENTTrekker ut fra en database en post som oppfyller angitte vilkårDGETExtracts from a database a single record that matches the specified criteria
DISKONTERTReturnerer diskonteringsraten for et verdipapirDISCReturns the discount rate for a security
DMAKSReturnerer maksimumsverdien fra merkede databaseposterDMAXReturns the maximum value from selected database entries
DMINReturnerer minimumsverdien fra merkede databaseposterDMINReturns the minimum value from selected database entries
DOBBELFAKTReturnerer et talls doble fakultetFACTDOUBLEReturns the double factorial of a number
DOLLARBRKonverterer en valutapris uttrykt som et desimaltall, til en valutapris uttrykt som en brøkDOLLARFRConverts a dollar price, expressed as a decimal number, into a dollar price, expressed as a fraction
DOLLARDEKonverterer en valutapris uttrykt som en brøk, til en valutapris uttrykt som et desimaltallDOLLARDEConverts a dollar price, expressed as a fraction, into a dollar price, expressed as a decimal number
DPRODUKTMultipliserer verdiene i et bestemt felt med poster som oppfyller vilkårene i en databaseDPRODUCTMultiplies the values in a particular field of records that match the criteria in a database
DSTDAVEstimerer standardavviket basert på et utvalg av merkede databaseposterDSTDEVEstimates the standard deviation based on a sample of selected database entries
DSTDAVPBeregner standardavviket basert på at merkede databaseposter utgjør hele populasjonenDSTDEVPCalculates the standard deviation based on the entire population of selected database entries
DSUMMERLegger til tallene i feltkolonnen med poster, i databasen som oppfyller vilkåreneDSUMAdds the numbers in the field column of records in the database that match the criteria
DVARIANSEstimerer variansen basert på et utvalg av merkede databaseposterDVAREstimates variance based on a sample from selected database entries
DVARIANSPBeregner variansen basert på at merkede databaseposter utgjør hele populasjonenDVARPCalculates variance based on the entire population of selected database entries
EFFEKTIV.RENTEReturnerer den effektive årlige rentesatsenEFFECTReturns the effective annual interest rate
EKSAKTKontrollerer om to tekstverdier er likeEXACTChecks to see if two text values are identical
EKSPReturnerer e opphøyd i en angitt potensEXPReturns e raised to the power of a given number
EKSP.FORDELINGReturnerer eksponentialfordelingenEXPONDISTReturns the exponential distribution
EKSP.FORDELING.NReturnerer eksponentialfordelingenEXPON.DISTReturns the exponential distribution
ELLERReturnerer SANN hvis ett eller flere argumenter er lik SANNORReturns TRUE if any argument is TRUE
ER.AVDRAGBeregner renten som er betalt for en investering i løpet av en bestemt periodeISPMTCalculates the interest paid during a specific period of an investment
ERFReturnerer SANN hvis verdien er en hvilken som helst annen feilverdi enn #I/TISERRReturns TRUE if the value is any error value except #N/A
ERFEILReturnerer SANN hvis verdien er en hvilken som helst feilverdiISERRORReturns TRUE if the value is any error value
ERIKKETEKSTReturnerer SANN hvis verdien ikke er tekstISNONTEXTReturns TRUE if the value is not text
ERITReturnerer SANN hvis verdien er feilverdien #I/TISNAReturns TRUE if the value is the #N/A error value
ERLOGISKReturnerer SANN hvis verdien er en logisk verdiISLOGICALReturns TRUE if the value is a logical value
ERODDEReturnerer SANN hvis tallet er et oddetallISODDReturns TRUE if the number is odd
ERREFReturnerer SANN hvis verdien er en referanseISREFReturns TRUE if the value is a reference
ERSTATTErstatter tegn i en tekstREPLACEReplaces characters within text
ERSTATTBErstatter tegn i en tekstREPLACEBReplaces characters within text
ERTALLReturnerer SANN hvis verdien er et tallISNUMBERReturns TRUE if the value is a number
ERTEKSTReturnerer SANN hvis verdien er tekstISTEXTReturns TRUE if the value is text
ERTOMReturnerer SANN hvis verdien er tomISBLANKReturns TRUE if the value is blank
EUROCONVERTKonverterer et tall til euro, konverterer et tall fra euro til en euromedlemsvaluta, eller konverterer et tall fra én euromedlemsvaluta til en annen ved å bruke euroen som et mellomledd (triangulering).EUROCONVERTConverts a number to euros, converts a number from euros to a euro member currency, or converts a number from one euro member currency to another by using the euro as an intermediary (triangulation).
F.FORDELINGReturnerer F-sannsynlighetsfordelingenF.DISTReturns the F probability distribution
F.FORDELING.HReturnerer F-sannsynlighetsfordelingenF.DIST.RTReturns the F probability distribution
F.INVReturnerer den inverse av den sannsynlige F-fordelingenF.INVReturns the inverse of the F probability distribution
F.INV.HReturnerer den inverse av den sannsynlige F-fordelingenF.INV.RTReturns the inverse of the F probability distribution
F.TESTReturnerer resultatet av en F-testF.TESTReturns the result of an F-test
FAKULTETReturnerer fakultet til et tallFACTReturns the factorial of a number
FASTSATTFormaterer et tall som tekst med et bestemt antall desimalerFIXEDFormats a number as text with a fixed number of decimals
FEIL.TYPEReturnerer et tall som svarer til en feiltypeERROR.TYPEReturns a number corresponding to an error type
FEILFReturnerer feilfunksjonenERFReturns the error function
FEILF.PRESISReturnerer feilfunksjonenERF.PRECISEReturns the error function
FEILFKReturnerer den komplementære feilfunksjonenERFCReturns the complementary error function
FEILFK.PRESISReturnerer den komplementære FEILF-funksjonen integrert mellom x og uendeligERFC.PRECISEReturns the complementary ERF function integrated between x and infinity
FFORDELINGReturnerer F-sannsynlighetsfordelingenFDISTReturns the F probability distribution
FFORDELING.INVERSReturnerer den inverse av den sannsynlige F-fordelingenFINVReturns the inverse of the F probability distribution
FINNFinner en tekstverdi inne i en annen (skiller mellom store og små bokstaver)FINDFinds one text value within another (case-sensitive)
FINN.KOLONNELeter i den øverste raden i en matrise og returnerer verdien for den angitte cellen.HLOOKUPLooks in the top row of an array and returns the value of the indicated cell
FINN.RADLeter i den første kolonnen i en matrise og flytter bortover raden for å returnere verdien til en celleVLOOKUPLooks in the first column of an array and moves across the row to return the value of a cell
FINNBFinner en tekstverdi inne i en annen (skiller mellom store og små bokstaver)FINDBFinds one text value within another (case-sensitive)
FISHERReturnerer Fisher-transformasjonenFISHERReturns the Fisher transformation
FISHERINVReturnerer den inverse av Fisher-transformasjonenFISHERINVReturns the inverse of the Fisher transformation
FORSKYVNINGReturnerer en referanseforskyvning fra en gitt referanseOFFSETReturns a reference offset from a given reference
FORTEGNReturnerer fortegnet for et tallSIGNReturns the sign of a number
FREKVENSReturnerer en frekvensdistribusjon som en loddrett matriseFREQUENCYReturns a frequency distribution as a vertical array
FTESTNoneFTESTNone
FURIGANATrekker ut fonetiske tegn (furigana) fra en tekststrengPHONETICExtracts the phonetic (furigana) characters from a text string
GAMMA.FORDELINGReturnerer gammafordelingenGAMMA.DISTReturns the gamma distribution
GAMMA.INVReturnerer den inverse av den gammakumulative fordelingenGAMMA.INVReturns the inverse of the gamma cumulative distribution
GAMMAFORDELINGReturnerer gammafordelingenGAMMADISTReturns the gamma distribution
GAMMAINVReturnerer den inverse av den gammakumulative fordelingenGAMMAINVReturns the inverse of the gamma cumulative distribution
GAMMALNReturnerer den naturlige logaritmen av gammafunksjonen, Γ (x)GAMMALNReturns the natural logarithm of the gamma function, Γ(x)
GAMMALN.PRESISReturnerer den naturlige logaritmen av gammafunksjonen, Γ (x)GAMMALN.PRECISEReturns the natural logarithm of the gamma function, Γ(x)
GJENNOMSNITTReturnerer gjennomsnittet for argumenteneAVERAGEReturns the average of its arguments
GJENNOMSNITT.GEOMETRISKReturnerer den geometriske middelverdienGEOMEANReturns the geometric mean
GJENNOMSNITT.HARMONISKReturnerer den harmoniske middelverdienHARMEANReturns the harmonic mean
GJENNOMSNITT.HVIS.SETTReturnerer gjennomsnittet (aritmetisk median) av alle celler som oppfyller flere vilkår.AVERAGEIFSReturns the average (arithmetic mean) of all cells that meet multiple criteria.
GJENNOMSNITTAReturnerer gjennomsnittet for argumentene, inkludert tall, tekst og logiske verdierAVERAGEAReturns the average of its arguments, including numbers, text, and logical values
GJENNOMSNITTHVISReturnerer gjennomsnittet (aritmetisk gjennomsnitt) av alle cellene i et område som oppfyller et bestemt vilkårAVERAGEIFReturns the average (arithmetic mean) of all the cells in a range that meet a given criteria
GJENNOMSNITTSAVVIKReturnerer datapunktenes gjennomsnittlige absoluttavvik fra medianenAVEDEVReturns the average of the absolute deviations of data points from their mean
GJENTAGjentar tekst et gitt antall gangerREPTRepeats text a given number of times
GRADERKonverterer radianer til graderDEGREESConverts radians to degrees
GRENSE.BINOMReturnerer den minste verdien der den kumulative binomiske fordelingen er mindre enn eller lik en vilkårsverdiCRITBINOMReturns the smallest value for which the cumulative binomial distribution is less than or equal to a criterion value
GRENSEVERDITester om et tall er større enn en terskelverdiGESTEPTests whether a number is greater than a threshold value
HEKSTILBINKonverterer et heksadesimaltall til et binært tallHEX2BINConverts a hexadecimal number to binary
HEKSTILDESKonverterer et heksadesimalt tall til et heltall i 10-tallsystemetHEX2DECConverts a hexadecimal number to decimal
HEKSTILOKTKonverterer et heksadesimalt tall til et oktaltallHEX2OCTConverts a hexadecimal number to octal
HELTALLAvrunder et tall nedover til nærmeste heltallINTRounds a number down to the nearest integer
HENTPIVOTDATAReturnerer data som er lagret i en pivottabellrapportGETPIVOTDATAReturns data stored in a PivotTable report
HVISAngir en logisk test som skal utføresIFSpecifies a logical test to perform
HVISFEILReturnerer en verdi du angir hvis en formel evaluerer til en feil. Ellers returnerer den resultatet av formelen.IFERRORReturns a value you specify if a formula evaluates to an error; otherwise, returns the result of the formula
HYPERKOBLINGOppretter en snarvei eller et hopp som åpner et dokument som er lagret på en nettverksserver, et intranett eller InternettHYPERLINKCreates a shortcut or jump that opens a document stored on a network server, an intranet, or the Internet
HYPGEOM.FORDELINGReturnerer den hypergeometriske fordelingenHYPGEOMDISTReturns the hypergeometric distribution
HYPGEOM.FORDELING.NReturnerer den hypergeometriske fordelingenHYPGEOM.DISTReturns the hypergeometric distribution
HYREReturnerer tegnene lengst til høyre i en tekstverdiRIGHTReturns the rightmost characters from a text value
HYREBReturnerer tegnene lengst til høyre i en tekstverdiRIGHTBReturns the rightmost characters from a text value
IDAGReturnerer serienummeret som svarer til dagens datoTODAYReturns the serial number of today's date
IKKEReverserer logikken til argumentetNOTReverses the logic of its argument
IMABSReturnerer absoluttverdien (koeffisienten) til et komplekst tallIMABSReturns the absolute value (modulus) of a complex number
IMAGINRReturnerer den imaginære koeffisienten til et komplekst tallIMAGINARYReturns the imaginary coefficient of a complex number
IMARGUMENTReturnerer argumentet theta, som er en vinkel uttrykt i radianerIMARGUMENTReturns the argument theta, an angle expressed in radians
IMCOSReturnerer cosinus til et komplekst tallIMCOSReturns the cosine of a complex number
IMDIVReturnerer kvotienten til to komplekse tallIMDIVReturns the quotient of two complex numbers
IMEKSPReturnerer eksponenten til et komplekst tallIMEXPReturns the exponential of a complex number
IMKONJUGERTReturnerer den komplekse konjugaten til et komplekst tallIMCONJUGATEReturns the complex conjugate of a complex number
IMLNReturnerer den naturlige logaritmen for et komplekst tallIMLNReturns the natural logarithm of a complex number
IMLOG10Returnerer logaritmen med grunntall 10 for et komplekst tallIMLOG10Returns the base-10 logarithm of a complex number
IMLOG2Returnerer logaritmen med grunntall 2 for et komplekst tallIMLOG2Returns the base-2 logarithm of a complex number
IMOPPHYReturnerer et komplekst tall opphøyd til en heltallspotensIMPOWERReturns a complex number raised to an integer power
IMPRODUKTReturnerer produktet av komplekse tallIMPRODUCTReturns the product of complex numbers
IMREELLReturnerer den reelle koeffisienten til et komplekst tallIMREALReturns the real coefficient of a complex number
IMROTReturnerer kvadratroten av et komplekst tallIMSQRTReturns the square root of a complex number
IMSINReturnerer sinus til et komplekst tallIMSINReturns the sine of a complex number
IMSUBReturnerer differansen mellom to komplekse tallIMSUBReturns the difference between two complex numbers
IMSUMMERReturnerer summen av komplekse tallIMSUMReturns the sum of complex numbers
INDEKSBruker en indeks til å velge en verdi fra en referanse eller matriseINDEXUses an index to choose a value from a reference or array
INDIREKTEReturnerer en referanse angitt av en tekstverdiINDIRECTReturns a reference indicated by a text value
INFOReturnerer informasjon om gjeldende operativmiljøINFOReturns information about the current operating environment
INVERS.BETA.FORDELINGReturnerer den inverse verdien til fordelingsfunksjonen for en angitt betafordelingBETAINVReturns the inverse of the cumulative distribution function for a specified beta distribution
INVERS.KJI.FORDELINGReturnerer den inverse av den ensidige sannsynligheten for den kjikvadrerte fordelingenCHIINVReturns the inverse of the one-tailed probability of the chi-squared distribution
IRReturnerer internrenten for en serie kontantstrømmerIRRReturns the internal rate of return for a series of cash flows
ISO.AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUMReturnerer et tall som er avrundet opp til nærmeste heltall eller til nærmeste signifikante multiplum.ISO.CEILINGReturns a number that is rounded up to the nearest integer or to the nearest multiple of significance
ITReturnerer feilverdien #I/TNAReturns the error value #N/A
JISEndrer halvbreddes (enkeltbyte) engelske bokstaver eller katakana i en tegnstreng, til fullbreddes (dobbeltbyte) tegnJISChanges half-width (single-byte) English letters or katakana within a character string to full-width (double-byte) characters
KJEDE.SAMMENSlår sammen flere tekstelementer til ett tekstelementCONCATENATEJoins several text items into one text item
KJI.FORDELINGReturnerer den ensidige sannsynligheten for en kjikvadrert fordelingCHIDISTReturns the one-tailed probability of the chi-squared distribution
KJI.TESTUtfører testen for uavhengighetCHITESTReturns the test for independence
KJIKVADRAT.FORDELINGReturnerer den kumulative betafunksjonen for sannsynlig tetthetCHISQ.DISTReturns the cumulative beta probability density function
KJIKVADRAT.FORDELING.HReturnerer den ensidige sannsynligheten for en kjikvadrert fordelingCHISQ.DIST.RTReturns the one-tailed probability of the chi-squared distribution
KJIKVADRAT.INVReturnerer den kumulative betafunksjonen for sannsynlig tetthetCHISQ.INVReturns the cumulative beta probability density function
KJIKVADRAT.INV.HReturnerer den inverse av den ensidige sannsynligheten for den kjikvadrerte fordelingenCHISQ.INV.RTReturns the inverse of the one-tailed probability of the chi-squared distribution
KJIKVADRAT.TESTUtfører testen for uavhengighetCHISQ.TESTReturns the test for independence
KODEReturnerer en numerisk kode for det første tegnet i en tekststrengCODEReturns a numeric code for the first character in a text string
KOLONNEReturnerer kolonnenummeret for en referanseCOLUMNReturns the column number of a reference
KOLONNERReturnerer antall kolonner i en referanseCOLUMNSReturns the number of columns in a reference
KOMBINASJONReturnerer antall kombinasjoner for ett gitt antall objekterCOMBINReturns the number of combinations for a given number of objects
KOMPLEKSKonverterer reelle og imaginære koeffisienter til et komplekst tallCOMPLEXConverts real and imaginary coefficients into a complex number
KONFIDENSReturnerer konfidensintervallet til gjennomsnittet for en populasjonCONFIDENCEReturns the confidence interval for a population mean
KONFIDENS.NORMReturnerer konfidensintervallet til gjennomsnittet for en populasjonCONFIDENCE.NORMReturns the confidence interval for a population mean
KONFIDENS.TReturnerer konfidensintervallet for et populasjonsgjennomsnitt, ved hjelp av en Student T-fordelingCONFIDENCE.TReturns the confidence interval for a population mean, using a Student's t distribution
KONVERTERKonverterer et tall fra ett målsystem til et annetCONVERTConverts a number from one measurement system to another
KORRELASJONReturnerer korrelasjonskoeffisienten mellom to datasettCORRELReturns the correlation coefficient between two data sets
KOVARIANSReturnerer kovariansen, gjennomsnittet av produktene av parvise avvikCOVARReturns covariance, the average of the products of paired deviations
KOVARIANS.PReturnerer kovariansen, gjennomsnittet av produktene av parvise avvikCOVARIANCE.PReturns covariance, the average of the products of paired deviations
KOVARIANS.SReturnerer utvalgets kovarians, som er gjennomsnittet av produktene av avvikene for hvert datapunktpar i to datasettCOVARIANCE.SReturns the sample covariance, the average of the products deviations for each data point pair in two data sets
KUBEKPIMEDLEMReturnerer navnet, egenskapen og målet for en viktig ytelsesindikator (KPI), og viser navnet og egenskapen i cellen. En KPI er en målbar enhet, for eksempel månedlig bruttoinntjening eller kvartalsvis inntjening per ansatt, og brukes til å overvåke ytelsen i en organisasjon.CUBEKPIMEMBERReturns a key performance indicator (KPI) name, property, and measure, and displays the name and property in the cell. A KPI is a quantifiable measurement, such as monthly gross profit or quarterly employee turnover, used to monitor an organization's performance.
KUBEMEDLEMReturnerer et medlem eller en tuppel i et kubehierarki. Brukes til å validere at medlemmet eller tuppelen finnes i kuben.CUBEMEMBERReturns a member or tuple in a cube hierarchy. Use to validate that the member or tuple exists in the cube.
KUBEMEDLEMEGENSKAPReturnerer verdien til en medlemsegenskap i kuben. Brukes til å validere at et medlemsnavn finnes i kuben, og til å returnere den angitte egenskapen for dette medlemmet.CUBEMEMBERPROPERTYReturns the value of a member property in the cube. Use to validate that a member name exists within the cube and to return the specified property for this member.
KUBERANGERTMEDLEMReturnerer det n-te, eller rangerte, medlemmet i et sett. Brukes til å returnere ett eller flere elementer i et sett, for eksempel de 10 beste studentene.CUBERANKEDMEMBERReturns the nth, or ranked, member in a set. Use to return one or more elements in a set, such as the top sales performer or top 10 students.
KUBESETTDefinerer et beregnet sett av medlemmer eller tuppeler ved å sende et settuttrykk til kuben på serveren, noe som oppretter settet og deretter returnerer dette settet til Microsoft Office Excel.CUBESETDefines a calculated set of members or tuples by sending a set expression to the cube on the server, which creates the set, and then returns that set to Microsoft Office Excel.
KUBESETTANTALLReturnerer antallet elementer i et sett.CUBESETCOUNTReturns the number of items in a set.
KUBEVERDIReturnerer en aggregert verdi fra en kube.CUBEVALUEReturns an aggregated value from a cube.
KURTReturnerer kurtosen til et datasettKURTReturns the kurtosis of a data set
KURVEReturnerer parameterne til en eksponentiell trendLOGESTReturns the parameters of an exponential trend
KVARTILReturnerer kvartilen til et datasettQUARTILEReturns the quartile of a data set
KVARTIL.EKSReturnerer kvartilen av datasettet, basert på persentilverdiene fra 0..1, eksklusivQUARTILE.EXCReturns the quartile of the data set, based on percentile values from 0..1, exclusive
KVARTIL.INKReturnerer kvartilen til et datasettQUARTILE.INCReturns the quartile of a data set
KVOTIENTReturnerer heltallsdelen av en divisjonQUOTIENTReturns the integer portion of a division
LENGDEReturnerer antall tegn i en tekststrengLENReturns the number of characters in a text string
LENGDEBReturnerer antall tegn i en tekststrengLENBReturns the number of characters in a text string
LINAVSReturnerer den lineære avskrivningen for et aktivum i én periodeSLNReturns the straight-line depreciation of an asset for one period
LNReturnerer den naturlige logaritmen til et tallLNReturns the natural logarithm of a number
LOGReturnerer logaritmen for et tall til et angitt grunntallLOGReturns the logarithm of a number to a specified base
LOG10Returnerer logaritmen med grunntall 10 for et tallLOG10Returns the base-10 logarithm of a number
LOGINVReturnerer den inverse lognormale kumulative fordelingenLOGINVReturns the inverse of the lognormal cumulative distribution
LOGNORM.FORDELINGReturnerer den kumulative lognormale fordelingenLOGNORM.DISTReturns the cumulative lognormal distribution
LOGNORM.INVReturnerer den inverse lognormale kumulative fordelingenLOGNORM.INVReturns the inverse of the lognormal cumulative distribution
LOGNORMFORDReturnerer den kumulative lognormale fordelingenLOGNORMDISTReturns the cumulative lognormal distribution
MAKSAReturnerer maksimumsverdien i en argumentliste, inkludert tall, tekst og logiske verdierMAXAReturns the maximum value in a list of arguments, including numbers, text, and logical values
MDETERMReturnerer matrisedeterminanten til en matriseMDETERMReturns the matrix determinant of an array
MEDIANReturnerer medianen til tallene som er gittMEDIANReturns the median of the given numbers
MENGDEReturnerer en mengde i en liste eller databaseAGGREGATEReturns an aggregate in a list or database
MFMReturnerer minste felles multiplumLCMReturns the least common multiple
MINReturnerer minimumsverdien i en argumentlisteMINReturns the minimum value in a list of arguments
MINAReturnerer den minste verdien i en argumentliste, inkludert tall, tekst og logiske verdierMINAReturns the smallest value in a list of arguments, including numbers, text, and logical values
MINUTTKonverterer et serienummer til et minuttMINUTEConverts a serial number to a minute
MINVERSReturnerer den inverse matrisen til en matriseMINVERSEReturns the matrix inverse of an array
MMULTReturnerer matriseproduktet av to matriserMMULTReturns the matrix product of two arrays
MNEDKonverterer et serienummer til en månedMONTHConverts a serial number to a month
MNEDSSLUTTReturnerer serienummeret som svarer til siste dag i måneden, før eller etter et angitt antall månederEOMONTHReturns the serial number of the last day of the month before or after a specified number of months
MODIRReturnerer internrenten der positive og negative kontantstrømmer finansieres med forskjellige satserMIRRReturns the internal rate of return where positive and negative cash flows are financed at different rates
MODUSReturnerer den vanligste verdien i et datasettMODEReturns the most common value in a data set
MODUS.MULTReturnerer en vertikal matrise av verdien som forekommer hyppigst, eller gjentatte verdier i en matrise eller et dataområdeMODE.MULTReturns a vertical array of the most frequently occurring, or repetitive values in an array or range of data
MODUS.SNGLReturnerer den vanligste verdien i et datasettMODE.SNGLReturns the most common value in a data set
MOTTATT.AVKASTReturnerer summen som mottas ved forfallsdato for et fullinvestert verdipapirRECEIVEDReturns the amount received at maturity for a fully invested security
MRUNDReturnerer et tall avrundet til det ønskede multiplumMROUNDReturns a number rounded to the desired multiple
MULTINOMINELLReturnerer det multinominelle for et sett med tallMULTINOMIALReturns the multinomial of a set of numbers
MVARIGHETReturnerer Macauleys modifiserte varighet for et verdipapir med en antatt pålydende verdi på kr 100,00MDURATIONReturns the Macauley modified duration for a security with an assumed par value of $100
NReturnerer nåverdien av en investeringNOWReturns the serial number of the current date and time
NReturnerer nåverdien av en investeringNReturns a value converted to a number
N.MINSTReturnerer den n-te minste verdien i et datasettSMALLReturns the k-th smallest value in a data set
N.STRSTReturnerer den n-te største verdien i et datasettLARGEReturns the k-th largest value in a data set
NEGBINOM.FORDELINGReturnerer den negative binomiske fordelingenNEGBINOMDISTReturns the negative binomial distribution
NEGBINOM.FORDELING.NReturnerer den negative binomiske fordelingenNEGBINOM.DISTReturns the negative binomial distribution
NETT.ARBEIDSDAGERReturnerer antall hele arbeidsdager mellom to datoerNETWORKDAYSReturns the number of whole workdays between two dates
NETT.ARBEIDSDAGER.INTLReturnerer antall hele arbeidsdager mellom to dager ved å bruke parametere til å angi hvilke og hvor mange dager som er fridagerNETWORKDAYS.INTLReturns the number of whole workdays between two dates using parameters to indicate which and how many days are weekend days
NNVReturnerer netto nåverdi for en investering, basert på en serie periodiske kontantstrømmer og en rentesatsNPVReturns the net present value of an investment based on a series of periodic cash flows and a discount rate
NOMINELLReturnerer årlig nominell rentesatsNOMINALReturns the annual nominal interest rate
NORM.FORDELINGReturnerer den kumulative normalfordelingenNORM.DISTReturns the normal cumulative distribution
NORM.INVReturnerer den inverse kumulative normalfordelingenNORM.INVReturns the inverse of the normal cumulative distribution
NORM.S.FORDELINGReturnerer standard kumulativ normalfordelingNORM.S.DISTReturns the standard normal cumulative distribution
NORM.S.INVR    Returnerer den inverse standardnormale kumulative fordelingenNORM.S.INVR    eturns the inverse of the standard normal cumulative distribution
NORMALFORDELINGReturnerer den kumulative normalfordelingenNORMDISTReturns the normal cumulative distribution
NORMALISERReturnerer en normalisert verdiSTANDARDIZEReturns a normalized value
NORMINVReturnerer den inverse kumulative normalfordelingenNORMINVReturns the inverse of the normal cumulative distribution
NORMSFORDELINGReturnerer standard kumulativ normalfordelingNORMSDISTReturns the standard normal cumulative distribution
NORMSINVReturnerer den inverse av den kumulative standard normalfordelingenNORMSINVReturns the inverse of the standard normal cumulative distribution
NVERDIReturnerer nåverdien av en investeringPVReturns the present value of an investment
OBLIG.ANTALLReturnerer antall obligasjoner som skal betales mellom oppgjørsdatoen og forfallsdatoenCOUPNUMReturns the number of coupons payable between the settlement date and maturity date
OBLIG.DAG.FORRIGEReturnerer obligasjonsdatoen som kommer før oppgjørsdatoenCOUPPCDReturns the previous coupon date before the settlement date
OBLIG.DAGERReturnerer antall dager i den rentebærende perioden som inneholder innløsningsdatoenCOUPDAYSReturns the number of days in the coupon period that contains the settlement date
OBLIG.DAGER.EFReturnerer obligasjonsdatoen som kommer etter oppgjørsdatoenCOUPNCDReturns the next coupon date after the settlement date
OBLIG.DAGER.FFReturnerer antall dager fra begynnelsen av den rentebærende perioden til innløsningsdatoenCOUPDAYBSReturns the number of days from the beginning of the coupon period to the settlement date
OBLIG.DAGER.NFReturnerer antall dager fra betalingsdato til neste renteinnbetalingsdatoCOUPDAYSNCReturns the number of days from the settlement date to the next coupon date
OGReturnerer SANN hvis alle argumentene er lik SANNANDReturns TRUE if all of its arguments are TRUE
OKTTILBINKonverterer et oktaltall til et binært tallOCT2BINConverts an octal number to binary
OKTTILDESKonverterer et oktaltall til et desimaltallOCT2DECConverts an octal number to decimal
OKTTILHEKSKonverterer et oktaltall til et heksadesimaltallOCT2HEXConverts an octal number to hexadecimal
OMRDERReturnerer antall områder i en referanseAREASReturns the number of areas in a reference
OPPHYD.IReturnerer resultatet av et tall opphøyd i en potensPOWERReturns the result of a number raised to a power
PEARSONReturnerer produktmomentkorrelasjonskoeffisienten, PearsonPEARSONReturns the Pearson product moment correlation coefficient
PERIODERReturnerer antall perioder for en investeringNPERReturns the number of periods for an investment
PERMUTERReturnerer antall permutasjoner for et gitt antall objekterPERMUTReturns the number of permutations for a given number of objects
PERSENTILReturnerer den n-te persentil av verdiene i et områdePERCENTILEReturns the k-th percentile of values in a range
PERSENTIL.EKSReturnerer det n-te persentilet av verdiene i et område, der n er i området 0..1, eksklusivPERCENTILE.EXCReturns the k-th percentile of values in a range, where k is in the range 0..1, exclusive
PERSENTIL.INKReturnerer den n-te persentil av verdiene i et områdePERCENTILE.INCReturns the k-th percentile of values in a range
PIReturnerer verdien av piPIReturns the value of pi
PLPT.FORFALLSRENTEReturnerer den påløpte renten for et verdipapir som betaler rente ved forfallACCRINTMReturns the accrued interest for a security that pays interest at maturity
PLPT.PERIODISK.RENTEReturnerer påløpte renter for et verdipapir som betaler periodisk renteACCRINTReturns the accrued interest for a security that pays periodic interest
POISSONReturnerer Poissons sannsynlighetsfordelingPOISSONReturns the Poisson distribution
POISSON.FORDELINGReturnerer Poissons sannsynlighetsfordelingPOISSON.DISTReturns the Poisson distribution
PRISReturnerer prisen per pålydende kr 100 for et verdipapir som gir periodisk avkastningPRICEReturns the price per $100 face value of a security that pays periodic interest
PRIS.DISKONTERTReturnerer prisen per pålydende kr 100 for et diskontert verdipapirPRICEDISCReturns the price per $100 face value of a discounted security
PRIS.FORFALLReturnerer prisen per pålydende kr 100 av et verdipapir som betaler rente ved forfallPRICEMATReturns the price per $100 face value of a security that pays interest at maturity
PRODUKTMultipliserer argumentenePRODUCTMultiplies its arguments
PROGNOSEReturnerer en verdi langs en lineær trendFORECASTReturns a value along a linear trend
PROSENTDELReturnerer prosentrangeringen av en verdi i et datasettPERCENTRANKReturns the percentage rank of a value in a data set
PROSENTDEL.EKSReturnerer prosentdelen til en verdi (0..1, eksklusiv) i et datasettPERCENTRANK.EXCReturns the rank of a value in a data set as a percentage (0..1, exclusive) of the data set
PROSENTDEL.INKReturnerer prosentrangeringen av en verdi i et datasettPERCENTRANK.INCReturns the percentage rank of a value in a data set
RKonverterer et serienummer til et årYEARConverts a serial number to a year
RADReturnerer radnummeret for en referanseROWReturns the row number of a reference
RADERReturnerer antall rader i en referanseROWSReturns the number of rows in a reference
RADIANERKonverterer grader til radianerRADIANSConverts degrees to radians
RANGReturnerer rangeringen av et tall, eller plassen tallet har i en rekkeRANKReturns the rank of a number in a list of numbers
RANG.EKVReturnerer rangeringen av et tall, eller plassen tallet har i en rekkeRANK.EQReturns the rank of a number in a list of numbers
RANG.GJSNReturnerer rangeringen av et tall, eller plassen tallet har i en rekkeRANK.AVGReturns the rank of a number in a list of numbers
RAVDRAGReturnerer betalte renter på en investering for en gitt periodeIPMTReturns the interest payment for an investment for a given period
RDELReturnerer brøkdelen for året, som svarer til antall hele dager mellom startdato og sluttdatoYEARFRACReturns the year fraction representing the number of whole days between start_date and end_date
REGISTRER.IDReturnerer identifikasjonsnummeret til et dynamisk koblingsbibliotek (DLL) eller en tidligere registrert koderessursREGISTER.IDReturns the register ID of the specified dynamic link library (DLL) or code resource that has been previously registered
RENSKFjerner alle tegn som ikke kan skrives ut, fra tekstenCLEANRemoves all nonprintable characters from text
RENTEReturnerer rentesatsen per periode for en annuitetRATEReturns the interest rate per period of an annuity
RENTESATSReturnerer rentefoten av et fullfinansiert verdipapirINTRATEReturns the interest rate for a fully invested security
RESTReturnerer resten fra en divisjonMODReturns the remainder from division
RETTLINJEReturnerer parameterne til en lineær trendLINESTReturns the parameters of a linear trend
RKVADRATReturnerer kvadratet av produktmomentkorrelasjonskoeffisienten (Pearsons r)RSQReturns the square of the Pearson product moment correlation coefficient
ROMERTALLKonverterer vanlige tall til romertall, som tekstROMANConverts an arabic numeral to roman, as text
ROTReturnerer en positiv kvadratrotSQRTReturns a positive square root
ROTPIReturnerer kvadratroten av (tall * pi)SQRTPIReturns the square root of (number * pi)
RSAVSReturnerer årsavskrivningen for et aktivum i en angitt periodeSYDReturns the sum-of-years' digits depreciation of an asset for a specified period
RTDHenter sanntidsdata fra et program som støtter COM-automatisering (automatisering: En måte å arbeide på med programobjekter fra et annet program- eller utviklingsverktøy. Tidligere kalt OLE-automatisering. Automatisering er en bransjestandard og en funksjon i Component Object Model (COM).)RTDRetrieves real-time data from a program that supports COM automation (Automation: A way to work with an application's objects from another application or development tool. Formerly called OLE Automation, Automation is an industry standard and a feature of the Component Object Model (COM).)
SAMLET.HOVEDSTOLReturnerer den kumulative hovedstolen som er betalt for et lån mellom to perioderCUMPRINCReturns the cumulative principal paid on a loan between two periods
SAMLET.RENTEReturnerer den kumulative renten som er betalt mellom to perioderCUMIPMTReturns the cumulative interest paid between two periods
SAMMENLIGNESlår opp verdier i en referanse eller matriseMATCHLooks up values in a reference or array
SANNReturnerer den logiske verdien SANNTRUEReturns the logical value TRUE
SANNSYNLIGReturnerer sannsynligheten for at verdier i et område ligger mellom to grenserPROBReturns the probability that values in a range are between two limits
SEKUNDKonverterer et serienummer til et sekundSECONDConverts a serial number to a second
SFFReturnerer høyeste felles divisorGCDReturns the greatest common divisor
SINReturnerer sinus til en gitt vinkelSINReturns the sine of the given angle
SKFinner en tekstverdi inne i en annen (skiller ikke mellom store og små bokstaver)SEARCHFinds one text value within another (not case-sensitive)
SKBFinner en tekstverdi inne i en annen (skiller ikke mellom store og små bokstaver)SEARCHBFinds one text value within another (not case-sensitive)
SKJEVFORDELINGReturnerer skjevheten i en fordelingSKEWReturns the skewness of a distribution
SKJRINGSPUNKTReturnerer skjæringspunktet til den lineære regresjonslinjenINTERCEPTReturns the intercept of the linear regression line
SL.OPPSlår opp verdier i en vektor eller matriseLOOKUPLooks up values in a vector or array
SLUTTVERDIReturnerer fremtidig verdi for en investeringFVReturns the future value of an investment
SMKonverterer tekst til små bokstaverLOWERConverts text to lowercase
SQL.REQUESTKobler til en ekstern datakilde og kjører en spørring fra et regneark, returnerer deretter resultatet som en matrise uten behov for makroprogrammeringSQL.REQUESTConnects with an external data source and runs a query from a worksheet, then returns the result as an array without the need for macro programming
STANDARDFEILReturnerer standardfeilen for den predikerte y-verdien for hver x i regresjonenSTEYXReturns the standard error of the predicted y-value for each x in the regression
STDAVEstimere standardavvik på grunnlag av et utvalgSTDEVEstimates standard deviation based on a sample
STDAV.PBeregner standardavvik basert på hele populasjonenSTDEV.PCalculates standard deviation based on the entire population
STDAV.SEstimere standardavvik på grunnlag av et utvalgSTDEV.SEstimates standard deviation based on a sample
STDAVPBeregner standardavvik basert på hele populasjonenSTDEVPCalculates standard deviation based on the entire population
STDAVVIKAEstimerer standardavvik basert på et utvalg, inkludert tall, tekst og logiske verdierSTDEVAEstimates standard deviation based on a sample, including numbers, text, and logical values
STDAVVIKPABeregner standardavvik basert på hele populasjonen, inkludert tall, tekst og logiske verdierSTDEVPACalculates standard deviation based on the entire population, including numbers, text, and logical values
STIGENDEEndrer fullbreddes (dobbeltbyte) engelske bokstaver eller katakana i en tegnstreng, til halvbreddes (enkeltbyte) tegnASCChanges full-width (double-byte) English letters or katakana within a character string to half-width (single-byte) characters
STIGNINGSTALLReturnerer stigningstallet for den lineære regresjonslinjenSLOPEReturns the slope of the linear regression line
STOR.FORBOKSTAVGir den første bokstaven i hvert ord i en tekstverdi stor forbokstavPROPERCapitalizes the first letter in each word of a text value
STOREKonverterer tekst til store bokstaverUPPERConverts text to uppercase
STRSTReturnerer maksimumsverdien i en argumentlisteMAXReturns the maximum value in a list of arguments
SUMMERLegger sammen argumenteneSUMAdds its arguments
SUMMER.HVIS.SETTLegger sammen cellene i et område som oppfyller flere vilkårSUMIFSAdds the cells in a range that meet multiple criteria
SUMMER.REKKEReturnerer summen av en geometrisk rekke, basert på formelenSERIESSUMReturns the sum of a power series based on the formula
SUMMERHVISLegger sammen cellene angitt ved et gitt vilkårSUMIFAdds the cells specified by a given criteria
SUMMERKVADRATReturnerer kvadratsummen av argumenteneSUMSQReturns the sum of the squares of the arguments
SUMMERPRODUKTReturnerer summen av produktene av tilsvarende matrisekomponenterSUMPRODUCTReturns the sum of the products of corresponding array components
SUMMERX2MY2Returnerer summen av differansen av kvadratene for tilsvarende verdier i to matriserSUMX2MY2Returns the sum of the difference of squares of corresponding values in two arrays
SUMMERX2PY2Returnerer summen av kvadratsummene for tilsvarende verdier i to matriserSUMX2PY2Returns the sum of the sum of squares of corresponding values in two arrays
SUMMERXMY2Returnerer summen av kvadratene av differansen for tilsvarende verdier i to matriserSUMXMY2Returns the sum of squares of differences of corresponding values in two arrays
SVPLANReturnerer den fremtidige verdien av en inngående hovedstol etter å ha anvendt en serie med sammensatte rentesatserFVSCHEDULEReturns the future value of an initial principal after applying a series of compound interest rates
TKonverterer argumentene til tekstTConverts its arguments to text
T.FORDELINGReturnerer prosentpoengene (sannsynligheten) for Student t-fordelingenT.DISTReturns the Percentage Points (probability) for the Student t-distribution
T.FORDELING.2TReturnerer prosentpoengene (sannsynligheten) for Student t-fordelingenT.DIST.2TReturns the Percentage Points (probability) for the Student t-distribution
T.FORDELING.HReturnerer en Student t-fordelingT.DIST.RTReturns the Student's t-distribution
T.INVReturnerer t-verdien av Student t-fordelingen som en funksjon for sannsynligheten og frihetsgradeneT.INVReturns the t-value of the Student's t-distribution as a function of the probability and the degrees of freedom
T.INV.2TReturnerer den inverse Student t-fordelingenT.INV.2TReturns the inverse of the Student's t-distribution
T.TESTReturnerer sannsynligheten assosiert med en Student t-testT.TESTReturns the probability associated with a Student's t-test
TANReturnerer tangens for et tallTANReturns the tangent of a number
TANHReturnerer den hyperbolske tangens for et tallTANHReturns the hyperbolic tangent of a number
TBILLAVKASTNINGReturnerer avkastningen til en statsobligasjonTBILLYIELDReturns the yield for a Treasury bill
TBILLEKVReturnerer den obligasjonsekvivalente avkastningen for en statsobligasjonTBILLEQReturns the bond-equivalent yield for a Treasury bill
TBILLPRISReturnerer prisen per pålydende kr 100 for en statsobligasjonTBILLPRICEReturns the price per $100 face value for a Treasury bill
TEGNKODEReturnerer tegnet som svarer til kodenummeretCHARReturns the character specified by the code number
TEKSTFormaterer et tall og konverterer det til tekstTEXTFormats a number and converts it to text
TELLBLANKETeller antall tomme celler i et område.COUNTBLANKCounts the number of blank cells within a range
TFORDELINGReturnerer en Student t-fordelingTDISTReturns the Student's t-distribution
TIDReturnerer serienummeret som svarer til et bestemt klokkeslettTIMEReturns the serial number of a particular time
TIDSVERDIKonverterer et klokkeslett i tekstformat til et serienummerTIMEVALUEConverts a time in the form of text to a serial number
TILFELDIGReturnerer et tilfeldig tall mellom 0 og 1RANDReturns a random number between 0 and 1
TILFELDIGMELLOMReturnerer et tilfeldig tall innenfor et angitt områdeRANDBETWEENReturns a random number between the numbers you specify
TIMEKonverterer et serienummer til en timeHOURConverts a serial number to an hour
TINVReturnerer den inverse Student t-fordelingenTINVReturns the inverse of the Student's t-distribution
TRANSPONERReturnerer transponeringen av en matriseTRANSPOSEReturns the transpose of an array
TRENDReturnerer verdier langs en lineær trendTRENDReturns values along a linear trend
TRIMMEFjerner mellomrom fra tekstTRIMRemoves spaces from text
TRIMMET.GJENNOMSNITTReturnerer den interne middelverdien til et datasettTRIMMEANReturns the mean of the interior of a data set
TTESTReturnerer sannsynligheten assosiert med en Student t-testTTESTReturns the probability associated with a Student's t-test
UKEDAGKonverterer et serienummer til en ukedagWEEKDAYConverts a serial number to a day of the week
UKENRKonverterer et serienummer til et tall som representerer hvilket nummer uken har i et årWEEKNUMConverts a serial number to a number representing where the week falls numerically with a year
USANNReturnerer den logiske verdien USANNFALSEReturns the logical value FALSE
VALUTAKonverterer et tall til tekst, og bruker valutaformatet $ (dollar)DOLLARConverts a number to text, using the $ (dollar) currency format
VARIANSEstimerer varians basert på et utvalgVAREstimates variance based on a sample
VARIANS.PBeregner varians basert på hele populasjonenVAR.PCalculates variance based on the entire population
VARIANS.SEstimerer varians basert på et utvalgVAR.SEstimates variance based on a sample
VARIANSAEstimerer varians basert på et utvalg, inkludert tall, tekst og logiske verdierVARAEstimates variance based on a sample, including numbers, text, and logical values
VARIANSPBeregner varians basert på hele populasjonenVARPCalculates variance based on the entire population
VARIANSPABeregner varians basert på hele populasjonen, inkludert tall, tekst og logiske verdierVARPACalculates variance based on the entire population, including numbers, text, and logical values
VARIGHETReturnerer årlig varighet for et verdipapir med renter som betales periodiskDURATIONReturns the annual duration of a security with periodic interest payments
VEKSTReturnerer verdier langs en eksponentiell trendGROWTHReturns values along an exponential trend
VELGVelger en verdi fra en liste med verdierCHOOSEChooses a value from a list of values
VENSTREReturnerer tegnene lengst til venstre i en tekstverdiLEFTReturns the leftmost characters from a text value
VENSTREBReturnerer tegnene lengst til venstre i en tekstverdiLEFTBReturns the leftmost characters from a text value
VERDIKonverterer et tekstargument til et tallVALUEConverts a text argument to a number
VERDIAVSReturnerer avskrivningen for et aktivum i en angitt periode eller delperiode, ved hjelp av degressiv avskrivningVDBReturns the depreciation of an asset for a specified or partial period by using a declining balance method
VERDITYPEReturnerer et tall som indikerer datatypen til en verdiTYPEReturns a number indicating the data type of a value
WEIBULL.DIST.NReturnerer Weibull-fordelingenWEIBULL.DISTReturns the Weibull distribution
WEIBULLFORDELINGBeregner varians basert på hele populasjonen, inkludert tall, tekst og logiske verdierWEIBULLCalculates variance based on the entire population, including numbers, text, and logical values
XIRReturnerer internrenten for en serie kontantstrømmer som ikke nødvendigvis er periodiskeXIRRReturns the internal rate of return for a schedule of cash flows that is not necessarily periodic
XNNVReturnerer netto nåverdi for en serie kontantstrømmer som ikke nødvendigvis er periodiskeXNPVReturns the net present value for a schedule of cash flows that is not necessarily periodic
Z.TESTReturnerer den ensidige sannsynlighetsverdien for en z-testZ.TESTReturns the one-tailed probability-value of a z-test
ZTESTReturnerer den ensidige sannsynlighetsverdien for en z-testZTESTReturns the one-tailed probability-value of a z-test