Nederlands/Dutch to English

AANG.DUURgeeft als resultaat de aangepaste Macauley-looptijd voor een waardepapier, aangenomen dat de nominale waarde € 100 bedraagtMDURATIONReturns the Macauley modified duration for a security with an assumed par value of $100
AANTALtelt het aantal getallen in de argumentenlijstCOUNTCounts how many numbers are in the list of arguments
AANTAL.ALStelt in een bereik het aantal cellen die voldoen aan een bepaald criteriumCOUNTIFCounts the number of cells within a range that meet the given criteria
AANTAL.LEGE.CELLENtelt het aantal lege cellen in een bereikCOUNTBLANKCounts the number of blank cells within a range
AANTALARGtelt het aantal waarden in de argumentenlijstCOUNTACounts how many values are in the list of arguments
AANTALLEN.ALStelt in een bereik het aantal cellen die voldoen aan meerdere criteriaCOUNTIFSCounts the number of cells within a range that meet multiple criteria
ABSgeeft als resultaat de absolute waarde van een getalABSReturns the absolute value of a number
ADRESgeeft als resultaat een verwijzing, in de vorm van tekst, naar één bepaalde cel in een werkbladADDRESSReturns a reference as text to a single cell in a worksheet
AFRONDENrondt een getal af op het opgegeven aantal decimalenROUNDRounds a number to a specified number of digits
AFRONDEN.BENEDENrondt de absolute waarde van een getal naar beneden afFLOORRounds a number down, toward zero
AFRONDEN.BENEDEN.NAUWKEURIGrondt een getal naar boven af op het dichtstbijzijnde gehele getal of het dichtstbijzijnde significante veelvoud. Ongeacht of het getal positief of negatief is, wordt het getal naar boven afgerond.FLOOR.PRECISERounds a number the nearest integer or to the nearest multiple of significance. Regardless of the sign of the number, the number is rounded up.
AFRONDEN.BENEDEN.NAUWKEURIGrondt een getal naar boven af op het dichtstbijzijnde gehele getal of het dichtstbijzijnde significante veelvoud. Ongeacht of het getal positief of negatief is, wordt het getal naar boven afgerond.CEILING.PRECISERounds a number the nearest integer or to the nearest multiple of significance. Regardless of the sign of the number, the number is rounded up.
AFRONDEN.BOVENrondt de absolute waarde van een getal naar boven af op het dichtstbijzijnde gehele getal of het dichtstbijzijnde significante veelvoudCEILINGRounds a number to the nearest integer or to the nearest multiple of significance
AFRONDEN.N.VEELVOUDgeeft als resultaat een getal afgerond op het gewenste veelvoudMROUNDReturns a number rounded to the desired multiple
AFRONDEN.NAAR.BENEDENrondt de absolute waarde van een getal naar beneden afROUNDDOWNRounds a number down, toward zero
AFRONDEN.NAAR.BOVENrondt de absolute waarde van een getal naar boven afROUNDUPRounds a number up, away from zero
AFW.ET.PRIJSgeeft als resultaat de prijs per € 100 nominale waarde voor een waardepapier met een afwijkende eerste termijnODDFPRICEReturns the price per $100 face value of a security with an odd first period
AFW.ET.RENDgeeft als resultaat het rendement voor een waardepapier met een afwijkende eerste termijnODDFYIELDReturns the yield of a security with an odd first period
AFW.LT.PRIJSgeeft als resultaat de prijs per € 100 nominale waarde voor een waardepapier met een afwijkende laatste termijnODDLPRICEReturns the price per $100 face value of a security with an odd last period
AFW.LT.RENDgeeft als resultaat het rendement voor een waardepapier met een afwijkende laatste termijnODDLYIELDReturns the yield of a security with an odd last period
AGGREGAATgeeft als resultaat een geaggregeerde waarde in een lijst of databaseAGGREGATEReturns an aggregate in a list or database
ALSgeeft een logische toets aanIFSpecifies a logical test to perform
ALS.FOUTgeeft als resultaat een waarde die u opgeeft als een formule een fout oplevert, anders wordt het resultaat van de formule geretourneerdIFERRORReturns a value you specify if a formula evaluates to an error; otherwise, returns the result of the formula
AMORDEGRCgeeft als resultaat de afschrijving voor elke boekingsperiode door een afschrijvingscoëfficiënt toe te passenAMORDEGRCReturns the depreciation for each accounting period by using a depreciation coefficient
AMORLINCgeeft als resultaat de afschrijving voor elke boekingsperiodeAMORLINCReturns the depreciation for each accounting period
ASCWijzigt Nederlandse letters of katakanatekens over de volle breedte (dubbel-bytetekens) binnen een tekenreeks in tekens over de halve breedte (enkel-bytetekens)ASCChanges full-width (double-byte) English letters or katakana within a character string to half-width (single-byte) characters
ASELECTgeeft als resultaat een willekeurig getal tussen 0 en 1RANDReturns a random number between 0 and 1
ASELECTTUSSENgeeft als resultaat een willekeurig getal tussen de opgegeven getallenRANDBETWEENReturns a random number between the numbers you specify
BAHT.TEKSTconverteert een getal naar tekst met de valutanotatie ß (baht)BAHTTEXTConverts a number to text, using the ß (baht) currency format
BEGINLETTERSzet de eerste letter van elk woord in een tekst om in een hoofdletterPROPERCapitalizes the first letter in each word of a text value
BEREIKENgeeft als resultaat het aantal bereiken in een verwijzingAREASReturns the number of areas in a reference
BESSEL.Igeeft als resultaat de Bessel-functie Yn(x)BESSELIReturns the modified Bessel function In(x)
BESSEL.Jgeeft als resultaat de Bessel-functie Jn(x)BESSELJReturns the Bessel function Jn(x)
BESSEL.Kgeeft als resultaat de gewijzigde Bessel-functie Kn(x)BESSELKReturns the modified Bessel function Kn(x)
BESSEL.Ygeeft als resultaat de Bessel-functie Yn(x)BESSELYReturns the Bessel function Yn(x)
BETgeeft als resultaat de periodieke betaling voor een annuïteitPMTReturns the periodic payment for an annuity
BETA.VERDgeeft als resultaat de cumulatieve bèta-verdelingBETA.INVReturns the inverse of the cumulative distribution function for a specified beta distribution
BETA.VERDgeeft als resultaat de cumulatieve bèta-verdelingBETA.DISTReturns the beta cumulative distribution function
BETAVERDgeeft als resultaat de cumulatieve bèta-verdelingBETADISTReturns the beta cumulative distribution function
BETAVERDgeeft als resultaat de inverse van de cumulatieve verdeling voor een gegeven bèta-verdelingBETAINVReturns the inverse of the cumulative distribution function for a specified beta distribution
BETROUWBAARHEIDgeeft als resultaat het betrouwbaarheidsinterval van een gemiddelde waarde voor de elementen van een populatieCONFIDENCEReturns the confidence interval for a population mean
BIN.N.DECconverteert een binair getal naar een decimaal getalBIN2DECConverts a binary number to decimal
BIN.N.HEXconverteert een binair getal naar een hexadecimaal getalBIN2HEXConverts a binary number to hexadecimal
BIN.N.OCTconverteert een binair getal naar een octaal getalBIN2OCTConverts a binary number to octal
BINOM.INVgeeft als resultaat de kleinste waarde waarvoor de binomiaalverdeling kleiner dan of gelijk aan het criterium isBINOM.INVReturns the smallest value for which the cumulative binomial distribution is less than or equal to a criterion value
BINOMIALE.VERDgeeft als resultaat de binomiaalverdelingBINOMDISTReturns the individual term binomial distribution probability
BINOMIALE.VERDgeeft als resultaat de binomiaalverdelingBINOM.DISTReturns the individual term binomial distribution probability
BOOGCOSgeeft als resultaat de boogcosinus van een getalACOSReturns the arccosine of a number
BOOGCOSHgeeft als resultaat de inverse cosinus hyperbolicus van een getalACOSHReturns the inverse hyperbolic cosine of a number
BOOGSINgeeft als resultaat de boogsinus van een getalASINReturns the arcsine of a number
BOOGSINHgeeft als resultaat de inverse sinus hyperbolicus van een getalASINHReturns the inverse hyperbolic sine of a number
BOOGTANgeeft als resultaat de boogtangens van een getalATANReturns the arctangent of a number
BOOGTAN2geeft als resultaat de boogtangens van de x- en y-coördinatenATAN2Returns the arctangent from x- and y-coordinates
BOOGTANHgeeft als resultaat de inverse tangens hyperbolicus van een getalATANHReturns the inverse hyperbolic tangent of a number
C.ABSgeeft als resultaat de absolute waarde (modulus) van een complex getalIMABSReturns the absolute value (modulus) of a complex number
C.ARGUMENTgeeft als resultaat het argument thèta, een hoek uitgedrukt in radialenIMARGUMENTReturns the argument theta, an angle expressed in radians
C.COSgeeft als resultaat de cosinus van een complex getalIMCOSReturns the cosine of a complex number
C.EXPgeeft als resultaat de exponent van een complex getalIMEXPReturns the exponential of a complex number
C.IM.DEELgeeft als resultaat de imaginaire coëfficiënt van een complex getalIMAGINARYReturns the imaginary coefficient of a complex number
C.LNgeeft als resultaat de natuurlijke logaritme van een complex getalIMLNReturns the natural logarithm of a complex number
C.LOG10geeft als resultaat de logaritme met grondtal 10 van een complex getalIMLOG10Returns the base-10 logarithm of a complex number
C.LOG2geeft als resultaat de logaritme met grondtal 2 van een complex getalIMLOG2Returns the base-2 logarithm of a complex number
C.MACHTgeeft als resultaat een complex getal dat is verheven tot de macht van een geheel getalIMPOWERReturns a complex number raised to an integer power
C.PRODUCTgeeft als resultaat het product van complexe getallenIMPRODUCTReturns the product of complex numbers
C.QUOTIENTgeeft als resultaat het quotiënt van twee complexe getallenIMDIVReturns the quotient of two complex numbers
C.REEEL.DEELgeeft als resultaat de reële coëfficiënt van een complex getalIMREALReturns the real coefficient of a complex number
C.SINgeeft als resultaat de sinus van een complex getalIMSINReturns the sine of a complex number
C.SOMgeeft als resultaat de som van complexe getallenIMSUMReturns the sum of complex numbers
C.TOEGEVOEGDgeeft als resultaat het complexe toegevoegde getal van een complex getalIMCONJUGATEReturns the complex conjugate of a complex number
C.VERSCHILgeeft als resultaat het verschil tussen twee complexe getallenIMSUBReturns the difference between two complex numbers
C.WORTELgeeft als resultaat de vierkantswortel van een complex getalIMSQRTReturns the square root of a complex number
CELgeeft als resultaat informatie over de opmaak, locatie of inhoud van een celCELLReturns information about the formatting, location, or contents of a cell
CHI.KWADRAATgeeft als resultaat de eenzijdige kans van de chi-kwadraatverdelingCHIDISTReturns the one-tailed probability of the chi-squared distribution
CHI.KWADRAAT.INVgeeft als resultaat de inverse van een eenzijdige kans van de chi-kwadraatverdelingCHIINVReturns the inverse of the one-tailed probability of the chi-squared distribution
CHI.TOETSgeeft als resultaat de onafhankelijkheidstoetsCHITESTReturns the test for independence
CHIKW.INVgeeft als resultaat de cumulatieve bèta-kansdichtheidCHISQ.INVReturns the cumulative beta probability density function
CHIKW.INV.RECHTSgeeft als resultaat de inverse van een eenzijdige kans van de chi-kwadraatverdelingCHISQ.INV.RTReturns the inverse of the one-tailed probability of the chi-squared distribution
CHIKW.TESTgeeft als resultaat de onafhankelijkheidstoetsCHISQ.TESTReturns the test for independence
CHIKW.VERDgeeft als resultaat de cumulatieve bèta-kansdichtheidCHISQ.DISTReturns the cumulative beta probability density function
CHIKW.VERD.RECHTSgeeft als resultaat de eenzijdige kans van de chi-kwadraatverdelingCHISQ.DIST.RTReturns the one-tailed probability of the chi-squared distribution
CODEgeeft als resultaat de numerieke code voor het eerste teken in een tekenreeksCODEReturns a numeric code for the first character in a text string
COMBINATIESgeeft als resultaat het aantal combinaties voor een bepaald aantal objectenCOMBINReturns the number of combinations for a given number of objects
COMPLEXconverteert reële en imaginaire coëfficiënten naar een complex getalCOMPLEXConverts real and imaginary coefficients into a complex number
CONVERTERENconverteert een getal in de ene maateenheid naar een getal in een andere maateenheidCONVERTConverts a number from one measurement system to another
CORRELATIEgeeft als resultaat de correlatiecoëfficiënt van twee gegevensverzamelingenCORRELReturns the correlation coefficient between two data sets
COSgeeft als resultaat de cosinus van een getalCOSReturns the cosine of a number
COSHgeeft als resultaat de cosinus hyperbolicus van een getalCOSHReturns the hyperbolic cosine of a number
COUP.AANTALgeeft als resultaat het aantal coupons dat nog moet worden uitbetaald tussen de stortingsdatum en de vervaldatumCOUPNUMReturns the number of coupons payable between the settlement date and maturity date
COUP.DAGENgeeft als resultaat het aantal dagen in de coupontermijn waarin de stortingsdatum valtCOUPDAYSReturns the number of days in the coupon period that contains the settlement date
COUP.DAGEN.BBgeeft als resultaat het aantal dagen vanaf het begin van de coupontermijn tot de stortingsdatumCOUPDAYBSReturns the number of days from the beginning of the coupon period to the settlement date
COUP.DAGEN.VVgeeft als resultaat het aantal dagen vanaf de stortingsdatum tot de volgende couponvervaldatumCOUPDAYSNCReturns the number of days from the settlement date to the next coupon date
COUP.DATUM.NBgeeft als resultaat de volgende coupondatum na de stortingsdatumCOUPNCDReturns the next coupon date after the settlement date
COUP.DATUM.VBgeeft als resultaat de vorige couponvervaldatum vóór de stortingsdatumCOUPPCDReturns the previous coupon date before the settlement date
COVARIANTIEgeeft als resultaat de covariantie, het gemiddelde van de producten van de gepaarde deviatiesCOVARReturns covariance, the average of the products of paired deviations
COVARIANTIE.Pgeeft als resultaat de covariantie, het gemiddelde van de producten van de gepaarde deviatiesCOVARIANCE.PReturns covariance, the average of the products of paired deviations
COVARIANTIE.Sgeeft als resultaat de covariantie van een steekproef, het gemiddelde van de producten van deviaties voor elk paar gegevenspunten in twee gegevensverzamelingenCOVARIANCE.SReturns the sample covariance, the average of the products deviations for each data point pair in two data sets
CRIT.BINOMgeeft als resultaat de kleinste waarde waarvoor de binomiaalverdeling kleiner dan of gelijk aan het criterium isCRITBINOMReturns the smallest value for which the cumulative binomial distribution is less than or equal to a criterion value
CUM.HOOFDSOMgeeft als resultaat de cumulatieve hoofdsom van een lening die tussen twee termijnen is terugbetaaldCUMPRINCReturns the cumulative principal paid on a loan between two periods
CUM.RENTEgeeft als resultaat de cumulatieve rente die tussen twee termijnen is uitgekeerdCUMIPMTReturns the cumulative interest paid between two periods
DAGconverteert een serieel getal naar een dag van de maandDAYConverts a serial number to a day of the month
DAGEN360berekent het aantal dagen tussen twee datums op basis van een jaar met 360 dagenDAYS360Calculates the number of days between two dates based on a 360-day year
DATUMgeeft als resultaat het seriële getal van een opgegeven datumDATEReturns the serial number of a particular date
DATUMWAARDEconverteert een datum in de vorm van tekst naar een serieel getalDATEVALUEConverts a date in the form of text to a serial number
DBgeeft als resultaat de afschrijving van activa voor een bepaalde periode met behulp van de 'fixed declining balance'-methodeDBReturns the depreciation of an asset for a specified period by using the fixed-declining balance method
DBAANTALtelt de cellen met getallen in een databaseDCOUNTCounts the cells that contain numbers in a database
DBAANTALCtelt de niet-lege cellen in een databaseDCOUNTACounts nonblank cells in a database
DBGEMIDDELDEgeeft als resultaat de gemiddelde waarde in geselecteerde databasegegevensDAVERAGEReturns the average of selected database entries
DBLEZENgeeft als resultaat één record die voldoet aan de opgegeven criteria uit een databaseDGETExtracts from a database a single record that matches the specified criteria
DBMAXgeeft als resultaat de maximumwaarde in de geselecteerde databasegegevensDMAXReturns the maximum value from selected database entries
DBMINgeeft als resultaat de minimumwaarde in de geselecteerde databasegegevensDMINReturns the minimum value from selected database entries
DBPRODUCTvermenigvuldigt de waarden in een bepaald veld van de records die voldoen aan de criteria in een databaseDPRODUCTMultiplies the values in a particular field of records that match the criteria in a database
DBSOMtelt de getallen uit een kolom records in de database op die voldoen aan de criteriaDSUMAdds the numbers in the field column of records in the database that match the criteria
DBSTDEVPberekent de standaarddeviatie op basis van de volledige populatie van geselecteerde databasegegevensDSTDEVPCalculates the standard deviation based on the entire population of selected database entries
DBVARmaakt een schatting van de variantie op basis van een steekproef uit geselecteerde databasegegevensDVAREstimates variance based on a sample from selected database entries
DBVARPberekent de variantie op basis van de volledige populatie van geselecteerde databasegegevensDVARPCalculates variance based on the entire population of selected database entries
DDBgeeft als resultaat de afschrijving van activa over een bepaalde termijn met behulp van de 'double declining balance'-methode of een andere methode die u opgeeftDDBReturns the depreciation of an asset for a specified period by using the double-declining balance method or some other method that you specify
DEC.N.BINconverteert een decimaal getal naar een binair getalDEC2BINConverts a decimal number to binary
DEC.N.HEXconverteert een decimaal getal naar een hexadecimaal getalDEC2HEXConverts a decimal number to hexadecimal
DEC.N.OCTconverteert een decimaal getal naar een octaal getalDEC2OCTConverts a decimal number to octal
DEELgeeft als resultaat een bepaald aantal tekens van een tekenreeks vanaf de positie die u opgeeftMIDReturns a specific number of characters from a text string starting at the position you specify
DEELBgeeft als resultaat een bepaald aantal tekens van een tekenreeks vanaf de positie die u opgeeftMIDBReturns a specific number of characters from a text string starting at the position you specify
DELTAtest of twee waarden gelijk zijnDELTATests whether two values are equal
DETERMINANTMATgeeft als resultaat de determinant van een matrixMDETERMReturns the matrix determinant of an array
DEV.KWADgeeft als resultaat de som van de deviaties in het kwadraatDEVSQReturns the sum of squares of deviations
DISCONTOgeeft als resultaat het discontopercentage voor een waardepapierDISCReturns the discount rate for a security
DRAAITABEL.OPHALENgeeft als resultaat gegevens uit een draaitabelrapportGETPIVOTDATAReturns data stored in a PivotTable report
DSTDEVmaakt een schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproef uit geselecteerde databasegegevensDSTDEVEstimates the standard deviation based on a sample of selected database entries
DUBBELE.FACULTEITgeeft als resultaat de dubbele faculteit van een getalFACTDOUBLEReturns the double factorial of a number
DUURgeeft als resultaat de gewogen gemiddelde looptijd voor een waardepapier met periodieke rentebetalingenDURATIONReturns the annual duration of a security with periodic interest payments
EFFECT.RENTEgeeft als resultaat het effectieve jaarlijkse rentepercentageEFFECTReturns the effective annual interest rate
ENgeeft als resultaat WAAR als alle argumenten WAAR zijnANDReturns TRUE if all of its arguments are TRUE
EUROconverteert een getal naar tekst met de valutanotatie € (euro)DOLLARConverts a number to text, using the $ (dollar) currency format
EURO.BRconverteert een prijs in euro's, uitgedrukt in een decimaal getal, naar een prijs in euro's, uitgedrukt in een breukDOLLARFRConverts a dollar price, expressed as a decimal number, into a dollar price, expressed as a fraction
EURO.DEconverteert een prijs in euro's, uitgedrukt in een breuk, naar een prijs in euro's, uitgedrukt in een decimaal getalDOLLARDEConverts a dollar price, expressed as a fraction, into a dollar price, expressed as a decimal number
EUROCONVERTmet deze werkbladfunctie kunt u een waarde omrekenen naar euro's, euro's omrekenen naar valuta's van andere eurolidstaten of een valuta van een eurolidstaat omrekenen naar een valuta van een andere eurolidstaat, waarbij de euro als tussenvaluta wordt gebruikt (driehoeksconversie)EUROCONVERTConverts a number to euros, converts a number from euros to a euro member currency, or converts a number from one euro member currency to another by using the euro as an intermediary (triangulation).
EVENrondt het getal af op het dichtstbijzijnde gehele even getalEVENRounds a number up to the nearest even integer
EXPVerheft e tot de macht van een bepaald getalEXPReturns e raised to the power of a given number
EXPON.DIST.Ngeeft als resultaat de exponentiële verdelingEXPON.DISTReturns the exponential distribution
EXPON.VERDgeeft als resultaat de exponentiële verdelingEXPONDISTReturns the exponential distribution
F.INVgeeft als resultaat de inverse van de F-verdelingF.INVReturns the inverse of the F probability distribution
F.INV.RECHTSgeeft als resultaat de inverse van de F-verdelingF.INV.RTReturns the inverse of the F probability distribution
F.INVERSEgeeft als resultaat de inverse van de F-verdelingFINVReturns the inverse of the F probability distribution
F.TESTgeeft als resultaat het resultaat van de F-toetsF.TESTReturns the result of an F-test
F.TOETSNoneFTESTNone
F.VERDgeeft als resultaat de F-verdelingF.DISTReturns the F probability distribution
F.VERD.RECHTSgeeft als resultaat de F-verdelingF.DIST.RTReturns the F probability distribution
F.VERDELINGgeeft als resultaat de F-verdelingFDISTReturns the F probability distribution
FACULTEITgeeft als resultaat de faculteit van een getalFACTReturns the factorial of a number
FISHERgeeft als resultaat de Fisher-transformatieFISHERReturns the Fisher transformation
FISHER.INVgeeft als resultaat de inverse van de Fisher-transformatieFISHERINVReturns the inverse of the Fisher transformation
FONETISCHhaalt de fonetische tekens (furigana) uit een tekenreeks opPHONETICExtracts the phonetic (furigana) characters from a text string
FOUT.COMPLEMENTgeeft als resultaat de complementaire foutfunctieERFCReturns the complementary error function
FOUT.COMPLEMENT.NAUWKEURIGresulteert de bijbehorende foutfunctie geïntegreerd tussen x en oneindigheidERFC.PRECISEReturns the complementary ERF function integrated between x and infinity
FOUTFUNCTIEgeeft als resultaat de foutfunctieERFReturns the error function
FOUTFUNCTIE.NAUWKEURIGgeeft als resultaat de foutfunctieERF.PRECISEReturns the error function
GAMMA.DIST.Ngeeft als resultaat de gamma-verdelingGAMMA.DISTReturns the gamma distribution
GAMMA.INVgeeft als resultaat de inverse van de cumulatieve gamma-verdelingGAMMAINVReturns the inverse of the gamma cumulative distribution
GAMMA.INV.Ngeeft als resultaat de inverse van de cumulatieve gamma-verdelingGAMMA.INVReturns the inverse of the gamma cumulative distribution
GAMMA.LNgeeft als resultaat de natuurlijke logaritme van de gamma-functie, G(x)GAMMALNReturns the natural logarithm of the gamma function, Γ(x)
GAMMA.LN.NAUWKEURIGgeeft als resultaat de natuurlijke logaritme van de gamma-functie, G(x)GAMMALN.PRECISEReturns the natural logarithm of the gamma function, Γ(x)
GAMMA.VERDgeeft als resultaat de gamma-verdelingGAMMADISTReturns the gamma distribution
GEHEELkapt een getal af tot een geheel getalTRUNCTruncates a number to an integer
GELIJKcontroleert of twee tekenreeksen identiek zijnEXACTChecks to see if two text values are identical
GEM.DEVIATIEgeeft als resultaat het gemiddelde van de absolute deviaties van gegevenspunten ten opzichte van hun gemiddelde waardeAVEDEVReturns the average of the absolute deviations of data points from their mean
GEMIDDELDEgeeft als resultaat het gemiddelde van de argumentenAVERAGEReturns the average of its arguments
GEMIDDELDE.ALSgeeft als resultaat het gemiddelde (rekenkundig gemiddelde) van alle cellen in een bereik die voldoen aan de opgegeven criteriaAVERAGEIFReturns the average (arithmetic mean) of all the cells in a range that meet a given criteria
GEMIDDELDEAgeeft als resultaat het gemiddelde van de argumenten, inclusief getallen, tekst en logische waardenAVERAGEAReturns the average of its arguments, including numbers, text, and logical values
GEMIDDELDEN.ALSgeeft als resultaat het gemiddelde (rekenkundig gemiddelde) van alle cellen die aan meerdere criteria voldoenAVERAGEIFSReturns the average (arithmetic mean) of all cells that meet multiple criteria.
GETRIMD.GEMgeeft als resultaat het gemiddelde van waarden in een gegevensverzamelingTRIMMEANReturns the mean of the interior of a data set
GGDgeeft als resultaat de grootste gemene delerGCDReturns the greatest common divisor
GIRgeeft als resultaat de interne rentabiliteit voor een serie cashflows, waarbij voor betalingen een ander rentepercentage geldt dan voor inkomstenMIRRReturns the internal rate of return where positive and negative cash flows are financed at different rates
GRADENconverteert radialen naar gradenDEGREESConverts radians to degrees
GROEIgeeft als resultaat de waarden voor een exponentiële trendGROWTHReturns values along an exponential trend
GROOTSTEgeeft als resultaat de op k-1 na grootste waarde in een gegevensverzamelingLARGEReturns the k-th largest value in a data set
GROTER.DANtest of een getal groter is dan de drempelwaardeGESTEPTests whether a number is greater than a threshold value
HARM.GEMgeeft als resultaat het harmonische gemiddeldeHARMEANReturns the harmonic mean
HERHALINGherhaalt een tekst een aantal malenREPTRepeats text a given number of times
HEX.N.BINconverteert een hexadecimaal getal naar een binair getalHEX2BINConverts a hexadecimal number to binary
HEX.N.DECconverteert een hexadecimaal getal naar een decimaal getalHEX2DECConverts a hexadecimal number to decimal
HEX.N.OCTconverteert een hexadecimaal getal naar een octaal getalHEX2OCTConverts a hexadecimal number to octal
HOOFDLETTERSzet tekst om in hoofdlettersUPPERConverts text to uppercase
HORIZ.ZOEKENzoekt in de bovenste rij van een matrix naar een bepaalde waarde en geeft als resultaat de gevonden waarde in de opgegeven celHLOOKUPLooks in the top row of an array and returns the value of the indicated cell
HWgeeft als resultaat de huidige waarde van een investeringPVReturns the present value of an investment
HYPERGEO.VERDgeeft als resultaat de hypergeometrische verdelingHYPGEOMDISTReturns the hypergeometric distribution
HYPERLINKmaakt een snelkoppeling of een sprong waarmee een document wordt geopend dat is opgeslagen op een netwerkserver, een intranet of op internetHYPERLINKCreates a shortcut or jump that opens a document stored on a network server, an intranet, or the Internet
HYPGEOM.VERDgeeft als resultaat de hypergeometrische verdelingHYPGEOM.DISTReturns the hypergeometric distribution
IBETgeeft als resultaat de te betalen rente voor een investering over een bepaalde termijnIPMTReturns the interest payment for an investment for a given period
INDEXkiest met een index een waarde uit een verwijzing of een matrixINDEXUses an index to choose a value from a reference or array
INDIRECTgeeft als resultaat een verwijzing die wordt aangegeven met een tekstwaardeINDIRECTReturns a reference indicated by a text value
INFOgeeft als resultaat informatie over de huidige besturingsomgevingINFOReturns information about the current operating environment
INTEGERrondt een getal naar beneden af op het dichtstbijzijnde gehele getalINTRounds a number down to the nearest integer
INTERVALgeeft als resultaat een frequentieverdeling in de vorm van een verticale matrixFREQUENCYReturns a frequency distribution as a vertical array
INVERSEMATgeeft als resultaat de inverse van een matrixMINVERSEReturns the matrix inverse of an array
IRgeeft als resultaat de interne rentabiliteit voor een reeks cashflowsIRRReturns the internal rate of return for a series of cash flows
IR.SCHEMAgeeft als resultaat de interne rentabiliteit voor een betalingsschema van cashflowsXIRRReturns the internal rate of return for a schedule of cash flows that is not necessarily periodic
IS.ONEVENgeeft als resultaat WAAR als het getal oneven isISODDReturns TRUE if the number is odd
ISBETgeeft als resultaat de rente die is betaald tijdens een bepaalde termijn van een investeringISPMTCalculates the interest paid during a specific period of an investment
ISFOUTgeeft als resultaat WAAR als de waarde een foutwaarde isISERRORReturns TRUE if the value is any error value
ISFOUT2geeft als resultaat WAAR als de waarde een foutwaarde is, met uitzondering van #N/BISERRReturns TRUE if the value is any error value except #N/A
ISGEENTEKSTgeeft als resultaat WAAR als de waarde geen tekst isISNONTEXTReturns TRUE if the value is not text
ISGETALgeeft als resultaat WAAR als de waarde een getal isISNUMBERReturns TRUE if the value is a number
ISLEEGgeeft als resultaat WAAR als de waarde leeg isISBLANKReturns TRUE if the value is blank
ISLOGISCHgeeft als resultaat WAAR als de waarde een logische waarde isISLOGICALReturns TRUE if the value is a logical value
ISNBgeeft als resultaat WAAR als de waarde de foutwaarde #N/B isISNAReturns TRUE if the value is the #N/A error value
ISO.AFRONDEN.BOVENgeeft als resultaat een getal dat naar boven is afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal of het dichtstbijzijnde significante veelvoudISO.CEILINGReturns a number that is rounded up to the nearest integer or to the nearest multiple of significance
ISTEKSTgeeft als resultaat WAAR als de waarde tekst isISTEXTReturns TRUE if the value is text
ISVERWIJZINGgeeft als resultaat WAAR als de waarde een verwijzing isISREFReturns TRUE if the value is a reference
JAARconverteert een serieel getal naar een jaarYEARConverts a serial number to a year
JAAR.DEELgeeft als resultaat het gedeelte van het jaar, uitgedrukt in het aantal hele dagen tussen begin- en einddatumYEARFRACReturns the year fraction representing the number of whole days between start_date and end_date
JISwijzigt Nederlandse letters of katakanatekens over de halve breedte (enkel-bytetekens) binnen een tekenreeks in tekens over de volle breedte (dubbel-bytetekens)JISChanges half-width (single-byte) English letters or katakana within a character string to full-width (double-byte) characters
KANSgeeft als resultaat de kans dat waarden zich tussen twee grenzen bevindenPROBReturns the probability that values in a range are between two limits
KGVgeeft als resultaat het kleinste gemene veelvoudLCMReturns the least common multiple
KIEZENkiest een waarde uit een lijst met waardenCHOOSEChooses a value from a list of values
KLEINE.LETTERSzet tekst om in kleine lettersLOWERConverts text to lowercase
KLEINSTEgeeft als resultaat de op k-1 na kleinste waarde in een gegevensverzamelingSMALLReturns the k-th smallest value in a data set
KOLOMgeeft als resultaat het kolomnummer van een verwijzingCOLUMNReturns the column number of a reference
KOLOMMENgeeft als resultaat het aantal kolommen in een verwijzingCOLUMNSReturns the number of columns in a reference
KUBUSGERANGSCHIKTLIDgeeft als resultaat het zoveelste, gerangschikte lid in een set. Wordt gebruikt om een of meer elementen in een set te retourneren, zoals de tien beste verkopers of de tien beste studentenCUBERANKEDMEMBERReturns the nth, or ranked, member in a set. Use to return one or more elements in a set, such as the top sales performer or top 10 students.
KUBUSKPILIDgeeft als resultaat de naam, eigenschap en waarde van een KPI (prestatie-indicator ) en geeft de naam en de eigenschap in de cel weer. Een KPI is een meetbare waarde, zoals de maandelijkse brutowinst of de omzet per kwartaal per werknemer, die wordt gebruikt om de prestaties van een organisatie te bewakenCUBEKPIMEMBERReturns a key performance indicator (KPI) name, property, and measure, and displays the name and property in the cell. A KPI is a quantifiable measurement, such as monthly gross profit or quarterly employee turnover, used to monitor an organization's performance.
KUBUSLIDgeeft als resultaat een lid of tupel in een kubushiërarchie. Wordt gebruikt om te controleren of het lid of de tupel in de kubus aanwezig isCUBEMEMBERReturns a member or tuple in a cube hierarchy. Use to validate that the member or tuple exists in the cube.
KUBUSLIDEIGENSCHAPgeeft als resultaat de waarde van een lideigenschap in de kubus. Wordt gebruikt om te controleren of de lidnaam in de kubus bestaat en geeft als resultaat de opgegeven eigenschap voor dit lidCUBEMEMBERPROPERTYReturns the value of a member property in the cube. Use to validate that a member name exists within the cube and to return the specified property for this member.
KUBUSSETdefinieert een berekende set leden of tupels door een ingestelde expressie naar de kubus op de server te sturen, alwaar de set wordt gemaakt en vervolgens wordt geretourneerd naar Microsoft Office ExcelCUBESETDefines a calculated set of members or tuples by sending a set expression to the cube on the server, which creates the set, and then returns that set to Microsoft Office Excel.
KUBUSSETAANTALgeeft als resultaat het aantal onderdelen in een setCUBESETCOUNTReturns the number of items in a set.
KUBUSWAARDEgeeft als resultaat een samengestelde waarde van een kubusCUBEVALUEReturns an aggregated value from a cube.
KURTOSISgeeft als resultaat de kurtosis van een gegevensverzamelingKURTReturns the kurtosis of a data set
KWADRATENSOMgeeft als resultaat de som van de kwadraten van de argumentenSUMSQReturns the sum of the squares of the arguments
KWARTIELgeeft als resultaat het kwartiel van een gegevensverzamelingQUARTILEReturns the quartile of a data set
KWARTIEL.EXCgeeft als resultaat het kwartiel van een gegevensverzameling, gebaseerd op percentielwaarden van 0..1, exclusiefQUARTILE.EXCReturns the quartile of the data set, based on percentile values from 0..1, exclusive
KWARTIEL.INCgeeft als resultaat het kwartiel van een gegevensverzamelingQUARTILE.INCReturns the quartile of a data set
LAATSTE.DAGgeeft als resultaat het seriële getal van de laatste dag van de maand voor of na het opgegeven aantal maandenEOMONTHReturns the serial number of the last day of the month before or after a specified number of months
LENGTEgeeft als resultaat het aantal tekens in een tekenreeksLENReturns the number of characters in a text string
LENGTEBgeeft als resultaat het aantal tekens in een tekenreeksLENBReturns the number of characters in a text string
LIJNSCHgeeft als resultaat de parameters van een lineaire trendLINESTReturns the parameters of a linear trend
LIN.AFSCHRgeeft als resultaat de lineaire afschrijving van activa over één termijnSLNReturns the straight-line depreciation of an asset for one period
LINKSgeeft als resultaat de meest linkse tekens in een tekenreeksLEFTReturns the leftmost characters from a text value
LINKSBgeeft als resultaat de meest linkse tekens in een tekenreeksLEFTBReturns the leftmost characters from a text value
LNgeeft als resultaat de natuurlijke logaritme van een getalLNReturns the natural logarithm of a number
LOGgeeft als resultaat de logaritme met het opgegeven grondtal van een getalLOGReturns the logarithm of a number to a specified base
LOG.NORM.INVgeeft als resultaat de inverse van de logaritmische cumulatieve normale verdelingLOGINVReturns the inverse of the lognormal cumulative distribution
LOG.NORM.VERDgeeft als resultaat de cumulatieve logaritmische normale verdelingLOGNORMDISTReturns the cumulative lognormal distribution
LOG10geeft als resultaat de logaritme met grondtal 10 van een getalLOG10Returns the base-10 logarithm of a number
LOGNORM.INVgeeft als resultaat de inverse van de logaritmische normale cumulatieve verdelingLOGNORM.INVReturns the inverse of the lognormal cumulative distribution
LOGNORM.VERDgeeft als resultaat de cumulatieve logaritmische normale verdelingLOGNORM.DISTReturns the cumulative lognormal distribution
LOGSCHgeeft als resultaat de parameters van een exponentiële trendLOGESTReturns the parameters of an exponential trend
MAANDconverteert een serieel getal naar een maandMONTHConverts a serial number to a month
MACHTGeeft als resultaat een getal verheven tot een machtPOWERReturns the result of a number raised to a power
MAXgeeft als resultaat de maximumwaarde in een lijst met argumentenMAXReturns the maximum value in a list of arguments
MAXAgeeft als resultaat de maximumwaarde in een lijst met argumenten, inclusief getallen, tekst en logische waardenMAXAReturns the maximum value in a list of arguments, including numbers, text, and logical values
MEDIAANgeeft als resultaat de mediaan van de opgegeven getallenMEDIANReturns the median of the given numbers
MEETK.GEMgeeft als resultaat het meetkundige gemiddeldeGEOMEANReturns the geometric mean
MINgeeft als resultaat de minimumwaarde in een lijst met argumentenMINReturns the minimum value in a list of arguments
MINAgeeft als resultaat de minimumwaarde in een lijst met argumenten, inclusief getallen, tekst en logische waardenMINAReturns the smallest value in a list of arguments, including numbers, text, and logical values
MINUUTconverteert een serieel naar getal minutenMINUTEConverts a serial number to a minute
MODUSgeeft als resultaat de meest voorkomende waarde in een gegevensverzamelingMODEReturns the most common value in a data set
MODUS.ENKELVgeeft als resultaat de meest voorkomende waarde in een gegevensverzamelingMODE.SNGLReturns the most common value in a data set
MODUS.MEERVgeeft als resultaat een verticale matrix van de meest voorkomende of meest herhaalde waarden in een matrix of een gegevensbereikMODE.MULTReturns a vertical array of the most frequently occurring, or repetitive values in an array or range of data
MULTINOMIAALgeeft als resultaat de multinomiaal van een verzameling waardenMULTINOMIALReturns the multinomial of a set of numbers
Ngeeft als resultaat een waarde die is geconverteerd naar een getalNReturns a value converted to a number
NBgeeft als resultaat de foutwaarde #N/BNAReturns the error value #N/A
NEG.BINOM.VERDgeeft als resultaat de negatieve binomiaalverdelingNEGBINOMDISTReturns the negative binomial distribution
NEGBINOM.VERDgeeft als resultaat de negatieve binomiaalverdelingNEGBINOM.DISTReturns the negative binomial distribution
NETTO.WERKDAGENgeeft als resultaat het aantal hele werkdagen tussen twee datumsNETWORKDAYSReturns the number of whole workdays between two dates
NETWERKDAGEN.INTLgeeft als resultaat het aantal volledige werkdagen tussen twee datums, met parameters om aan te geven welke en hoeveel dagen weekenddagen zijnNETWORKDAYS.INTLReturns the number of whole workdays between two dates using parameters to indicate which and how many days are weekend days
NHWgeeft als resultaat de huidige nettowaarde van een investering op basis van een reeks periodieke cashflows en een discontopercentageNPVReturns the net present value of an investment based on a series of periodic cash flows and a discount rate
NHW2geeft als resultaat de huidige nettowaarde voor een betalingsschema van cashflowsXNPVReturns the net present value for a schedule of cash flows that is not necessarily periodic
NIETkeert de logische waarde van het argument omNOTReverses the logic of its argument
NOMINALE.RENTEgeeft als resultaat het nominale jaarlijkse rentepercentageNOMINALReturns the annual nominal interest rate
NORM.DIST.Ngeeft als resultaat de cumulatieve normale verdelingNORM.DISTReturns the normal cumulative distribution
NORM.INV.Ngeeft als resultaat de inverse van de cumulatieve normale verdelingNORM.INVReturns the inverse of the normal cumulative distribution
NORM.INV.Ngeeft als resultaat de inverse van de normale cumulatieve verdelingNORMINVReturns the inverse of the normal cumulative distribution
NORM.S.INVR    geeft als resultaat de inverse van de normale cumulatieve standaardverdelingNORM.S.INVR    eturns the inverse of the standard normal cumulative distribution
NORM.S.VERDgeeft als resultaat de cumulatieve normale verdelingNORM.S.DISTReturns the standard normal cumulative distribution
NORM.VERDgeeft als resultaat de cumulatieve normale verdelingNORMDISTReturns the normal cumulative distribution
NORMALISERENgeeft als resultaat een genormaliseerde waardeSTANDARDIZEReturns a normalized value
NPERgeeft als resultaat het aantal termijnen van een investeringNPERReturns the number of periods for an investment
NUgeeft als resultaat het seriële getal van de huidige datum en tijdNOWReturns the serial number of the current date and time
OCT.N.BINconverteert een octaal getal naar een binair getalOCT2BINConverts an octal number to binary
OCT.N.DECconverteert een octaal getal naar een decimaal getalOCT2DECConverts an octal number to decimal
OCT.N.HEXconverteert een octaal getal naar een hexadecimaal getalOCT2HEXConverts an octal number to hexadecimal
OFgeeft als resultaat WAAR als minimaal een van de argumenten WAAR isORReturns TRUE if any argument is TRUE
ONEVENrondt de absolute waarde van het getal naar boven af op het dichtstbijzijnde gehele oneven getalODDRounds a number up to the nearest odd integer
ONWAARgeeft als resultaat de logische waarde ONWAARFALSEReturns the logical value FALSE
OPBRENGSTgeeft als resultaat het bedrag dat op de vervaldatum wordt uitgekeerd voor een volgestort waardepapierRECEIVEDReturns the amount received at maturity for a fully invested security
PBETgeeft als resultaat de afbetaling op de hoofdsom voor een bepaalde termijnPPMTReturns the payment on the principal for an investment for a given period
PEARSONgeeft als resultaat de correlatiecoëfficiënt van PearsonPEARSONReturns the Pearson product moment correlation coefficient
PERCENT.RANGgeeft als resultaat de positie, in procenten uitgedrukt, van een waarde in de rangorde van een gegevensverzamelingPERCENTRANKReturns the percentage rank of a value in a data set
PERCENTIELgeeft als resultaat het k-de percentiel van waarden in een bereikPERCENTILEReturns the k-th percentile of values in a range
PERCENTIEL.EXCgeeft als resultaat het k-percentiel van waarden in een bereik, waarbij k zich in het bereik 0..1, exclusief bevindtPERCENTILE.EXCReturns the k-th percentile of values in a range, where k is in the range 0..1, exclusive
PERCENTIEL.INCgeeft als resultaat het k-de percentiel van waarden in een bereikPERCENTILE.INCReturns the k-th percentile of values in a range
PERMUTATIESgeeft als resultaat het aantal permutaties voor een gegeven aantal objectenPERMUTReturns the number of permutations for a given number of objects
PIgeeft als resultaat de waarde van piPIReturns the value of pi
POISSONgeeft als resultaat de Poisson-verdelingPOISSONReturns the Poisson distribution
POISSON.VERDgeeft als resultaat de Poisson-verdelingPOISSON.DISTReturns the Poisson distribution
POS.NEGgeeft als resultaat het teken van een getalSIGNReturns the sign of a number
PRIJS.DISCONTOgeeft als resultaat de prijs per € 100 nominale waarde voor een verdisconteerd waardepapierPRICEDISCReturns the price per $100 face value of a discounted security
PRIJS.NOMgeeft als resultaat de prijs per € 100 nominale waarde voor een waardepapier waarvan de rente periodiek wordt uitgekeerdPRICEReturns the price per $100 face value of a security that pays periodic interest
PRIJS.VERVALDAGgeeft als resultaat de prijs per € 100 nominale waarde voor een waardepapier waarvan de rente wordt uitgekeerd op de vervaldatumPRICEMATReturns the price per $100 face value of a security that pays interest at maturity
PROCENTRANG.EXCgeeft als resultaat de positie, in procenten uitgedrukt (0..1, exclusief), van een waarde in de rangorde van een gegevensbereikPERCENTRANK.EXCReturns the rank of a value in a data set as a percentage (0..1, exclusive) of the data set
PROCENTRANG.INCgeeft als resultaat de positie, in procenten uitgedrukt, van een waarde in de rangorde van een gegevensverzamelingPERCENTRANK.INCReturns the percentage rank of a value in a data set
PRODUCTvermenigvuldigt de argumenten met elkaarPRODUCTMultiplies its arguments
PRODUCTMATgeeft als resultaat het product van twee matricesMMULTReturns the matrix product of two arrays
QUOTIENTgeeft als resultaat de uitkomst van een deling als geheel getalQUOTIENTReturns the integer portion of a division
R.KWADRAATgeeft als resultaat het kwadraat van de Pearson-correlatiecoëfficiëntRSQReturns the square of the Pearson product moment correlation coefficient
RADIALENconverteert graden naar radialenRADIANSConverts degrees to radians
RANGgeeft als resultaat het rangnummer van een getal in een lijst getallenRANKReturns the rank of a number in a list of numbers
RANG.GELIJKgeeft als resultaat het rangnummer van een getal in een lijst getallenRANK.EQReturns the rank of a number in a list of numbers
RANG.GEMIDDELDEgeeft als resultaat het rangnummer van een getal in een lijst getallenRANK.AVGReturns the rank of a number in a list of numbers
RECHTSgeeft als resultaat de meest rechtse tekens in een tekenreeksRIGHTReturns the rightmost characters from a text value
RECHTSBgeeft als resultaat de meest rechtse tekens in een tekenreeksRIGHTBReturns the rightmost characters from a text value
REGISTRATIE.IDgeeft als resultaat de registratie-id van de opgegeven DLL (Dynamic Link Library) of de codebron die eerder is geregistreerdREGISTER.IDReturns the register ID of the specified dynamic link library (DLL) or code resource that has been previously registered
REND.DISCONTOgeeft als resultaat het jaarlijkse rendement voor een verdisconteerd waardepapier, bijvoorbeeld schatkistpapierYIELDDISCReturns the annual yield for a discounted security; for example, a Treasury bill
REND.VERVALgeeft als resultaat het jaarlijkse rendement voor een waardepapier waarvan de rente wordt uitgekeerd op de vervaldatumYIELDMATReturns the annual yield of a security that pays interest at maturity
RENDEMENTgeeft als resultaat het rendement voor een waardepapier waarvan de rente periodiek wordt uitgekeerdYIELDReturns the yield on a security that pays periodic interest
RENTEgeeft als resultaat het periodieke rentepercentage voor een annuïteitRATEReturns the interest rate per period of an annuity
RENTEPERCENTAGEgeeft als resultaat het rentepercentage voor een volgestort waardepapierINTRATEReturns the interest rate for a fully invested security
RESTgeeft als resultaat het restgetal van een delingMODReturns the remainder from division
RICHTINGgeeft als resultaat de richtingscoëfficiënt van een lineaire regressielijnSLOPEReturns the slope of the linear regression line
RIJgeeft als resultaat het rijnummer van een verwijzingROWReturns the row number of a reference
RIJENgeeft als resultaat het aantal rijen in een verwijzingROWSReturns the number of rows in a reference
ROEPENroept een procedure aan in een DLL (Dynamic Link Library) of codebronCALLCalls a procedure in a dynamic link library or code resource
ROMEINSconverteert een Arabisch getal naar een Romeins getal en geeft het resultaat weer in de vorm van tekstROMANConverts an arabic numeral to roman, as text
RTGhaalt realtimegegevens op uit een programma dat COM-automatisering ondersteunt (automatisering: een methode waarmee de ene toepassing objecten van een andere toepassing of ontwikkelprogramma kan besturen. Automatisering werd vroeger OLE-automatisering genoemd. Automatisering is een industrienorm die deel uitmaakt van het Component Object Model (COM).)RTDRetrieves real-time data from a program that supports COM automation (Automation: A way to work with an application's objects from another application or development tool. Formerly called OLE Automation, Automation is an industry standard and a feature of the Component Object Model (COM).)
SAMENG.RENTEgeeft als resultaat de opgelopen rente voor een waardepapier waarvan de rente periodiek wordt uitgekeerdACCRINTReturns the accrued interest for a security that pays periodic interest
SAMENG.RENTE.Vgeeft als resultaat de opgelopen rente voor een waardepapier waarvan de rente op de vervaldatum wordt uitgekeerdACCRINTMReturns the accrued interest for a security that pays interest at maturity
SCHATK.OBLgeeft als resultaat het rendement op schatkistpapier, dat op dezelfde manier wordt berekend als het rendement op obligatiesTBILLEQReturns the bond-equivalent yield for a Treasury bill
SCHATK.PRIJSBepaalt de prijs per € 100 nominale waarde voor schatkistpapierTBILLPRICEReturns the price per $100 face value for a Treasury bill
SCHATK.RENDgeeft als resultaat het rendement voor schatkistpapierTBILLYIELDReturns the yield for a Treasury bill
SCHEEFHEIDgeeft als resultaat de mate van asymmetrie van een verdelingSKEWReturns the skewness of a distribution
SECONDEconverteert een serieel getal naar secondenSECONDConverts a serial number to a second
SINgeeft als resultaat de sinus van de opgegeven hoekSINReturns the sine of the given angle
SINHgeeft als resultaat de sinus hyperbolicus van een getalSINHReturns the hyperbolic sine of a number
SNIJPUNTgeeft als resultaat het snijpunt van de lineaire regressielijn met de y-asINTERCEPTReturns the intercept of the linear regression line
SOMtelt de argumenten opSUMAdds its arguments
SOM.ALStelt de getallen bij elkaar op die voldoen aan een bepaald criteriumSUMIFAdds the cells specified by a given criteria
SOM.MACHTREEKSgeeft als resultaat de som van een machtreeks die is gebaseerd op de formuleSERIESSUMReturns the sum of a power series based on the formula
SOM.X2MINY2geeft als resultaat de som van het verschil tussen de kwadraten van corresponderende waarden in twee matricesSUMX2MY2Returns the sum of the difference of squares of corresponding values in two arrays
SOM.X2PLUSY2geeft als resultaat de som van de kwadratensom van corresponderende waarden in twee matricesSUMX2PY2Returns the sum of the sum of squares of corresponding values in two arrays
SOM.XMINY.2geeft als resultaat de som van de kwadraten van de verschillen tussen de corresponderende waarden in twee matricesSUMXMY2Returns the sum of squares of differences of corresponding values in two arrays
SOMMEN.ALStelt de cellen in een bereik op die aan meerdere criteria voldoen.SUMIFSAdds the cells in a range that meet multiple criteria
SOMPRODUCTgeeft als resultaat de som van de producten van de corresponderende matrixelementenSUMPRODUCTReturns the sum of the products of corresponding array components
SPATIES.WISSENverwijdert de spaties uit een tekstTRIMRemoves spaces from text
SQL.REQUESTmaakt een verbinding met een externe gegevensbron, voert een query uit vanuit een werkblad en geeft vervolgens het resultaat als een matrix zonder dat u een macro hoeft te programmerenSQL.REQUESTConnects with an external data source and runs a query from a worksheet, then returns the result as an array without the need for macro programming
STAND.FOUT.YXgeeft als resultaat de standaardfout in de voorspelde y-waarde voor elke x in een regressieSTEYXReturns the standard error of the predicted y-value for each x in the regression
STAND.NORM.INVgeeft als resultaat de inverse van de cumulatieve normale standaardverdelingNORMSINVReturns the inverse of the standard normal cumulative distribution
STAND.NORM.VERDgeeft als resultaat de cumulatieve normale standaardverdelingNORMSDISTReturns the standard normal cumulative distribution
STDEVmaakt een schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproefSTDEVEstimates standard deviation based on a sample
STDEV.Pberekent de standaarddeviatie op basis van de volledige populatieSTDEV.PCalculates standard deviation based on the entire population
STDEV.Smaakt een schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproefSTDEV.SEstimates standard deviation based on a sample
STDEVAmaakt een schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproef, inclusief getallen, tekst en logische waardenSTDEVAEstimates standard deviation based on a sample, including numbers, text, and logical values
STDEVPberekent de standaarddeviatie op basis van de volledige populatieSTDEVPCalculates standard deviation based on the entire population
STDEVPAberekent de standaarddeviatie op basis van de volledige populatie, inclusief getallen, tekst en logische waardenSTDEVPACalculates standard deviation based on the entire population, including numbers, text, and logical values
SUBSTITUERENvervangt oude tekst door nieuwe tekst in een tekenreeksSUBSTITUTESubstitutes new text for old text in a text string
SUBTOTAALgeeft als resultaat een subtotaal voor een bereikSUBTOTALReturns a subtotal in a list or database
SYDgeeft als resultaat de afschrijving van activa over een bepaalde termijn met behulp van de 'Sum-Of-Years-Digits'-methodeSYDReturns the sum-of-years' digits depreciation of an asset for a specified period
Tconverteert de argumenten naar tekstTConverts its arguments to text
T.DISTgeeft als resultaat de percentagepunten (kans) voor de Student T-verdelingT.DISTReturns the Percentage Points (probability) for the Student t-distribution
T.INVgeeft als resultaat de inverse van de Student T-verdelingT.INVReturns the t-value of the Student's t-distribution as a function of the probability and the degrees of freedom
T.INV.2Tgeeft als resultaat de inverse van de Student T-verdelingT.INV.2TReturns the inverse of the Student's t-distribution
T.TESTgeeft als resultaat de kans met behulp van de Student T-toetsT.TESTReturns the probability associated with a Student's t-test
T.TOETSgeeft als resultaat de kans met behulp van de Student T-toetsTTESTReturns the probability associated with a Student's t-test
T.VERD.2Tgeeft als resultaat de percentagepunten (kans) voor de Student T-verdelingT.DIST.2TReturns the Percentage Points (probability) for the Student t-distribution
T.VERD.RECHTSgeeft als resultaat de Student T-verdelingT.DIST.RTReturns the Student's t-distribution
TANgeeft als resultaat de tangens van een getalTANReturns the tangent of a number
TANHgeeft als resultaat de tangens hyperbolicus van een getalTANHReturns the hyperbolic tangent of a number
TEKENgeeft als resultaat het teken dat bij de opgegeven code hoortCHARReturns the character specified by the code number
TEKSTmaakt een getal op en converteert het getal naar tekstTEXTFormats a number and converts it to text
TEKST.SAMENVOEGENvoegt verschillende tekstfragmenten samen tot één tekstfragmentCONCATENATEJoins several text items into one text item
TIJDgeeft als resultaat het seriële getal van een bepaald tijdstipTIMEReturns the serial number of a particular time
TIJDWAARDEconverteert de tijd in de vorm van tekst naar een serieel getalTIMEVALUEConverts a time in the form of text to a serial number
TINVgeeft als resultaat de inverse van de Student T-verdelingTINVReturns the inverse of the Student's t-distribution
TOEK.WAARDE2geeft als resultaat de toekomstige waarde van een bepaalde hoofdsom na het toepassen van een reeks samengestelde rentepercentagesFVSCHEDULEReturns the future value of an initial principal after applying a series of compound interest rates
TRANSPONERENgeeft als resultaat de getransponeerde van een matrixTRANSPOSEReturns the transpose of an array
TRENDgeeft als resultaat de waarden voor een lineaire trendTRENDReturns values along a linear trend
TVERDgeeft als resultaat de Student T-verdelingTDISTReturns the Student's t-distribution
TWgeeft als resultaat de toekomstige waarde van een investeringFVReturns the future value of an investment
TYPEgeeft als resultaat een getal dat het gegevenstype van een waarde aangeeftTYPEReturns a number indicating the data type of a value
TYPE.FOUTgeeft als resultaat een getal dat overeenkomt met een van de foutwaarden van Microsoft ExcelERROR.TYPEReturns a number corresponding to an error type
UURconverteert een serieel getal naar urenHOURConverts a serial number to an hour
VANDAAGgeeft als resultaat het seriële getal van de huidige datumTODAYReturns the serial number of today's date
VARmaakt een schatting van de variantie op basis van een steekproefVAREstimates variance based on a sample
VAR.Pberekent de variantie op basis van de volledige populatieVAR.PCalculates variance based on the entire population
VAR.Smaakt een schatting van de variantie op basis van een steekproefVAR.SEstimates variance based on a sample
VARAmaakt een schatting van de variantie op basis van een steekproef, inclusief getallen, tekst en logische waardenVARAEstimates variance based on a sample, including numbers, text, and logical values
VARPberekent de variantie op basis van de volledige populatieVARPCalculates variance based on the entire population
VARPAberekent de standaarddeviatie op basis van de volledige populatie, inclusief getallen, tekst en logische waardenVARPACalculates variance based on the entire population, including numbers, text, and logical values
VASTmaakt een getal als tekst met een vast aantal decimalen opFIXEDFormats a number as text with a fixed number of decimals
VDBgeeft als resultaat de afschrijving van activa over een gehele of gedeeltelijke termijn met behulp van de 'declining balance'-methodeVDBReturns the depreciation of an asset for a specified or partial period by using a declining balance method
VERGELIJKENzoekt naar bepaalde waarden in een verwijzing of een matrixMATCHLooks up values in a reference or array
VERSCHUIVINGgeeft als resultaat een nieuwe verwijzing die is verschoven ten opzichte van een bepaalde verwijzingOFFSETReturns a reference offset from a given reference
VERT.ZOEKENzoekt in de meest linkse kolom van een matrix naar een bepaalde waarde en geeft als resultaat de waarde in de opgegeven celVLOOKUPLooks in the first column of an array and moves across the row to return the value of a cell
VERTROUWELIJKHEID.NORMgeeft als resultaat het betrouwbaarheidsinterval van een gemiddelde waarde voor de elementen van een populatieCONFIDENCE.NORMReturns the confidence interval for a population mean
VERTROUWELIJKHEID.Tgeeft als resultaat het betrouwbaarheidsinterval van een gemiddelde waarde voor de elementen van een populatie met de Student T-verdelingCONFIDENCE.TReturns the confidence interval for a population mean, using a Student's t distribution
VERVANGENvervangt tekens binnen een tekstREPLACEReplaces characters within text
VERVANGENBvervangt tekens binnen een tekstREPLACEBReplaces characters within text
VIND.ALLESzoekt een bepaalde tekenreeks in een tekst (waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters)FINDFinds one text value within another (case-sensitive)
VIND.ALLES.Bzoekt een bepaalde tekenreeks in een tekst (waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters)FINDBFinds one text value within another (case-sensitive)
VIND.SPECzoekt een bepaalde tekenreeks in een tekst (waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters)SEARCHFinds one text value within another (not case-sensitive)
VIND.SPEC.Bzoekt een bepaalde tekenreeks in een tekst (waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters)SEARCHBFinds one text value within another (not case-sensitive)
VOORSPELLENgeeft als resultaat een waarde op basis van een lineaire trendFORECASTReturns a value along a linear trend
WAARgeeft als resultaat de logische waarde WAARTRUEReturns the logical value TRUE
WAARDEconverteert tekst naar een getalVALUEConverts a text argument to a number
WEEKDAGconverteert een serieel getal naar een weekdagWEEKDAYConverts a serial number to a day of the week
WEEKNUMMERconverteert een serieel getal naar een weeknummerWEEKNUMConverts a serial number to a number representing where the week falls numerically with a year
WEIBULLberekent de standaarddeviatie op basis van de volledige populatie, inclusief getallen, tekst en logische waardenWEIBULLCalculates variance based on the entire population, including numbers, text, and logical values
WEIBULL.VERDgeeft als resultaat de Weibull-verdelingWEIBULL.DISTReturns the Weibull distribution
WERKDAGgeeft als resultaat het seriële getal van de datum voor of na een bepaald aantal werkdagenWORKDAYReturns the serial number of the date before or after a specified number of workdays
WERKDAG.INTLGeeft als resultaat het seriële getal van de datum voor of na een opgegeven aantal werkdagen met parameters die aangeven welke en hoeveel dagen in het weekend vallenWORKDAY.INTLReturns the serial number of the date before or after a specified number of workdays using parameters to indicate which and how many days are weekend days
WISSEN.CONTROLverwijdert alle niet-afdrukbare tekens uit een tekstCLEANRemoves all nonprintable characters from text
WORTELgeeft als resultaat een positieve vierkantswortelSQRTReturns a positive square root
WORTEL.PIgeeft als resultaat de vierkantswortel van (getal * pi)SQRTPIReturns the square root of (number * pi)
Z.TESTgeeft als resultaat de eenzijdige kanswaarde van een Z-toetsZ.TESTReturns the one-tailed probability-value of a z-test
Z.TOETSgeeft als resultaat de eenzijdige kanswaarde van een Z-toetsZTESTReturns the one-tailed probability-value of a z-test
ZELFDE.DAGgeeft als resultaat het seriële getal van een datum die het opgegeven aantal maanden voor of na de begindatum ligtEDATEReturns the serial number of the date that is the indicated number of months before or after the start date
ZOEKENzoekt naar bepaalde waarden in een vector of een matrixLOOKUPLooks up values in a vector or array