polski/Polish to English

ACOSZwraca arcus cosinus liczby.ACOSReturns the arccosine of a number
ACOSHZwraca arcus cosinus hiperboliczny liczby.ACOSHReturns the inverse hyperbolic cosine of a number
ADR.PORZwraca odwołanie określone przez wartość tekstową.INDIRECTReturns a reference indicated by a text value
ADRESZwraca odwołanie do jednej komórki w arkuszu jako wartość tekstową.ADDRESSReturns a reference as text to a single cell in a worksheet
AGGREGATEZwraca wartość zagregowaną z listy lub bazy danych.AGGREGATEReturns an aggregate in a list or database
AMORT.LINZwraca amortyzację dla każdego okresu rozliczeniowego.AMORLINCReturns the depreciation for each accounting period
AMORT.NIELINZwraca amortyzację dla każdego okresu rozliczeniowego przy użyciu współczynnika amortyzacji.AMORDEGRCReturns the depreciation for each accounting period by using a depreciation coefficient
ARG.LICZBY.ZESPZwraca wartość argumentu liczby zespolonej, przy czym kąt wyrażony jest w radianach.IMARGUMENTReturns the argument theta, an angle expressed in radians
ASCZmienia litery angielskie lub katakana o pełnej szerokości (dwubajtowe) w ciągu znaków na znaki o szerokości połówkowej (jednobajtowe).ASCChanges full-width (double-byte) English letters or katakana within a character string to half-width (single-byte) characters
ASINZwraca arcus sinus liczby.ASINReturns the arcsine of a number
ASINHZwraca arcus sinus hiperboliczny liczby.ASINHReturns the inverse hyperbolic sine of a number
ATANZwraca arcus tangens liczby.ATANReturns the arctangent of a number
ATAN2Zwraca arcus tangens liczby na podstawie współrzędnych x i y.ATAN2Returns the arctangent from x- and y-coordinates
ATANHZwraca arcus tangens hiperboliczny liczby.ATANHReturns the inverse hyperbolic tangent of a number
AVERAGEIFZwraca średnią (średnią arytmetyczną) wszystkich komórek w zakresie, które spełniają podane kryteria.AVERAGEIFReturns the average (arithmetic mean) of all the cells in a range that meet a given criteria
AVERAGEIFSZwraca średnią (średnią arytmetyczną) wszystkich komórek, które spełniają wiele kryteriów.AVERAGEIFSReturns the average (arithmetic mean) of all cells that meet multiple criteria.
BAT.TEKSTKonwertuje liczbę na tekst, stosując format walutowy ß (baht).BAHTTEXTConverts a number to text, using the ß (baht) currency format
BD.ILE.REKORDWZlicza komórki zawierające liczby w bazie danych.DCOUNTCounts the cells that contain numbers in a database
BD.ILE.REKORDW.AZlicza niepuste komórki w bazie danych.DCOUNTACounts nonblank cells in a database
BD.ILOCZYNMnoży wartości w konkretnym, spełniającym kryteria polu rekordów bazy danych.DPRODUCTMultiplies the values in a particular field of records that match the criteria in a database
BD.MAXZwraca wartość maksymalną z wybranych wpisów bazy danych.DMAXReturns the maximum value from selected database entries
BD.MINZwraca wartość minimalną z wybranych wpisów bazy danych.DMINReturns the minimum value from selected database entries
BD.ODCH.STANDARDSzacuje odchylenie standardowe na podstawie próbki z wybranych wpisów bazy danych.DSTDEVEstimates the standard deviation based on a sample of selected database entries
BD.ODCH.STANDARD.POPULOblicza odchylenie standardowe na podstawie całej populacji wybranych wpisów bazy danych.DSTDEVPCalculates the standard deviation based on the entire population of selected database entries
BD.POLEWyodrębnia z bazy danych jeden rekord spełniający określone kryteria.DGETExtracts from a database a single record that matches the specified criteria
BD.REDNIAZwraca wartość średniej wybranych wpisów bazy danych.DAVERAGEReturns the average of selected database entries
BD.SUMADodaje liczby w kolumnie pól rekordów bazy danych, które spełniają kryteria.DSUMAdds the numbers in the field column of records in the database that match the criteria
BD.WARIANCJASzacuje wariancję na podstawie próbki z wybranych wpisów bazy danych.DVAREstimates variance based on a sample from selected database entries
BD.WARIANCJA.POPULOblicza wariancję na podstawie całej populacji wybranych wpisów bazy danych.DVARPCalculates variance based on the entire population of selected database entries
BESSEL.IZwraca wartość zmodyfikowanej funkcji Bessela In(x).BESSELIReturns the modified Bessel function In(x)
BESSEL.JZwraca wartość funkcji Bessela Jn(x).BESSELJReturns the Bessel function Jn(x)
BESSEL.KZwraca wartość zmodyfikowanej funkcji Bessela Kn(x).BESSELKReturns the modified Bessel function Kn(x)
BESSEL.YZwraca wartość funkcji Bessela Yn(x).BESSELYReturns the Bessel function Yn(x)
BETA.DISTZwraca skumulowaną funkcję gęstości prawdopodobieństwa beta.BETA.DISTReturns the beta cumulative distribution function
BETA.INVZwraca odwrotność skumulowanej funkcji gęstości prawdopodobieństwa beta.BETA.INVReturns the inverse of the cumulative distribution function for a specified beta distribution
BETADISTZwraca funkcję skumulowanego rozkładu beta.BETADISTReturns the beta cumulative distribution function
BETAINVZwraca odwrotność funkcji rozkładu skumulowanego dla określonego rozkładu beta.BETAINVReturns the inverse of the cumulative distribution function for a specified beta distribution
BINOM.DISTZwraca pojedynczy składnik dwumianowego rozkładu prawdopodobieństwa.BINOM.DISTReturns the individual term binomial distribution probability
BINOM.INVZwraca najmniejszą wartość, dla której skumulowany rozkład dwumianowy jest mniejszy niż wartość kryterium lub równy jej.BINOM.INVReturns the smallest value for which the cumulative binomial distribution is less than or equal to a criterion value
BINOMDISTZwraca pojedynczy składnik dwumianowego rozkładu prawdopodobieństwa.BINOMDISTReturns the individual term binomial distribution probability
BRAKZwraca wartość błędu #N/D!.NAReturns the error value #N/A
CEILING.PRECISEZaokrągla liczbę do najbliższej liczby całkowitej lub do najbliższej wielokrotności dokładności. Zaokrąglenie następuje w górę niezależnie od znaku liczby.CEILING.PRECISERounds a number the nearest integer or to the nearest multiple of significance. Regardless of the sign of the number, the number is rounded up.
CENAZwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego z oprocentowaniem okresowym.PRICEReturns the price per $100 face value of a security that pays periodic interest
CENA.BSZwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej bonu skarbowego.TBILLPRICEReturns the price per $100 face value for a Treasury bill
CENA.DYSKZwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego zdyskontowanego.PRICEDISCReturns the price per $100 face value of a discounted security
CENA.DZIESKonwertuje cenę w postaci ułamkowej na cenę wyrażoną w postaci dziesiętnej.DOLLARDEConverts a dollar price, expressed as a fraction, into a dollar price, expressed as a decimal number
CENA.OST.OKRZwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego z nietypowym ostatnim okresem.ODDLPRICEReturns the price per $100 face value of a security with an odd last period
CENA.PIERW.OKRZwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego z nietypowym pierwszym okresem.ODDFPRICEReturns the price per $100 face value of a security with an odd first period
CENA.UAMKonwertuje cenę wyrażoną w postaci dziesiętnej na cenę wyrażoną w postaci ułamkowej.DOLLARFRConverts a dollar price, expressed as a decimal number, into a dollar price, expressed as a fraction
CENA.WYKUPZwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego z oprocentowaniem w terminie wykupu.PRICEMATReturns the price per $100 face value of a security that pays interest at maturity
CHIDISTZwraca jednostronne prawdopodobieństwo rozkładu chi-kwadrat.CHIDISTReturns the one-tailed probability of the chi-squared distribution
CHIINVZwraca odwrotność jednostronnego prawdopodobieństwa rozkładu chi-kwadrat.CHIINVReturns the inverse of the one-tailed probability of the chi-squared distribution
CHISQ.DISTZwraca funkcję gęstości skumulowanego rozkładu beta.CHISQ.DISTReturns the cumulative beta probability density function
CHISQ.INVZwraca funkcję gęstości skumulowanego rozkładu beta.CHISQ.INVReturns the cumulative beta probability density function
CHISQ.TESTZwraca test niezależności.CHISQ.TESTReturns the test for independence
CHITESTZwraca test niezależności.CHITESTReturns the test for independence
CONFIDENCEZwraca przedział ufności dla średniej populacji.CONFIDENCEReturns the confidence interval for a population mean
CONFIDENCE.NORMZwraca interwał ufności dla średniej populacji.CONFIDENCE.NORMReturns the confidence interval for a population mean
CONFIDENCE.TZwraca przedział ufności dla średniej populacji, używając rozkładu t-Studenta.CONFIDENCE.TReturns the confidence interval for a population mean, using a Student's t distribution
COSZwraca cosinus liczby.COSReturns the cosine of a number
COS.LICZBY.ZESPZwraca wartość cosinusa liczby zespolonej.IMCOSReturns the cosine of a complex number
COSHZwraca cosinus hiperboliczny liczby.COSHReturns the hyperbolic cosine of a number
COUNTIFSZwraca liczbę komórek wewnątrz zakresu, które spełniają wiele kryteriów.COUNTIFSCounts the number of cells within a range that meet multiple criteria
COVARZwraca kowariancję, czyli średnią wartość iloczynów odpowiednich odchyleń.COVARReturns covariance, the average of the products of paired deviations
COVARIANCE.PZwraca kowariancję, czyli średnią wartość iloczynów odpowiednich odchyleń.COVARIANCE.PReturns covariance, the average of the products of paired deviations
COVARIANCE.SZwraca kowariancję próbki, czyli średnią iloczynów odchyleń dla każdej pary punktów danych w dwóch zbiorach danych.COVARIANCE.SReturns the sample covariance, the average of the products deviations for each data point pair in two data sets
CRITBINOMZwraca najmniejszą wartość, dla której skumulowany rozkład dwumianowy jest mniejszy niż wartość kryterium lub równy jej.CRITBINOMReturns the smallest value for which the cumulative binomial distribution is less than or equal to a criterion value
CUBEKPIMEMBERZwraca nazwę, właściwość i miarę kluczowego wskaźnika wydajności (KPI) oraz wyświetla nazwę i właściwość w komórce. Wskaźnik KPI jest miarą ilościową, taką jak miesięczny zysk brutto lub kwartalna fluktuacja pracowników, używaną do monitorowania wydajności organizacji.CUBEKPIMEMBERReturns a key performance indicator (KPI) name, property, and measure, and displays the name and property in the cell. A KPI is a quantifiable measurement, such as monthly gross profit or quarterly employee turnover, used to monitor an organization's performance.
CUBEMEMBERZwraca element lub krotkę z hierarchii modułu. Służy do sprawdzania, czy element lub krotka istnieje w module.CUBEMEMBERReturns a member or tuple in a cube hierarchy. Use to validate that the member or tuple exists in the cube.
CUBEMEMBERPROPERTYZwraca wartość właściwości elementu w module. Służy do sprawdzania, czy nazwa elementu istnieje w module, a także do zwracania określonej właściwości dla tego elementu.CUBEMEMBERPROPERTYReturns the value of a member property in the cube. Use to validate that a member name exists within the cube and to return the specified property for this member.
CUBERANKEDMEMBERZwraca n-ty (czyli uszeregowany) element zestawu. Służy do zwracania elementu lub elementów zestawu, na przykład najlepszego sprzedawcy lub 10 najlepszych studentów.CUBERANKEDMEMBERReturns the nth, or ranked, member in a set. Use to return one or more elements in a set, such as the top sales performer or top 10 students.
CUBESETDefiniuje obliczony zestaw elementów lub krotek, wysyłając wyrażenie zestawu do serwera modułu, który tworzy zestaw i zwraca go do programu Microsoft Office Excel.CUBESETDefines a calculated set of members or tuples by sending a set expression to the cube on the server, which creates the set, and then returns that set to Microsoft Office Excel.
CUBESETCOUNTZwraca liczbę elementów zestawu.CUBESETCOUNTReturns the number of items in a set.
CUBEVALUEZwraca zagregowaną wartość z modułu.CUBEVALUEReturns an aggregated value from a cube.
CZ.CAK.DZIELENIAZwraca iloraz (całkowity).QUOTIENTReturns the integer portion of a division
CZ.ROKUZwraca część roku reprezentującą liczbę pełnych dni między datą początkową a datą końcową.YEARFRACReturns the year fraction representing the number of whole days between start_date and end_date
CZ.RZECZ.LICZBY.ZESPZwraca wartość części rzeczywistej liczby zespolonej.IMREALReturns the real coefficient of a complex number
CZ.UROJ.LICZBY.ZESPZwraca wartość części urojonej liczby zespolonej.IMAGINARYReturns the imaginary coefficient of a complex number
CZASZwraca liczbę kolejną określonego czasu.TIMEReturns the serial number of a particular time
CZAS.WARTOKonwertuje czas w formie tekstu na liczbę kolejną.TIMEVALUEConverts a time in the form of text to a serial number
CZSTOZwraca rozkład częstotliwości jako tablicę pionową.FREQUENCYReturns a frequency distribution as a vertical array
CZY.ADRZwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest odwołaniem.ISREFReturns TRUE if the value is a reference
CZY.BZwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest dowolną wartością błędu.ISERRReturns TRUE if the value is any error value except #N/A
CZY.BDZwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest pusta.ISERRORReturns TRUE if the value is any error value
CZY.BRAKZwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest wartością błędu #N/D!.ISNAReturns TRUE if the value is the #N/A error value
CZY.LICZBAZwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest liczbą.ISNUMBERReturns TRUE if the value is a number
CZY.LOGICZNAZwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest wartością logiczną.ISLOGICALReturns TRUE if the value is a logical value
CZY.NIE.TEKSTZwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość nie jest tekstem.ISNONTEXTReturns TRUE if the value is not text
CZY.NIEPARZYSTEZwraca wartość PRAWDA, jeśli liczba jest nieparzysta.ISODDReturns TRUE if the number is odd
CZY.PUSTAZwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest pusta.ISBLANKReturns TRUE if the value is blank
CZY.RWNESprawdza, czy dwie wartości są równe.DELTATests whether two values are equal
CZY.TEKSTZwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest tekstem.ISTEXTReturns TRUE if the value is text
DZwraca liczbę znaków w ciągu tekstowym.LENReturns the number of characters in a text string
D.BZwraca liczbę znaków w ciągu tekstowym.LENBReturns the number of characters in a text string
DANE.CZASU.RZECZPobiera dane w czasie rzeczywistym z programu obsługującego automatyzację COM (Automatyzacja: Sposób pracy z obiektami aplikacji pochodzącymi z innej aplikacji lub narzędzia projektowania. Nazywana wcześniej Automatyzacją OLE, Automatyzacja jest standardem przemysłowym i funkcją obiektowego modelu składników (COM, Component Object Model).).RTDRetrieves real-time data from a program that supports COM automation (Automation: A way to work with an application's objects from another application or development tool. Formerly called OLE Automation, Automation is an industry standard and a feature of the Component Object Model (COM).)
DATAZwraca liczbę kolejną dla wybranej daty.DATEReturns the serial number of a particular date
DATA.WARTOKonwertuje datę w formie tekstu na liczbę kolejną.DATEVALUEConverts a date in the form of text to a serial number
DBZwraca amortyzację środka trwałego w danym okresie metodą degresywną z zastosowaniem stałej bazowej.DBReturns the depreciation of an asset for a specified period by using the fixed-declining balance method
DDBZwraca amortyzację środka trwałego za podany okres metodą degresywną z zastosowaniem podwójnej bazowej lub metodą określoną przez użytkownika.DDBReturns the depreciation of an asset for a specified period by using the double-declining balance method or some other method that you specify
DNI.360Oblicza liczbę dni między dwiema datami na podstawie roku 360-dniowego.DAYS360Calculates the number of days between two dates based on a 360-day year
DNI.ROBOCZEZwraca liczbę pełnych dni roboczych między dwiema datami.NETWORKDAYSReturns the number of whole workdays between two dates
DNI.ROBOCZE.NIESTANDZwraca liczbę dni roboczych między dwiema datami zgodnie z parametrami określającymi dni stanowiące dni weekendowe oraz liczbę dni weekendowych.NETWORKDAYS.INTLReturns the number of whole workdays between two dates using parameters to indicate which and how many days are weekend days
DWJK.NA.DZIESKonwertuje liczbę w postaci dwójkowej na liczbę w postaci dziesiętnej.BIN2DECConverts a binary number to decimal
DWJK.NA.SMKonwertuje liczbę w postaci dwójkowej na liczbę w postaci ósemkowej.BIN2OCTConverts a binary number to octal
DWJK.NA.SZESNKonwertuje liczbę w postaci dwójkowej na liczbę w postaci szesnastkowej.BIN2HEXConverts a binary number to hexadecimal
DZIZwraca liczbę kolejną dla daty bieżącej.TODAYReturns the serial number of today's date
DZIEZwraca liczbę kolejną daty przypadającej przed określoną liczbą dni roboczych lub po tej liczbie zgodnie z parametrami wskazującymi, ile dni stanowią dni weekendowe.DAYConverts a serial number to a day of the month
DZIE.ROBOCZYZwraca liczbę kolejną dla daty przed określoną liczbą dni roboczych lub po niej.WORKDAYReturns the serial number of the date before or after a specified number of workdays
DZIE.ROBOCZY.NIESTANDZwraca liczbę kolejną daty przypadającej przed określoną liczbą dni roboczych lub po tej liczbie zgodnie z parametrami wskazującymi, ile dni stanowią dni weekendowe.WORKDAY.INTLReturns the serial number of the date before or after a specified number of workdays using parameters to indicate which and how many days are weekend days
DZIE.TYGKonwertuje liczbę kolejną na dzień tygodnia.WEEKDAYConverts a serial number to a day of the week
DZIES.NA.DWJKKonwertuje liczbę w postaci dziesiętnej na postać dwójkową.DEC2BINConverts a decimal number to binary
DZIES.NA.SMKonwertuje liczbę w postaci dziesiętnej na liczbę w postaci ósemkowej.DEC2OCTConverts a decimal number to octal
DZIES.NA.SZESNKonwertuje liczbę w postaci dziesiętnej na liczbę w postaci szesnastkowej.DEC2HEXConverts a decimal number to hexadecimal
EFEKTYWNAZwraca wartość efektywnej rocznej stopy procentowej.EFFECTReturns the effective annual interest rate
EUROCONVERTKonwertuje liczbę na euro, daną wartość w euro na wartość w walucie kraju członkowskiego euro lub wartość w walucie jednego kraju członkowskiego na wartość w walucie innego kraju członkowskiego za pomocą euro jako waluty pośredniej (triangulacja).EUROCONVERTConverts a number to euros, converts a number from euros to a euro member currency, or converts a number from one euro member currency to another by using the euro as an intermediary (triangulation).
EXPZwraca wartość liczby e podniesionej do potęgi określonej przez podaną liczbę.EXPReturns e raised to the power of a given number
EXP.LICZBY.ZESPZwraca postać wykładniczą liczby zespolonej.IMEXPReturns the exponential of a complex number
EXPON.DISTZwraca rozkład wykładniczy.EXPON.DISTReturns the exponential distribution
EXPONDISTZwraca rozkład wykładniczy.EXPONDISTReturns the exponential distribution
F.DISTZwraca rozkład prawdopodobieństwa F.F.DISTReturns the F probability distribution
F.INVZwraca odwrotność rozkładu prawdopodobieństwa F.F.INVReturns the inverse of the F probability distribution
F.TESTZwraca wynik testu F.F.TESTReturns the result of an F-test
FASZZwraca wartość logiczną FAŁSZ.FALSEReturns the logical value FALSE
FDISTZwraca rozkład prawdopodobieństwa F.FDISTReturns the F probability distribution
FINVZwraca odwrotność rozkładu prawdopodobieństwa F.FINVReturns the inverse of the F probability distribution
FLOOR.PRECISEZaokrągla liczbę do najbliższej liczby całkowitej lub do najbliższej wielokrotności dokładności. Zaokrąglenie następuje w górę niezależnie od znaku liczby.FLOOR.PRECISERounds a number the nearest integer or to the nearest multiple of significance. Regardless of the sign of the number, the number is rounded up.
FRAGMENT.TEKSTUZwraca określoną liczbę znaków z ciągu tekstowego, zaczynając od zadanej pozycji.MIDReturns a specific number of characters from a text string starting at the position you specify
FRAGMENT.TEKSTU.BZwraca określoną liczbę znaków z ciągu tekstowego, zaczynając od zadanej pozycji.MIDBReturns a specific number of characters from a text string starting at the position you specify
FTESTNoneFTESTNone
FUNKCJA.BZwraca wartość funkcji błędu.ERFReturns the error function
FUNKCJA.B.DOKZwraca wartość funkcji błędu.ERF.PRECISEReturns the error function
FVZwraca przyszłą wartość inwestycji.FVReturns the future value of an investment
GAMMA.DISTZwraca rozkład gamma.GAMMA.DISTReturns the gamma distribution
GAMMA.INVZwraca odwrotność skumulowanego rozkładu gamma.GAMMA.INVReturns the inverse of the gamma cumulative distribution
GAMMADISTZwraca rozkład gamma.GAMMADISTReturns the gamma distribution
GAMMAINVZwraca odwrotność skumulowanego rozkładu gamma.GAMMAINVReturns the inverse of the gamma cumulative distribution
GODZINAKonwertuje liczbę kolejną na godzinę.HOURConverts a serial number to an hour
HIPERCZETworzy skrót lub skok, który pozwala otwierać dokument przechowywany na serwerze sieciowym, w sieci intranet lub w Internecie.HYPERLINKCreates a shortcut or jump that opens a document stored on a network server, an intranet, or the Internet
HYPGEOM.DISTZwraca rozkład hipergeometryczny.HYPGEOM.DISTReturns the hypergeometric distribution
HYPGEOMDISTZwraca rozkład hipergeometryczny.HYPGEOMDISTReturns the hypergeometric distribution
ILE.LICZBZlicza liczby znajdujące się na liście argumentów.COUNTCounts how many numbers are in the list of arguments
ILE.NIEPUSTYCHZlicza wartości znajdujące się na liście argumentów.COUNTACounts how many values are in the list of arguments
ILE.WIERSZYZwraca liczbę wierszy dla danego odwołania.ROWSReturns the number of rows in a reference
ILOCZYNMnoży argumenty.PRODUCTMultiplies its arguments
ILOCZYN.LICZB.ZESPZwraca wartość iloczynu liczb zespolonych.IMPRODUCTReturns the product of complex numbers
ILORAZ.LICZB.ZESPZwraca wartość ilorazu dwóch liczb zespolonych.IMDIVReturns the quotient of two complex numbers
INDEKSUżywa indeksu do wybierania wartości z odwołania lub tablicy.INDEXUses an index to choose a value from a reference or array
INFOZwraca informację o bieżącym środowisku operacyjnym.INFOReturns information about the current operating environment
IPMTZwraca wysokość płatności odsetek dla inwestycji za dany okres.IPMTReturns the interest payment for an investment for a given period
IRRZwraca wartość wewnętrznej stopy zwrotu dla serii przepływów pieniężnych.IRRReturns the internal rate of return for a series of cash flows
ISO.ZAOKR.W.GRZaokrągla liczbę w górę do najbliższej wartości całkowitej lub wielokrotności podanej istotności.ISO.CEILINGReturns a number that is rounded up to the nearest integer or to the nearest multiple of significance
ISPMTOblicza wysokość odsetek płatnych w określonym okresie inwestycji.ISPMTCalculates the interest paid during a specific period of an investment
JEELIOkreśla warunek logiczny do sprawdzenia.IFSpecifies a logical test to perform
JEELI.BDZwraca określoną wartość, jeśli wynikiem formuły jest błąd. W przeciwnym razie zwraca wynik formuły.IFERRORReturns a value you specify if a formula evaluates to an error; otherwise, returns the result of the formula
JISZmienia litery angielskie lub katakana o szerokości połówkowej (jednobajtowe) w ciągu znaków na znaki o pełnej szerokości (dwubajtowe).JISChanges half-width (single-byte) English letters or katakana within a character string to full-width (double-byte) characters
KODZwraca wartość kodu liczbowego pierwszego znaku w ciągu tekstowym.CODEReturns a numeric code for the first character in a text string
KOMBINACJEZwraca liczbę kombinacji dla danej liczby obiektów.COMBINReturns the number of combinations for a given number of objects
KOMP.FUNKCJA.BZwraca wartość dopełniającej funkcji FUNKCJA.BŁ scałkowanej w przedziale od x do nieskończoności.ERFCReturns the complementary error function
KOMP.FUNKCJA.B.DOKZwraca wartość dopełniającej funkcji FUNKCJA.BŁ scałkowanej w przedziale od x do nieskończoności.ERFC.PRECISEReturns the complementary ERF function integrated between x and infinity
KOMRKAZwraca informacje o formatowaniu, położeniu lub zawartości komórki.CELLReturns information about the formatting, location, or contents of a cell
KONWERTUJKonwertuje liczbę z jednego systemu miar na inny.CONVERTConverts a number from one measurement system to another
KURTOZAZwraca kurtozę zbioru danych.KURTReturns the kurtosis of a data set
KWARTYL.PRZEDZ.OTWZwraca kwartyl zbioru danych na podstawie wartości percentylu z zakresu od 0 do 1 włącznie.QUARTILE.EXCReturns the quartile of the data set, based on percentile values from 0..1, exclusive
KWOTAKonwertuje liczbę na tekst, stosując format walutowy zł (PLN).DOLLARConverts a number to text, using the $ (dollar) currency format
KWOTA.WYKUPZwraca wartość kapitału otrzymanego przy wykupie papieru wartościowego całkowicie ulokowanego.RECEIVEDReturns the amount received at maturity for a fully invested security
LEWYZwraca skrajne lewe znaki z wartości tekstowej.LEFTReturns the leftmost characters from a text value
LEWYBZwraca skrajne lewe znaki z wartości tekstowej.LEFTBReturns the leftmost characters from a text value
LICZ.JEELIZwraca liczbę komórek wewnątrz zakresu, które spełniają podane kryteria.COUNTIFCounts the number of cells within a range that meet the given criteria
LICZ.PUSTEZwraca liczbę pustych komórek w zakresie.COUNTBLANKCounts the number of blank cells within a range
LICZBA.CAKPrzycina liczbę do wartości całkowitej.TRUNCTruncates a number to an integer
LICZBA.KOLUMNZwraca liczbę kolumn w odwołaniu.COLUMNSReturns the number of columns in a reference
LICZBA.ZESPKonwertuje część rzeczywistą i urojoną na liczbę zespoloną.COMPLEXConverts real and imaginary coefficients into a complex number
LITERY.MAEKonwertuje litery w tekście na małe.LOWERConverts text to lowercase
LITERY.WIELKIEKonwertuje litery w tekście na wielkie.UPPERConverts text to uppercase
LNZwraca logarytm naturalny podanej liczby.LNReturns the natural logarithm of a number
LN.LICZBY.ZESPZwraca wartość logarytmu naturalnego liczby zespolonej.IMLNReturns the natural logarithm of a complex number
LOGZwraca logarytm danej liczby przy zadanej podstawie.LOGReturns the logarithm of a number to a specified base
LOG10Zwraca logarytm dziesiętny liczby.LOG10Returns the base-10 logarithm of a number
LOG10.LICZBY.ZESPZwraca wartość logarytmu dziesiętnego liczby zespolonej.IMLOG10Returns the base-10 logarithm of a complex number
LOG2.LICZBY.ZESPZwraca wartość logarytmu liczby zespolonej przy podstawie 2.IMLOG2Returns the base-2 logarithm of a complex number
LOGNORM.DISTZwraca skumulowany rozkład logarytmu naturalnego.LOGNORM.DISTReturns the cumulative lognormal distribution
LOGNORMDISTZwraca skumulowany rozkład logarytmu naturalnego.LOGNORMDISTReturns the cumulative lognormal distribution
LOSZwraca liczbę losową z zakresu od 0 do 1.RANDReturns a random number between 0 and 1
LOS.ZAKRZwraca liczbę losową z zakresu określonego przez podane argumenty.RANDBETWEENReturns a random number between the numbers you specify
LUBZwraca wartość PRAWDA, jeśli co najmniej jeden z argumentów ma wartość PRAWDA.ORReturns TRUE if any argument is TRUE
MACIERZ.ILOCZYNZwraca iloczyn macierzy dwóch tablic.MMULTReturns the matrix product of two arrays
MACIERZ.ODWZwraca odwrotność macierzy tablicy.MINVERSEReturns the matrix inverse of an array
MAXZwraca maksymalną wartość z listy argumentów.MAXReturns the maximum value in a list of arguments
MAX.AZwraca maksymalną wartość z listy argumentów, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych.MAXAReturns the maximum value in a list of arguments, including numbers, text, and logical values
MAX.KZwraca k-tą największą wartość ze zbioru danych.LARGEReturns the k-th largest value in a data set
MEDIANAZwraca medianę podanych liczb.MEDIANReturns the median of the given numbers
MIESICKonwertuje liczbę kolejną na miesiąc.MONTHConverts a serial number to a month
MINZwraca minimalną wartość z listy argumentów.MINReturns the minimum value in a list of arguments
MIN.AZwraca najmniejszą wartość z listy argumentów, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych.MINAReturns the smallest value in a list of arguments, including numbers, text, and logical values
MIN.KZwraca k-tą najmniejszą wartość ze zbioru danych.SMALLReturns the k-th smallest value in a data set
MINUTAKonwertuje liczbę kolejną na minuty.MINUTEConverts a serial number to a minute
MIRRZwraca wartość wewnętrznej stopy zwrotu dla przypadku, gdy dodatnie i ujemne przepływy gotówkowe mają różne stopy.MIRRReturns the internal rate of return where positive and negative cash flows are financed at different rates
MODZwraca resztę z dzielenia.MODReturns the remainder from division
MODEZwraca wartość najczęściej występującą w zbiorze danych.MODEReturns the most common value in a data set
MODE.SNGLZwraca wartość najczęściej występującą w zbiorze danych.MODE.SNGLReturns the most common value in a data set
MODU.LICZBYZwraca wartość absolutną liczby.ABSReturns the absolute value of a number
MODU.LICZBY.ZESPZwraca wartość bezwzględną (moduł) liczby zespolonej.IMABSReturns the absolute value (modulus) of a complex number
NZwraca wartość przekonwertowaną na postać liczbową.NReturns a value converted to a number
NACHYLENIEZwraca nachylenie linii regresji liniowej.SLOPEReturns the slope of the linear regression line
NAJMN.WSP.WIELZwraca najmniejszą wspólną wielokrotność.LCMReturns the least common multiple
NAJW.WSP.DZIELZwraca największy wspólny dzielnik.GCDReturns the greatest common divisor
NAL.ODSZwraca narosłe odsetki dla papieru wartościowego z oprocentowaniem okresowym.ACCRINTReturns the accrued interest for a security that pays periodic interest
NAL.ODS.WYKUPZwraca narosłe odsetki dla papieru wartościowego z oprocentowaniem w terminie wykupu.ACCRINTMReturns the accrued interest for a security that pays interest at maturity
NEGBINOM.DISTZwraca ujemny rozkład dwumianowy.NEGBINOM.DISTReturns the negative binomial distribution
NEGBINOMDISTZwraca ujemny rozkład dwumianowy.NEGBINOMDISTReturns the negative binomial distribution
NIEOdwraca wartość logiczną argumentu.NOTReverses the logic of its argument
NOMINALNAZwraca wysokość nominalnej rocznej stopy procentowej.NOMINALReturns the annual nominal interest rate
NORM.DISTZwraca rozkład normalny skumulowany.NORM.DISTReturns the normal cumulative distribution
NORM.INVZwraca odwrotność skumulowanego rozkładu normalnego.NORM.INVReturns the inverse of the normal cumulative distribution
NORM.S.DISTZwraca standardowy rozkład normalny skumulowany.NORM.S.DISTReturns the standard normal cumulative distribution
NORMALIZUJZwraca wartość znormalizowaną.STANDARDIZEReturns a normalized value
NORMINVZwraca odwrotność skumulowanego rozkładu normalnego.NORMINVReturns the inverse of the normal cumulative distribution
NORMSDISTZwraca standardowy rozkład normalny skumulowany.NORMSDISTReturns the standard normal cumulative distribution
NPERZwraca liczbę okresów dla inwestycji.NPERReturns the number of periods for an investment
NPVZwraca wartość bieżącą netto inwestycji na podstawie szeregu okresowych przepływów gotówkowych i stopy dyskontowej.NPVReturns the net present value of an investment based on a series of periodic cash flows and a discount rate
NR.BDUZwraca liczbę odpowiadającą typowi błędu.ERROR.TYPEReturns a number corresponding to an error type
NR.KOLUMNYZwraca numer kolumny z odwołania.COLUMNReturns the column number of a reference
NR.SER.DATYZwraca liczbę kolejną daty jako wskazaną liczbę miesięcy przed określoną datą początkową lub po niej.EDATEReturns the serial number of the date that is the indicated number of months before or after the start date
NR.SER.OST.DN.MIESZwraca liczbę kolejną ostatniego dnia miesiąca przed określoną liczbą miesięcy lub po niej.EOMONTHReturns the serial number of the last day of the month before or after a specified number of months
NUM.TYGKonwertuje liczbę kolejną na liczbę reprezentującą numer tygodnia w roku.WEEKNUMConverts a serial number to a number representing where the week falls numerically with a year
OBSZARYZwraca liczbę obszarów występujących w odwołaniu.AREASReturns the number of areas in a reference
OCZYUsuwa z tekstu wszystkie znaki niedrukowane.CLEANRemoves all nonprintable characters from text
ODCH.KWADRATOWEZwraca sumę kwadratów odchyleń.DEVSQReturns the sum of squares of deviations
ODCH.REDNIEZwraca średnią wartość odchyleń absolutnych punktów danych od ich wartości średniej.AVEDEVReturns the average of the absolute deviations of data points from their mean
ODCH.STANDARD.POPUL.AOblicza odchylenie standardowe na podstawie całej populacji, z uwzględnieniem liczb, teksów i wartości logicznych.STDEVPACalculates standard deviation based on the entire population, including numbers, text, and logical values
ODCH.STANDARDOWE.ASzacuje odchylenie standardowe na podstawie próbki, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych.STDEVAEstimates standard deviation based on a sample, including numbers, text, and logical values
ODCITAZwraca punkt przecięcia osi pionowej z linią regresji liniowej.INTERCEPTReturns the intercept of the linear regression line
ORAZZwraca wartość PRAWDA, jeśli wszystkie argumenty mają wartość PRAWDA.ANDReturns TRUE if all of its arguments are TRUE
PEARSONZwraca współczynnik korelacji momentu iloczynu Pearsona.PEARSONReturns the Pearson product moment correlation coefficient
PERCENTILEZwraca k-ty percentyl wartości w zakresie.PERCENTILEReturns the k-th percentile of values in a range
PERCENTILE.EXCZwraca k-ty percentyl wartości w zakresie, gdzie k należy do zakresu od 0 do 1 włącznie.PERCENTILE.EXCReturns the k-th percentile of values in a range, where k is in the range 0..1, exclusive
PERCENTILE.INCWyznacza k-ty percentyl wartości w zakresie.PERCENTILE.INCReturns the k-th percentile of values in a range
PERCENTRANKZwraca pozycję procentową wartości w zbiorze danych.PERCENTRANKReturns the percentage rank of a value in a data set
PERCENTRANK.EXCZwraca pozycję procentową wartości w zbiorze danych, należącą do zakresu od 0 do 1 (bez wartości granicznych).PERCENTRANK.EXCReturns the rank of a value in a data set as a percentage (0..1, exclusive) of the data set
PERCENTRANK.INCZwraca pozycję procentową wartości w zbiorze danych.PERCENTRANK.INCReturns the percentage rank of a value in a data set
PERMUTACJEZwraca liczbę permutacji dla danej liczby obiektów.PERMUTReturns the number of permutations for a given number of objects
PHONETICWyodrębnia znaki fonetyczne (furigana) z ciągu tekstowego.PHONETICExtracts the phonetic (furigana) characters from a text string
PIZwraca wartość liczby Pi.PIReturns the value of pi
PIERW.PIZwraca pierwiastek kwadratowy iloczynu (liczba * Pi).SQRTPIReturns the square root of (number * pi)
PIERWIASTEKZwraca dodatni pierwiastek kwadratowy.SQRTReturns a positive square root
PIERWIASTEK.LICZBY.ZESPZwraca wartość pierwiastka kwadratowego z liczby zespolonej.IMSQRTReturns the square root of a complex number
PMTZwraca wartość okresowej płatności raty rocznej.PMTReturns the periodic payment for an annuity
PODAJ.POZYCJWyszukuje wartości w odwołaniu lub w tablicy.MATCHLooks up values in a reference or array
PODSTAWZastępuje stary tekst nowym tekstem w ciągu tekstowym.SUBSTITUTESubstitutes new text for old text in a text string
POISSON.DISTZwraca rozkład Poissona.POISSON.DISTReturns the Poisson distribution
PORWNAJSprawdza, czy dwie wartości tekstowe są identyczne.EXACTChecks to see if two text values are identical
POTGAZwraca liczbę podniesioną do potęgi.POWERReturns the result of a number raised to a power
POTGA.LICZBY.ZESPZwraca wartość liczby zespolonej podniesionej do potęgi całkowitej.IMPOWERReturns a complex number raised to an integer power
POWTPowtarza tekst określoną liczbę razy.REPTRepeats text a given number of times
PPMTZwraca wysokość spłaty kapitału w przypadku inwestycji dla danego okresu.PPMTReturns the payment on the principal for an investment for a given period
PRAWDAZwraca wartość logiczną PRAWDA.TRUEReturns the logical value TRUE
PRAWDPDZwraca prawdopodobieństwo, że wartości w zakresie leżą pomiędzy dwiema granicami.PROBReturns the probability that values in a range are between two limits
PRAWYZwraca skrajne prawe znaki z wartości tekstowej.RIGHTReturns the rightmost characters from a text value
PRAWY.BZwraca skrajne prawe znaki z wartości tekstowej.RIGHTBReturns the rightmost characters from a text value
PRZESUNICIEZwraca odwołanie przesunięte od danego odwołania.OFFSETReturns a reference offset from a given reference
PVZwraca wartość bieżącą inwestycji.PVReturns the present value of an investment
QUARTILEZwraca kwartyl zbioru danych.QUARTILEReturns the quartile of a data set
QUARTILE.INCWyznacza kwartyl zbioru danych.QUARTILE.INCReturns the quartile of a data set
R.KWADRATZwraca kwadrat współczynnika korelacji momentu iloczynu Pearsona.RSQReturns the square of the Pearson product moment correlation coefficient
RADIANYKonwertuje stopnie na radiany.RADIANSConverts degrees to radians
RANKZwraca pozycję liczby na liście liczb.RANKReturns the rank of a number in a list of numbers
RANK.AVGZwraca pozycję liczby na liście liczb.RANK.AVGReturns the rank of a number in a list of numbers
RANK.EQZwraca pozycję liczby na liście liczb.RANK.EQReturns the rank of a number in a list of numbers
RATEZwraca wysokość stopy procentowej dla pojedynczego okresu raty rocznej.RATEReturns the interest rate per period of an annuity
REDNIAZwraca wartość średnią argumentów.AVERAGEReturns the average of its arguments
REDNIA.AZwraca wartość średnią argumentów, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych.AVERAGEAReturns the average of its arguments, including numbers, text, and logical values
REDNIA.GEOMETRYCZNAZwraca średnią geometryczną.GEOMEANReturns the geometric mean
REDNIA.HARMONICZNAZwraca średnią harmoniczną.HARMEANReturns the harmonic mean
REDNIA.WEWNZwraca średnią wartość dla wnętrza zbioru danych.TRIMMEANReturns the mean of the interior of a data set
REGBSTDZwraca błąd standardowy przewidzianej wartości y dla każdej wartości x w regresji.STEYXReturns the standard error of the predicted y-value for each x in the regression
REGEXPPZwraca parametry trendu wykładniczego.LOGESTReturns the parameters of an exponential trend
REGEXPWZwraca wartości trendu wykładniczego.GROWTHReturns values along an exponential trend
REGLINPZwraca parametry trendu liniowego.LINESTReturns the parameters of a linear trend
REGLINWZwraca wartości trendu liniowego.TRENDReturns values along a linear trend
REGLINXZwraca wartość trendu liniowego.FORECASTReturns a value along a linear trend
REJESTR.KODZwraca identyfikator rejestru określonej biblioteki dołączanej dynamicznie (DLL) lub wcześniej zarejestrowanego zasobu kodu.REGISTER.IDReturns the register ID of the specified dynamic link library (DLL) or code resource that has been previously registered
RENT.BSZwraca rentowność bonu skarbowego.TBILLYIELDReturns the yield for a Treasury bill
RENT.DYSKZwraca roczną rentowność zdyskontowanego papieru wartościowego, na przykład bonu skarbowego.YIELDDISCReturns the annual yield for a discounted security; for example, a Treasury bill
RENT.EKW.BSZwraca rentowność ekwiwalentu obligacji dla bonu skarbowego.TBILLEQReturns the bond-equivalent yield for a Treasury bill
RENT.OST.OKRZwraca rentowność papieru wartościowego z nietypowym ostatnim okresem.ODDLYIELDReturns the yield of a security with an odd last period
RENT.PIERW.OKRZwraca rentowność papieru wartościowego z nietypowym pierwszym okresem.ODDFYIELDReturns the yield of a security with an odd first period
RENT.WYKUPZwraca roczną rentowność papieru wartościowego oprocentowanego przy wykupie.YIELDMATReturns the annual yield of a security that pays interest at maturity
RENTOWNOZwraca rentowność papieru wartościowego z oprocentowaniem okresowym.YIELDReturns the yield on a security that pays periodic interest
RN.LICZB.ZESPZwraca wartość różnicy dwóch liczb zespolonych.IMSUBReturns the difference between two complex numbers
ROCZ.PRZYCHZwraca wartość rocznego przychodu z papieru wartościowego o okresowych wypłatach oprocentowania.DURATIONReturns the annual duration of a security with periodic interest payments
ROCZ.PRZYCH.MZwraca wartość zmodyfikowanego okresu Macauleya dla papieru wartościowego o założonej wartości nominalnej 100 zł.MDURATIONReturns the Macauley modified duration for a security with an assumed par value of $100
ROKKonwertuje liczbę kolejną na rok.YEARConverts a serial number to a year
ROZK.CHI.ODWR.PSZwraca odwrotność wartości jednostronnego prawdopodobieństwa rozkładu chi-kwadrat.CHISQ.INV.RTReturns the inverse of the one-tailed probability of the chi-squared distribution
ROZK.CHI.PSZwraca wartość jednostronnego prawdopodobieństwa rozkładu chi-kwadrat.CHISQ.DIST.RTReturns the one-tailed probability of the chi-squared distribution
ROZK.F.ODWR.PSZwraca odwrotność rozkładu prawdopodobieństwa F.F.INV.RTReturns the inverse of the F probability distribution
ROZK.F.PSZwraca rozkład prawdopodobieństwa F.F.DIST.RTReturns the F probability distribution
ROZK.LOG.ODWRZwraca odwrotność skumulowanego rozkładu logarytmiczno-normalnego.LOGNORM.INVReturns the inverse of the lognormal cumulative distribution
ROZK.NORMALNY.S.ODWRR    Zwraca odwrotność standardowego rozkładu normalnego skumulowanego.NORM.S.INVR    eturns the inverse of the standard normal cumulative distribution
ROZK.T.DSZwraca punkty procentowe (prawdopodobieństwo) dla rozkładu t-Studenta.T.DIST.2TReturns the Percentage Points (probability) for the Student t-distribution
ROZK.T.ODWR.DSZwraca odwrotność rozkładu t-Studenta.T.INV.2TReturns the inverse of the Student's t-distribution
ROZK.T.PSZwraca rozkład t-Studenta.T.DIST.RTReturns the Student's t-distribution
ROZKAD.FISHERZwraca transformację Fishera.FISHERReturns the Fisher transformation
ROZKAD.FISHER.ODWZwraca odwrotność transformacji Fishera.FISHERINVReturns the inverse of the Fisher transformation
ROZKAD.LIN.GAMMAZwraca logarytm naturalny funkcji gamma, Γ(x).GAMMALNReturns the natural logarithm of the gamma function, Γ(x)
ROZKAD.LIN.GAMMA.DOKZwraca logarytm naturalny funkcji gamma, Γ(x).GAMMALN.PRECISEReturns the natural logarithm of the gamma function, Γ(x)
ROZKAD.LOG.ODWZwraca odwrotność skumulowanego rozkładu logarytmiczno-normalnego.LOGINVReturns the inverse of the lognormal cumulative distribution
ROZKAD.NORMALNYZwraca skumulowany rozkład normalny.NORMDISTReturns the normal cumulative distribution
ROZKAD.NORMALNY.S.ODWZwraca odwrotność standardowego rozkładu normalnego skumulowanego.NORMSINVReturns the inverse of the standard normal cumulative distribution
ROZKAD.POISSONZwraca rozkład Poissona.POISSONReturns the Poisson distribution
ROZKAD.TZwraca rozkład t-Studenta.TDISTReturns the Student's t-distribution
RZYMSKIEKonwertuje liczbę arabską na rzymską jako tekst.ROMANConverts an arabic numeral to roman, as text
SEKUNDAKonwertuje liczbę kolejną na sekundę.SECONDConverts a serial number to a second
SILNIAZwraca silnię liczby.FACTReturns the factorial of a number
SILNIA.DWUKRZwraca podwójną silnię liczby.FACTDOUBLEReturns the double factorial of a number
SINZwraca sinus danego kąta.SINReturns the sine of the given angle
SIN.LICZBY.ZESPZwraca wartość sinusa liczby zespolonej.IMSINReturns the sine of a complex number
SINHZwraca sinus hiperboliczny liczby.SINHReturns the hyperbolic sine of a number
SKONOZwraca skośność rozkładu.SKEWReturns the skewness of a distribution
SLNZwraca amortyzację środka trwałego za jeden okres metodą liniową.SLNReturns the straight-line depreciation of an asset for one period
SM.NA.DWJKKonwertuje liczbę w postaci ósemkowej na liczbę w postaci dwójkowej.OCT2BINConverts an octal number to binary
SM.NA.DZIESKonwertuje liczbę w postaci ósemkowej na liczbę w postaci dziesiętnej.OCT2DECConverts an octal number to decimal
SM.NA.SZESNKonwertuje liczbę w postaci ósemkowej na liczbę w postaci szesnastkowej.OCT2HEXConverts an octal number to hexadecimal
SPAC.KAPITZwraca wartość kapitału skumulowanego spłaty pożyczki między dwoma okresami.CUMPRINCReturns the cumulative principal paid on a loan between two periods
SPAC.ODSZwraca wartość procentu składanego płatnego między dwoma okresami.CUMIPMTReturns the cumulative interest paid between two periods
SPRAWD.PRGSprawdza, czy liczba jest większa niż wartość progowa.GESTEPTests whether a number is greater than a threshold value
SPRZ.LICZBY.ZESPZwraca wartość liczby sprzężonej danej liczby zespolonej.IMCONJUGATEReturns the complex conjugate of a complex number
SQL.REQUESTRealizuje połączenie z zewnętrznym źródłem danych i uruchamia kwerendę z arkusza, a następnie zwraca, bez konieczności programowania makr, wynik w postaci tablicy.SQL.REQUESTConnects with an external data source and runs a query from a worksheet, then returns the result as an array without the need for macro programming
STDEVSzacuje odchylenie standardowe na podstawie próbki.STDEVEstimates standard deviation based on a sample
STDEV.POblicza odchylenie standardowe na podstawie całej populacji.STDEV.PCalculates standard deviation based on the entire population
STDEV.SSzacuje odchylenie standardowe na podstawie próbki.STDEV.SEstimates standard deviation based on a sample
STDEVPOblicza odchylenie standardowe na podstawie całej populacji.STDEVPCalculates standard deviation based on the entire population
STOPA.DYSKZwraca wartość stopy dyskontowej papieru wartościowego.DISCReturns the discount rate for a security
STOPA.PROCZwraca wartość stopy procentowej papieru wartościowego całkowicie ulokowanego.INTRATEReturns the interest rate for a fully invested security
STOPNIEKonwertuje radiany na stopnie.DEGREESConverts radians to degrees
SUMADodaje argumenty.SUMAdds its arguments
SUMA.ILOCZYNWZwraca sumę iloczynów odpowiednich elementów tablicy.SUMPRODUCTReturns the sum of the products of corresponding array components
SUMA.JEELIDodaje komórki określone przez podane kryterium.SUMIFAdds the cells specified by a given criteria
SUMA.KWADRATWZwraca sumę kwadratów argumentów.SUMSQReturns the sum of the squares of the arguments
SUMA.LICZB.ZESPZwraca wartość sumy liczb zespolonych.IMSUMReturns the sum of complex numbers
SUMA.SZER.POTZwraca sumę szeregu potęgowego na podstawie wzoru.SERIESSUMReturns the sum of a power series based on the formula
SUMA.X2.M.Y2Zwraca sumę różnic kwadratów odpowiednich wartości w dwóch tablicach.SUMX2MY2Returns the sum of the difference of squares of corresponding values in two arrays
SUMA.X2.P.Y2Zwraca sumę sum kwadratów odpowiednich wartości w dwóch tablicach.SUMX2PY2Returns the sum of the sum of squares of corresponding values in two arrays
SUMA.XMY.2Zwraca sumę kwadratów różnic odpowiednich wartości w dwóch tablicach.SUMXMY2Returns the sum of squares of differences of corresponding values in two arrays
SUMIFSDodaje komórki w zakresie, które spełniają wiele kryteriów.SUMIFSAdds the cells in a range that meet multiple criteria
SUMY.CZCIOWEZwraca sumę częściową listy lub bazy danych.SUBTOTALReturns a subtotal in a list or database
SYDZwraca amortyzację środka trwałego za dany okres metodą sumy cyfr lat amortyzacji.SYDReturns the sum-of-years' digits depreciation of an asset for a specified period
SZESN.NA.DWJKKonwertuje liczbę w postaci szesnastkowej na liczbę w postaci dwójkowej.HEX2BINConverts a hexadecimal number to binary
SZESN.NA.DZIESKonwertuje liczbę w postaci szesnastkowej na liczbę w postaci dziesiętnej.HEX2DECConverts a hexadecimal number to decimal
SZESN.NA.SMKonwertuje liczbę w postaci szesnastkowej na liczbę w postaci ósemkowej.HEX2OCTConverts a hexadecimal number to octal
SZUKAJ.TEKSTZnajduje jedną wartość tekstową wewnątrz innej (bez uwzględniania wielkich i małych liter).SEARCHFinds one text value within another (not case-sensitive)
SZUKAJ.TEKST.BZnajduje jedną wartość tekstową wewnątrz innej (bez uwzględniania wielkich i małych liter).SEARCHBFinds one text value within another (not case-sensitive)
TKonwertuje argumenty na tekst.TConverts its arguments to text
T.DISTZwraca punkty procentowe (prawdopodobieństwo) dla rozkładu t-Studenta.T.DISTReturns the Percentage Points (probability) for the Student t-distribution
T.INVZwraca wartość t rozkładu t-Studenta jako funkcję prawdopodobieństwa i liczby stopni swobody.T.INVReturns the t-value of the Student's t-distribution as a function of the probability and the degrees of freedom
T.TESTZwraca prawdopodobieństwo związane z testem t-Studenta.T.TESTReturns the probability associated with a Student's t-test
TANZwraca tangens liczby.TANReturns the tangent of a number
TANHZwraca tangens hiperboliczny liczby.TANHReturns the hyperbolic tangent of a number
TEKSTFormatuje liczbę i konwertuje ją na tekst.TEXTFormats a number and converts it to text
TERAZZwraca liczbę kolejną bieżącej daty i godziny.NOWReturns the serial number of the current date and time
TINVZwraca odwrotność rozkładu t-Studenta.TINVReturns the inverse of the Student's t-distribution
TRANSPONUJZwraca transponowaną tablicę.TRANSPOSEReturns the transpose of an array
TTESTZwraca prawdopodobieństwo związane z testem t-Studenta.TTESTReturns the probability associated with a Student's t-test
TYPZwraca liczbę wskazującą typ danych wartości.TYPEReturns a number indicating the data type of a value
USU.ZBDNE.ODSTPYUsuwa spacje z tekstu.TRIMRemoves spaces from text
VARSzacuje wariancję na podstawie próbki.VAREstimates variance based on a sample
VAR.POblicza wariancję na podstawie całej populacji.VAR.PCalculates variance based on the entire population
VARPOblicza wariancję na podstawie całej populacji.VARPCalculates variance based on the entire population
VDBOblicza amortyzację środka trwałego w danym okresie lub jego części metodą degresywną.VDBReturns the depreciation of an asset for a specified or partial period by using a declining balance method
WARIANCJA.ASzacuje wariancję na podstawie próbki, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych.VARAEstimates variance based on a sample, including numbers, text, and logical values
WARIANCJA.POPUL.AOblicza wariancję na podstawie całej populacji, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych.VARPACalculates variance based on the entire population, including numbers, text, and logical values
WARIANCJA.PRBKISzacuje wariancję na podstawie próbki.VAR.SEstimates variance based on a sample
WART.PRZYSZ.KAPZwraca przyszłą wartość kapitału początkowego wraz z szeregiem procentów składanych.FVSCHEDULEReturns the future value of an initial principal after applying a series of compound interest rates
WARTOKonwertuje argument tekstowy na liczbę.VALUEConverts a text argument to a number
WEDANETABELIZwraca dane przechowywane w raporcie w formie tabeli przestawnej.GETPIVOTDATAReturns data stored in a PivotTable report
WEIBULLOblicza wariancję na podstawie całej populacji, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych.WEIBULLCalculates variance based on the entire population, including numbers, text, and logical values
WEIBULL.DISTZwraca rozkład Weibulla.WEIBULL.DISTReturns the Weibull distribution
WIELOMIANZwraca wielomian dla zbioru liczb.MULTINOMIALReturns the multinomial of a set of numbers
WIERSZZwraca numer wiersza odwołania.ROWReturns the row number of a reference
WSP.KORELACJIZwraca współczynnik korelacji dwóch zbiorów danych.CORRELReturns the correlation coefficient between two data sets
WYBIERZWybiera wartość z listy wartości.CHOOSEChooses a value from a list of values
WYP.DATA.NASTZwraca dzień następnej dywidendy po dniu rozliczeniowym.COUPNCDReturns the next coupon date after the settlement date
WYP.DATA.POPRZZwraca dzień poprzedniej dywidendy przed dniem rozliczeniowym.COUPPCDReturns the previous coupon date before the settlement date
WYP.DNIZwraca liczbę dni w okresie dywidendy, z uwzględnieniem dnia rozliczeniowego.COUPDAYSReturns the number of days in the coupon period that contains the settlement date
WYP.DNI.NASTZwraca liczbę dni od dnia rozliczeniowego do daty następnego dnia dywidendy.COUPDAYSNCReturns the number of days from the settlement date to the next coupon date
WYP.DNI.OD.POCZZwraca liczbę dni od początku okresu dywidendy do dnia rozliczeniowego.COUPDAYBSReturns the number of days from the beginning of the coupon period to the settlement date
WYP.LICZBAZwraca liczbę dywidend płatnych między dniem rozliczeniowym a dniem wykupu.COUPNUMReturns the number of coupons payable between the settlement date and maturity date
WYST.NAJCZCIEJ.TABLZwraca pionową tablicę zawierającą najczęściej występujące lub powtarzające się wartości w tablicy lub zakresie danych.MODE.MULTReturns a vertical array of the most frequently occurring, or repetitive values in an array or range of data
WYSZUKAJWyszukuje wartości w wektorze lub tablicy.LOOKUPLooks up values in a vector or array
WYSZUKAJ.PIONOWOPrzeszukuje pierwszą kolumnę tablicy i przechodzi wzdłuż wiersza, aby zwrócić wartość komórki.VLOOKUPLooks in the first column of an array and moves across the row to return the value of a cell
WYSZUKAJ.POZIOMOPrzegląda górny wiersz tablicy i zwraca wartość wskazanej komórki.HLOOKUPLooks in the top row of an array and returns the value of the indicated cell
WYWOAJWywołuje procedurę w bibliotece dołączanej dynamicznie lub w zasobie kodu.CALLCalls a procedure in a dynamic link library or code resource
WYZNACZNIK.MACIERZYZwraca wyznacznik macierzy tablicy.MDETERMReturns the matrix determinant of an array
XIRRZwraca wartość wewnętrznej stopy zwrotu dla serii rozłożonych w czasie przepływów pieniężnych, niekoniecznie okresowych.XIRRReturns the internal rate of return for a schedule of cash flows that is not necessarily periodic
XNPVZwraca wartość bieżącą netto dla serii rozłożonych w czasie przepływów gotówkowych, niekoniecznie okresowych.XNPVReturns the net present value for a schedule of cash flows that is not necessarily periodic
Z.TESTZwraca wartość jednostronnego prawdopodobieństwa testu z.Z.TESTReturns the one-tailed probability-value of a z-test
Z.WIELKIEJ.LITERYZastępuje pierwszą literę każdego wyrazu w tekście wielką literą.PROPERCapitalizes the first letter in each word of a text value
ZAOKRZaokrągla liczbę do określonej liczby cyfr.ROUNDRounds a number to a specified number of digits
ZAOKR.DZaokrągla liczbę w dół, w kierunku zera.ROUNDDOWNRounds a number down, toward zero
ZAOKR.DO.CAKZaokrągla liczbę w dół do najbliższej liczby całkowitej.INTRounds a number down to the nearest integer
ZAOKR.DO.NPARZZaokrągla liczbę w górę do najbliższej liczby nieparzystej.ODDRounds a number up to the nearest odd integer
ZAOKR.DO.PARZZaokrągla liczbę w górę do najbliższej liczby parzystej.EVENRounds a number up to the nearest even integer
ZAOKR.DO.TEKSTFormatuje liczbę jako tekst o stałej liczbie miejsc dziesiętnych.FIXEDFormats a number as text with a fixed number of decimals
ZAOKR.DO.WIELOKRZwraca liczbę zaokrągloną do żądanej wielokrotności.MROUNDReturns a number rounded to the desired multiple
ZAOKR.GRAZaokrągla liczbę w górę, w kierunku od zera.ROUNDUPRounds a number up, away from zero
ZAOKR.W.DZaokrągla liczbę do najbliższej liczby całkowitej lub do najbliższej wielokrotności dokładności. Zaokrąglenie następuje w górę niezależnie od znaku liczby.FLOORRounds a number down, toward zero
ZAOKR.W.GRZaokrągla liczbę do najbliższej liczby całkowitej lub do najbliższej wielokrotności dokładności.CEILINGRounds a number to the nearest integer or to the nearest multiple of significance
ZASTPZastępuje znaki w tekście.REPLACEReplaces characters within text
ZASTP.BZastępuje znaki w tekście.REPLACEBReplaces characters within text
ZCZ.TEKSTYŁączy kilka elementów tekstu w jeden tekst.CONCATENATEJoins several text items into one text item
ZNAJDZnajduje jedną wartość tekstową wewnątrz innej (z uwzględnieniem wielkich i małych liter).FINDFinds one text value within another (case-sensitive)
ZNAJDBZnajduje jedną wartość tekstową wewnątrz innej (z uwzględnieniem wielkich i małych liter).FINDBFinds one text value within another (case-sensitive)
ZNAKZwraca znak o podanym numerze kodu.CHARReturns the character specified by the code number
ZNAK.LICZBYZwraca znak liczby.SIGNReturns the sign of a number
ZTESTZwraca wartość jednostronnego prawdopodobieństwa testu z.ZTESTReturns the one-tailed probability-value of a z-test