svenska/Swedish to English

ABSReturnerar absolutvärdet av ett talABSReturns the absolute value of a number
ADRESSReturnerar en referens som text till en enstaka cell i ett kalkylbladADDRESSReturns a reference as text to a single cell in a worksheet
AMORDEGRCReturnerar avskrivningen för varje redovisningsperiod med hjälp av en avskrivningskoefficientAMORDEGRCReturns the depreciation for each accounting period by using a depreciation coefficient
AMORLINCReturnerar avskrivningen för varje redovisningsperiodAMORLINCReturns the depreciation for each accounting period
AMORTReturnerar amorteringsdelen av en annuitetsbetalning för en given periodPPMTReturns the payment on the principal for an investment for a given period
ANROPAAnropar en process i ett dynamiskt länkbibliotek eller kodresursCALLCalls a procedure in a dynamic link library or code resource
ANTALRäknar hur många tal som finns bland argumentenCOUNTCounts how many numbers are in the list of arguments
ANTAL.TOMMARäknar antalet tomma celler i ett områdeCOUNTBLANKCounts the number of blank cells within a range
ANTALVRäknar hur många värden som finns bland argumentenCOUNTACounts how many values are in the list of arguments
ARBETSDAGReturnerar serienumret för ett datum ett visst antal arbetsdagar tidigare eller senareWORKDAYReturns the serial number of the date before or after a specified number of workdays
ARBETSDAGAR.INTReturnerar serienumret för datumet före eller efter ett angivet antal arbetsdagar med hjälp av parametrar som indikerar vilka och hur många dagar som är helgdagarWORKDAY.INTLReturns the serial number of the date before or after a specified number of workdays using parameters to indicate which and how many days are weekend days
ARCCOSReturnerar arcus cosinus för ett talACOSReturns the arccosine of a number
ARCCOSHReturnerar inverterad hyperbolisk cosinus för ett talACOSHReturns the inverse hyperbolic cosine of a number
ARCSINReturnerar arcus cosinus för ett talASINReturns the arcsine of a number
ARCSINHReturnerar hyperbolisk arcus sinus för ett talASINHReturns the inverse hyperbolic sine of a number
ARCTANReturnerar arcus tangens för ett talATANReturns the arctangent of a number
ARCTAN2Returnerar arcus tangens för en x- och en y- koordinatATAN2Returns the arctangent from x- and y-coordinates
ARCTANHReturnerar hyperbolisk arcus tangens för ett talATANHReturns the inverse hyperbolic tangent of a number
ASCÄndrar helbredds (dubbel byte) engelska bokstäver eller katakana inom en teckensträng till tecken med halvt breddsteg (enkel byte)ASCChanges full-width (double-byte) English letters or katakana within a character string to half-width (single-byte) characters
AVERAGEAReturnerar medelvärdet av argumenten, inklusive tal, text och logiska värdenAVERAGEAReturns the average of its arguments, including numbers, text, and logical values
AVKORTAAvkortar ett tal till ett heltalTRUNCTruncates a number to an integer
AVRUNDAAvrundar ett tal till ett angivet antal siffrorROUNDRounds a number to a specified number of digits
AVRUNDA.NEDTAvrundar ett tal nedåt mot nollROUNDDOWNRounds a number down, toward zero
AVRUNDA.UPPTAvrundar ett tal uppåt, från nollROUNDUPRounds a number up, away from zero
BAHTTEXTOmvandlar ett tal till text med valutaformatet ß (baht)BAHTTEXTConverts a number to text, using the ß (baht) currency format
BELOPPReturnerar beloppet som utdelas på förfallodagen för ett betalat värdepapperRECEIVEDReturns the amount received at maturity for a fully invested security
BESSELIReturnerar den modifierade Bessel-funktionen In(x)BESSELIReturns the modified Bessel function In(x)
BESSELJReturnerar Bessel-funktionen Jn(x)BESSELJReturns the Bessel function Jn(x)
BESSELKReturnerar den modifierade Bessel-funktionen Kn(x)BESSELKReturns the modified Bessel function Kn(x)
BESSELYReturnerar Bessel-funktionen Yn(x)BESSELYReturns the Bessel function Yn(x)
BETA.FRDReturnerar den kumulativa betafördelningsfunktionenBETA.DISTReturns the beta cumulative distribution function
BETA.INVReturnerar inversen till den kumulativa fördelningsfunktionen för en viss betafördelningBETA.INVReturns the inverse of the cumulative distribution function for a specified beta distribution
BETAFRDReturnerar den kumulativa betafördelningsfunktionenBETADISTReturns the beta cumulative distribution function
BETAINVReturnerar inversen till den kumulativa fördelningsfunktionen för en viss betafördelningBETAINVReturns the inverse of the cumulative distribution function for a specified beta distribution
BETALNINGReturnerar den periodiska betalningen för en annuitetPMTReturns the periodic payment for an annuity
BIN.TILL.DECOmvandlar ett binärt tal till decimaltBIN2DECConverts a binary number to decimal
BIN.TILL.HEXOmvandlar ett binärt tal till hexadecimaltBIN2HEXConverts a binary number to hexadecimal
BIN.TILL.OKTOmvandlar ett binärt tal till oktaltBIN2OCTConverts a binary number to octal
BINOM.FRDReturnerar den individuella binomialfördelningenBINOM.DISTReturns the individual term binomial distribution probability
BINOM.INVReturnerar det minsta värdet för vilket den kumulativa binomialfördelningen är mindre än eller lika med ett villkorsvärdeBINOM.INVReturns the smallest value for which the cumulative binomial distribution is less than or equal to a criterion value
BINOMFRDReturnerar den individuella binomialfördelningenBINOMDISTReturns the individual term binomial distribution probability
BRKOmvandlar ett pris i kronor uttryckt som ett decimaltal till ett bråkDOLLARFRConverts a dollar price, expressed as a decimal number, into a dollar price, expressed as a fraction
BYT.UTErsätter gammal text med ny text i en textsträngSUBSTITUTESubstitutes new text for old text in a text string
CELLReturnerar information om formatering, plats och innehåll i en cellCELLReturns information about the formatting, location, or contents of a cell
CHI2.FRDReturnerar den kumulativa betasannolikhetsdensitetsfunktionenCHISQ.DISTReturns the cumulative beta probability density function
CHI2.FRD.RTReturnerar den ensidiga sannolikheten av c2-fördelningenCHISQ.DIST.RTReturns the one-tailed probability of the chi-squared distribution
CHI2.INVReturnerar den kumulativa betasannolikhetsdensitetsfunktionenCHISQ.INVReturns the cumulative beta probability density function
CHI2.INV.RTReturnerar inversen av chi2-fördelningenCHISQ.INV.RTReturns the inverse of the one-tailed probability of the chi-squared distribution
CHI2.TESTReturnerar oberoendetestenCHISQ.TESTReturns the test for independence
CHI2FRDReturnerar den ensidiga sannolikheten av c2-fördelningenCHIDISTReturns the one-tailed probability of the chi-squared distribution
CHI2INVReturnerar inversen av chi2-fördelningenCHIINVReturns the inverse of the one-tailed probability of the chi-squared distribution
CHI2TESTReturnerar oberoendetestenCHITESTReturns the test for independence
COSReturnerar cosinus för ett talCOSReturns the cosine of a number
COSHReturnerar hyperboliskt cosinus för ett talCOSHReturns the hyperbolic cosine of a number
COUNTIFRäknar antalet celler i ett område som uppfyller angivna villkor.COUNTIFCounts the number of cells within a range that meet the given criteria
COUNTIFSRäknar antalet celler i ett område som uppfyller flera villkor.COUNTIFSCounts the number of cells within a range that meet multiple criteria
DAGKonverterar ett serienummer till dag i månadenDAYConverts a serial number to a day of the month
DAGAR360Beräknar antalet dagar mellan två datum baserat på ett 360-dagarsårDAYS360Calculates the number of days between two dates based on a 360-day year
DANTALRäknar antalet celler som innehåller tal i en databasDCOUNTCounts the cells that contain numbers in a database
DANTALVRäknar ifyllda celler i en databasDCOUNTACounts nonblank cells in a database
DATUMReturnerar ett serienummer för ett visst datumDATEReturns the serial number of a particular date
DATUMVRDEKonverterar ett datum i textformat till ett serienummerDATEVALUEConverts a date in the form of text to a serial number
DBReturnerar avskrivningen för en tillgång under en angiven tid enligt metoden för fast degressiv avskrivningDBReturns the depreciation of an asset for a specified period by using the fixed-declining balance method
DEC.TILL.BINOmvandlar ett decimalt tal till binärtDEC2BINConverts a decimal number to binary
DEC.TILL.HEXOmvandlar ett decimalt tal till hexadecimaltDEC2HEXConverts a decimal number to hexadecimal
DEC.TILL.OKTOmvandlar ett decimalt tal till oktaltDEC2OCTConverts a decimal number to octal
DECTALOmvandlar ett pris uttryckt som ett bråk till ett decimaltalDOLLARDEConverts a dollar price, expressed as a fraction, into a dollar price, expressed as a decimal number
DEGAVSKRReturnerar en tillgångs värdeminskning under en viss period med hjälp av dubbel degressiv avskrivning eller någon annan metod som du angerDDBReturns the depreciation of an asset for a specified period by using the double-declining balance method or some other method that you specify
DELSUMMAReturnerar en delsumma i en lista eller databasSUBTOTALReturns a subtotal in a list or database
DELTATestar om två värden är likaDELTATests whether two values are equal
DHMTAHämtar en enstaka post från en databas som uppfyller de angivna villkorenDGETExtracts from a database a single record that matches the specified criteria
DISKReturnerar diskonteringsräntan för ett värdepapperDISCReturns the discount rate for a security
DMAXReturnerar det största värdet från databasposternaDMAXReturns the maximum value from selected database entries
DMEDELReturnerar medelvärdet av databasposternaDAVERAGEReturns the average of selected database entries
DMINReturnerar det minsta värdet från databasposternaDMINReturns the minimum value from selected database entries
DPRODUKTMultiplicerar värdena i ett visst fält i poster som uppfyller villkoretDPRODUCTMultiplies the values in a particular field of records that match the criteria in a database
DSTDAVUppskattar standardavvikelsen baserat på ett urval av databasposternaDSTDEVEstimates the standard deviation based on a sample of selected database entries
DSTDAVPBeräknar standardavvikelsen utifrån hela populationen av valda databasposterDSTDEVPCalculates the standard deviation based on the entire population of selected database entries
DSUMMASummerar talen i kolumnfält i databasposter som uppfyller villkoretDSUMAdds the numbers in the field column of records in the database that match the criteria
DUBBELFAKULTETReturnerar dubbelfakulteten för ett talFACTDOUBLEReturns the double factorial of a number
DVARIANSUppskattar variansen baserat på ett urval av databasposternaDVAREstimates variance based on a sample from selected database entries
DVARIANSPBeräknar variansen utifrån hela populationen av valda databasposterDVARPCalculates variance based on the entire population of selected database entries
EDATUMReturnerar serienumret för ett datum som infaller ett visst antal månader före eller efter startdatumetEDATEReturns the serial number of the date that is the indicated number of months before or after the start date
EFFRNTAReturnerar den årliga effektiva räntesatsenEFFECTReturns the effective annual interest rate
ELLERReturnerar SANT om något argument är SANTORReturns TRUE if any argument is TRUE
ERSTTErsätter tecken i textREPLACEReplaces characters within text
ERSTTBErsätter tecken i textREPLACEBReplaces characters within text
EUROCONVERTRäknar om ett tal till euro, räknar om ett tal från euro till en valuta som är kopplad till euron, och räknar om ett tal från en valuta som är kopplad till euron till en annan genom att använda euron som mellanled (triangulering).EUROCONVERTConverts a number to euros, converts a number from euros to a euro member currency, or converts a number from one euro member currency to another by using the euro as an intermediary (triangulation).
EXAKTKontrollerar om två textvärden är identiskaEXACTChecks to see if two text values are identical
EXPReturnerar e upphöjt till ett givet talEXPReturns e raised to the power of a given number
EXPON.FRDReturnerar exponentialfördelningenEXPON.DISTReturns the exponential distribution
EXPONFRDReturnerar exponentialfördelningenEXPONDISTReturns the exponential distribution
EXPREGRReturnerar parametrarna i en exponentiell trendLOGESTReturns the parameters of an exponential trend
EXPTRENDReturnerar värden längs en exponentiell trendGROWTHReturns values along an exponential trend
EXTEXTReturnerar angivet antal tecken från en text med början vid den position som du angerMIDReturns a specific number of characters from a text string starting at the position you specify
EXTEXTBReturnerar angivet antal tecken från en text med början vid den position som du angerMIDBReturns a specific number of characters from a text string starting at the position you specify
F.FRDReturnerar F-sannolikhetsfördelningenF.DISTReturns the F probability distribution
F.FRD.RTReturnerar F-sannolikhetsfördelningenF.DIST.RTReturns the F probability distribution
F.INVReturnerar inversen till F-sannolikhetsfördelningenF.INVReturns the inverse of the F probability distribution
F.INV.RTReturnerar inversen till F-sannolikhetsfördelningenF.INV.RTReturns the inverse of the F probability distribution
F.TESTReturnerar resultatet av en F-testF.TESTReturns the result of an F-test
FAKULTETReturnerar fakulteten för ett talFACTReturns the factorial of a number
FALSKTReturnerar det logiska värdet FALSKTFALSEReturns the logical value FALSE
FASTTALFormaterar ett tal som text med ett fast antal decimalerFIXEDFormats a number as text with a fixed number of decimals
FEL.TYPReturnerar ett tal som motsvarar ett felvärdeERROR.TYPEReturns a number corresponding to an error type
FELFReturnerar felfunktionenERFReturns the error function
FELF.EXAKTReturnerar felfunktionenERF.PRECISEReturns the error function
FELFKReturnerar den komplementära felfunktionenERFCReturns the complementary error function
FELFK.EXAKTReturnerar den kompletterande FELF-funktionen integrerad mellan x och oändligheten.ERFC.PRECISEReturns the complementary ERF function integrated between x and infinity
FFRDReturnerar F-sannolikhetsfördelningenFDISTReturns the F probability distribution
FINVReturnerar inversen till F-sannolikhetsfördelningenFINVReturns the inverse of the F probability distribution
FISHERReturnerar Fisher-transformationenFISHERReturns the Fisher transformation
FISHERINVReturnerar inversen till Fisher-transformationenFISHERINVReturns the inverse of the Fisher transformation
FREKVENSReturnerar en frekvensfördelning som en lodrät matrisFREQUENCYReturns a frequency distribution as a vertical array
FRRNTNINGReturnerar det framtida värdet av ett begynnelsekapital beräknat på olika räntenivåerFVSCHEDULEReturns the future value of an initial principal after applying a series of compound interest rates
FRSKJUTNINGReturnerar en referens förskjuten i förhållande till en given referensOFFSETReturns a reference offset from a given reference
FTESTNoneFTESTNone
GAMMA.FRDReturnerar gammafördelningenGAMMA.DISTReturns the gamma distribution
GAMMA.INVReturnerar inversen till den kumulativa gammafördelningenGAMMA.INVReturns the inverse of the gamma cumulative distribution
GAMMAFRDReturnerar gammafördelningenGAMMADISTReturns the gamma distribution
GAMMAINVReturnerar inversen till den kumulativa gammafördelningenGAMMAINVReturns the inverse of the gamma cumulative distribution
GAMMALNReturns the natural logarithm of the gamma function, Γ(x)GAMMALNReturns the natural logarithm of the gamma function, Γ(x)
GAMMALN.EXAKTReturns the natural logarithm of the gamma function, Γ(x)GAMMALN.PRECISEReturns the natural logarithm of the gamma function, Γ(x)
GEMENEROmvandlar text till gemenerLOWERConverts text to lowercase
GEOMEDELReturnerar det geometriska medelvärdetGEOMEANReturns the geometric mean
GRADEROmvandlar radianer till graderDEGREESConverts radians to degrees
HARMMEDELReturnerar det harmoniska medelvärdetHARMEANReturns the harmonic mean
HELTALAvrundar ett tal nedåt till närmaste heltalINTRounds a number down to the nearest integer
HEX.TILL.BINOmvandlar ett hexadecimalt tal till binärtHEX2BINConverts a hexadecimal number to binary
HEX.TILL.DECOmvandlar ett hexadecimalt tal till decimaltHEX2DECConverts a hexadecimal number to decimal
HEX.TILL.OKTOmvandlar ett hexadecimalt tal till oktaltHEX2OCTConverts a hexadecimal number to octal
HGERReturnerar tecken längst till höger i en strängRIGHTReturns the rightmost characters from a text value
HGERBReturnerar tecken längst till höger i en strängRIGHTBReturns the rightmost characters from a text value
HITTAHittar en text i en annan (skiljer på gemener och versaler)FINDFinds one text value within another (case-sensitive)
HITTABHittar en text i en annan (skiljer på gemener och versaler)FINDBFinds one text value within another (case-sensitive)
HMTA.PIVOTDATAReturnerar data som lagrats i en pivottabellrapportGETPIVOTDATAReturns data stored in a PivotTable report
HYPERLNKSkapar en genväg eller ett hopp till ett dokument i nätverket, i ett intranät eller på InternetHYPERLINKCreates a shortcut or jump that opens a document stored on a network server, an intranet, or the Internet
HYPGEOM.FRDReturnerar den hypergeometriska fördelningenHYPGEOM.DISTReturns the hypergeometric distribution
HYPGEOMFRDReturnerar den hypergeometriska fördelningenHYPGEOMDISTReturns the hypergeometric distribution
ICKEInverterar logiken för argumentenNOTReverses the logic of its argument
IDAGReturnerar serienumret för dagens datumTODAYReturns the serial number of today's date
IMABSReturnerar absolutvärdet (modulus) för ett komplext talIMABSReturns the absolute value (modulus) of a complex number
IMAGINRReturnerar den imaginära koefficienten för ett komplext talIMAGINARYReturns the imaginary coefficient of a complex number
IMARGUMENTReturnerar det komplexa talets argument, en vinkel uttryckt i radianerIMARGUMENTReturns the argument theta, an angle expressed in radians
IMCOSReturnerar cosinus för ett komplext talIMCOSReturns the cosine of a complex number
IMDIFFReturnerar differensen mellan två komplexa talIMSUBReturns the difference between two complex numbers
IMDIVReturnerar kvoten för två komplexa talIMDIVReturns the quotient of two complex numbers
IMEUPPHJTReturnerar exponenten för ett komplext talIMEXPReturns the exponential of a complex number
IMKONJUGATReturnerar det komplexa talets konjugatIMCONJUGATEReturns the complex conjugate of a complex number
IMLNReturnerar den naturliga logaritmen för ett komplext talIMLNReturns the natural logarithm of a complex number
IMLOG10Returnerar 10-logaritmen för ett komplext talIMLOG10Returns the base-10 logarithm of a complex number
IMLOG2Returnerar 2-logaritmen för ett komplext talIMLOG2Returns the base-2 logarithm of a complex number
IMPRODUKTReturnerar produkten av komplexa talIMPRODUCTReturns the product of complex numbers
IMREALReturnerar den reella koefficienten för ett komplext talIMREALReturns the real coefficient of a complex number
IMROTReturnerar kvadratroten av ett komplext talIMSQRTReturns the square root of a complex number
IMSINReturnerar sinus för ett komplext talIMSINReturns the sine of a complex number
IMSUMReturnerar summan av komplexa talIMSUMReturns the sum of complex numbers
IMUPPHJTReturnerar ett komplext tal upphöjt till en exponentIMPOWERReturns a complex number raised to an integer power
INDEXAnvänder ett index för ett välja ett värde i en referens eller matrisINDEXUses an index to choose a value from a reference or array
INDIREKTReturnerar en referens som anges av ett textvärdeINDIRECTReturns a reference indicated by a text value
INFOReturnerar information om operativsystemetINFOReturns information about the current operating environment
INITIALÄndrar första bokstaven i varje ord i ett textvärde till versalPROPERCapitalizes the first letter in each word of a text value
IRReturnerar internräntan för en serie betalningarIRRReturns the internal rate of return for a series of cash flows
ISO.RUNDA.UPPReturnerar ett tal som är avrundat till det närmaste heltalet eller till närmaste signifikanta multipelISO.CEILINGReturns a number that is rounded up to the nearest integer or to the nearest multiple of significance
JISÄndrar halvbredds (enkel byte) engelska bokstäver eller katakana inom en teckensträng till tecken med helt breddsteg (dubbel byte)JISChanges half-width (single-byte) English letters or katakana within a character string to full-width (double-byte) characters
JMNAvrundar ett tal uppåt till närmaste heltalEVENRounds a number up to the nearest even integer
KLOCKSLAGReturnerar serienumret för en viss tidTIMEReturns the serial number of a particular time
KODReturnerar en numerisk kod för det första tecknet i en textsträngCODEReturns a numeric code for the first character in a text string
KOLUMNReturnerar kolumnnumret för en referensCOLUMNReturns the column number of a reference
KOLUMNERReturnerar antalet kolumner i en referensCOLUMNSReturns the number of columns in a reference
KOMBINReturnerar antalet kombinationer för ett givet antal objektCOMBINReturns the number of combinations for a given number of objects
KOMPLEXOmvandlar reella och imaginära koefficienter till ett komplext talCOMPLEXConverts real and imaginary coefficients into a complex number
KONFIDENSReturnerar konfidensintervallet för en populations medelvärdeCONFIDENCEReturns the confidence interval for a population mean
KONFIDENS.NORMReturnerar konfidensintervallet för en populations medelvärdeCONFIDENCE.NORMReturns the confidence interval for a population mean
KONFIDENS.TReturnerar konfidensintervallet för en populations medelvärde, med Students t-fördelningCONFIDENCE.TReturns the confidence interval for a population mean, using a Student's t distribution
KONVERTERAOmvandlar ett tal från ett måttsystem till ett annatCONVERTConverts a number from one measurement system to another
KORRELReturnerar korrelationskoefficienten mellan två datamängderCORRELReturns the correlation coefficient between two data sets
KOVARReturnerar kovariansen, d.v.s. medelvärdet av produkterna för parade avvikelserCOVARReturns covariance, the average of the products of paired deviations
KOVARIANS.PReturnerar kovariansen, d.v.s. medelvärdet av produkterna för parade avvikelserCOVARIANCE.PReturns covariance, the average of the products of paired deviations
KOVARIANS.SReturnerar exempelkovariansen, genomsnittet för produktavvikelserna för varje datapunktspar i två datauppsättningarCOVARIANCE.SReturns the sample covariance, the average of the products deviations for each data point pair in two data sets
KRITBINOMReturnerar det minsta värdet för vilket den kumulativa binomialfördelningen är mindre än eller lika med ett villkorsvärdeCRITBINOMReturns the smallest value for which the cumulative binomial distribution is less than or equal to a criterion value
KUBKPIMEDLEMReturnerar namn, egenskap och mått för en KPI och visar namnet och egenskapen i cellen. En KPI, eller prestandaindikator, är ett kvantifierbart mått, t.ex. månatlig bruttovinst eller personalomsättning per kvartal, som används för att analysera ett företags resultat.CUBEKPIMEMBERReturns a key performance indicator (KPI) name, property, and measure, and displays the name and property in the cell. A KPI is a quantifiable measurement, such as monthly gross profit or quarterly employee turnover, used to monitor an organization's performance.
KUBMEDLEMReturnerar en medlem eller ett par i en kubhierarki. Används för att verifiera att medlemmen eller paret finns i kuben.CUBEMEMBERReturns a member or tuple in a cube hierarchy. Use to validate that the member or tuple exists in the cube.
KUBMEDLEMSEGENSKAPReturnerar värdet för en medlemsegenskap i kuben. Används för att verifiera att ett medlemsnamn finns i kuben, samt för att returnera den angivna egenskapen för medlemmen.CUBEMEMBERPROPERTYReturns the value of a member property in the cube. Use to validate that a member name exists within the cube and to return the specified property for this member.
KUBRANGORDNADMEDLEMReturnerar den n:te, eller rangordnade, medlemmen i en uppsättning. Används för att returnera ett eller flera element i en uppsättning, till exempelvis den bästa försäljaren eller de tio bästa eleverna.CUBERANKEDMEMBERReturns the nth, or ranked, member in a set. Use to return one or more elements in a set, such as the top sales performer or top 10 students.
KUBUPPSTTNINGDefinierar en beräknad uppsättning medlemmar eller par genom att skicka ett bestämt uttryck till kuben på servern, som skapar uppsättningen och sedan returnerar den till Microsoft Office Excel.CUBESETDefines a calculated set of members or tuples by sending a set expression to the cube on the server, which creates the set, and then returns that set to Microsoft Office Excel.
KUBUPPSTTNINGANTALReturnerar antalet objekt i en uppsättning.CUBESETCOUNTReturns the number of items in a set.
KUBVRDEReturnerar ett mängdvärde från en kub.CUBEVALUEReturns an aggregated value from a cube.
KUMPRISReturnerar det ackumulerade kapitalbeloppet som betalats på ett lån mellan två perioderCUMPRINCReturns the cumulative principal paid on a loan between two periods
KUMRNTAReturnerar den ackumulerade räntan som betalats mellan två perioderCUMIPMTReturns the cumulative interest paid between two periods
KUPANTReturnerar kuponger som förfaller till betalning mellan likviddagen och förfallodagenCOUPNUMReturns the number of coupons payable between the settlement date and maturity date
KUPDAGARSReturnerar antalet dagar i kupongperioden som innehåller betalningsdatumetCOUPDAYSReturns the number of days in the coupon period that contains the settlement date
KUPDAGBBReturnerar antal dagar från början av kupongperioden till likviddagenCOUPDAYBSReturns the number of days from the beginning of the coupon period to the settlement date
KUPDAGNKReturnerar antalet dagar från betalningsdatumet till nästa kupongdatumCOUPDAYSNCReturns the number of days from the settlement date to the next coupon date
KUPFKDReturnerar föregående kupongdatum före likviddagenCOUPPCDReturns the previous coupon date before the settlement date
KUPNKDReturnerar nästa kupongdatum efter likviddagenCOUPNCDReturns the next coupon date after the settlement date
KVADAVVReturnerar summan av kvadrater på avvikelserDEVSQReturns the sum of squares of deviations
KVADRATSUMMAReturnerar summan av argumentens kvadraterSUMSQReturns the sum of the squares of the arguments
KVARTILReturnerar kvartilen av en mängd dataQUARTILEReturns the quartile of a data set
KVARTIL.EXKReturnerar kvartilen av datauppsättningen, baserat på percentilvärden från 0..1, exklusivtQUARTILE.EXCReturns the quartile of the data set, based on percentile values from 0..1, exclusive
KVARTIL.INKReturnerar kvartilen av en mängd dataQUARTILE.INCReturns the quartile of a data set
KVOTReturnerar heltalsdelen av en divisionQUOTIENTReturns the integer portion of a division
LETAKOLUMNSöker i den översta raden i en matris och returnerar värdet för angiven cellHLOOKUPLooks in the top row of an array and returns the value of the indicated cell
LETARADLetar i den första kolumnen i en matris och flyttar över raden för att returnera värdet för en cellVLOOKUPLooks in the first column of an array and moves across the row to return the value of a cell
LETAUPPLetar upp värden i en vektor eller matrisLOOKUPLooks up values in a vector or array
LINAVSKRReturnerar den linjära avskrivningen för en tillgång under en periodSLNReturns the straight-line depreciation of an asset for one period
LNReturnerar den naturliga logaritmen för ett talLNReturns the natural logarithm of a number
LNGDReturnerar antalet tecken i en textsträngLENReturns the number of characters in a text string
LNGDBReturnerar antalet tecken i en textsträngLENBReturns the number of characters in a text string
LOGReturnerar logaritmen för ett tal för en given basLOGReturns the logarithm of a number to a specified base
LOG10Returnerar 10-logaritmen för ett talLOG10Returns the base-10 logarithm of a number
LOGINVReturnerar inversen för den lognormala fördelningenLOGINVReturns the inverse of the lognormal cumulative distribution
LOGNORM.FRDReturnerar den kumulativa lognormala fördelningenLOGNORM.DISTReturns the cumulative lognormal distribution
LOGNORM.INVReturnerar inversen för den lognormala fördelningenLOGNORM.INVReturns the inverse of the lognormal cumulative distribution
LOGNORMFRDReturnerar den kumulativa lognormala fördelningenLOGNORMDISTReturns the cumulative lognormal distribution
LPTIDReturnerar den årliga löptiden för en säkerhet med periodiska räntebetalningarDURATIONReturns the annual duration of a security with periodic interest payments
LUTNINGReturnerar lutningen på en linjär regressionslinjeSLOPEReturns the slope of the linear regression line
MAVRUNDAReturnerar ett tal avrundat till en given multipelMROUNDReturns a number rounded to the desired multiple
MAXReturnerar det största värdet i en lista av argumentMAXReturns the maximum value in a list of arguments
MAXAReturnerar det största värdet i en lista av argument, inklusive tal, text och logiska värdenMAXAReturns the maximum value in a list of arguments, including numbers, text, and logical values
MDETERMReturnerar matrisen som är avgörandet av en matrisMDETERMReturns the matrix determinant of an array
MEDELReturnerar medelvärdet av argumentenAVERAGEReturns the average of its arguments
MEDEL.OMFReturnerar medelvärdet (det aritmetiska medelvärdet) för alla celler som uppfyller flera villkor.AVERAGEIFSReturns the average (arithmetic mean) of all cells that meet multiple criteria.
MEDELAVVReturnerar medelvärdet för datapunkters absoluta avvikelse från deras medelvärdeAVEDEVReturns the average of the absolute deviations of data points from their mean
MEDELOMReturnerar medelvärdet (aritmetiskt medelvärde) för alla celler i ett område som uppfyller ett givet kriteriumAVERAGEIFReturns the average (arithmetic mean) of all the cells in a range that meet a given criteria
MEDIANReturnerar medianen för angivna talMEDIANReturns the median of the given numbers
MGMReturnerar den minsta gemensamma multipelnLCMReturns the least common multiple
MINReturnerar det minsta värdet i en lista med argumentMINReturns the minimum value in a list of arguments
MINAReturnerar det minsta värdet i en lista över argument, inklusive tal, text och logiska värdenMINAReturns the smallest value in a list of arguments, including numbers, text, and logical values
MINSTAReturnerar det n:te minsta värdet i en mängd dataSMALLReturns the k-th smallest value in a data set
MINUTKonverterar ett serienummer till en minutMINUTEConverts a serial number to a minute
MINVERTReturnerar matrisinversen av en matrisMINVERSEReturns the matrix inverse of an array
MLPTIDReturnerar den modifierade Macauley-löptiden för ett värdepapper med det antagna nominella värdet 100 krMDURATIONReturns the Macauley modified duration for a security with an assumed par value of $100
MMULTReturnerar matrisprodukten av två matriserMMULTReturns the matrix product of two arrays
MNADKonverterar ett serienummer till en månadMONTHConverts a serial number to a month
MNGDReturnerar en mängd i en lista eller databasAGGREGATEReturns an aggregate in a list or database
MODIRReturnerar internräntan där positiva och negativa betalningar finansieras med olika räntorMIRRReturns the internal rate of return where positive and negative cash flows are financed at different rates
MULTINOMIALReturnerar multinomialen för en uppsättning talMULTINOMIALReturns the multinomial of a set of numbers
NReturnerar ett värde omvandlat till ett talNReturns a value converted to a number
NEGBINOM.FRDReturnerar den negativa binomialfördelningenNEGBINOM.DISTReturns the negative binomial distribution
NEGBINOMFRDReturnerar den negativa binomialfördelningenNEGBINOMDISTReturns the negative binomial distribution
NETNUVRDEReturnerar nuvärdet av en serie periodiska betalningar vid en given diskonteringsräntaNPVReturns the net present value of an investment based on a series of periodic cash flows and a discount rate
NETTOARBETSDAGARReturnerar antalet hela arbetsdagar mellan två datumNETWORKDAYSReturns the number of whole workdays between two dates
NETTOARBETSDAGAR.INTReturnerar antalet hela arbetsdagar mellan två datum med hjälp av parametrar som anger vilka och hur många dagar som är helgdagarNETWORKDAYS.INTLReturns the number of whole workdays between two dates using parameters to indicate which and how many days are weekend days
NOMAVKReturnerar avkastningen för ett värdepapper som ger periodisk räntaYIELDReturns the yield on a security that pays periodic interest
NOMAVKDISKReturnerar den årliga avkastningen för diskonterade värdepapper, exempelvis en statsskuldväxelYIELDDISCReturns the annual yield for a discounted security; for example, a Treasury bill
NOMAVKFRFReturnerar den årliga avkastningen för ett värdepapper som ger ränta på förfallodagenYIELDMATReturns the annual yield of a security that pays interest at maturity
NOMRNTAReturnerar den årliga nominella räntesatsenNOMINALReturns the annual nominal interest rate
NORM.FRDReturnerar den kumulativa normalfördelningenNORM.DISTReturns the normal cumulative distribution
NORM.INVReturnerar inversen till den kumulativa normalfördelningenNORM.INVReturns the inverse of the normal cumulative distribution
NORM.S.FRDReturnerar den kumulativa standardnormalfördelningenNORM.S.DISTReturns the standard normal cumulative distribution
NORM.S.INVR    Returnerar inversen för den kumulativa standardnormalfördelningenNORM.S.INVR    eturns the inverse of the standard normal cumulative distribution
NORMFRDReturnerar den kumulativa normalfördelningenNORMDISTReturns the normal cumulative distribution
NORMINVReturnerar inversen till den kumulativa normalfördelningenNORMINVReturns the inverse of the normal cumulative distribution
NORMSFRDReturnerar den kumulativa standardnormalfördelningenNORMSDISTReturns the standard normal cumulative distribution
NORMSINVReturnerar inversen till den kumulativa standardnormalfördelningenNORMSINVReturns the inverse of the standard normal cumulative distribution
NUReturnerar serienumret för dagens datum och aktuell tidNOWReturns the serial number of the current date and time
NUVRDEReturnerar nuvärdet av en serie lika stora periodiska betalningarPVReturns the present value of an investment
OCHReturnerar SANT om alla argument är sannaANDReturns TRUE if all of its arguments are TRUE
OKT.TILL.BINOmvandlar ett oktalt tal till binärtOCT2BINConverts an octal number to binary
OKT.TILL.DECOmvandlar ett oktalt tal till decimaltOCT2DECConverts an octal number to decimal
OKT.TILL.HEXOmvandlar ett oktalt tal till hexadecimaltOCT2HEXConverts an octal number to hexadecimal
OMAnger vilket logiskt test som ska utförasIFSpecifies a logical test to perform
OMFELReturnerar ett värde som du anger om en formel utvärderar till ett fel; annars returneras resultatet av formelnIFERRORReturns a value you specify if a formula evaluates to an error; otherwise, returns the result of the formula
OMRDENReturnerar antalet områden i en referensAREASReturns the number of areas in a reference
PASSALetar upp värden i en referens eller matrisMATCHLooks up values in a reference or array
PEARSONReturnerar korrelationskoefficienten till Pearsons momentproduktPEARSONReturns the Pearson product moment correlation coefficient
PERCENTILReturnerar den n:te percentilen av värden i ett områdePERCENTILEReturns the k-th percentile of values in a range
PERCENTIL.EXKReturnerar n:te percentilen av värden i ett område, där n är intervallet 0..1, exklusivtPERCENTILE.EXCReturns the k-th percentile of values in a range, where k is in the range 0..1, exclusive
PERCENTIL.INKReturnerar den n:te percentilen av värden i ett områdePERCENTILE.INCReturns the k-th percentile of values in a range
PERIODERReturnerar antalet perioder för en investeringNPERReturns the number of periods for an investment
PERMUTReturnerar antal permutationer för ett givet antal objektPERMUTReturns the number of permutations for a given number of objects
PHONETICReturnerar de fonetiska (furigana) tecknen i en textsträngPHONETICExtracts the phonetic (furigana) characters from a text string
PIReturnerar värdet piPIReturns the value of pi
POISSONReturnerar Poisson-fördelningenPOISSONReturns the Poisson distribution
POISSON.FRDReturnerar Poisson-fördelningenPOISSON.DISTReturns the Poisson distribution
PREDIKTIONReturnerar ett värde längs en linjär trendlinjeFORECASTReturns a value along a linear trend
PRISReturnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett värdepapper som ger periodisk räntaPRICEReturns the price per $100 face value of a security that pays periodic interest
PRISDISKReturnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett diskonterat värdepapperPRICEDISCReturns the price per $100 face value of a discounted security
PRISFRFReturnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett värdepapper som ger ränta på förfallodagenPRICEMATReturns the price per $100 face value of a security that pays interest at maturity
PROCENTRANGReturnerar procentrangen för ett värde i en datamängdPERCENTRANKReturns the percentage rank of a value in a data set
PROCENTRANG.EXKReturnerar rangen för ett värde i en datamängd som procent (0..1, exklusivt) av datamängdenPERCENTRANK.EXCReturns the rank of a value in a data set as a percentage (0..1, exclusive) of the data set
PROCENTRANG.INKReturnerar procentrangen för ett värde i en datamängdPERCENTRANK.INCReturns the percentage rank of a value in a data set
PRODUKTMultiplicerar argumentenPRODUCTMultiplies its arguments
PRODUKTSUMMAReturnerar summan av produkterna i motsvarande matriskomponenterSUMPRODUCTReturns the sum of the products of corresponding array components
RKonverterar ett serienummer till ett årYEARConverts a serial number to a year
RADReturnerar radnumret för en referensROWReturns the row number of a reference
RADERReturnerar antalet rader i en referensROWSReturns the number of rows in a reference
RADIANEROmvandlar grader till radianerRADIANSConverts degrees to radians
RALNBeräknar räntan som har betalats under en specifik betalningsperiodISPMTCalculates the interest paid during a specific period of an investment
RANGReturnerar rangordningen för ett tal i en lista med talRANKReturns the rank of a number in a list of numbers
RANG.EKVReturnerar rangordningen för ett tal i en lista med talRANK.EQReturns the rank of a number in a list of numbers
RANG.MEDReturnerar rangordningen för ett tal i en lista med talRANK.AVGReturns the rank of a number in a list of numbers
RBETALNINGReturnerar räntedelen av en betalning för en given periodIPMTReturns the interest payment for an investment for a given period
RDELReturnerar en del av ett år som representerar antalet hela dagar mellan start- och slutdatumYEARFRACReturns the year fraction representing the number of whole days between start_date and end_date
REGISTRERA.IDReturnerar registrerat ID för det angivna dynamiska länkbiblioteket (DLL) eller kodresursen som har registrerats tidigareREGISTER.IDReturns the register ID of the specified dynamic link library (DLL) or code resource that has been previously registered
REGRReturnerar parametrar till en linjär trendlinjeLINESTReturns the parameters of a linear trend
REJTEXTReturnerar SANT om värdet är tomtISNONTEXTReturns TRUE if the value is not text
RENSATar bort blanksteg från textTRIMRemoves spaces from text
REPUpprepar en text ett bestämt antal gångerREPTRepeats text a given number of times
RESTReturnerar resten vid en divisionMODReturns the remainder from division
RFReturnerar SANT om värdet är tomtISERRReturns TRUE if the value is any error value except #N/A
RFELReturnerar SANT om värdet är tomtISERRORReturns TRUE if the value is any error value
RKVReturnerar kvadraten av Pearsons produktmomentkorrelationskoefficientRSQReturns the square of the Pearson product moment correlation coefficient
RLOGISKReturnerar SANT om värdet är tomtISLOGICALReturns TRUE if the value is a logical value
RNTAReturnerar räntesatsen per period i en annuitetRATEReturns the interest rate per period of an annuity
ROMERSKOmvandlar vanliga (arabiska) siffror till romerska som textROMANConverts an arabic numeral to roman, as text
ROTReturnerar den positiva kvadratrotenSQRTReturns a positive square root
ROTPIReturnerar kvadratroten för (tal * pi)SQRTPIReturns the square root of (number * pi)
RREFReturnerar SANT om värdet är tomtISREFReturns TRUE if the value is a reference
RSAKNADReturnerar SANT om värdet är tomtISNAReturns TRUE if the value is the #N/A error value
RSAVSKRReturnerar den årliga avskrivningssumman för en tillgång under en angiven periodSYDReturns the sum-of-years' digits depreciation of an asset for a specified period
RSRNTAReturnerar räntesatsen för ett betalt värdepapperINTRATEReturns the interest rate for a fully invested security
RTALReturnerar SANT om värdet är tomtISNUMBERReturns TRUE if the value is a number
RTDRetrieves real-time data from a program that supports COM automation (Automation: Ett sätt att arbeta med ett programs objekt från ett annat program eller utvecklingsverktyg. Detta kallades tidigare för OLE Automation, och är en branschstandard och ingår i Component Object Model (COM).)RTDRetrieves real-time data from a program that supports COM automation (Automation: A way to work with an application's objects from another application or development tool. Formerly called OLE Automation, Automation is an industry standard and a feature of the Component Object Model (COM).)
RTEXTReturnerar SANT om värdet är tomtISTEXTReturns TRUE if the value is text
RTOMReturnerar SANT om värdet är tomtISBLANKReturns TRUE if the value is blank
RUDDAReturnerar SANT om talet är uddaISODDReturns TRUE if the number is odd
RUNDA.NERAvrundar ett tal nedåt mot nollFLOORRounds a number down, toward zero
RUNDA.NER.EXAKTAvrundar ett tal till närmaste heltal eller närmaste signifikanta multipel. Oavsett talets tecken avrundas talet uppåt.FLOOR.PRECISERounds a number the nearest integer or to the nearest multiple of significance. Regardless of the sign of the number, the number is rounded up.
RUNDA.UPPAvrundar ett tal till närmaste heltal eller närmaste signifikanta multipelCEILINGRounds a number to the nearest integer or to the nearest multiple of significance
RUNDA.UPP.EXAKTAvrundar ett tal till närmaste heltal eller närmaste signifikanta multipel. Oavsett talets tecken avrundas talet uppåt.CEILING.PRECISERounds a number the nearest integer or to the nearest multiple of significance. Regardless of the sign of the number, the number is rounded up.
SAKNASReturnerar felvärdet #SAKNAS!NAReturns the error value #N/A
SAMMANFOGASammanfogar flera textdelar till en textsträngCONCATENATEJoins several text items into one text item
SANNOLIKHETReturnerar sannolikheten att värden i ett område ligger mellan två gränserPROBReturns the probability that values in a range are between two limits
SANTReturnerar det logiska värdet SANTTRUEReturns the logical value TRUE
SEKUNDKonverterar ett serienummer till en sekundSECONDConverts a serial number to a second
SERIESUMMAReturnerar summan av en potensserie baserat på formelnSERIESSUMReturns the sum of a power series based on the formula
SGDReturnerar den största gemensamma nämnarenGCDReturns the greatest common divisor
SINReturnerar sinus för en given vinkelSINReturns the sine of the given angle
SINHReturnerar hyperbolisk sinus för ett talSINHReturns the hyperbolic sine of a number
SKRNINGSPUNKTReturnerar skärningspunkten för en linjär regressionslinjeINTERCEPTReturns the intercept of the linear regression line
SLSTEGTestar om ett tal är större än ett tröskelvärdeGESTEPTests whether a number is greater than a threshold value
SLUMPReturnerar ett slumptal mellan 0 och 1RANDReturns a random number between 0 and 1
SLUMP.MELLANReturnerar ett slumptal mellan de tal som du angerRANDBETWEENReturns a random number between the numbers you specify
SLUTMNADReturnerar serienumret för sista dagen i månaden ett visst antal månader tidigare eller senareEOMONTHReturns the serial number of the last day of the month before or after a specified number of months
SLUTVRDEReturnerar det framtida värdet på en investeringFVReturns the future value of an investment
SNEDHETReturnerar snedheten för en fördelningSKEWReturns the skewness of a distribution
SQL.BEGRAnsluter till en extern datakälla, kör en fråga från ett kalkylblad och returnerar resultatet som en matris utan att någon form av makroprogrammering krävsSQL.REQUESTConnects with an external data source and runs a query from a worksheet, then returns the result as an array without the need for macro programming
SSVXEKVReturnerar avkastningen motsvarande en obligation för en statsskuldväxelTBILLEQReturns the bond-equivalent yield for a Treasury bill
SSVXPRISReturnerar priset per 100 kr nominellt värde för en statsskuldväxelTBILLPRICEReturns the price per $100 face value for a Treasury bill
SSVXRNTAReturnerar avkastningen för en statsskuldväxelTBILLYIELDReturns the yield for a Treasury bill
STANDARDISERAReturnerar ett normaliserat värdeSTANDARDIZEReturns a normalized value
STDATar bort alla icke utskrivbara tecken i en textCLEANRemoves all nonprintable characters from text
STDAVUppskattar standardavvikelsen baserat på ett urvalSTDEVEstimates standard deviation based on a sample
STDAV.PBeräknar standardavvikelsen baserat på hela populationenSTDEV.PCalculates standard deviation based on the entire population
STDAV.SUppskattar standardavvikelsen baserat på ett urvalSTDEV.SEstimates standard deviation based on a sample
STDAVPBeräknar standardavvikelsen baserat på hela populationenSTDEVPCalculates standard deviation based on the entire population
STDEVAUppskattar standardavvikelsen baserat på ett urval, inklusive tal, text och logiska värdenSTDEVAEstimates standard deviation based on a sample, including numbers, text, and logical values
STDEVPABeräknar standardavvikelsen baserat på hela populationen, inklusive tal, text och logiska värdenSTDEVPACalculates standard deviation based on the entire population, including numbers, text, and logical values
STDFELYXReturnerar standardfelet för ett förutspått y-värde för varje x-värde i regressionenSTEYXReturns the standard error of the predicted y-value for each x in the regression
STRSTAReturnerar det n:te största värdet i en mängd dataLARGEReturns the k-th largest value in a data set
SUMIFSummerar celler enligt ett angivet villkorSUMIFAdds the cells specified by a given criteria
SUMMASummerar argumentenSUMAdds its arguments
SUMMA.OMFLägger till cellerna i ett område som uppfyller flera kriterierSUMIFSAdds the cells in a range that meet multiple criteria
SUMMAX2MY2Returnerar summan av differensen mellan kvadraterna för motsvarande värden i två matriserSUMX2MY2Returns the sum of the difference of squares of corresponding values in two arrays
SUMMAX2PY2Returnerar summan av summan av kvadraterna av motsvarande värden i två matriserSUMX2PY2Returns the sum of the sum of squares of corresponding values in two arrays
SUMMAXMY2Returnerar summan av kvadraten av skillnaden mellan motsvarande värden i två matriserSUMXMY2Returns the sum of squares of differences of corresponding values in two arrays
TOmvandlar argumenten till textTConverts its arguments to text
T.FRDReturnerar procentsatsen (sannolikheten) för Students t-fördelning.T.DISTReturns the Percentage Points (probability) for the Student t-distribution
T.FRD.2TReturnerar procentsatsen (sannolikheten) för Students t-fördelning.T.DIST.2TReturns the Percentage Points (probability) for the Student t-distribution
T.FRD.RTReturnerar Students t-fördelningT.DIST.RTReturns the Student's t-distribution
T.INVReturnerar t-värdet till Students t-fördelning som en funktion av sannolikheten och frihetsgraderna.T.INVReturns the t-value of the Student's t-distribution as a function of the probability and the degrees of freedom
T.INV.2TReturnerar inversen till Students t-fördelningT.INV.2TReturns the inverse of the Student's t-distribution
T.TESTReturnerar sannolikheten beräknad ur Students t-testT.TESTReturns the probability associated with a Student's t-test
TANReturnerar tangens för ett talTANReturns the tangent of a number
TANHReturnerar hyperbolisk tangens för ett talTANHReturns the hyperbolic tangent of a number
TECKENReturnerar tecknet för ett talSIGNReturns the sign of a number
TECKENKODReturnerar tecknet som anges av kodCHARReturns the character specified by the code number
TEXTFormaterar ett tal och omvandlar det till textTEXTFormats a number and converts it to text
TEXTNUMOmvandlar ett textargument till ett talVALUEConverts a text argument to a number
TFRDReturnerar Students t-fördelningTDISTReturns the Student's t-distribution
TIDVRDEKonverterar en tid i textformat till ett serienummerTIMEVALUEConverts a time in the form of text to a serial number
TIMMEKonverterar ett serienummer till en timmeHOURConverts a serial number to an hour
TINVReturnerar inversen till Students t-fördelningTINVReturns the inverse of the Student's t-distribution
TOPPIGHETReturnerar toppigheten av en mängd dataKURTReturns the kurtosis of a data set
TRANSPONERATransponerar en matrisTRANSPOSEReturns the transpose of an array
TRENDReturnerar värden längs en linjär trendTRENDReturns values along a linear trend
TRIMMEDELReturnerar medelvärdet av mittpunkterna i en datamängdTRIMMEANReturns the mean of the interior of a data set
TTESTReturnerar sannolikheten beräknad ur Students t-testTTESTReturns the probability associated with a Student's t-test
TYPVRDEReturnerar det vanligaste värdet i en datamängdMODEReturns the most common value in a data set
TYPVRDE.ETTReturnerar det vanligaste värdet i en datamängdMODE.SNGLReturns the most common value in a data set
TYPVRDE.FLERAReturnerar en lodrät matris av de värden som oftast förekommer i en matris eller i ett dataområdeMODE.MULTReturns a vertical array of the most frequently occurring, or repetitive values in an array or range of data
UDDAAvrundar ett tal uppåt till närmaste udda heltalODDRounds a number up to the nearest odd integer
UDDAFAVKASTNINGReturnerar avkastningen för en säkerhet med en udda första periodODDFYIELDReturns the yield of a security with an odd first period
UDDAFPRISReturnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett värdepapper med en udda första periodODDFPRICEReturns the price per $100 face value of a security with an odd first period
UDDASAVKASTNINGReturnerar avkastningen för en säkerhet med en udda sista periodODDLYIELDReturns the yield of a security with an odd last period
UDDASPRISReturnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett värdepapper med en udda sista periodODDLPRICEReturns the price per $100 face value of a security with an odd last period
UPPHJT.TILLReturnerar resultatet av ett tal upphöjt till en exponentPOWERReturns the result of a number raised to a power
UPPLOBLRNTAReturnerar den upplupna räntan för ett värdepapper som ger avkastning på förfallodagenACCRINTMReturns the accrued interest for a security that pays interest at maturity
UPPLRNTAReturnerar den upplupna räntan för värdepapper med periodisk räntaACCRINTReturns the accrued interest for a security that pays periodic interest
VALUTAOmvandlar ett tal till text med valutaformatDOLLARConverts a number to text, using the $ (dollar) currency format
VARAUppskattar variansen baserat på ett urval, inklusive tal, text och logiska värdenVARAEstimates variance based on a sample, including numbers, text, and logical values
VARIANSUppskattar variansen baserat på ett urvalVAREstimates variance based on a sample
VARIANS.PBeräknar variansen baserat på hela populationenVAR.PCalculates variance based on the entire population
VARIANS.SUppskattar variansen baserat på ett urvalVAR.SEstimates variance based on a sample
VARIANSPBeräknar variansen baserat på hela populationenVARPCalculates variance based on the entire population
VARPABeräknar variansen baserat på hela populationen, inklusive tal, text och logiska värdenVARPACalculates variance based on the entire population, including numbers, text, and logical values
VDEGRAVSKRReturnerar avskrivningen för en tillgång under en angiven period (med degressiv avskrivning)VDBReturns the depreciation of an asset for a specified or partial period by using a declining balance method
VECKODAGKonverterar ett serienummer till en dag i veckanWEEKDAYConverts a serial number to a day of the week
VECKONRKonverterar ett serienummer till ett veckonummerWEEKNUMConverts a serial number to a number representing where the week falls numerically with a year
VERSALEROmvandlar text till versalerUPPERConverts text to uppercase
VLJVäljer ett värde i en lista över värdenCHOOSEChooses a value from a list of values
VNSTERReturnerar tecken längst till vänster i en strängLEFTReturns the leftmost characters from a text value
VNSTERBReturnerar tecken längst till vänster i en strängLEFTBReturns the leftmost characters from a text value
VRDETYPReturnerar ett tal som anger värdets datatypTYPEReturns a number indicating the data type of a value
WEIBULLBeräknar variansen baserat på hela populationen, inklusive tal, text och logiska värdenWEIBULLCalculates variance based on the entire population, including numbers, text, and logical values
WEIBULL.FRDReturnerar Weibull-fördelningenWEIBULL.DISTReturns the Weibull distribution
XIRRReturnerar internräntan för en serie betalningar som inte nödvändigtvis är periodiskaXIRRReturns the internal rate of return for a schedule of cash flows that is not necessarily periodic
XNUVRDEReturnerar det nuvarande nettovärdet för en serie betalningar som inte nödvändigtvis är periodiskaXNPVReturns the net present value for a schedule of cash flows that is not necessarily periodic
Z.TESTReturnerar det ensidiga sannolikhetsvärdet av ett z-testZ.TESTReturns the one-tailed probability-value of a z-test
ZTESTReturnerar det ensidiga sannolikhetsvärdet av ett z-testZTESTReturns the one-tailed probability-value of a z-test