Türkçe/Turkish to English

AAIYUVARLABir sayıyı, daha küçük sayıya, sıfıra yakınsayarak yuvarlarROUNDDOWNRounds a number down, toward zero
ACOSBir sayının arkkosinüsünü verirACOSReturns the arccosine of a number
ACOSHBir sayının ters hiperbolik kosinüsünü verirACOSHReturns the inverse hyperbolic cosine of a number
ADRESBir başvuruyu, çalışma sayfasındaki tek bir hücreye metin olarak verirADDRESSReturns a reference as text to a single cell in a worksheet
AIRDinamik bağlantı kitaplığında veya kod kaynağında bulunan yordamı çağırırCALLCalls a procedure in a dynamic link library or code resource
ALANSAYBaşvurudaki alanların sayısını verirAREASReturns the number of areas in a reference
ALTTOPLAMListede veya veritabanında bir alt toplam verirSUBTOTALReturns a subtotal in a list or database
AMORDEGRCYıpranma katsayısı kullanarak her mali dönemin değer kaybını verirAMORDEGRCReturns the depreciation for each accounting period by using a depreciation coefficient
AMORLINCHer mali döneme ilişkin yıpranmayı verirAMORLINCReturns the depreciation for each accounting period
ANA_PARA_DEMASVerilen bir süre için bir yatırımın anaparasına dayanan ödemeyi verirPPMTReturns the payment on the principal for an investment for a given period
ANBDDönemsel olması gerekmeyen bir para akışları programı için, bugünkü net değeri verirXNPVReturns the net present value for a schedule of cash flows that is not necessarily periodic
ARAVektördeki veya dizideki değerleri ararLOOKUPLooks up values in a vector or array
ARABMetin değerini, bir başkasının içinde bulur (büyük küçük harf duyarlı değildir)SEARCHBFinds one text value within another (not case-sensitive)
ARETBir sayının işaretini verirSIGNReturns the sign of a number
ARPIKLIKDağılım çarpıklığını verirSKEWReturns the skewness of a distribution
ARPIMBağımsız değişkenlerini çarparPRODUCTMultiplies its arguments
ARPINIMSayının faktörünü verirFACTReturns the factorial of a number
ASCKarakter dizesindeki tam genişlikli (çift baytlı) İngilizce harfleri veya katanayı yarım genişlikli (tek baytlı) karakterlerle değiştirirASCChanges full-width (double-byte) English letters or katakana within a character string to half-width (single-byte) characters
ASNBir sayının arksinüsünü verirASINReturns the arcsine of a number
ASNHBir sayının ters hiperbolik sinüsünü verirASINHReturns the inverse hyperbolic sine of a number
ATANBir sayının arktanjantını verirATANReturns the arctangent of a number
ATAN2x ve y koordinatlarının arktanjantını verirATAN2Returns the arctangent from x- and y-coordinates
ATANHBir sayının ters hiperbolik tanjantını verirATANHReturns the inverse hyperbolic tangent of a number
AVEDEVVeri noktalarının ortalamalarından mutlak sapmalarının ortalamasını verirAVEDEVReturns the average of the absolute deviations of data points from their mean
AVERAGEIFVerilen ölçüte uygun bir aralıktaki tüm hücrelerin ortalamasını (aritmetik ortalama) verirAVERAGEIFReturns the average (arithmetic mean) of all the cells in a range that meet a given criteria
AVERAGEIFSBirden çok ölçüte uyan tüm hücrelerin ortalamasını (aritmetik ortalama) verir.AVERAGEIFSReturns the average (arithmetic mean) of all cells that meet multiple criteria.
AYSeri numarasını aya dönüştürürMONTHConverts a serial number to a month
AZALANBAKYEMalın belirtilen bir süre içindeki yıpranmasını, sabit azalan bakiye yöntemini kullanarak verirDBReturns the depreciation of an asset for a specified period by using the fixed-declining balance method
BAHTTEXTSayıyı, ß (baht) para birimi biçimini kullanarak metne dönüştürürBAHTTEXTConverts a number to text, using the ß (baht) currency format
BASIKLIKVeri kümesinin basıklığını verirKURTReturns the kurtosis of a data set
BA_DE_DOLU_SAYBağımsız değişkenler listesinde kaç tane değer bulunduğunu sayarCOUNTACounts how many values are in the list of arguments
BA_DE_SAYBağımsız değişkenler listesinde kaç tane sayı bulunduğunu sayarCOUNTCounts how many numbers are in the list of arguments
BDYatırımın bugünkü değerini verirPVReturns the present value of an investment
BESINIRBir sayının eşik değerinden büyük olup olmadığını sınarGESTEPTests whether a number is greater than a threshold value
BESSELIDeğiştirilmiş Bessel işlevi In(x)'i verirBESSELIReturns the modified Bessel function In(x)
BESSELJBessel işlevi Jn(x)'i verirBESSELJReturns the Bessel function Jn(x)
BESSELKDeğiştirilmiş Bessel işlevi Kn(x)'i verirBESSELKReturns the modified Bessel function Kn(x)
BESSELYBessel işlevi Yn(x)'i verirBESSELYReturns the Bessel function Yn(x)
BETA.DABeta kümülatif dağılım işlevini verirBETA.DISTReturns the beta cumulative distribution function
BETA.TERSBelirtilen beta dağılımı için kümülatif dağılım işlevinin tersini verirBETA.INVReturns the inverse of the cumulative distribution function for a specified beta distribution
BETADABeta kümülatif dağılım işlevini verirBETADISTReturns the beta cumulative distribution function
BETATERSBelirtilen beta dağılımı için kümülatif dağılım işlevinin tersini verirBETAINVReturns the inverse of the cumulative distribution function for a specified beta distribution
BIN2DECİkili bir sayıyı ondalık sayıya dönüştürürBIN2DECConverts a binary number to decimal
BIN2HEXİkili bir sayıyı onaltılık tabana dönüştürürBIN2HEXConverts a binary number to hexadecimal
BIN2OCTİkili bir sayıyı sekizlik tabana dönüştürürBIN2OCTConverts a binary number to octal
BINOM.DATek terimli binom dağılımı olasılığını verirBINOM.DISTReturns the individual term binomial distribution probability
BINOM.TERSKümülatif binom dağılımının bir ölçüt değerinden küçük veya buna eşit olduğu en küçük değeri verirBINOM.INVReturns the smallest value for which the cumulative binomial distribution is less than or equal to a criterion value
BLGGeçerli işletim ortamı hakkında bilgi verirINFOReturns information about the current operating environment
BLMBölmenin tamsayı kısmını verirQUOTIENTReturns the integer portion of a division
BNOMDATek terimli binom dağılımı olasılığını verirBINOMDISTReturns the individual term binomial distribution probability
BOLUKSAYAralıktaki boş hücre sayısını hesaplarCOUNTBLANKCounts the number of blank cells within a range
BRLETRBirkaç metin öğesini tek bir metin öğesi olarak birleştirirCONCATENATEJoins several text items into one text item
BUGNBugünün tarihini seri numarasına dönüştürürTODAYReturns the serial number of today's date
BULBir metin değerini, bir başkasının içinde bulur (büyük küçük harf duyarlıdır)FINDFinds one text value within another (case-sensitive)
BULBBir metin değerini, bir başkasının içinde bulur (büyük küçük harf duyarlıdır)FINDBFinds one text value within another (case-sensitive)
BYKVeri kümesindeki k. en büyük değeri verirLARGEReturns the k-th largest value in a data set
BYKHARFMetni büyük harfe çevirirUPPERConverts text to uppercase
BYMEÜstel bir eğilim boyunca değerler verirGROWTHReturns values along an exponential trend
CHIDISTKikare dağılımının tek kuyruklu olasılığını verirCHIDISTReturns the one-tailed probability of the chi-squared distribution
COSBir sayının kosinüsünü verirCOSReturns the cosine of a number
COSHBir sayının hiperbolik kosinüsünü verirCOSHReturns the hyperbolic cosine of a number
COUNTIFSVerilen birden çok ölçüte uyan bir aralık içindeki boş olmayan hücreleri sayarCOUNTIFSCounts the number of cells within a range that meet multiple criteria
CUBEKPIMEMBERKilit performans göstergesi (KPI-Key Performance Indicator) adını, özelliğini ve ölçüsünü verir ve hücredeki ad ve özelliği gösterir. KPI, bir kurumun performansını izlemek için kullanılan aylık brüt kâr ya da üç aylık çalışan giriş çıkışları gibi ölçülebilen bir birimdir.CUBEKPIMEMBERReturns a key performance indicator (KPI) name, property, and measure, and displays the name and property in the cell. A KPI is a quantifiable measurement, such as monthly gross profit or quarterly employee turnover, used to monitor an organization's performance.
CUBEMEMBERKüp hiyerarşisinde bir üyeyi veya kaydı verir. Üye veya kaydın küpte varolduğunu doğrulamak için kullanılır.CUBEMEMBERReturns a member or tuple in a cube hierarchy. Use to validate that the member or tuple exists in the cube.
CUBEMEMBERPROPERTYKüpteki bir üyenin özelliğinin değerini verir. Küp içinde üye adının varlığını doğrulamak ve bu üyenin belli özelliklerini getirmek için kullanılır.CUBEMEMBERPROPERTYReturns the value of a member property in the cube. Use to validate that a member name exists within the cube and to return the specified property for this member.
CUBERANKEDMEMBERKüme içindeki üyenin derecesini veya kaçıncı olduğunu verir. En iyi satış elemanı, veya en iyi on öğrenci gibi bir kümedeki bir veya daha fazla öğeyi getirmek için kullanılır.CUBERANKEDMEMBERReturns the nth, or ranked, member in a set. Use to return one or more elements in a set, such as the top sales performer or top 10 students.
CUBESETKümeyi oluşturan ve ardından bu kümeyi Microsoft Office Excel'e getiren sunucudaki küpe küme ifadelerini göndererek hesaplanan üye veya kayıt kümesini tanımlar.CUBESETDefines a calculated set of members or tuples by sending a set expression to the cube on the server, which creates the set, and then returns that set to Microsoft Office Excel.
CUBESETCOUNTKümedeki öğelerin sayısını verir.CUBESETCOUNTReturns the number of items in a set.
CUBEVALUEBir küpten toplam değeri verir.CUBEVALUEReturns an aggregated value from a cube.
DAVarlığın belirli bir dönem için doğrusal amortismanını verirSLNReturns the straight-line depreciation of an asset for one period
DABBir malın amortismanını, belirlenmiş ya da kısmi bir dönem için, bir azalan bakiye yöntemi kullanarak verirVDBReturns the depreciation of an asset for a specified or partial period by using a declining balance method
DAKKASeri numarasını dakikaya dönüştürürMINUTEConverts a serial number to a minute
DAMGAKod numarası ile belirtilen karakteri verirCHARReturns the character specified by the code number
DARPİki dizinin matris çarpımını verirMMULTReturns the matrix product of two arrays
DEC2BINOndalık bir sayıyı, ikiliye dönüştürürDEC2BINConverts a decimal number to binary
DEC2HEXOndalık bir sayıyı, onaltılı tabana dönüştürürDEC2HEXConverts a decimal number to hexadecimal
DEC2OCTOndalık bir sayıyı sekizlik tabana dönüştürürDEC2OCTConverts a decimal number to octal
DEERDönemsel faizi ödenen menkul değerin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verirPRICEReturns the price per $100 face value of a security that pays periodic interest
DEERNDİndirimli tahvilin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verirPRICEDISCReturns the price per $100 face value of a discounted security
DEERVADEVadesinde faiz ödenen bir tahvilin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verirPRICEMATReturns the price per $100 face value of a security that pays interest at maturity
DELBağımsız değişkeninin mantığını tersine çevirirNOTReverses the logic of its argument
DELTAİki değerin eşit olup olmadığını sınarDELTATests whether two values are equal
DEMEHazine bonosu gibi indirimli bir tahvilin yıllık ödemesini verirYIELDReturns the yield on a security that pays periodic interest
DEMENDHazine bonosu gibi indirimli bir tahvilin yıllık ödemesini verirYIELDDISCReturns the annual yield for a discounted security; for example, a Treasury bill
DEMEVADEVadesinin bitiminde faiz ödeyen bir tahvilin yıllık ödemesini verirYIELDMATReturns the annual yield of a security that pays interest at maturity
DERECERadyanları dereceye dönüştürürDEGREESConverts radians to degrees
DETERMNANTDizinin matris determinantını verirMDETERMReturns the matrix determinant of an array
DETRMetnin içindeki karakterleri değiştirirREPLACEReplaces characters within text
DETRBMetnin içindeki karakterleri değiştirirREPLACEBReplaces characters within text
DEVRESEL_DEMEBir yıllık dönemsel ödemeyi verirPMTReturns the periodic payment for an annuity
DEVRK_DNMDizinin devrik dönüşümünü verirTRANSPOSEReturns the transpose of an array
DEYARABir dizinin ilk sütununa bakar ve bir hücrenin değerini vermek için satır boyunca hareket ederVLOOKUPLooks in the first column of an array and moves across the row to return the value of a cell
DOLAYLIMetin değeriyle belirtilen bir başvuru verirINDIRECTReturns a reference indicated by a text value
DORUDOĞRU mantıksal değerini verirTRUEReturns the logical value TRUE
DOTDoğrusal bir eğilimin parametrelerini verirLINESTReturns the parameters of a linear trend
DRTTEBRLKVeri kümesinin dörtte birini verirQUARTILEReturns the quartile of a data set
DZEY_TERSDizinin matris tersini verirMINVERSEReturns the matrix inverse of an array
D__VERM_ORANIPozitif ve negatif para akışlarının farklı oranlarda finanse edildiği durumlarda, iç verim oranını verirMIRRReturns the internal rate of return where positive and negative cash flows are financed at different rates
EBOSADeğer boşsa, DOĞRU verirISBLANKReturns TRUE if the value is blank
EERGerçekleştirilecek bir mantıksal sınama belirtirIFSpecifies a logical test to perform
EERHATAFormül hata değerlendiriyorsa belirttiğiniz değeri verir; aksi taktirde formül sonucunu verirIFERRORReturns a value you specify if a formula evaluates to an error; otherwise, returns the result of the formula
EERSAYVerilen ölçütlere uyan bir aralık içindeki boş olmayan hücreleri sayarCOUNTIFCounts the number of cells within a range that meet the given criteria
EHATADeğer #YOK dışındaki bir hata değeriyse, DOĞRU verirISERRReturns TRUE if the value is any error value except #N/A
EHATALIYSADeğer herhangi bir hata değeriyse, DOĞRU verirISERRORReturns TRUE if the value is any error value
ELEMANDeğer listesinden bir değer seçerCHOOSEChooses a value from a list of values
ELMDoğrusal bir eğilim boyunca değer verirTRENDReturns values along a linear trend
EMDoğrusal çakışma çizgisinin eğimini verirSLOPEReturns the slope of the linear regression line
EMANTIKSALSADeğer mantıksal bir değerse, DOĞRU verirISLOGICALReturns TRUE if the value is a logical value
EMETNDELSEDeğer boşsa, DOĞRU verirISNONTEXTReturns TRUE if the value is not text
EMETNSEDeğer boşsa, DOĞRU verirISTEXTReturns TRUE if the value is text
ENOK_OLANVeri kümesindeki en sık karşılaşılan değeri verirMODEReturns the most common value in a data set
ENOK_OLAN.OKDizide veya veri aralığında en sık görünen değerleri dikey sırada verir.MODE.MULTReturns a vertical array of the most frequently occurring, or repetitive values in an array or range of data
ENOK_OLAN.TEKVeri kümesindeki en sık karşılaşılan değeri verirMODE.SNGLReturns the most common value in a data set
EREFSEDeğer bir başvuruysa, DOĞRU verirISREFReturns TRUE if the value is a reference
ESAYIYSADeğer bir sayıysa, DOĞRU verirISNUMBERReturns TRUE if the value is a number
ETKNEfektif yıllık faiz oranını verirEFFECTReturns the effective annual interest rate
ETOPLAVerilen ölçütle belirlenen hücreleri toplarSUMIFAdds the cells specified by a given criteria
EUROCONVERTEuro'yu ara değer (üçgen) olarak kullanıp bir sayıyı euro'ya, euro'dan euro üyesi bir para birimine veya euro üyesi para biriminden diğerine dönüştürürEUROCONVERTConverts a number to euros, converts a number from euros to a euro member currency, or converts a number from one euro member currency to another by using the euro as an intermediary (triangulation).
EVRSayıyı, bir ölçüm sisteminden bir başka ölçüm sistemine dönüştürürCONVERTConverts a number from one measurement system to another
EYOKSADeğer #YOK hata değeriyse, DOĞRU verirISNAReturns TRUE if the value is the #N/A error value
F.DAF olasılık dağılımını verirF.DISTReturns the F probability distribution
F.DA.SAKF olasılık dağılımını verirF.DIST.RTReturns the F probability distribution
F.TERSF olasılık dağılımının tersini verirF.INVReturns the inverse of the F probability distribution
F.TERS.SAKF olasılık dağılımının tersini verirF.INV.RTReturns the inverse of the F probability distribution
F.TESTF-test sonucunu verirF.TESTReturns the result of an F-test
FAZORANITam olarak yatırım yapılmış bir tahvilin faiz oranını verirINTRATEReturns the interest rate for a fully invested security
FAZTUTARIBir yatırımın verilen bir süre için faiz ödemesini verirIPMTReturns the interest payment for an investment for a given period
FAZ_ORANIBir yıllık dönem başına düşen faiz oranını verirRATEReturns the interest rate per period of an annuity
FDAF olasılık dağılımını verirFDISTReturns the F probability distribution
FISHERFisher dönüşümünü verirFISHERReturns the Fisher transformation
FISHERTERSFisher dönüşümünün tersini verirFISHERINVReturns the inverse of the Fisher transformation
FTSayıyı, en yakın çift tamsayıya yuvarlarEVENRounds a number up to the nearest even integer
FTAZALANBAKYEMalın belirtilen bir süre içindeki yıpranmasını, çift azalan bakiye yöntemi ya da sizin belirttiğiniz başka bir yöntemi kullanarak verirDDBReturns the depreciation of an asset for a specified period by using the double-declining balance method or some other method that you specify
FTERSF olasılık dağılımının tersini verirFINVReturns the inverse of the F probability distribution
FTESTNoneFTESTNone
FTFAKTRSayının çift çarpınımını verirFACTDOUBLEReturns the double factorial of a number
GAMA.DAGama dağılımını verirGAMMA.DISTReturns the gamma distribution
GAMA.TERSGama kümülatif dağılımının tersini verirGAMMA.INVReturns the inverse of the gamma cumulative distribution
GAMADAGama dağılımını verirGAMMADISTReturns the gamma distribution
GAMALNGama işlevi Γ(x)'in doğal logaritmasını verirGAMMALNReturns the natural logarithm of the gamma function, Γ(x)
GAMALN.DUYARLIGama işlevi Γ(x)'in doğal logaritmasını verirGAMMALN.PRECISEReturns the natural logarithm of the gamma function, Γ(x)
GAMMAINVGama kümülatif dağılımının tersini verirGAMMAINVReturns the inverse of the gamma cumulative distribution
GDYatırımın gelecekteki değerini verirFVReturns the future value of an investment
GDPROGRAMBir seri birleşik faiz oranı uyguladıktan sonra, başlangıçtaki anaparanın gelecekteki değerini verirFVSCHEDULEReturns the future value of an initial principal after applying a series of compound interest rates
GEOORTGeometrik ortayı verirGEOMEANReturns the geometric mean
GEREKFAZDönemsel faiz ödeyen bir tahvilin tahakkuk eden faizini verirACCRINTReturns the accrued interest for a security that pays periodic interest
GEREKFAZVVadesinin bitiminde faiz ödeyen bir tahvilin tahakkuk eden faizini verirACCRINTMReturns the accrued interest for a security that pays interest at maturity
GETRTam olarak yatırılmış bir tahvilin vadesinin bitiminde alınan miktarı verirRECEIVEDReturns the amount received at maturity for a fully invested security
GNBelirtilen sayıda çalışma günü öncesinin ya da sonrasının tarihinin seri numarasını verirWORKDAYReturns the serial number of the date before or after a specified number of workdays
GNSeri numarasını, ayın bir gününe dönüştürürDAYConverts a serial number to a day of the month
GN.ULUSLHangi günlerin ve kaç günün tatil günü olduğunu belirtmek için belirtilen iş günü sayısının öncesi ve sonrasındaki tarihin seri numarasını parametre kullanarak verirWORKDAY.INTLReturns the serial number of the date before or after a specified number of workdays using parameters to indicate which and how many days are weekend days
GN360İki tarih arasındaki gün sayısını, 360 günlük yılı esas alarak hesaplarDAYS360Calculates the number of days between two dates based on a 360-day year
GVENRLKBir popülasyon ortalaması için güvenirlik aralığını verirCONFIDENCEReturns the confidence interval for a population mean
GVENRLK.NORMBir popülasyon ortalaması için güvenirlik aralığını verirCONFIDENCE.NORMReturns the confidence interval for a population mean
GVENRLK.TT-dağılımını kullanarak nüfus ortalamasının güven aralığını verir.CONFIDENCE.TReturns the confidence interval for a population mean, using a Student's t distribution
GZVCOM otomasyonunu (Otomatikleştirme: Bir uygulamanın nesneleriyle birlikte bir başka uygulama veya geliştirme aracından çalışmak için bir yöntem. Önceden OLE Otomatikleştirme adı verilen Otomatikleştirme bir endüstri standardı ve bir Bileşen Nesnesi Modeli (COM) özelliğidir.) destekleyen programdan gerçek zamanlı verileri alırRTDRetrieves real-time data from a program that supports COM automation (Automation: A way to work with an application's objects from another application or development tool. Formerly called OLE Automation, Automation is an industry standard and a feature of the Component Object Model (COM).)
HAFTANINGNSeri numarasını haftanın gününe dönüştürürWEEKDAYConverts a serial number to a day of the week
HAFTASAYDizisel değerini, haftanın yıl içinde bulunduğu konumu sayısal olarak gösteren sayıya dönüştürürWEEKNUMConverts a serial number to a number representing where the week falls numerically with a year
HARORTHarmonik ortayı verirHARMEANReturns the harmonic mean
HATA.TPBir hata türüne karşılık gelen numarayı verirERROR.TYPEReturns a number corresponding to an error type
HATALEVHata işlevini verirERFReturns the error function
HATALEV.DUYARLIHata işlevini verirERF.PRECISEReturns the error function
HCREHücrenin biçimlendirmesi, konumu veya içeriği hakkında bilgi verirCELLReturns information about the formatting, location, or contents of a cell
HEX2BINOnaltılı bir sayıyı ikiliye dönüştürürHEX2BINConverts a hexadecimal number to binary
HEX2DECOnaltılı bir sayıyı ondalığa dönüştürürHEX2DECConverts a hexadecimal number to decimal
HEX2OCTOnaltılı bir sayıyı sekizlik tabana dönüştürürHEX2OCTConverts a hexadecimal number to octal
HPERGEOM.DAHipergeometrik dağılımı verirHYPGEOM.DISTReturns the hypergeometric distribution
HPERGEOMDAHipergeometrik dağılımı verirHYPGEOMDISTReturns the hypergeometric distribution
HTAHDEERHazine bonosu için 100 TL'lik nominal değerin fiyatını verirTBILLPRICEReturns the price per $100 face value for a Treasury bill
HTAHDEMEHazine bonosunun ödemesini verirTBILLYIELDReturns the yield for a Treasury bill
HTAHEHazine bonosunun bono eşdeğeri ödemesini verirTBILLEQReturns the bond-equivalent yield for a Treasury bill
ISO.TAVANEn yakın büyük tam sayıya ya da en yakın katına yuvarlanmış sayıyı verir.ISO.CEILINGReturns a number that is rounded up to the nearest integer or to the nearest multiple of significance
ISPMTYatırımın belirli bir dönemi boyunca ödenen faizi hesaplar.ISPMTCalculates the interest paid during a specific period of an investment
JISKarakter dizesindeki tek genişlikli (tek baytlı) İngilizce harfleri veya katakanayı çift genişlikli (iki baytlı) karakterlerle değiştirirJISChanges half-width (single-byte) English letters or katakana within a character string to full-width (double-byte) characters
KAINCIBaşvurudaki veya dizideki değerleri ararMATCHLooks up values in a reference or array
KAREKKPozitif bir karekök verirSQRTReturns a positive square root
KAREKKP(* Pi sayısının) kare kökünü verirSQRTPIReturns the square root of (number * pi)
KARMAIKGerçek ve sanal katsayıları, karmaşık sayıya dönüştürürCOMPLEXConverts real and imaginary coefficients into a complex number
KAYDIRVerilen bir başvurudan, bir başvuru kaydırmayı verirOFFSETReturns a reference offset from a given reference
KESMENOKTASIDoğrusal regresyon çizgisinin kesişme noktasını verirINTERCEPTReturns the intercept of the linear regression line
KIRPMetindeki boşlukları kaldırırTRIMRemoves spaces from text
KIRPORTALAMABir veri kümesinin içinin ortalamasını verirTRIMMEANReturns the mean of the interior of a data set
KKVeri kümesinde k sırasındaki en küçük değeri verirSMALLReturns the k-th smallest value in a data set
KKARE.DAKümülatif beta olasılık yoğunluk işlevini verirCHISQ.DISTReturns the cumulative beta probability density function
KKARE.DA.SAKKikare dağılımının tek kuyruklu olasılığını verirCHISQ.DIST.RTReturns the one-tailed probability of the chi-squared distribution
KKARE.TERSKümülatif beta olasılık yoğunluk işlevini verirCHISQ.INVReturns the cumulative beta probability density function
KKARE.TERS.SAKKikare dağılımının tek kuyruklu olasılığının tersini verirCHISQ.INV.RTReturns the inverse of the one-tailed probability of the chi-squared distribution
KKARE.TESTBağımsızlık sınamasını verirCHISQ.TESTReturns the test for independence
KKARETERSKikare dağılımının tek kuyruklu olasılığının tersini verirCHIINVReturns the inverse of the one-tailed probability of the chi-squared distribution
KKARETESTBağımsızlık sınamasını verirCHITESTReturns the test for independence
KKHARFMetni küçük harfe dönüştürür.LOWERConverts text to lowercase
KODMetin dizesindeki ilk karakter için sayısal bir kod verirCODEReturns a numeric code for the first character in a text string
KOMBNASYONVerilen sayıda öğenin kombinasyon sayısını verirCOMBINReturns the number of combinations for a given number of objects
KORELASYONİki veri kümesi arasındaki bağlantı katsayısını verirCORRELReturns the correlation coefficient between two data sets
KOVARYANSEşleştirilmiş sapmaların ortalaması olan kovaryansı verirCOVARReturns covariance, the average of the products of paired deviations
KOVARYANS.PEşleştirilmiş sapmaların ortalaması olan kovaryansı verirCOVARIANCE.PReturns covariance, the average of the products of paired deviations
KOVARYANS.SÖrnek kovaryansı, iki veri dizisinde her veri noktası için ürün sapma ortalamasını verirCOVARIANCE.SReturns the sample covariance, the average of the products deviations for each data point pair in two data sets
KPRAğ sunucusunda, intranette ya da Internet'te depolanan bir belgeyi açan bir kısayol ya da atlama oluştururHYPERLINKCreates a shortcut or jump that opens a document stored on a network server, an intranet, or the Internet
KRTKBINOMKümülatif binom dağılımının bir ölçüt değerinden küçük veya buna eşit olduğu en küçük değeri verirCRITBINOMReturns the smallest value for which the cumulative binomial distribution is less than or equal to a criterion value
KUPONGNAlış tarihini de içermek üzere, kupon süresinde içindeki gün sayısını verirCOUPDAYSReturns the number of days in the coupon period that contains the settlement date
KUPONGNBDKupon süresinin başlangıcından alış tarihine kadar olan süredeki gün sayısını verirCOUPDAYBSReturns the number of days from the beginning of the coupon period to the settlement date
KUPONGNDSKAlış tarihinden bir sonraki kupon tarihine kadar olan gün sayısını verirCOUPDAYSNCReturns the number of days from the settlement date to the next coupon date
KUPONGNKTAlış tarihinden bir önceki kupon tarihini verirCOUPPCDReturns the previous coupon date before the settlement date
KUPONGNSKTAlış tarihinden bir sonraki kupon tarihini verirCOUPNCDReturns the next coupon date after the settlement date
KUPONSAYIAlış tarihiyle vade tarihi arasında ödenecek kuponların sayısını verirCOUPNUMReturns the number of coupons payable between the settlement date and maturity date
KUVVETÜssü alınmış bir sayının sonucunu verirPOWERReturns the result of a number raised to a power
KYUVARLAİstenen kata yuvarlanmış bir sayı verirMROUNDReturns a number rounded to the desired multiple
LNSayının doğal logaritmasını verirLNReturns the natural logarithm of a number
LOGSayının, belirtilen tabandaki logaritmasını verirLOGReturns the logarithm of a number to a specified base
LOG10Sayının 10 tabanında logaritmasını verirLOG10Returns the base-10 logarithm of a number
LOGNORM.DALogaritmik normal kümülatif dağılımını verirLOGNORM.DISTReturns the cumulative lognormal distribution
LOGNORM.TERSLogaritmik normal kümülatif dağılımının tersini verirLOGNORM.INVReturns the inverse of the lognormal cumulative distribution
LOGNORMDALogaritmik normal kümülatif dağılımını verirLOGNORMDISTReturns the cumulative lognormal distribution
LOGTERSLogaritmik normal kümülatif dağılımının tersini verirLOGINVReturns the inverse of the lognormal cumulative distribution
LOTÜstel bir eğilimin parametrelerini verirLOGESTReturns the parameters of an exponential trend
LRABir sayıyı TL (Türk Lirası) para birimi biçimini kullanarak metne dönüştürürDOLLARConverts a number to text, using the $ (dollar) currency format
LRAKESOndalık sayı olarak tanımlanmış lira fiyatını, kesir olarak tanımlanmış lira fiyatına dönüştürürDOLLARFRConverts a dollar price, expressed as a decimal number, into a dollar price, expressed as a fraction
LRAONKesir olarak tanımlanmış lira fiyatını, ondalık sayı olarak tanımlanmış lira fiyatına dönüştürürDOLLARDEConverts a dollar price, expressed as a fraction, into a dollar price, expressed as a decimal number
MBağımsız değişkenlerini metne dönüştürürTConverts its arguments to text
MAKBağımsız değişken listesindeki en büyük değeri verirMAXReturns the maximum value in a list of arguments
MAXASayılar, metinler ve mantıksal değerler de içinde olmak üzere, bağımsız değişken listesindeki en büyük değeri verirMAXAReturns the maximum value in a list of arguments, including numbers, text, and logical values
MBULMetin değerini, bir başkasının içinde bulur (büyük küçük harf duyarlı değildir)SEARCHFinds one text value within another (not case-sensitive)
MDGeçerli tarih ve saatin seri numarasını verirNOWReturns the serial number of the current date and time
METNEEVRSayıyı biçimlendirir ve metne dönüştürürTEXTFormats a number and converts it to text
MNBağımsız değişken listesindeki en küçük değeri verirMINReturns the minimum value in a list of arguments
MNASayılar, metinler ve mantıksal değerler de içinde olmak üzere, bağımsız değişken listesindeki en küçük değeri verirMINAReturns the smallest value in a list of arguments, including numbers, text, and logical values
MODBölmeden kalanı verirMODReturns the remainder from division
MSREVarsayılan nominal değeri 100 TL olan menkul değer için değiştirilmiş Macauley sürekliliğini verirMDURATIONReturns the Macauley modified duration for a security with an assumed par value of $100
MUTLAKBir sayının mutlak değerini verirABSReturns the absolute value of a number
NBDBir yatırımın bugünkü net değerini, bir dönemsel para akışları serisine ve bir indirim oranına bağlı olarak verirNPVReturns the net present value of an investment based on a series of periodic cash flows and a discount rate
NDRMBir tahvilin indirim oranını verirDISCReturns the discount rate for a security
NDSBaşvurudan veya diziden bir değer seçmek için, bir dizin kullanırINDEXUses an index to choose a value from a reference or array
NEGBINOM.DANegatif binom dağılımını verirNEGBINOM.DISTReturns the negative binomial distribution
NEGBINOMDANegatif binom dağılımını verirNEGBINOMDISTReturns the negative binomial distribution
NOMNALYıllık nominal faiz oranını verirNOMINALReturns the annual nominal interest rate
NORM.DANormal kümülatif dağılımı verirNORM.DISTReturns the normal cumulative distribution
NORM.S.DAStandart normal kümülatif dağılımı verirNORM.S.DISTReturns the standard normal cumulative distribution
NORM.S.DAStandart normal kümülatif dağılımı verirNORM.S.INVR    eturns the inverse of the standard normal cumulative distribution
NORM.TERSNormal kümülatif dağılımın tersini verirNORM.INVReturns the inverse of the normal cumulative distribution
NORMDANormal kümülatif dağılımı verirNORMDISTReturns the normal cumulative distribution
NORMSDAStandart normal kümülatif dağılımı verirNORMSDISTReturns the standard normal cumulative distribution
NORMSTERSStandart normal kümülatif dağılımın tersini verirNORMSINVReturns the inverse of the standard normal cumulative distribution
NORMTERSNormal kümülatif dağılımın tersini verirNORMINVReturns the inverse of the normal cumulative distribution
NSATBir sayının, tamsayı durumuna gelecek şekilde, fazlalıklarını atarTRUNCTruncates a number to an integer
OBEBEn büyük ortak böleni verirGCDReturns the greatest common divisor
OCT2BINSekizli sayıyı ikiliye dönüştürürOCT2BINConverts an octal number to binary
OCT2DECSekizli bir sayıyı ondalığa dönüştürürOCT2DECConverts an octal number to decimal
OCT2HEXSekizli bir sayıyı onaltılı bir sayıya çevirirOCT2HEXConverts an octal number to hexadecimal
OKEKEn küçük ortak katı verirLCMReturns the least common multiple
OKTERMLSayı kümesinin çok terimlisini verirMULTINOMIALReturns the multinomial of a set of numbers
OLASILIKBir aralıktaki değerlerin iki sınır arasında olması olasılığını verirPROBReturns the probability that values in a range are between two limits
ORTABMetin dizesinde, belirttiğiniz konumdan başlamak üzere belirli sayıda karakteri verirMIDBReturns a specific number of characters from a text string starting at the position you specify
ORTALAMABağımsız değişkenlerinin ortalamasını verirAVERAGEReturns the average of its arguments
ORTALAMAASayılar, metinler ve mantıksal değerler de içinde olmak üzere bağımsız değişkenlerinin ortalamasını verirAVERAGEAReturns the average of its arguments, including numbers, text, and logical values
ORTANCABelirtilen sayıların orta değerini verirMEDIANReturns the median of the given numbers
PPi değerini verirPIReturns the value of pi
PARAALMetin dizesinde, belirttiğiniz konumdan başlamak üzere belirli sayıda karakteri verirMIDReturns a specific number of characters from a text string starting at the position you specify
PEARSONPearson çarpım moment korelasyon katsayısını verirPEARSONReturns the Pearson product moment correlation coefficient
PERMUTASYONVerilen sayıda nesne için permütasyon sayısını verirPERMUTReturns the number of permutations for a given number of objects
POISSONPoisson dağılımını verirPOISSONReturns the Poisson distribution
POISSON.DAPoisson dağılımını verirPOISSON.DISTReturns the Poisson distribution
QUARTILE.DHLVeri kümesinin dörtte birini verirQUARTILE.INCReturns the quartile of a data set
QUARTILE.EXCVeri kümesinin dörtte birini 0..1, hariç yüzde birlik değerler tabanında verirQUARTILE.EXCReturns the quartile of the data set, based on percentile values from 0..1, exclusive
RADYANDereceyi radyana çevirirRADIANSConverts degrees to radians
RANKSayılar listesinde bir sayının sıradaki yerini verirRANKReturns the rank of a number in a list of numbers
RANK.ETSayılar listesinde bir sayının sıradaki yerini verirRANK.EQReturns the rank of a number in a list of numbers
RANK.ORTSayılar listesinde bir sayının sıradaki yerini verirRANK.AVGReturns the rank of a number in a list of numbers
RASTGELEARADABelirttiğiniz sayılar arasında rastgele bir sayı verirRANDBETWEENReturns a random number between the numbers you specify
RKAREPearson çarpım moment korelasyon katsayısının karesini verirRSQReturns the square of the Pearson product moment correlation coefficient
ROMENArap rakamlarını metin biçimiyle Romen rakamlarına çevirirROMANConverts an arabic numeral to roman, as text
SSayının hiperbolik sinüsünü verirEXPReturns e raised to the power of a given number
SSayının hiperbolik sinüsünü verirNReturns a value converted to a number
SAATBir seri numarasını saate dönüştürürHOURConverts a serial number to an hour
SABBir metin değerinden en sağdaki karakterleri verirRIGHTBReturns the rightmost characters from a text value
SADANBir metin değerinden en sağdaki karakterleri verirRIGHTReturns the rightmost characters from a text value
SANALKarmaşık bir sayının sanal katsayısını verirIMAGINARYReturns the imaginary coefficient of a complex number
SANARPKarmaşık sayıların çarpımını verirIMPRODUCTReturns the product of complex numbers
SANBA_DEKENRadyanlarla belirtilen bir açı olan teta bağımsız değişkenini verirIMARGUMENTReturns the argument theta, an angle expressed in radians
SANBLİki karmaşık sayının bölümünü verirIMDIVReturns the quotient of two complex numbers
SANCOSKarmaşık bir sayının kosinüsünü verirIMCOSReturns the cosine of a complex number
SANELENEKKarmaşık bir sayının karmaşık eşleniğini verirIMCONJUGATEReturns the complex conjugate of a complex number
SANGEREKKarmaşık bir sayının gerçek katsayısını verirIMREALReturns the real coefficient of a complex number
SANIKARKarmaşık sayıların toplamını verirIMSUMReturns the sum of complex numbers
SANKAREKKKarmaşık bir sayının karekökünü verirIMSQRTReturns the square root of a complex number
SANKUVVETKarmaşık bir sayıyı, bir tamsayı üssüne yükseltilmiş olarak verirIMPOWERReturns a complex number raised to an integer power
SANLNKarmaşık bir sayının doğal logaritmasını verirIMLNReturns the natural logarithm of a complex number
SANLOG10Karmaşık bir sayının, 10 tabanında logaritmasını verirIMLOG10Returns the base-10 logarithm of a complex number
SANLOG2Karmaşık bir sayının 2 tabanında logaritmasını verirIMLOG2Returns the base-2 logarithm of a complex number
SANMUTLAKKarmaşık bir sayının mutlak değerini (modül) verirIMABSReturns the absolute value (modulus) of a complex number
SANSKarmaşık bir sayının üssünü verirIMEXPReturns the exponential of a complex number
SANSINKarmaşık bir sayının sinüsünü verirIMSINReturns the sine of a complex number
SANTOPLAİki karmaşık sayının farkını verirIMSUBReturns the difference between two complex numbers
SANYEBir seri numarasını saniyeye dönüştürürSECONDConverts a serial number to a second
SAPKARESapmaların karelerinin toplamını verirDEVSQReturns the sum of squares of deviations
SATIRBaşvurunun satır sayısını verirROWReturns the row number of a reference
SATIRSAYBaşvurudaki satır sayısını verirROWSReturns the number of rows in a reference
SAYIDZENLESayıyı, sabit sayıda ondalıkla, metin olarak biçimlendirirFIXEDFormats a number as text with a fixed number of decimals
SAYIYAEVRMetin bağımsız değişkenini sayıya dönüştürürVALUEConverts a text argument to a number
SERAYBelirtilen sayıda ay önce veya sonraki ayın son gününün seri numarasını verirEOMONTHReturns the serial number of the last day of the month before or after a specified number of months
SERTARHBaşlangıç tarihinden itibaren, belirtilen ay sayısından önce veya sonraki tarihin seri numarasını verirEDATEReturns the serial number of the date that is the indicated number of months before or after the start date
SERTOPLAFormül esasında kuvvet serisi toplamını verirSERIESSUMReturns the sum of a power series based on the formula
SESMetin dizesinden ses (furigana) karakterlerini ayıklarPHONETICExtracts the phonetic (furigana) characters from a text string
SIKLIKSıklık dağılımını, dikey bir dizi olarak verirFREQUENCYReturns a frequency distribution as a vertical array
SNVerilen açının sinüsünü verirSINReturns the sine of the given angle
SNHSayının hiperbolik sinüsünü verirSINHReturns the hyperbolic sine of a number
SOLBMetin değerinin en solundaki karakterleri verirLEFTBReturns the leftmost characters from a text value
SOLDANMetin değerinin en solundaki karakterleri verirLEFTReturns the leftmost characters from a text value
SQL.REQUESTDış veri kaynağıyla bağlantı kurar ve çalışma sayfası içinden sorgu çalıştırır, sonra da makro programlamasına gerek kalmadan sonucu dize olarak verirSQL.REQUESTConnects with an external data source and runs a query from a worksheet, then returns the result as an array without the need for macro programming
SREBelli aralıklarla faiz ödemesi yapan bir tahvilin yıllık süresini verirDURATIONReturns the annual duration of a security with periodic interest payments
STANDARTLATIRMANormalleştirilmiş bir değer verirSTANDARDIZEReturns a normalized value
STDSAPMABir örneğe dayanarak standart sapmayı tahmin ederSTDEVEstimates standard deviation based on a sample
STDSAPMA.PStandart sapmayı, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplarSTDEV.PCalculates standard deviation based on the entire population
STDSAPMA.SBir örneğe dayanarak standart sapmayı tahmin ederSTDEV.SEstimates standard deviation based on a sample
STDSAPMAAStandart sapmayı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, bir örneğe bağlı olarak tahmin ederSTDEVAEstimates standard deviation based on a sample, including numbers, text, and logical values
STDSAPMASStandart sapmayı, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplarSTDEVPCalculates standard deviation based on the entire population
STDSAPMASAStandart sapmayı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplarSTDEVPACalculates standard deviation based on the entire population, including numbers, text, and logical values
STEL.DAÜstel dağılımı verirEXPON.DISTReturns the exponential distribution
STELDAÜstel dağılımı verirEXPONDISTReturns the exponential distribution
STHYXRegresyondaki her x için tahmini y değerinin standart hatasını verirSTEYXReturns the standard error of the predicted y-value for each x in the regression
STUNBaşvurunun sütun numarasını verirCOLUMNReturns the column number of a reference
STUNSAYBaşvurudaki sütunların sayısını verirCOLUMNSReturns the number of columns in a reference
SUMIFSAralıkta birden çok ölçüte uyan hücreleri toplarSUMIFSAdds the cells in a range that meet multiple criteria
S_SAYI_RET0 ile 1 arasında rastgele bir sayı verirRANDReturns a random number between 0 and 1
T.DAStudent t dağılımını verirT.DISTReturns the Percentage Points (probability) for the Student t-distribution
T.DA.2KStudent t-dağılımının Yüzde Noktalarını (olasılık) verirT.DIST.2TReturns the Percentage Points (probability) for the Student t-distribution
T.DA.SAKStudent t dağılımını verirT.DIST.RTReturns the Student's t-distribution
T.TERSOlasılık ve serbestlik derecelerinin işlev olarak, Student t-dağılımının t-değerini verirT.INVReturns the t-value of the Student's t-distribution as a function of the probability and the degrees of freedom
T.TERS.2KStudent t-dağılımının tersini verirT.INV.2TReturns the inverse of the Student's t-distribution
T.TESTStudent t-test'le ilişkilendirilmiş olasılığı verirT.TESTReturns the probability associated with a Student's t-test
TABANAYUVARLABir sayıyı, daha küçük sayıya, sıfıra yakınsayarak yuvarlarFLOORRounds a number down, toward zero
TABANAYUVARLA.DUYARLIBir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına yuvarlar. Sayının işaretinden bağımsız olarak sayı yukarı yuvarlanır.FLOOR.PRECISERounds a number the nearest integer or to the nearest multiple of significance. Regardless of the sign of the number, the number is rounded up.
TAHMNDoğrusal eğilim boyunca bir değer verirFORECASTReturns a value along a linear trend
TAKST_SAYISIBir yatırımın dönem sayısını verirNPERReturns the number of periods for an investment
TAMGNİki tarih arasındaki tam çalışma günlerinin sayısını verirNETWORKDAYSReturns the number of whole workdays between two dates
TAMGN.ULUSLİki tarih arasındaki hangi günlerin ve kaç günün tatil günü olduğunu belirtmek için bu iki tarih arasındaki tam iş günlerinin sayısını verirNETWORKDAYS.INTLReturns the number of whole workdays between two dates using parameters to indicate which and how many days are weekend days
TAMSAYIBir sayıyı aşağıya doğru en yakın tamsayıya yuvarlarINTRounds a number down to the nearest integer
TANBir sayının tanjantını verirTANReturns the tangent of a number
TANHBir sayının hiperbolik tanjantını verirTANHReturns the hyperbolic tangent of a number
TARHBelirli bir tarihin seri numarasını verirDATEReturns the serial number of a particular date
TARHSAYISIMetin biçimindeki bir tarihi seri numarasına dönüştürürDATEVALUEConverts a date in the form of text to a serial number
TAVANAYUVARLASayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına yuvarlarCEILINGRounds a number to the nearest integer or to the nearest multiple of significance
TAVANAYUVARLA.DUYARLISayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına yuvarlar. Sayının işaretinden bağımsız olarak sayı yukarı yuvarlanır.CEILING.PRECISERounds a number the nearest integer or to the nearest multiple of significance. Regardless of the sign of the number, the number is rounded up.
TDAStudent t dağılımını verirTDISTReturns the Student's t-distribution
TEKBir sayıyı en yakın daha büyük tek sayıya yuvarlarODDRounds a number up to the nearest odd integer
TEKDEMEİlk dönemi tek olan bir tahvilin ödemesini verirODDFYIELDReturns the yield of a security with an odd first period
TEKMSayı tekse, DOĞRU verirISODDReturns TRUE if the number is odd
TEKSDEERSon dönemi tek olan bir tahvilin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verirODDLPRICEReturns the price per $100 face value of a security with an odd last period
TEKSDEMESon dönemi tek olan bir tahvilin ödemesini verirODDLYIELDReturns the yield of a security with an odd last period
TEKYDEERİlk dönemi tek olan bir tahvilin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verirODDFPRICEReturns the price per $100 face value of a security with an odd first period
TEMZYazdırılamayan tüm karakterleri metinden çıkarırCLEANRemoves all nonprintable characters from text
TMHATALEVTamamlayıcı hata işlevini verirERFCReturns the complementary error function
TMHATALEV.DUYARLIX ile sonsuzluk arasında tamamlanan, tamamlayıcı HATAİŞLEV işlevini verirERFC.PRECISEReturns the complementary ERF function integrated between x and infinity
TOPKAREBağımsız değişkenlerin kareleri toplamını verirSUMSQReturns the sum of the squares of the arguments
TOPLABağımsız değişkenlerini toplarSUMAdds its arguments
TOPLA.ARPIMİlişkili dizi bileşenlerinin çarpımlarının toplamını verirSUMPRODUCTReturns the sum of the products of corresponding array components
TOPLAMAListede veya veritabanında bir toplam verirAGGREGATEReturns an aggregate in a list or database
TOPX2AY2İki dizide karşılık gelen değerlerin karelerinin toplamını verirSUMX2PY2Returns the sum of the sum of squares of corresponding values in two arrays
TOPX2EY2İki dizide karşılık gelen değerlerin karelerinin farkının toplamını verirSUMX2MY2Returns the sum of the difference of squares of corresponding values in two arrays
TOPXEY2İki dizide karşılık gelen değer farkı karelerinin toplamını verirSUMXMY2Returns the sum of squares of differences of corresponding values in two arrays
TRDeğerin veri türünü belirten bir sayı verirTYPEReturns a number indicating the data type of a value
TTERSStudent t-dağılımının tersini verirTINVReturns the inverse of the Student's t-distribution
TTESTStudent t-test'le ilişkilendirilmiş olasılığı verirTTESTReturns the probability associated with a Student's t-test
UZUNLUKMetin dizesindeki karakter sayısını verirLENReturns the number of characters in a text string
UZUNLUKBMetin dizesindeki karakter sayısını verirLENBReturns the number of characters in a text string
VALVeritabanından, belirtilen ölçütlerle eşleşen tek bir rapor çıkarırDGETExtracts from a database a single record that matches the specified criteria
VARVaryansı örneğe dayanarak tahmin ederVAREstimates variance based on a sample
VAR.PVaryansı tüm popülasyona dayanarak hesaplarVAR.PCalculates variance based on the entire population
VAR.SVaryansı örneğe dayanarak tahmin ederVAR.SEstimates variance based on a sample
VARAVaryansı sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, bir örneğe dayanarak tahmin ederVARAEstimates variance based on a sample, including numbers, text, and logical values
VARSVaryansı tüm popülasyona dayanarak hesaplarVARPCalculates variance based on the entire population
VARSAVaryansı sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, tüm popülasyona dayanarak hesaplarVARPACalculates variance based on the entire population, including numbers, text, and logical values
VETüm bağımsız değişkenleri DOĞRU ise, DOĞRU verirANDReturns TRUE if all of its arguments are TRUE
VSEARPKayıtların belli bir alanında bulunan, bir veritabanındaki ölçütlerle eşleşen değerleri çarparDPRODUCTMultiplies the values in a particular field of records that match the criteria in a database
VSEAYVeritabanında sayı içeren hücre sayısını hesaplarDCOUNTCounts the cells that contain numbers in a database
VSEMAKSeçili veritabanı girişlerinin en yüksek değerini verirDMAXReturns the maximum value from selected database entries
VSEMNSeçili veritabanı girişlerinin en düşük değerini verirDMINReturns the minimum value from selected database entries
VSEORTSeçili veritabanı girdilerinin ortalamasını verirDAVERAGEReturns the average of selected database entries
VSESAYDOLUVeritabanındaki boş olmayan hücreleri sayarDCOUNTACounts nonblank cells in a database
VSESTDSAPMASeçili veritabanı girişlerinden oluşan bir örneğe dayanarak, standart sapmayı tahmin ederDSTDEVEstimates the standard deviation based on a sample of selected database entries
VSESTDSAPMASStandart sapmayı, seçili veritabanı girişlerinin tüm popülasyonunu esas alarak hesaplarDSTDEVPCalculates the standard deviation based on the entire population of selected database entries
VSETOPLAKayıtların alan sütununda bulunan, ölçütle eşleşen sayıları toplarDSUMAdds the numbers in the field column of records in the database that match the criteria
VSEVARSeçili veritabanı girişlerinden oluşan bir örneği esas alarak farkı tahmin ederDVAREstimates variance based on a sample from selected database entries
VSEVARSSeçili veritabanı girişlerinin tüm popülasyonunu esas alarak farkı hesaplarDVARPCalculates variance based on the entire population of selected database entries
WEIBULLVaryansı sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, tüm popülasyona dayanarak hesaplarWEIBULLCalculates variance based on the entire population, including numbers, text, and logical values
WEIBULL.DAWeibull dağılımını verirWEIBULL.DISTReturns the Weibull distribution
XIRRDönemsel olması gerekmeyen bir para akışları programı için, iç verim oranını verirXIRRReturns the internal rate of return for a schedule of cash flows that is not necessarily periodic
YADABağımsız değişkenlerden herhangi birisi DOĞRU ise, DOĞRU verirORReturns TRUE if any argument is TRUE
YANLIYANLIŞ mantıksal değerini verirFALSEReturns the logical value FALSE
YATBir malın belirtilen bir dönem için toplam kullanım ömrü içindeki yıpranmasını verirSYDReturns the sum-of-years' digits depreciation of an asset for a specified period
YATAYARABir dizinin en üst satırına bakar ve belirtilen hücrenin değerini verirHLOOKUPLooks in the top row of an array and returns the value of the indicated cell
YAZIM.DZENMetin değerinin her sözcüğünün ilk harfini büyük harfe çevirirPROPERCapitalizes the first letter in each word of a text value
YAZMA.KODUDaha önce kaydedilmiş belirli dinamik bağlantı kitaplığı (DLL) veya kod kaynağının yazmaç kodunu verirREGISTER.IDReturns the register ID of the specified dynamic link library (DLL) or code resource that has been previously registered
YERNEKOYMetin dizesinde, eski metnin yerine yeni metin koyarSUBSTITUTESubstitutes new text for old text in a text string
YILSeri numarasını yıla dönüştürürYEARConverts a serial number to a year
YILORANBaşlangıç_tarihi ve bitiş_tarihi arasındaki tam günleri gösteren yıl kesrini verirYEARFRACReturns the year fraction representing the number of whole days between start_date and end_date
YNELEMetni belirtilen sayıda yinelerREPTRepeats text a given number of times
YOKSAY#YOK hata değerini verirNAReturns the error value #N/A
YUKARIYUVARLASayıyı daha büyük sayıya, sıfırdan uzaklaşarak yuvarlarROUNDUPRounds a number up, away from zero
YUVARLABir sayıyı belirtilen basamak sayısına yuvarlarROUNDRounds a number to a specified number of digits
YZDEBRLKBir aralık içerisinde bulunan değerlerin k sırasındaki yüzdebirliğini verirPERCENTILEReturns the k-th percentile of values in a range
YZDEBRLK.DHLBir aralık içerisinde bulunan değerlerin k sırasındaki yüzdebirliğini verirPERCENTILE.INCReturns the k-th percentile of values in a range
YZDEBRLK.HRCAralıktaki değerlerin k sırasındaki yüzde birlik değerini verir; burada k 0..1, hariçtir aralığındadırPERCENTILE.EXCReturns the k-th percentile of values in a range, where k is in the range 0..1, exclusive
YZDERANKBir veri kümesindeki bir değerin yüzdelik sırasını verirPERCENTRANKReturns the percentage rank of a value in a data set
YZDERANK.DHLBir veri kümesindeki bir değerin yüzdelik sırasını verirPERCENTRANK.INCReturns the percentage rank of a value in a data set
YZDERANK.HRCBir veri kümesi içerisinde bir değerin yüzdelik sırasını (0..1, hariç) verirPERCENTRANK.EXCReturns the rank of a value in a data set as a percentage (0..1, exclusive) of the data set
Z.TESTZ-testinin tek kuyruklu olasılık değerini hesaplarZ.TESTReturns the one-tailed probability-value of a z-test
ZAMANBelirli bir zamanın seri numarasını verirTIMEReturns the serial number of a particular time
ZAMANSAYISIMetin biçimindeki bir saati seri numarasına dönüştürürTIMEVALUEConverts a time in the form of text to a serial number
ZDEİki metin değerinin özdeş olup olmadığını anlamak için, değerleri denetlerEXACTChecks to see if two text values are identical
ZETVERALPivotTable raporunda depolanan verileri verirGETPIVOTDATAReturns data stored in a PivotTable report
ZTESTZ-testinin tek kuyruklu olasılık değerini verirZTESTReturns the one-tailed probability-value of a z-test
_VERM_ORANIBir para akışı serisi için, iç verim oranını verirIRRReturns the internal rate of return for a series of cash flows